Счетоводен и данъчен справочник

С предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, се въвежда ред за подаване на данни в Националната агенция за приходите от пенсионноосигурителните дружества, управляващи професионални пенсионни фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Данните са относно размера на пенсията за лицата, пенсионирали се при условията на чл. 168 от Кодекса за социално осигуряване. За тези лица, подлежащи на здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса,  пенсионноосигурителните дружества ще подават декларация образец № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“. На основание чл. 40, ал. 1, т. 4 от Закона за здравното осигуряване за пенсионерите от професионален пенсионен фонд се внасят здравноосигурителни вноски за сметка на държавния бюджет върху размера на пенсията. С оглед формиране на здравноосигурителният статус, необходим за упражняване на здравноосигурителните права на лицата, проектът предвижда декларация образец № 3 да се подава в срок до 20-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, и до 20-о число на месеца, следващ месеца на сключване на пенсионния договор по чл. 169а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, с данните за времето от придобиване правото на професионална  пенсия  за  ранно пенсиониране.
В тази връзка с предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица се предлагат и допълнения в приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 към наредбата, по конкретно в указанията за попълване на декларация образец № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“.


Дата на откриване: 28.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 12.5.2016 г.

p124Националният осигурителен институт съобщава, че във връзка с празничните и почивни дни през м. май 2016 г. изплащането на пенсиите ще започне на 5 май 2016 г. (четвъртък) и ще приключи на 20 май (петък).

Публукувана е версия 5.2 на програмен продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ” за изплатени доходи на физически лица за и ръководство на потребителя за работа с него. Актуализирани са и номенклатурата на държавите.

Рубрика Програмни продукти

Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци. Срокът за подаването на декларацията – по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001) изтича на 3 май (30 април е в събота, а 2 май е почивен ден - Великден).

Декларацията се подава и от фирми и самоосигуряващи се лица, които плащат на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения или от наем и са длъжни да удържат авансов данък върху тези доходи. Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът, като за доходи, изплатени през четвъртото тримесечие на годината авансов данък не се дължи и съответно не се декларира.

Декларацията за дължими данъци (образец 4001) се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините.

Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор.

Още четири работни дни имат самоосигуряващите се лица да подадат декларация образец 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ". Срокът за подаването на декларацията изтича на 3 май (30 април е в събота, а 2 май е почивен ден - Великден). Това е и срокът, в който самоосигуряващите се лица са задължени да представят таблица 1 и  таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2015 г. Въз основа на данните, декларирани в тези таблици, се определят окончателният размер на осигурителния им доход и окончателният размер на дължимите от тях задължителни осигурителни вноски.

Най-лесно самоосигуряващите се лица могат да подадат декларация образец 6 с персонален идентификационен код, уточняват от приходната агенция. ПИК се издава в произволно избран офис на приходната Агенция безплатно и безсрочно. Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят и по пощата. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП.

До 3 май самоосигуряващите се лица трябва да внасят и годишните изравнителни вноски за социално и здравно осигуряване. Те се превеждат с различни кодове за вид плащане: за фонд Пенсии – 55 11 11; за ДЗПО в УПФ – 58 11 11;  и за здравно осигуряване – 56 11 11. При попълването на платежните нареждания за изравнителните вноски задължително се посочва ЕГН на самоосигуряващото се лице.

Повече информация за попълването на осигурителни декларации можете да получите на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор от цялата страна.

Всяка трета декларация за облагане на доходите е подадена по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис. Това сочат данните десет дни преди изтичане на крайния срок за предаване на формулярите на НАП – 3 май. До 20 април в цялата страна са получени общо 305 000 декларации, като тези, които са подадени по електронен път, са близо 100 000.

Независимо от това, в оставащите няколко работни дни до края на данъчната кампания, НАП очаква да получи още близо 200 000 формуляра. На избралите последния възможен ден за деклариране на място граждани вероятно ще се наложи да чакат продължително. Вместо това, подаването на данъчните декларации може да стане удобно от домашния компютър с безплатния ПИК, издаван в произволно избран офис на приходната агенция. Формулярите могат да бъдат изпратени и по пощата с препоръчано писмо с дата на пощенското клеймо не по-късно от 3 май 2016 г.

