Счетоводен и данъчен справочник

Софтуерът е разработен от ИТ експерти на агенцията
Нова информационна система – „Събиране“, ще помага на НАП за по-бързото и ефективно събиране на просрочените задължения към бюджета. Софтуерът е внедрен и функционира от 1 февруари, като е разработен с изцяло...
България ще поиска изключение от правилата за облагане с ДДС по отношение на пътните превозни средства, а указанието на НАП за прилагането на т.нар. данък „уикенд" ще бъде допълнено с нови пояснения, стана ясно на провела се днес среща в Министерството на финансите. В срещата участваха председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова, министърът на финансите Владислав Горанов, изпълнителният директор на  НАП Бойко Атанасов, изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов и експерти. В искането за дерогация до Европейската комисия ще се предложи да се ограничи правото за приспадане на данъчен кредит до 50 % за пътни превозни средства, по аналог на договорените изключения от Великобритания, Естония, Латвия, Полша и Румъния. Това ще облекчи счетоводното отчитане и данъчното планиране при ползването им за лична употреба. В близките седмици предстоят допълнителни консултации за определянето на точния обхват на исканата дерогация. На срещата бяха коментирани очакванията на бизнеса и на НАП по отношение на декларирането на ДДС, като беше споделено общото виждане, че този данък е дължим винаги, когато става дума за лична употреба на служебни активи, но механизмите на отчетност могат да бъдат облекчени и улеснени. В разговора беше постигнато съгласие с бъдещи промени в данъчното законодателство да бъде уреден въпросът за облагането на фирмените разходи в случаите на предоставяне на служебно имущество за лична употреба на служителите. Общо беше становището, че това може да стане с облагане на разходите на фирмите, а не на доходите на физическите лица, което едновременно ще отговори на фискалните очаквания на държавата и няма да е допълнително затруднение за бизнеса.  На срещата отново беше пояснено, че ползването на данъчен кредит за придобитите стоки може да бъде отложено за срок до 12 месеца, като в това време компаниите могат да прецизират съотношението служебна/лична употреба на активите си и не се налага да начисляват ДДС за личното им ползване. От НАП поеха ангажимент да въведат вътрешни правила, които да гарантират обективността при извършването на проверки и ревизии в контекста на контрола при личната употреба на служебно имущество.    
Данъчно задължените лица, регистрирани по ЗДДС, които използват стока, включена в стопанските им активи, и за лични нужди, могат да ползват следните алтернативни правни възможности:
1) да не приспадат данъчен кредит за стоката и за съпътстващите ползването й разходи и...

Национална агенция за приходите предоставя на клиентите си нова електронна услуга, достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП) – „Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК във връзка с прилагане на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) за доходи в общ размер до 500 000 лева“. Услугата е включена в групата „Декларации, документи или данни подавани от юридически лица“. 

Декларацията се подава на основание чл. 142, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) от платците на доходи на чуждестранни юридически или физически лица, които са задължени да удържат и внасят окончателни данъци съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане и  Закона за данъците върху доходите на физическите лица, когато се ползва данъчно облекчение съгласно СИДДО и общият размер на доходите, начислени на дадено чуждестранно лице, не надвишава 500 000 лева.

Декларацията се подава за всяка календарна година до 31 март на следващата година.

Национална агенция за приходите предоставя на клиентите си нова електронна услуга, достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП) – „Подаване на уведомление по чл. 47а от Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Услугата се предоставя само с „пълен“ достъп и е предназначена за регистрирани по ЗДДС лица, явяващи се  вложители в данъчни складове или упълномощени от тях лица. 

Лицата, отговарящи на изискванията за подаване на уведомление по чл. 47а от ЗАДС и притежаващи към момента на стартиране на услугата пълен достъп до електронните услуги на НАП, предоставяни с КЕП на задължено лице, получават автоматично достъп и до новата услуга. 

Услугата осигурява възможност на вложителите в данъчни складове да изпълнят задължението си по чл. 47а от ЗАДС, а именно:

- в случай, че предстои прехвърляне на собствеността върху акцизна стока, вложена в данъчен склад, на ново лице вложител, те следва да уведомят НАП 3 дни по-рано.

- в случай, че след подаване на информацията за прехвърляне на собствеността върху акцизната стока, ако собствеността върху същата не бъде прехвърлена на новото лице вложител, те следва да уведомят незабавно НАП

Услугата включва три основни елемента:

- Подаване на уведомление за предстоящо прехвърляне на собствеността върху акцизна стока в данъчен склад;

- Подаване на уведомление за неосъществено прехвърляне на собствеността върху акцизна стока в данъчен склад;

- Справочна част за преглед на подадените уведомления

Във връзка с прецизиране на достъпа до е-услуги предоставяни от НАП с КЕП са обновени следните бланки:

 Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице

 Уведомление за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на електронен  адрес

След стартиране на услугата и заявяването й за ползване чрез подаване на заявление за ползване на електронните услуги на НАП чрез КЕП отпада изискването на вложителите да подават към Агенцията данните във връзка с разпоредбата по чл. 47а от ЗАДС на имейл адрес infocenter@nra.bg.

Национална агенция за приходите уведомява своите клиенти, че от 1 януари 2016 г. се прилага нова СИДДО между България и Великобритания по отношение на данъците, удържани при източника, за суми, получени или начислени на или след 1 януари 2016 г.,...

Предложението цели оптимизиране на дейностите по регистрация на цените на тютюневите изделия, като се предлага услугата да се извършва изцяло в една администрация, а именно Агенция „Митници“. По този начин ще се подобрят и оптимизират процесите и организацията на работа, като клиентът ще подава уведомление, ще получава удостоверението за регистрираната цена и ще плаща за услугата в една администрация, от където впоследствие ще получава и отпечатаните акцизни бандероли. Крайната цел на промяната е постигане на максимална удовлетвореност от услугата, която клиентът получава.

