Счетоводен и данъчен справочник

Предложените промени произтичат от Закона за изменение и допълнение на Закона за митниците, приет от Народното събрание на 23.07.2015 г.
1. В Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове се предвижда поземлените имоти, сградите и съоръженията в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, които не са предоставени на ведомства за изпълнението на функции, свързани с извършването на граничен контрол, да се  управляват от Агенция „Митници“. Предложените промени произтичат от § 50 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за митниците, приет от Народното събрание на 23.07.2015 г., с който е направено допълнение в чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост. Новата уредба цели чрез централизиране в една администрация да се създадат условия управлението, преустройството и поддържането на посочените имоти да се оптимизира и подобри. В Агенция „Митници“ ще функционира звено за координация и осъществяване на тази дейност. Прецизирани са задълженията на директора на Агенция „Митници“, на ръководителите и служителите на териториалните структури на ведомствата, извършващи граничен контрол на ГКПП, и взаимодействието между тях във връзка с поддръжката на визираните имоти и сгради.
2. Към настоящия момент административният контрол върху дейността на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ се осъществява от инспектората на Министерството на финансите. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за митниците, приет от Народното събрание на 23.07.2015 г., в Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ се създават инспекторати на пряко подчинение на ръководителя на съответната приходна агенция.
В тази връзка в проекта на постановление се урежда обезпечаването с персонал на дейностите, които преминават от административните звена на инспектората на Министерството на финансите към инспекторатите на двете приходни агенции. Предложени са съответни изменения на Устройствения правилник на Министерството на финансите, Устройствения правилник на Агенция „Митници“, Постановление № 215 на Министерския съвет  от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите и Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 от 2012 г.
Промяната ще осигури оптималната ефективност на административния контрол, осъществяван върху дейността на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“. Ще бъде развит административен капацитет на проверяващите органи на инспектората в структурите на самите агенции, които да извършват всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно проверките на база специфични познания за функционирането на двете приходни администрации.
3. С проекта на постановление се предвиждат и следните структурни и функционални промени в Агенция „Митници“:
Разширяват се функционалните компетентности на дирекция „Организация и управление на човешките ресурси” в резултат на приетите изменения и допълнения на Закона за митниците. Тези функции за Агенция „Митници”, в частност за дирекцията, възникват съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 11 от Закона за митниците, с която се въвежда изискване при назначаване и повишаване в длъжност на служители в агенцията задължително да се организира провеждането на изследване за професионална и психологическа пригодност.
В Централно митническо управление се закриват дирекции „Правно-нормативна” и „Професионални стандарти и контрол”. Закриването на дирекция „Правно-нормативна” е обусловено от необходимостта от преразпределяне на функциите по правно обслужване и процесуално представителство и профилирането им съобразно специфичната компетентност на отделните дирекции от специализираната администрация. В тази насока са предложените промени във функциите на дирекции  „Митнически режими и процедури”, „Акцизи”, „Тарифна политика”, „Последващ контрол” и „Митническо разузнаване и разследване” в Централно митническо управление.
Функциите на дирекция „Митническо разузнаване и разследване” се допълват и  разширяват с оглед въведените изменения и допълнения в Закона за митниците, като се включва в компетентността ѝ и дейността по организиране, извършване и координиране на оперативна, издирвателна и конвойна дейност.
С предложените промени се цели постигане на по-ефективна координация между структурните звена в Агенция „Митници“, подобряване на работните процеси и утвърждаване на оперативни процедури, свързани с документооборота и организацията на работа. Осигурява се подобряване на функционалността на митническата администрация чрез повишена ефективност, бързина и ред в процесите на управление.
Приемането на представения проект на постановление не изисква и не налага осигуряването на допълнителни  бюджетни средства, поради което е изготвена финансова обосновка по приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник  на Министерския съвет и на неговата администрация.
 


Дата на откриване: 28.7.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 11.8.2015 г.

28072015-siteНа 28 юли 2015 г. на заключителна конференция Националният осигурителен институт (НОИ) отчете резултатите от изпълнението на проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Националния осигурителен институт за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания”

Разработването на двугодишен План за действие е в изпълнение на приетата с Протоколно решение № 5 от 6 февруари 2013 г. на Министерския съвет Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020.