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 3 май 2016 г., като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимият данък за довнасяне. При превод на пари към бюджета се попълва кодът за вид плащане - 11 00 00 „Данъци и други приходи за централния бюджет“.

Освен да подадат подоходната си декларация, с ПИК клиентите на НАП могат да ползват и много други услуги, като например да проверят осигурителния си доход, да получат информация за сумите преведени към фонда им за втора пенсия, да получат данни за декларираните им пред НАП трудови договори, да разберат колко са непогасените им задължения, да подадат всички видове данъчни и осигурителни декларации, както или искане за издаване на документ.

Повече информация за това какви услуги предоставя НАП с ПИК, можете да видите в информационното видео, публикувано в официалния канал на Агенцията в YouTube.

Още информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки има на сайта на НАП. Телефонни консултации се правят на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция на телефон 0700 18 700. До края на данъчната кампания - 3 май 2016 г., телефонът ще бъде с удължено работно време – от 8.30 до 18.00 ч. в делнични дни. 

С настоящия проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД на КСО) се извършват промени в регламентацията на допълнителното пенсионно осигуряване, като тя се доразвива и усъвършенства в няколко основни насоки.


Дата на откриване: 22.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 13.5.2016 г.

forumНационалният осигурителен институт (НОИ) бе отличен със специална награда за постижения в електронния обмен на документи и данни за изплащане на краткосрочни обезщетения по време на Регионалния европейски форум за социално осигуряване, който се проведе в периода 18 - 20 април 2016 г. в шведската столица Стокхолм.

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че във връзка с извършвана модернизация на информационните системи и провеждане на профилактика на технологичното оборудване на институцията от 09.00 часа на 23.04.2016 г. (събота) до 21.00 на 24.04.2016 г. (неделя) ще има временни затруднения...

От НАП напомнят, че физическите лица трябва задължително да декларират получените парични заеми в годишната данъчна декларация за 2015 г., ако тези заеми надвишават определена сума. Изискването обаче не задължава гражданите да декларират банковите си кредити, уточняват от Агенцията.

Физическите лица трябва да попълнят подоходна декларация, ако през 2015 г. са получили парични заеми, чийто общ размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2015 г. част от тях са непогасени. На обявяване пред НАП подлежат и всички непогасени остатъци по заеми в периода от 2010 г. до 2015 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2015 г. е над 40 000 лв.

Пред НАП физическите лица трябва да обявят не само получените заеми, но и предоставените такива. В декларацията за доходите, която се подава до 3 май тази година, се посочват предоставените парични заеми  през 2015 г., ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към края на годината част от тях са непогасени. Заемите, които са предоставени през предходните пет години също трябва да се декларират, ако общият размер на остатъците към 31 декември 2015 г. е над 40 000 лв.

Получените или предоставените парични заеми се декларират в отделно приложение – Приложение № 11, което е неразделна част от образеца на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица. Годишната данъчна декларация може да бъде изтеглена от интернет сайта на НАП - рубрика "Документи - данъци". Формулярите се подават до 3 май 2016 г., като декларираният данък за довнасяне по декларацията трябва да бъде внесен в същия срок.

Повече информация, както и помощ при попълване на данъчните декларации клиентите на НАП могат да получат на информационния телефон 0700 18 700 на цената на един разговор.

nssi118Националният осигурителен институт съобщава, че Годишният отчет за дейността на НОИ за 2015 г. е публикуван на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg).

Съобщение от НАП:
Уважаеми клиенти,
Информираме Ви, че е променена структурата на номерата на активните изпълнителни дела, образувани в Агенцията преди преди 1 февруари 2016 г. При новата структура е запазен поредният номер, под който е било регистрирано делото преди...

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) е изготвен в изпълнение на разпоредбата на §13а от заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗИД на ЗМДТ), публикувана в ДВ, бр. 101 от 2013 г., изменена и допълнена с ДВ, бр. 105 от 2014 г. и с ДВ, бр. 95 от 2015 г., съгласно която Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на общините в Република България следва да разработи методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и да внесе в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и чл. 67 от закона.


Дата на откриване: 18.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 02.5.2016 г.

t20160412-284Националният осигурителен институт (НОИ) отбеляза своята 20-годишнина с юбилейна конференция на тема „20 години Национален осигурителен институт – постижения, предизвикателства, перспективи“.