Счетоводен и данъчен справочник

.

 

Законът за Българската банка за развитие (ЗББР) е приет  през 2008 г. При осъществяване на дейността си, банката следва да се ръководи от принципите на прозрачност, неутралност, рентабилност, ефективност, пазарна съвместимост и добра банкова практика.

Съгласно изискването на чл. 4, ал. 4 от ЗББР Министерският съвет, по предложение на министъра на финансите и министъра на икономиката одобрява тригодишна стратегия за дейността на банката, в съответствие с националната икономическа политика. В тази връзка, ръководството на банката разработи и представи за одобрение проект на тригодишна стратегия за дейността на Българската банка за развитие. Разработената стратегия има за цел да даде ясна представа за текущото състояние и бъдещите приоритети и цели на банката. Стратегията се придържа основно към тригодишния хоризонт 2017 - 2020 г.

Отговорна дирекция:  „Държавни помощи и реален сектор”
E-mail:  d.vlahova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 24.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 26.3.2017 г.
СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с репортаж, излъчен на 21 февруари 2017 г. в централната емисия на БТВ, който съдържа неточна информация за обявените през последния месец и половина обществени поръчки на Народното събрание, съобщаваме следното:

От началото на 2017 г. обществените поръчки, за които има открита процедура или е публикувана обява, са общо девет. Те са за дейности с постоянен, повтарящ се характер, които са необходими и присъщи за всеки възложител. Възлагането им се извършва при спазване на правилата на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки, за което се изисква технологично време.

Само две от обществените поръчки – за доставка на електрическа енергия, услуга за достъп и пренос на електрическа енергия, са обявени след разпускането на 43-ото Народно събрание.

Общата стойност на всички обществени поръчки, обявени от началото на 2017 г., е 1 660 100 лв. без ДДС, а не както се твърди в репортажа, излъчен по БТВ – 4 480 000 лв. с ДДС.

Предметът на поръчките е доставка на електрическа енергия, услуга за достъп и пренос на електрическа енергия, доставка на топлоенергия, предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, ел., ОиВ и други части и консумативи, и доставка и монтаж на озвучителни уредби за заседателните зали.

Средствата за изграждане на пленарна зала, както и за оборудването на залата, са предвидени още през 2016 г. – в т. 1.1. и т. 1.2. на Приложение № 1 към чл. 1 от Постановление № 125 на Министерския съвет от 2016 г. обн., ДВ, бр. 38 от 20.05.2016 г., изм. и доп., бр. 46 от 17.06.2016 г., бр. 73 от 16.09.2016 г., изм., бр. 89 от 11.11.2016 г., бр. 98 от 9.12.2016 г., бр. 99 от 13.12.2016 г.

Информацията може да бъде проверена в публичния Регистър на обществените поръчки на интернет страницата на Агенцията по обществените поръчки и в Профила на купувача на интернет страницата на Народното събрание.

180 търговски обекта са запечатани за данъчни нарушения от началото на годината. Най-честата причина за това е укриването на оборот (неиздаване  на касова бележка) и несъответствие на наличните пари в касата с отчетените на фискалното устройство. В повечето случаи става дума за магазини, ресторанти и барове, като средното време, в което помещенията остават затворени е 2 седмици. Мярката се прилага в случаите на грубо нарушаване на данъчните закони, включително спрямо търговци, които изобщо нямат касов апарат. Обектите остават запечатани до плащането на определените с наказателно постановление санкции. Премахването на стикерите на НАП не по установения ред е престъпление. 

„Запечатването на обекти е крайна, но много ефективна мярка по отношение на превенцията. Отчитаме положителна промяна в данъчното поведение на нарушителите, чиито обекти са били запечатани.“, каза по повод на новата практика на НАП Васил Панов, директор „Контрол“.

Сигнали за данъчни нарушения могат да се подават на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или по електронната поща infocenter@nra.bg

 

И през 2017 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема през годината. Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се приспаднат от сумата от годишните данъчни основи лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Приспадането от данъчната основа означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит, се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък.

Средногодишно облекчението за ипотечни кредити се ползва от около 5500 семейства, като те намаляват общо с над 15 млн. лв. данъчните си основи.

