Счетоводен и данъчен справочник

С изменението на митническото законодателство на Европейския съюз, отнасящо се до изискванията за сигурност и безопасност (Регламент (ЕС) № 648/2005 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1875/2006 на Комисията за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията), приложимо от 1 януари 2011 г., се създаде еквивалентно ниво на защита при митническия контрол за стоките, които се внасят в или се изнасят от митническата територия на ЕС. Този контрол се основава на общо договорени стандарти и рискови критерии за подбор на стоки и икономически оператори, за да се намалят рисковете за ЕС и неговите граждани, и за неговите търговски партньори, поради което държавите членки и Комисията въведоха рамка за управление на риска.

За извършването на подходящ контрол на база анализ на риска, се установи изискването за подаване на предварителна информация преди пристигането или заминаването за всички стоки, които се внасят в или се изнасят от митническата територия на ЕС, освен за стоките, които преминават по въздух или по море без спиране вътре в територията. Тази информация трябва да е налична преди стоките да се въведат в или да се изведат от митническата територия на ЕС. Определени са различни срокове и правила според вида транспорт (поне един час преди пристигане/заминаване на превозното средство на територията на ЕС при автомобилен транспорт, два часа при превози с железопътен транспорт).

Във връзка с изискването за задължителното предварително подаване по електронен път на данните за сигурност и безопасност за обобщената декларация за въвеждане, обобщена декларация за напускане, както и за транзитната декларация, съдържаща данните за сигурност и безопасност за извършване на анализа на риска, в определените в митническото законодателство срокове преди пристигането на стоките, съответно тяхното напускане от митническата територия на ЕС в съответното транспортно средство, отпада необходимостта от извършване на дейност като митнически представители и спедиторска дейност в зоните на ГКПП.

С проектът се предвижда в зоните на ГКПП дейностите, съпътстващи граничния контрол да са само банкова дейност, застрахователна дейност и възстановяване на ДДС.


Дата на откриване: 08.10.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 22.10.2015 г.

Предложеният проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства е свързан с необходимостта от прецизиране на разпоредбите във връзка с практическата приложимост на чл. 118, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност – редакция, обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 107 от 2014 г., в сила от 1 януари 2015 година.


Дата на откриване: 07.10.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.10.2015 г.

Проектът на постановление на Министерския съвет е изготвен във връзка с Решение на Министерския съвет № 498 от 11 юли 2014 г. за приемане на Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014 – 2020 г.
Съгласно мярка 11 от Националната стратегия и т. 11.1. от Оперативния план за изпълнение на мерките от Стратегията, за постигане на отчетлив ефект от централизирането на възлагателния процес е необходимо да се разшири продуктовият обхват на поръчките и кръга на органите, които могат да се възползват от него.


Дата на откриване: 07.10.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.10.2015 г.

Законопроектът цели да гарантира равнопоставеност на жените и мъжете чрез  нормативно регламентиране на органите и механизмите за провеждане на единна държавна политика в тази област на обществени отношения. 

Проектът на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете е в изпълнение на национални програмни документи и ангажименти на Република България по международни договори:

- Изпълнение на мярка „Приемане на Закон за равенство между половете и институционализиране на националния механизъм по равнопоставеност на жените и мъжете” по Цел 32: „Насърчаване равенството между жените и мъжете и на недискриминацията” на Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г.

- Изпълнение на мерки в Плана за действие за изпълнение на заключителните препоръки на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените (РМС № 438 / 25.07.2013 г.),  отправени към Република България през 2012 г., по-специално мерки по препоръки в областите „Правна рамка за равенство”, „Национален механизъм за постигане напредъка на жените” и  „Временни специални мерки”.

- Изпълнение на ангажименти на Република България по международни договори в областта на правата на човека, по които България е страна и препоръки към България на съответните наблюдаващи прилагането органи - Международния пакт за икономически, социални и културни права, Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW), Пекинската платформа за действие от 1995 г. През 2016 г. България следва да внесе в ООН своя пореден периодичен доклад по прилагане разпоредбите на CEDAW, в който да отчете изпълнението на препоръките, сред които са: приемане на закон, укрепване на националния институционален механизъм по равнопоставеност на половете и регламентиране на временни специални мерки.

- Изпълнение на ангажименти, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, свързани с интегриране на принципа на равнопоставеност на половете във всички политики и хармонизиране на националното законодателство и практики.

