Счетоводен и данъчен справочник

Министърътна финансите Петър Чобанов, министърът на икономиката и енергетиката ДрагомирСтойнев и ръководството на Българска банка за развитие (ББР) ще се срещнат смениджъри и предприемачи от област Хасково. Срещата ще се състои на 28 април,понеделник, от 16:00 часа в залата на Областна администрация Хасково. Събитието едеветото от поредицата информационни срещи в цялата страна. Кампанията има зацел местните фирми да се запознаят  с новите възможности за финансиране от ББР,както и с целия набор от инструменти, които осигуряват гъвкаво и нисколихвенокредитиране за малките и средни предприятия. Представителите на бизнеса иматвъзможност да зададат своите въпроси към представителите на правителството и експертитена банката.  Началото насрещата е открито за представителите на медиите, а след нейния край в 17.30часа е предвиден брифинг в същата зала. 
Националният осигурителен институт (НОИ) разширява списъка с електронни услуги, достъпни през интернет страницата на институцията (www.nssi.bg).

От 17 април 2014 г. са активни две нови административни услуги - за подаване на заявление за отпускане на пенсия и/или добавка и за преизчисляване на пенсия

Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци. Декларацията – по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001), се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци.

Декларацията се подава и от фирми и самоосигуряващи се лица, които плащат на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения или от наем и са длъжни да удържат авансов данък върху тези доходи. Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът, като за доходи, изплатени през четвъртото тримесечие на годината авансов данък не се дължи и съответно не се декларира.

Декларацията за дължими данъци (образец 4001) се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините.

Повече информация може да намерите в рубрика Подаване на декларация за дължими данъци

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец февруари 2014 г. е 659,26 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.03.2013 г. до 28.02.2014 г. е 653,57 лв.
Националният осигурителен институт (НОИ) се включи в Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация през 2014 г., организирана от Министерския съвет.
Министър Петър Чобанов ще участва в пролетните срещи на Групата на Световната банка (СБ) и на Международния валутен фонд (МВФ), които ще се състоят в периода 11-13 април във Вашингтон, САЩ. В програмата на министъра на финансите, който е управител за България в групата на Световната банка, са включени срещи с изпълнителния директор на холандския офис в СБ Франк Хеемскерк и Лаура Тък - вицепрезидент на СБ, отговарящ за Европа и Централна Азия. Министър Чобанов ще се срещне още и с Мено Снел - изпълнителен директор на Холандско-белгийската група в МВФ, с ръководителя на мисията на МВФ за България Мишел Шенън и с Реза Мохадам - директор на Европейския департамент на МВФ.  
Националният осигурителен институт (НОИ) разширява списъка с електронни услуги, достъпни през интернет страницата на институцията (www.nssi.bg).

От 7 април 2014 г. е активна нова административна услуга, свързана с издаване на удостоверение на осигурител с прекратена дейност, който няма наети лица

По-бързо се възстановява данък при подаване на годишните данъчни декларации с баркод, напомнят от НАП. Това е така, защото не се налага допълнителното обработване и попълване на данните от тези декларации ръчно, тъй като информацията директно се прехвърля от формуляра след сканирането на баркода. Поради това от приходната агенция съветват всеки свой клиент, който е декларирал данък за възстановяване, да попълни и подаде декларацията си с баркод. 

От НАП припомнят, че до възстановяване на суми се стига в случаите, в които гражданите ползват данъчно облекчение – например това за млади семейства, при което данъчната основа се намалява с направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит. Данъците могат да се намалят законно и с направени дарения, вноски за допълнително доброволно осигуряване, вноски по застраховка „Живот” и други. Когато е деклариран данък за възстановяване, той се прихваща от други дългове към държавата или се възстановява по посочена от клиента банкова сметка.

Образец на годишната данъчна декларация с баркод клиентите на НАП могат да изтеглят рубрика "Документи за изтегляне".

Годишната данъчна декларация може да се подаде по пощата или  на място в някои пощенски станции, където ще се издава входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП.

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации изтича на 30 април, като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимият данък за довнасяне.

Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други вариант за плащане са с пощенски запис или чрез интернет. От Агенцията напомнят, че от 1 март всички плащания за данъци се превеждат по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като се прилага код за вид плащане 11 00 00 „Данъци и други приходи за централния бюджет“.

Телефонни консултации се правят на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция. Номерът е 0700 18 700.  

 

Националният осигурителен институт (НОИ) реализира успешно проекта “Развитие на институционалната електронна система на НОИ за EESSI”, одобрен от Европейската комисия през 2012 г. Проектът е стъпка от подготовката за преминаване към електронен обмен на данни в областта на социалното осигуряване

Доходите на физически лица от продажба или замяна на виртуалната валута биткойн се декларират с годишната данъчна декларация и върху тях се дължи данък върху общата годишна данъчна основа (10%). 

Според приходната агенция за целите на данъчното третиране, доходите от продажба на валутата биткойн се третират като доходи от продажба на финансов актив. Облагаемият доход и данъчната основа в тези случаи е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба или загуба се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив.

Доходите от сделки с биткойн се декларират в Таблица 5 от Приложение № 5 на годишната данъчна декларация. Законът не предвижда към данъчния формуляр да се прилагат специални документи, доказващи реализирания доход.

Срокът за подаване на годишните декларации за облагане на доходите на физическите лица, придобити през 2013 г., изтича на 30 април. В същият срок трябва да се плати и дължимия данък за довнасяне. Образец на декларация с баркод клиентите на НАП могат да изтеглят от рубрика "Документи за физически лица"

Годишната данъчна декларация може да се подаде по пощата или  на място в някои пощенски станции, където ще се издава входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП, както и по електронен път, подписана с електронен подпис.

Повече информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки има на сайта на НАП. Телефонни консултации се правят на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция. Номерът е 0700 18 700.