Счетоводен и данъчен справочник

Поекта на ПМС за приемане на Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж

24.09.2019

Съгласно чл. 347 от Кодекса на труда трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя. Тя следва да съдържа ясна, точна и надеждна информация, която да гарантира ползването на трудови и осигурителни права от работника или служителя. Съществуващият към момента образец на трудовата книжка не е актуализиран от 1996 г. Измененията в трудовото законодателство, настъпили през годините след утвърждаването на образеца, от една страна изискват вписването на допълнителна информация в трудовата книжка, за която няма предвидени полета, а от друга - изискват прецизиране на реквизити на сега съществуващи полета. Промените, които се налага да бъдат извършени в действащата към момента наредба, са многобройни и важни, поради което се предлага да се приеме нова Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж, а действащата до момента наредба – да бъде отменена. Предложеният проект на наредба има за цел:

 

1. привеждане на регламентацията относно трудовата книжка и трудовия стаж в съответствие с настъпилите промени в трудовото законодателство;

 

2. осигуряване на достатъчна, прецизна, точна и ясна информация, свързана с трудовата дейност на работника или служителя, която е от значение за ползване на трудови и осигурителни права въз основа на трудовата книжка.

 

3. намаляване на административната тежест за работодателите, които са и осигурители на наетите от тях работници и служители.

 


Дата на откриване: 24.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 24.10.2019 г.

strategy.bg
« назад