Счетоводен и данъчен справочник

С проекта на постановление се предлага дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне“ да се преименува на „Централизиранo възлагане и обществени поръчки“, както и да се променят функциите на дирекцията в съответствие със Закона за обществените поръчки и Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г.

Предвидено е увеличаване на числеността на персонала на дирекцията с 6 щатни бройки за сметка на намаляване на числения състав на дирекция „Финанси и управление на собствеността“. С посочените щатни бройки ще бъдат обезпечени преминаващите от дирекция „Финанси и управление на собствеността“ функции по планиране, организиране и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, по които възложител е министърът на финансите. Предложената промяна има за цел всички дейности по планиране, организиране и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, вкл. по централизирано възлагане, по които възложител е министърът на финансите, да се концентрират в рамките на една дирекция на Министерството на финансите. По този начин министерството ще оптимизира работата си в сферата на обществените поръчки. Същевременно промените ще създадат възможност за оптимално организиране и разпределение на експертния и материалния ресурс и използване на натрупания опит при избягване на дублиращи се дейности.

Допълнителните щатни бройки за дирекция „Централизиранo възлагане и обществени поръчки“ също така ще укрепят капацитета на дирекцията във връзка със значително разширения обхват на дейността на Централния орган за покупки и кръга от възложители, които ползват централизираното възлагане съгласно Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. и в съответствие с Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за 2014-2020 г.

Отговорна дирекция в МФ: "Човешки ресурси и административно обслужване"

e-mail: l.filchev@minfin.bg


Дата на откриване: 23.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 06.9.2016 г.

Изпитът за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“ е въведен през 2006 г. във връзка с необходимостта от професионално укрепване на вътрешния одит. Сертифицирането на вътрешни одитори с национални сертификати, което е функция и отговорност на централните хармонизиращи звена (дирекция „Вътрешен контрол“ у нас) е практика и в много други държави.

Предлага се да отпадне задължителното условие провеждането на изпита да става веднъж годишно през месец юни и се създава възможност за провеждането му повече от веднъж годишно по преценка на министъра на финансите. По този начин ще се осигури възможност за по-гъвкаво разполагане на изпитните сесии през съответната година и ще се създадат условия за по-успешно предприемане на действия от страна на ръководителите на организациите от публичния сектор за осигуряване на одиторски персонал за изпълнение на функцията по вътрешен одит.

С проекта се предлага да отпадне изискването за публикуване на обявлението в един централен ежедневник, с което се цели оптимизиране на разходите по организиране на изпитите. Отпадането на това изискване няма да доведе до нарушаване на принципите на публичност и прозрачност, тъй като остава изискването за публикуване на обявлението на интернет страницата на Министерството на финансите, както и за поставянето му на общодостъпно място в сградата на министерството.

С измененията и допълненията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ДВ, бр. 51 от 2016 г.) се въведе изискване вътрешният одит в публичния сектор да се осъществява в съответствие с международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, което налага и съответната промяна в наредбата.

Сега действащата наредба определя едномесечен срок за подаване на документите за участие в изпита, който е неоправдано дълъг, особено като се има предвид, че редица дейности, свързани с организацията на изпита зависят от този срок. В тази връзка се предлага този срок да бъде съкратен, с което се цели постигането на по-голяма ефикасност на процеса.


Дата на откриване: 22.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 06.9.2016 г.

С допълнението на посочената наредба се регламентира изрично длъжността „държавен експерт“ да бъде определена за заемане само от служители в специализираната администрация на органите на изпълнителната власт.

Допълнението е в съответствие с изискванията на чл. 7, ал.1 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, според която разпоредба длъжността „държавен експерт“ е свързана с изготвянето на високопрофесионални експертни анализи, прогнози, оценки и становища по секторни и хоризонтални политики, с разработването на стратегически документи в съответната област на управлението, с разработването на проекти на нормативни актове от национално значение, с предоставянето на методически указания по прилагането на административни актове, както и с координиращата функция между администрациите. Държавният експерт носи пряка отговорност във връзка с осъществяваната от него дейност.

Изброените дейности, които следва да бъдат възлагани на държавни служители от това експертно ниво, не са присъщи на тези, осъществявани от общата администрация на органа на изпълнителната власт, която подпомага осъществяването на правомощията му като ръководител на съответната администрация, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване /чл.5, ал.2 от Закона за администрацията/.

Отговорна дирекция в МФ: "Човешки ресурси и административно обслужване"

e-mail: hras@minfin.bg


Дата на откриване: 19.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 02.9.2016 г.

flyer bg-ger1От 27 до 29 септември 2016 г. в гр. София ще се проведат традиционните международни българо-германски консултационни дни с участието на експерти от Националния осигурителен институт на Република България и от Германското пенсионно осигуряване.

Публикуван е проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Стратегия за развитието на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор в Република България за периода 2016-2020 г., както и доклад към него.

Отговорна дирекция в МФ: "Вътрешен контрол"

e-mail: vk@minfin.bg


Дата на откриване: 16.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.8.2016 г.

noiНационалният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юни 2016 г. е 755,73 лв.

 

С проекта на Постановление на Министерския съвет ще се приеме Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) (обн., ДВ, бр. 101 от 22 декември 2015 г.).