Проектът на акт ще създаде нормативни предпоставки за ефективно управление на политиката, която да допринесе за постепенното й постигане.

Действащото право  се опитва да отговори на необходимостта от осигуряване на равнопоставеност на жените и мъжете, която е постигната формално, но не и фактически (реално). Постигането на фактическа равнопоставеност на жените и мъжете във всички области изисква ефективен механизъм за управление на единна държавна политика, която последователно провежда принципа на равнопоставеност чрез съчетаване на интегриран подход и специални мерки. Институционалният механизъм е силен и устойчив инструмент за разработване, прилагане и наблюдение на съответните политики, за да се гарантира, че въпросът за равнопоставеността на половете запазва водещо място в политическата програма и обществения дневен ред.

Проектът на Закон отговаря на необходимостта от по-пълно регулиране на областта на равнопоставеност на жените и мъжете чрез нормативно регламентиране на национален механизъм за провеждане на единна държавна политика в тази област.

Понастоящем отсъства законова регулация на цялостен национален институционален механизъм. Проектът на акт ще запълни тази празнота в българското право.

Държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете има хоризонтален, междусекторен характер. Провеждането на такава политика изисква ефективен национален институционален механизъм, който функционира на различни равнища на управление чрез интегриране (мейнстрийминг) на тези въпроси във всички политики и чрез прилагане на временни насърчителни мерки при необходимост. Към настоящия момент тези изисквания се осъществяват чрез функциониране на отделни елементи на институционалния механизъм, регламентирани в Правилника за устройство и организация на работа на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет, приет с постановление на МС.

Създаването на ефективен Национален институционален механизъм е необходимост за оптимизиране на модела за разпределение на управленските отговорности между съответните органи, ясно поемане на ангажименти, по-добро управление на процеса на изпълнение на политиката и ресурсите за това. Така политиката ще бъде поставена на системна, широка, междусекторна основа, с хоризонтално въздействие.

Проектът на акт има рамков характер. Той регламентира принципите, върху които се основава държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете, органите, очертава правомощията и взаимодействието им по отношение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете, определя основните подходи като интегрирания междусекторен подход и  времените насърчителни мерки.

Министерският съвет определя държавната политика и одобрява основните документи в тази област. Националният съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС продължава да функционира като консултативен и координиращ орган. Министърът на труда и социалната политика е орган, който ръководи, координира и контролира осъществяването на политиката на национално ниво.

Институционализира се фигурата на „координатор по равнопоставеност на жените и мъжете”, който е служител в централните и териториалните органи на  изпълнителна власт и се определят функциите му. Определянето на органите, техните функции и механизми на взаимодействие укрепва националния институционален механизъм и засилва провеждането на оперативно ниво на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете.

Регламентират се основните документи на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете – Национална стратегия, планове за действие, периодични доклади за отчитане. С оглед информационното осигуряване на политиката се предлага задължението държавните органи да регистрират и обработват данни по пол, както и създаването на система за наблюдение на равнопоставеността на жените и мъжете. Ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете се насърчава чрез създаването от министъра на труда и социалната политика на отличителен знак за значими постижения.

Предложеният проект на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете ще доведе до законово регламентиране на цялостен национален институционален механизъм по равнопоставеност на жените и мъжете и неговото функциониране на различни равнища на управление,  до ефективно провеждане на единна хоризонтална и интегрирана държавна политика в тази област с оглед ускоряване постигането на фактическа равнопоставеност на половете, до осигуряване на по-пълно съответствие на националното законодателство и практики с изискванията на Европейския съюз и международни договори, по които България е страна. Това създава условия за ускоряване постигането на фактическа равнопоставеност на жените и мъжете във всички области на икономическия, политическия и обществения живот.


Дата на откриване: 06.10.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 19.10.2015 г.

pechat-1Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от началото на следващата година се въвежда нов ред и начин за представяне на документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване по електронен път.

eservicesНационалният осигурителен институт (НОИ) продължава да разширя списъка на достъпните по електронен път услуги на институцията. От началото на октомври 2015 г. на интернет страницата на НОИ е публикувана нова полезна е-услуга - „Избор на най-добър 36-месечен период преди 01.01.1997 г. за изчисляване на индивидуален коефициент на пенсия“.