Проектът на Плана за действие за периода 2015-2016 г. съдържа конкретни мерки и дейности, индикатори, отговорни институции, източници на финансиране и срокове за изпълнение на заложените в Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 приоритети:

  • Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда;
  • Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование;
  • Осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване;
  • Премахване на институционалния модел на грижа и развитие на междусекторни услуги за социално включване;
  • Осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания;
  • Подобряване на капацитета и взаимодействието в сферата на образованието, здравеопазването, заетостта и социалните услуги при реализиране на общи цели за социално включване;
  • Осигуряване на достъпна среда – физическа, институционална и информационна и достъпен транспорт;
  • Подобряване на жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните;
  • Работа в партньорство за преодоляване на бедността и социалното изключване и техните последствия.

Дата на откриване: 23.7.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 05.8.2015 г.

opak euro logo31 Националният осигурителен институт приключи успешно Дейност 1 „Обучения за професионална компетентност на служителите в НОИ за осигуряване на равен достъп на лица с увреждания” по Проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в НОИ за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания”

Безработните и самоосигуряващите се вече могат да подават по електронен път с персонален идентификационен код декларациите, свързани със задължителното им осигуряване - образец 5 и 7. Новата услуга е достъпна в Портала за е-услуги на НАП.

ПИК се издава във всеки офис на НАП, като ползването му е напълно безплатно за клиентите на администрацията. До момента в цялата страна има издадени над 310 000 персонални кода на физически лица.

От НАП напомнят, че преди да започнат сами да превеждат дължимите здравноосигурителни вноски, безработните трябва да подадат декларация образец 7. Срокът за подаването й е до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от лицата, които не са осигурени на друго основание. В декларацията образец 7 се вписват личните данни и началната дата, от която за гражданинът е възникнало задължението да плаща сам здравноосигурителните си вноски.

Осигурителната декларация образец 5 се подава от самоосигуряващи се лица, когато се осигуряват само във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване и/или задължително здравно осигуряване, когато за определени периоди са внесли авансово осигурителните си вноски. Декларацията се подава само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход , в срок до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски.

Повече информация и консултации за попълването на данъчни и осигурителни декларации можете да получите на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.

 

Стратегическа цел в областта на политиката по социална закрила и равни възможности е гарантиране социалната защита на уязвимите групи от населението чрез по-добра целенасоченост на социалните помощи, повишаване на ефективността на програмите, прилагане на диференциран подход, усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на социалното подпомагане и оптимизиране на институционалната структура, свързана със социалната защита на най-нискодоходните и рискови групи от населението.

Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда /ЗИД на КТ/ създава чл. 114а, регламентиращ договорните отношения с лицата, ангажирани в краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

Заключителните разпоредби на ЗИД на КТ третират измененията в Кодекса за социално осигуряване и Закона за насърчаване на заетостта, отнасящи се до лицата, които са полагали труд по чл. 114а от Кодекса на труда.

Предложението е стимулираща мярка за включване на подпомагани безработни лица в законово регламентирана трудова дейност в отрасли, изпитващи недостиг на работна сила при осъществяване на дейността и същевременно гарантиране степента на социална закрила на тези лица.

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане ще се елиминира риска от отпадане на лица и семейства с лица, ангажирани в краткотрайна сезонна селскостопанска работа по реда на чл. 114а от Кодекса на труда, които отговарят на останалите условия за достъп до получаване на месечни социални помощи по реда на ЗСП.


Дата на откриване: 22.7.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 04.8.2015 г.

p124Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че в отговор на зачестилите запитвания от страна на лица с гръцки осигурителен стаж относно условията за реализация на пенсионните им права в Гърция, на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg) е публикувана полезна за тях информация.

Данъците за превозните средства и недвижимите имоти вече могат да се плащат онлайн чрез сайта на НАП. Услугата в момента работи  за общините Столична, Велико Търново, Пловдив и Варна.

През май НАП съвместно с Министерството на финансите пуснаха в експлоатация онлайн система за справка за местни данъци и такси, която чрез сайта на приходната агенция дава информация за задълженията на фирми и граждани към над 200 общини в страната. Услугата вече е надградена и позволява и онлайн плащания към 4 от най-големите общини в страната. В предстоящите месеци към софтуера ще бъдат присъединени и други  общини, сключили споразумения с Национална агенция за приходите.

Справките за задължения и плащанията на местни данъци и такси се извършват с безплатния персонален идентификационен код на НАП, който вече може да бъде получен от всеки офис на НАП, независимо къде е регистрирано лицето, което иска издаването му.

Допълнителна информация за новата услуга може да се получи на информационния телефон на НАП 0700 18 700.

 

CoverНа 21 юли 2015 г. на заключителна конференция Националният осигурителен институт (НОИ) отчете резултатите от изпълнението на проект „Разработване и внедряване на Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с Националния осигурителен институт (НОИ) за изплащане на парични обезщетения от ДОО”

Уважаеми клиенти,

Поради техническа профилактика е възможно клиентите на НАП да имат затруднен достъп до услугата за онлайн плащания на данъци и осигурителни вноски.