За да се ползва данъчното облекчение, едновременно трябва да са налице следните условия:

  • договорът за ипотечния кредит да е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;
  • данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
  • ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през годината.
  • Задължително условие за ползване на данъчното облекчение е данъчно задълженото лице да представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за същата година.

Всички тези обстоятелства и условия се декларират от лицето в Приложение № 10 на годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица за 2016 г.

Облекчението може да се ползва от местни физически лица, както и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата по ипотечен кредит.

Данъчното облекчение се ползва само с подаване на годишна данъчна декларация, към която се прилага документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище.

Най-лесно подаването на годишната декларация за облагане на доходите става по електронен път с ПИК или подписана с електронен подпис. Данъчните декларации могат също да се изпратят по пощата или да се подадат на място в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП.

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 2 май 2017 г., като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне.

Повече информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки има на сайта на НАП www.nap.bg. Телефонни консултации се правят на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция. Номерът е 0700 18 700.  

nagrada ITНационалният осигурителен институт (НОИ) спечели голямата награда на традиционния конкурс „ИТ проект на годината”, организиран от вестник Computerworld България и Банка ДСК.

С Постановлението за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица  се предлагат промени, с които Разпоредбите на наредбата се привеждат в съответствие с промените в Кодекса за социално осигуряване, приети със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

Създава се нова възможност за подаване на заявление от безработните лица за отпускане на парично обезщетение за безработица.


Дата на откриване: 21.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.3.2017 г.
Върху доходите в натура, обложени по ЗКПО, да не се начисляват осигурителни вноски ...

С Постановлението за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване  се предлагат промени, с които разпоредбите на наредбата се привеждат в съответствие с промените в Кодекса за социално осигуряване, приети със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., свързани с паричните обезщетения поради бременност, раждане и осиновяване, при смърт или тежко заболяване на родител.


Дата на откриване: 21.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.3.2017 г.

 С Постановлението за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

се предлагат промени, с които разпоредбите на наредбата се привеждат в съответствие с промените

в Кодекса за социално осигуряване, приети със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., в областта на пенсиите.


Дата на откриване: 21.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.3.2017 г.

С Постановлението за изменение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, разпоредбите на наредбата се привеждат в съответствие с промените в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, приети със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., свързани с отпадналото задължение за Националния осигурителен институт да превежда социално и здравноосигурителни вноски при изплащане на гарантираните вземания. 


Дата на откриване: 21.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.3.2017 г.

С Постановлението за изменение разпоредбите на Наредбата се привеждат в съответствие с промените в Кодекса за социално осигуряване, приети със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., свързани със сроковете за приемане или за неприемане на злополуката за трудова.


Дата на откриване: 21.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.3.2017 г.

 

С Постановлението за изменение на Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация, разпоредбите на наредбата се привеждат в съответствие с промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2017 г., съгласно които върху средствата за социални разходи се дължат осигурителни вноски за всички фондове на държавното обществено осигуряване, а не само за фонд „Пенсии“.


Дата на откриване: 21.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.3.2017 г.

С Постановлението за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица се предлагат промени, с които разпоредбите на Наредбата се привеждат в съответствие с промените в Кодекса за социално осигуряване, приети със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. Прецизира се и реда за възобновяване на осигуряването на самоосигуряващите се пенсионери.


Дата на откриване: 21.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.3.2017 г.

7 от 8 проверени не издават касови бележки и крият оборот

Проверки на складове, в които се продават дърва за огрев бяха извършени от екип на НАП, Икономическа и Охранителна полиция и Държавна агенция по метрологичен и технически надзор в град Бургас. Основната цел на проверките е да се установи отчитат ли търговците извършените продажби на фискалните устройства, както и изправни ли са контролните устройства за измерване.

До момента съвместните екипи са извършили проверки в 8 търговски обекта за дърва за огрев в морския град. При 7 от тях са констатирани нарушения, най-сериозните от които са неиздаване на касови бележки в 6 от обектите и несъответствие на касовата наличност с фискалния отчет. При една от извършените проверки търговецът е отказал издаването на фискален бон. На нарушителите са съставени актове за установените нарушения.

Мониторингът и проверките на съвместните екипи ще продължат и занапред в зависимост от поведението на търговците. Сигнали за укриване на обороти и други данъчни нарушения гражданите могат да подават на телефона на НАП - 0700 18 700.