Осъществяваната през 2014 г. политика по управление на държавния дълг следваше основните правителствени приоритети, свързани с осигуряване на ефективни дългови източници за финансиране на правителствените нужди при запазване на контролирано нарастване на суверенните задължения и поддържане на стабилността на ключовите дългови параметри. Номиналният размер на държавния дълг в края на 2014 г. възлиза на 22 102,3 млн. лева, от които 13 850,6 млн.лева външен и 8 251,8 млн. лева вътрешен дълг. В номинално изражение държавният дълг бележи нарастване със 7 983,8 млн. лв. в сравнение с нивото, регистрирано в края на 2013 г., което се дължи основно на реализираните през годината дългови операции за набиране на необходимия финансов ресурс, както на вътрешния пазар на ДЦК, така и на международните капиталови пазари. Съотношението „държавен дълг/БВП" в края на 2014 г. е 26,9% при 17,6% към края на декември 2013 година.Емитирането на 10-годишните бенчмаркови еврооблигации на международните капиталови пазари, поемането на нов външен дълг под формата на краткосрочен мостови заем Bridge to bond loan в евро, както и пласирането на вътрешния пазар на бонове, деноминирани в евро, са основните фактори, обуславящи отчетените положителни промени във валутната структура на държавния дълг. Дългът в евро се увеличава, като към края на 2014 г. достига до 70,1%, за сметка на задълженията в левове, щатски долари и други валути, които намаляват съответно до 20,8%, 8,4% и 0,7% от общия размер на държавния дълг.В лихвената структура на държавния дълг се отчита увеличение на дълга с фиксирани лихвени проценти. Относителният им дял в общия размер на дълга към 31 декември 2014 г. възлиза на 92,4%. Частта на задълженията с плаващи лихви заема 7,6% от общия размер на държавния дълг.В номинално изражение размерът на държавногарантирания дълг към края на 2014 г. намалява с 119,1 млн. лв. спрямо нивото му от декември 2013 г., като достига до 651,2 млн. лв., от които 44,1 млн. лв. вътрешен и 607,1 млн. лв. външен държавногарантиран дълг. Отчетеното намаление се дължи на извършените през годината погашения по външни държавногарантирани заеми. Съотношението държавногарантиран дълг /БВП е 0,8%.Годишният обзор на държавния дълг за 2014 г. можете да видите в раздел „Статистика".
Министерството на финансите не одобри заявените поръчки на проведения на 28 септември 2015 г. аукцион за продажба на 10-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева и с падеж 22 април 2025 година. Решението кореспондира със състоянието на фиска и търсенето на най-благоприятни условия на финансиране.Министерството на финансите ще продължи балансираната си и гъвкава политика по управление на държавния дълг, който е един от най-ниските в Европейския съюз, отчитайки както пазарното състоянието и перспективи, така и необходимостта от обезпечаване на диверсифицирани източниците за финансиране.

p124На 1 октомври 2015 г. /четвъртък/ Националният осигурителен институт (НОИ) по традиция ще отбележи Международния ден на възрастните хора. По този повод институтът организира „Ден на отворените врати”.

conf evraziaНационалният осигурителен институт (НОИ) бе домакин на международна конференция на тема “Пенсионните системи на България и страните от Евразия“, която се състоя на 24 и 25 септември 2015 г. в гр. Варна.

Предложеният проект на Закон за държавните помощи (ЗДП) е изготвен от Междуведомствена работна група в изпълнение на Заповед на министър-председателя на Република България да изготви предложения за законодателни промени в областта на държавните помощи в срок до 31 декември 2013 година. С оглед нестабилната политическа обстановка и извънредните парламентарни избори през 2014 г. законопроектът беше задържан и не се разгледа от Министерския съвет. В началото на 2015 г.  законопроектът отново се включи в законодателната програма на Министерския съвет за 2015 година.
Важността и броят на предложените изменения и допълнения доведе до необходимост от преработване на проекта съобразно разпоредбите на чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове, а именно изготвяне на проект на нов Закон за държавните помощи и за отмяна на действащия. Предложеният проект на Закон за държавните помощи концептуално не изменя съществуващия ред. Запазват се съществените моменти, а именно общите положения, правомощията на министъра на финансите и на министъра на земеделието и храните, същността на процедурите, обменът на информация и координация. Същевременно с проектозакона се въвеждат важни и значителни по обхват и съдържание конкретни регулации, които обхващат в пълнота проведения процес от Европейската комисия по модернизация на правилата по държавните помощи 2012-2014 година.  Проектът на нов Закон за държавните помощи, също така усъвършенства и прецизира националното законодателство по отношение на процедурите и практиките, наложени от изискванията на европейските регламенти и практики на Съда на Европейската общност в областта на държавните помощи. В тази връзка са направени следните предложения за промяна:

Законопроектът въвежда задължение за установяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ от страна на администратора в случаите, когато с решението на Европейската комисия, лицата – получатели на помощта и размерът на получената от тях помощ не са предварително определени в решението. Промяната цели да се елиминира съществуваща към момента нормативна празнота, респ. създава се национален ред за оценка на размера на неправомерната помощ, когато същият не е определен в решението на Европейската комисия. Целта на възстановяването на неправомерна и незаконосъобразна помощ е да се възстанови пазарното състояние, което е съществувало преди предоставянето на помощта. По този начин се премахва пазарното предимство към определено лице – получател на държавна помощ от страна на администратора на помощта. Механизмът отразява тълкуванията на Съда на Европейските общности по отношение изпълнението на решението на Европейската комисия, според които същото се счита за изпълнено, когато действията на държавата членка водят до конкретни резултати и то незабавно. 
Ключов нов елемент в законопроекта е уреждането на определени специфики на производството пред националните съдилища по отношение на държавните помощи, съдържащи се в Известие на Комисията относно прилагането на законодателството за държавната помощ от националните съдилища (ОВ, 2009/С 85/01). Въвеждането на посоченото се обуславя от необходимостта да се подобрят процедурите за предоставяне на „добра“ помощ и да се гарантира наличието на национален правен механизъм за недопускане предоставянето на неправомерна и несъвместима помощ на национално ниво, обвързани с модернизирането на режима в областта. Производството пред съда е важен механизъм за правна защита за конкурентите и други трети страни, засегнати от предоставянето на неправомерна държавна помощ. В този смисъл основната цел на новата глава девет е да информира националните съдилища и трети страни за съществуващите средства за правна защита в случаи на нарушение на правилата за държавна помощ и да подпомогне практическото прилагане на тези правила. Предвид това е въведена норма по отношение на пълното възстановяване на неправомерна държавна помощ, разпоредба за възстановяване на лихвата за неправомерност, както и възможност за предявяване на иск за обезщетение за вреди по националното законодателство. Предвидена е възможност националният съд да се обърне към Комисията за съдействие при вземане на решения по дела, които разглежда. Съдействието, предоставяно от Комисията на националните съдилища, може да се осъществява в две различни форми – националният съд може да поиска Комисията да му предостави необходима информация, с която разполага или да поиска Комисията да представи становище относно прилагането на правилата за държавна помощ. По този начин се постига и основната цел на процеса на модернизация на правилата в областта, а именно засилване на контрола и повишаване на дисциплината на всички национални нива при  предоставяне на държавна помощ. 
Създават се разпоредби за гарантиране на достатъчен капацитет по планиране, разработване, уведомяване, управление, докладване и контрол на предоставянето на държавни и минимални помощи от страна на администраторите на помощ. Новата уредба в тази част се налага от изискването на Европейската комисия във връзка с преговорния процес на Република България по предварителните условия (т. 5 от Общите условия) в рамките на Споразумението за партньорство за програмния период 2014-2020 г.
С предложените текстове се създава връзка между правното задължение за администраторите и практическото му изпълнение, гарантиращо поддържане на административен капацитет на всички нива, предоставящи държавна помощ.
 С цел прецизиране на правната рамка в този контекст се разширяват и функциите на министъра на финансите да предоставя конкретни указания на администраторите на помощ, включително относно поддържането на административен капацитет и/или въвеждането на правила и процедури за подобряване администрирането на мерките. Определени са в пълнота и функциите на министъра на земеделието и храните относно държавните помощи в областта на земеделието, горското стопанство и рибарството
С проектозакона се предлага съставянето на актовете за установяване на нарушенията да се извършва от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция. Последната ще издава и наказателните постановления. По този начин се подобрява действащият контролен механизъм, чрез който се гарантира практическото правоприлагане на режима и ясно се отделят контролните от методологическите функции на министъра на финансите, респ. министъра на земеделието и храните .
Като част от модернизирането на националното законодателство е въвеждането чрез законопроекта на базови принципи, които следва да се съобразяват при предоставянето на държавна и минимална помощ. Посоченото е в контекста и на европейското законодателство по държавните помощи, тъй като същото изисква предоставянето на помощта да е необходимо, целесъобразно, ефикасно и прозрачно, както и да е налице стимулиращ ефект в определени случаи. Последните се определят съобразно критериите, установени в съответния акт от законодателството на Европейския съюз, въз основа на който се предоставя помощта.
 Във връзка с усъвършенстване прилагането на закона са направени предложения с редакционен и правно-технически характер, които целят единствено прецизиране на законовите разпоредби, отчитайки развитието на европейското законодателство през последните години.
Предложените по-горе промени ще окажат положително въздействие върху всички засегнати лица, а именно: администраторите на помощ и бенефициери, както и съответното предоставянето на законосъобразни помощи чрез използване на национален и европейски финансов ресурс. Последното ще доведе до ефект, подобряващ финансовата дисциплина в публичния сектор и до снижаване на фискалните рискове като цяло.