Промяната ще намали административната тежест както за бизнеса, така и за администрацията, ще допринесе за предоставянето на качествена услуга с по-висока ефективност, с което ще се повиши удовлетвореността на гражданите и организациите и ще се ограничат възможностите за корупционни практики.


Дата на откриване: 04.2.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 18.2.2016 г.

 

Предложените промени в текста на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОП РЧР) не са свързани с промяна в стратегията, обхвата й, заложените инвестиционни приоритети, съответстващите им специфични цели, както и няма отношение към финансовия ресурс. Предлаганите промени по програмата нямат отражение и към стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж Европа 2020.

            Моделът на прилагане на финансовите инструменти в България за период 2014 – 2020 г. бе изработен през 2015 г., т.е. след одобрението на ОП РЧР на 27 ноември 2014 г. „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД е държавно дружество, учредено с цел да изпълнява роля на фонд на фондовете при прилагането на финансови инструменти по всички оперативни програми в страната. Посочването му поименно в списъка на допустими бенефициенти в ос 1 на ОПРЧР ще даде възможност на Управляващия орган да го посочи като бенефициент при програмиране на операцията, с която ще бъдат предоставени за управление средствата за финансови инструменти по ОП РЧР.

           Друга промяна в ОП РЧР е свързана с подобряване на достъпа до финансов ресурс за младежи, които имат желание за стартиране на собствен бизнес чрез прилагането на финансов инструмент, подкрепен по линия на Инициативата за младежка заетост (ИМЗ). Промяната е свързана с идентифицирана необходимост и засиления интерес от страна на целевата група, попадаща под обхвата на мерки по ИМЗ. В ръководството на Европейската комисия (ЕК) за изпълнение на Инициативата за младежка заетост сред допустимите дейности е предложено част от средствата да бъдат определени за подкрепа на предприемачеството. Развитието на предприемачеството е сред основните приоритети на Европейската комисия. Насърчаването на самостоятелната стопанска дейност е идентифицирано като ключова предпоставка за развитие на иновациите и създаване на повече добавена стойност в икономиката. Измененията в ОП РЧР са в съответствие и с Плана за действие „Предприемачество 2020“ на ЕК. Прилагането на финансов инструмент в дългосрочен план се очаква да доведе до значим положителен ефект, изразяващ се, както във възможността за създаване на нови работни места в новорегистрираните предприятия, така и от гледна точка на ангажиране на допълнителен частен финансов ресурс по линия на ливъридж ефекта от дейността на финансовите инструменти.

Ще бъдат направена и промяна в т. 4.1. „Ръководено от общностите местно развитие (чл. 96 (3) (а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013“ от програмата. След одобрението на ОП РЧР от Европейската комисия, все още се обсъждат и определят механизмите за реализация на мерки за транснационално сътрудничество на ниво държави-членки. Предвижда се през програмния период 2014-2020 г. да се прилага нов механизъм за реализиране на мерките в сферата на транснационалното сътрудничество за Европейския социален фонд (ЕСФ), а именно стартирането на координирани покани за подаване на проектни предложения между всички страни, избрали да следват този подход в рамката на т.нар. „обща рамка“.

Регламентът за ЕСФ предоставя две различни опции за избор на теми за транснационално сътрудничество. Държавите-членки могат или (1) изберат тема от списъка с общи теми, предложени от Комисията и одобрена от Комитета за ЕСФ, или (2) да изберат други теми, които съответстват на специфичните им нужди. Държавите-членки могат да изберат всяка от тези опции. Във връзка с изпълнението на този подход, УО на ОПРЧР ще запази централизираното управление на приоритетна ос 4 и ще ограничи изпълнението чрез ВОМР на инициативи за транснационално сътрудничество.

Предлага се и  включването на Националния осигурителен институт (НОИ) като допустим бенефициент в рамките на приоритетна ос 3 във връзка с приноса на института към изпълнението на политиките в сферата на социалното включване и здравеопазването. Включването на НОИ, като бенефициент по ОП РЧР е обосновано с предстоящата реформа за усъвършенстване на експертизата за работоспособността на хората с увреждания в работоспособна възраст.


Дата на откриване: 04.2.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 17.2.2016 г.

Публукувана е версия на програмен продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ” за изплатени доходи на физически лица за 2015/2016 г. и ръководство на потребителя за работа с него.

Рубрика Програмни продукти

Публикувана е обновена версия, заедно с първоначална инсталация, на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация за 2016 г. и ръководство на потребителя за ползване на продукта.

Рубрика Програмни продукти

Електрозахранването на офиса на НАП в Хасково е прекъснато поради авария в централната част на града.

Заради това услугите, които се предоставят на място в Офиса на НАП, временно не са достъпни. 

Междувременно клиентите на НАП в Хасково могат да ползват електронните услуги на Агенцията.

Електроразпределителното дружество в града работи по отстраняване на повредата.

Молим за извинение за временното неудобство!

Публикувана е обновена версия на програмния продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6, свързана със законодателните проемни в сила от януари 2016 година.

Рубрика Декларация образец № 1, образец №3, образец № 6

Публикувана е новата версия на офлайн модула за Интрастат оператора МИО за 2016 година. Интрастат операторите, които ползват офлайн модула МИО (Модул за интрастат оператора), е необходимо да инсталират версията на продукта за 2016 година.

Актуализирани са ръководството за ползване и указанието за инсталиране и обновяване на МИО.

Рубрика Софтуер и ръководство за ползване