Проектът на Правилник въвежда специфични процедури за предоставяне на право на достъп на работници-чужденци от трети държави до българския пазар на труда, урежда условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа по чл. 40, ал. 1 от ЗТМТМ и на разрешения за извършване на дейност на свободна практика на работници-граждани на трети държави в Република България, както и условията и реда за регистрация и деклариране на заетост без разрешение за работа. Отделна глава в проекта на Правилник е посветена на структурата, функциите и организацията на дейността на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност.

С приемането на Правилника за прилагане на ЗТМТМ ще приключи процесът на хармонизиране на българското законодателство в областта на свободното движение на работници и заетостта на чужденци–граждани на трети държави, на територията на Република България с разпоредбите на Директива 2014/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници и Директива 2014/66/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година, относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер.


Дата на откриване: 15.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 29.8.2016 г.
Удовлетворен съм от резултатите и отличната организация, при която бяха проведени Оценката на качеството на активите на банките и последвалият стрес-тест на банковата система. Като министър на финансите за мен е от огромно значение, че резултатите показват, че не е...

От 01.07.2016 г. е в сила нова Инструкция за взаимодействие между Агенция „Митници" и „Български пощи" ЕАД при митническото оформяне на международни пощенски пратки. Агенция „Митници" е уведомила Национална агенция за приходите, че при използване на митническа декларация CN22 или CN23 за допускането за свободно обращение и крайна употреба на стоки, съдържащи се в пратки, общата стойност на които не надвишава левовата равностойност на 1 000 евро, правото на приспадане на данъчен кредит на платения данък по чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) се упражнява, като в дневника за покупките за съответния период се посочи митническия документ (номер на митническата декларация CN22/CN23 - MRN).

Пълният текст на съобщението на Агенция „Митници“  можете да прочетете тук.  

От 15 август 2016 г. удостоверенията за местно лице на Република България ще се издават от съответната компетентна териториална структура на НАП. Досега документите се издаваха само от Централно управление на НАП в София.

На сайта на НАП вече е достъпна новата бланка на "Искане за издаване на удостоверение за местно лице" (Обр. № Окд-273).

Предложеният проект на правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност е свързан с необходимостта от привеждане на Правилника в съответствие с приетите промени в Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ, бр. 60 от 2016 г.).
Целта на приетите промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е предотвратяване на възможностите за злоупотреби чрез ефективна превенция и борба с данъчните измами в областта на данък върху добавената стойност при осъществяване на търговия с течни горива.
С приетите промени в Закона за данък върху добавената стойност е създаден механизъм, съгласно който при осъществяване на търговия с течни горива, лицата  задължително да предоставят пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година.
Задължението за предоставяне на обезпечение възниква, когато регистрирано по ЗДДС лице за текущия данъчен период е извършило облагаеми доставки на течни горива с обща стойност на данъчните основи по доставките над 25 хил. лв., вътреобщностно придобиване на течни горива с обща стойност на данъчните основи на придобиванията над 25 хил. лв. или освобождава течни горива за потребление по чл. 20 от Закона за акцизите и данъчните складове на стойност над 25 хил. лв.
Механизмът представлява и предпазна мярка за коректните икономически оператори от случайни сделки с некоректни доставчици на течни горива, участващи в схеми за данъчни измами, като ще способства и за предотвратяване на възможността за упражняване на право на данъчен кредит за доставки, по които доставчикът не е внесъл данъка в държавния  бюджет.
В разпоредбата на чл. 176в, ал. 12 от ЗДДС е посочено, че  редът за предоставяне, освобождаване и усвояване на обезпечението по този член се определя с правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. В изпълнение на тази разпоредба е изготвен проект на Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, с който се регулират отношенията, свързани с прилагането на чл. 176в от ЗДДС във връзка с предоставянето на обезпечение при доставки на течни горива.
С предложения проект на правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност са уредени подробно процедурите и документите по предоставяне на обезпечение, неговата регистрация в публичния регистър и освобождаването му, при защита правата на задължените лица, като е спазен и принципът на прозрачност поради публичния характер на регистъра.

Отговорна дирекция в МФ: „Данъчна политика“
e-mail: taxpolicy@minfin.bg
 


Дата на откриване: 04.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 18.8.2016 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за митниците, обнародван в Държавен вестник, бр. 58 от 26.07.2016 г., в сила от 26.07.2016 г., е прието изменение на разпоредбите в закона във връзка с влизането в сила на 30 октомври 2013 г. на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 09 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза, и публикуването на 29.12.2015 г. в бр. L343 на Официалния вестник на Европейския съюз на Делегирания регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза и на Регламента за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.
Предвид изложеното, от датата на прилагане на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, е отменен Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността. В тази връзка е приет Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/481 на Комисията от 1 април 2016 година за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2454/93, публикуван в бр. L 87 на Официалния вестник на Европейския съюз.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за митниците, националните норми са приведени в съответствие с митническото законодателство на Европейския съюз.  
Митническото законодателство на Съюза е пряко приложимо в Република България. Разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за митниците уреждат материя и обществени отношения, които са уредени на ниво европейско митническо законодателство, както и в Закона за митниците, което обосновава необходимост от  отмяна на Правилника за прилагане на Закона за митниците.  


Отговорна дирекция в МФ: „Данъчна политика“
e-mail: taxpolicy@minfin.bg
 


Дата на откриване: 01.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 15.8.2016 г.

nssi buildingНа 29 юли 2016 г. управителят на Националният осигурителен институт (НОИ) Бисер Петков и подуправителят на институцията Весела Караиванова-Начева бяха преизбрани на своите постове за още един мандат.