Счетоводен и данъчен справочник

Политиката в областта на доходите е в основата на политиката за съхранение и развитие на човешкия капитал.  За определянето на нов размер на минималната работна заплата от 460 лв., способства икономическия растеж, устойчивите темпове на БВП през последните години, увеличаване броя на заетите  и тенденциите в ръста на средната работна заплата.

Размерът на Минималната работна заплата от 460 лв. от 1 януари 2017 г. е съобразен с Решение № 913 на Министерския съвет от 31 октомври 2016 г. за одобряване на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г. и на Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г., както и на обективната икономическа и социална рамка, включваща устойчивата динамика на средната работна заплата, индекса на потребителските цени и осигуряване на  необходимите средства за преживяване на заетите на Минимална работна заплата  и техните семейства.  

С предвиденото увеличение на размера на минималната работна заплата делът и в средната работна заплата се очаква да надхвърли средната стойност за ЕС, но сравнявайки я с наличните данни  за страните от ЕС независимо от повишението размерът на минималната работна заплата у нас остава на най-ниското ниво  в сравнение с другите страни за които  са характерни процесите на конвергенция.

 Определеният нов размер на  минималната работна заплата от 460 лв., бележи  ръст от 9,5% спрямо 2016 г., което ще способства за мотивиране на работната сила за търсене на работа и реализиране и задържане на трудовия пазар, за запазване на жизненото равнище на най-ниско доходната част от работната сила и намаляване на делът на риска от бедност сред работещите.

Правно основание за приемане на постановлението за определяне на  Минималната работна заплата за страната е чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.

Необходимите средства за изпълнение на постановлението в бюджетните организации и дейности се осигуряват в рамките на средствата по бюджетите на държавните органи, министерствата и другите бюджетни организации, трансфера от републиканския бюджет за самостоятелните бюджети и от извънбюджетни сметки, от собствени приходи на общините и от извънбюджетни средства. Изплащането на Минималната работна заплата в търговските дружества е за сметка на съответните дружества.


Дата на откриване: 09.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 22.12.2016 г.

С проекта на Постановление се предлага на Министерския съвет да определи размер на линията на бедност за страната за 2017 г. от 314 лв.  Нейният размер трябва да задоволява предварително дефинирани минимални жизнени потребности и се изчислява като процент от медианния общ нетен еквивалентен доход за страната. Минималните жизнени потребности се дефинират като определено равнище на приети килокалории и определено съотношение на разходи за хранителни и нехранителни стоки на домакинствата под линията на бедност.

Размерът на линията на бедност гарантира, че бедните домакинства ще са в състояние да задоволяват предварително дефинираните минимални жизнени потребности, ако са изпълнени следните условия:

1. Задоволяването на т. нар. „минимални жизнени потребности“ (чл. 4, ал. 1 от Методиката) – от гледна т. разход за потребление на хранителни стоки, следва да гарантира дневен калориен прием от 2700 килокалории на еквивалентна единица;

2. Съотношението между разходите за хранителни и разходите за нехранителни стоки и услуги трябва в достатъчна степен да съответства на съотношението между същите видове разходи за 20-те процента от домакинствата с най-нисък доход .

При избора на конкретния размер  от 314лв. на линията на бедност за 2017 г.  е разгледано съотношението между разходите за хранителни и разходите за нехранителни стоки и услуги (то трябва приблизително да съответства на средното за 20-те процента от домакинствата с най-ниски доходи) .

Критерият за минимален енергиен прием е удовлетворен при всички варианти посочени в методиката за определяне на  линия на бедност. Дневният калориен прием на еквивалентна единица надхвърля 2 700 килокалории при всички анализирани варианти на линия на бедност. При вариант – 65 на сто от МОНЕД (или 314 лв.) най-добре отразява динамиката на приходите и разходите на домакинствата.


Дата на откриване: 09.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 22.12.2016 г.

.

 

С проекта на Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор се цели да се определи единна процедура за подбор на членове на одитни комитети в организациите от публичния сектор, която да осигури в максимална степен участието на хора с необходимите познания, управленски опит и авторитет в обществото. С проекта се регламентират и основни аспекти, свързани с организацията на работа и дейността на одитните комитети.


Дата на откриване: 08.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 22.12.2016 г.

Когато официалните празници, с изключение на Великденските, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях да са неприсъствени, реши парламентът с приети на първо четене промени в Кодекса на труда по предложение на Министерския съвет. Те получиха 80 гласа "за", 5 - "против", петима се въздържаха.

Така отпада необходимостта правителството ежегодно да размества почивните дни през годината, а мотивът е, че ефектите от тази практика са противоречиви и по-скоро негативни. Според вносителя се създава предвидимост и сигурност при планиране и управление на трудовия процес чрез установяване на еднакъв брой работни дни за всяка година.