Предварително се извиняваме за неудобството.

Самоосигуряващите се[1]  вече могат да подават декларацията при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която са регистрирани[2], по интернет с безплатния персонален идентификационен код на НАП.

Декларацията се подава в 7-дневен срок от започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудовата дейност. С тази декларация самоосигуряващите се определят и вида на осигуряването си. Със същия документ се декларира и прекъсване или прекратяване на трудовата дейност, което е основание самоосигуряващите се да спрат да внасят осигурителни вноски за периода, в който не осъществяват трудова дейност, поясняват от НАП.

Новата услуга облекчава значително над 300 000 самоосигуряващи се, които вече няма да се налага да посещават приходната агенция, като освен възможност за подаване на формуляра, съществува и справочна част, която показва всички данни за започване, спиране или прекратяване на дейност. Този вид декларации могат да се подават по интернет  за периоди след началото на 2015 г.

Персоналният идентификационен код се издава безплатно във всеки офис на НАП за минути и дава достъп до множество електронни услуги на НАП, включително подаване на всички, изисквани от закона данъчни и осигурителни декларации от самоосигуряващите се лица.

Допълнителна информация за услугите с ПИК може да бъде получена от сайта на НАП www.nap.bg или на информационния телефон 070018700. 

 


[1] По смисъла на Кодекса за социално осигуряване

[2] Образец ОКД5

Персоналният идентификационен код  (ПИК), издаван на клиентите на Национална агенция за приходите, вече може да бъде получен от всеки от офисите на НАП в страната. Досега кодът се получаваше задължително от офиса по постоянен адрес на гражданите и по регистрация на фирмите.

Издаването на ПИК е безплатно, отнема няколко минути, а с кода физическите лица могат да подават данъчни и осигурителни декларации, да следят данъчната си сметка за задължения и плащания, да проверяват осигурителния си доход и да ползват редица други електронни услуги. Най-новите електронни услуги на приходната агенция, достъпни с ПИК за физическите лица, са възможността за автоматизирано плащане на дължимите суми към държавата директно от справката за задълженията;  подаване на осигурителната декларация 7 (задължително изисквана от безработни и неосигурени за здраве на друго основание и при възстановяване на здравноосигурителни права), декларация образец 5 (подавана от самоосигуряващи се лица, когато се осигуряват само във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване), декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, както и уведомления за сключване, изменения или прекратяване на трудови договори.

Над 320 000 са фирмите и физическите лица, ползватели на персонални кодове до момента, съобщават още от НАП. През изминалата данъчна кампания всяка трета декларация за доходите беше подадена по интернет с персонален код, над 2 млн. са справките за задължения и плащания, направени на сайта на НАП от началото на 2015 г.

Допълнителна информация за услугите с ПИК може да бъде на информационния телефон 070018700.  

Публикувани са:

==> Нови документи, свързани с ползването на електронните услуги на НАП с квалифициран електронен подпис (КЕП):

Повече информация за е-услуги с КЕП

==> Нови документи, свързани с ползването на електронните услуги на НАП с персонален идентификационен код (ПИК):

Повече информация за услуги с ПИК

 

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица е  свързан с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с приетите промени в Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 54 от 17.07.2015 г.), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица по отношение задължителното осигуряване на лицата, сключили трудов договор за един ден за краткотрайна сезонна, селскостопанска работа.
Проектът предвижда в декларация образец № 1 да се попълва нов код за вид осигурен – 97 за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване. Това са  работниците, сключили трудови договори на основание чл. 114а от Кодекса на труда. По този начин с предложеното допълнение се предоставя възможност осигурителите (работодателите), сключили трудови договори на това основание, да предоставят данни за осигурените лица с цел зачитане на осигурителен стаж и ползване на съответните права от лицето.
Във връзка с § 3 от Постановление № 131 на Министерския съвет от 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с който е направено допълнение в преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, се регламентират  редът и начинът за подаване на данни с декларация образец № 1 или образец № 5 за лицата по § 6 от преходните и заключителните разпоредби на същата наредба. Това са лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които не са осигурявани, и могат писмено да заявят желанието си за осигуряване до 1 юли 2016 г. В тези случаи декларация образец № 1 или образец № 5 се подава в срок до 31 декември 2016 година.
Предложените изменения и допълнения имат за цел гарантиране осигурителните права на посочените лица и не увеличават административната тежест за осигурителите.
Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.
 


Дата на откриване: 17.7.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 31.7.2015 г.