Дата на откриване: 25.9.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 08.10.2015 г.

flyer bg-ger1От 15 до 17 септември 2015 г. териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) в гр. Варна бе домакин на традиционните българо-германски консултационни дни по пенсионни въпроси.

Поради технически причини, телефоните на варненската териториална дирекция на НАП временно не работят.

Клиентите на НАП Варна, могат да се свържат със служителите на НАП чрез електронните им пощи и на място, в офиса на Агенцията.

В момента екип от специалисти работи по отстраняването на  техническите проблеми. 

Молим за извинение за временното неудобство!

„Правителството е длъжник на висшето образование, не само заради финансовите измерения, които никога не достигат, а и заради това, че ние сме длъжни все повече и повече в регулациите, които предлагаме в тази сфера, да постигаме и по-добро качество. Да учите е фундаментът за цялостното ви развитие! И ако съм оптимист за хората, които виждам тук, аз съм притеснен за цялата система на висшето образование, на която трябва да се обърне много сериозно внимание от гледна точка на качеството. Затова инициативите на ниво регулации на висшето образование трябва да бъдат насочени именно в посока на стимулиране на успешните студенти като вас. Не трябва да позволяваме да се множи броят на ненужните и недостатъчно ефективните приеми в някои университети! Лесно е да бъда при вас, защото ние нямаме противоречия за начина, по който трябва да се управлява УНСС и качеството, което той дава като резултат. На първокурсниците пожелавам да намерят най-тънкия баланс между прекрасния живот, който столицата и студентството дават, и образованието, което УНСС може да ви предостави. Този баланс е тънък, но аз съм оптимист и ви пожелавам успех, защото знам едно - тези от вас, които искат да се научат, в УНСС могат да се научат. Има много университети, където и да имате желание, трудно можете да придобиете това качество на образованието, което можете да намерите тук". С тези думи министърът на финансите Владислав Горанов се обърна към студентите от УНСС по повод откриването на новата учебна година в авторитетното висше училище. Финансовият министър беше сред официалните гости на УНСС и получи от ректора проф. Стати Статев грамота и възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев - основател и първи ректор на УНСС", връчени „за неговата институционална и човешка подкрепа за ремонта на учебния корпус на УНСС и за съпричастността му към проблемите на българското висше образование и наука".„Университетът за национално и световно стопанство се е доказал като качествено висше училище и това даде възможност на правителството да защитим като приоритет инвестицията в тази модерна инфраструктура, която откриваме днес. Тя е още по-ценна с това, че е основа за допълнителна инвестиция в човешки капитал,  защото колкото и да надграждаме и да успяваме да инвестираме в модерна социална инфраструктура, липсата на развито и образовано съвременно общество, което да „носи" на гърба си останалата част от нацията, се усеща все повече с времето" - това каза още министърът на финансите Владислав Горанов при откриването на ремонтирания учебен корпус в УНСС в деня на старта на новата академична учебна година. В отговор на журналистически въпрос по тема, която присъства повече от седмица в публичното пространство за увеличението на учителските заплати,  министър Горанов коментира, че ангажиментът, който е поет от правителството е да бъдат осигурени допълнително средства за заплати за средно образование в размер на 20 млн. лв. до края на годината. Той изрази личното си мнение, че е по-добре тези средства да бъдат използвани като целеви бонуси за учителите и че не е добро решение те да влизат като увеличение още от сега, защото ще предрешат политиките, които се залагат в бюджета за образование за следващата година. „Всички искат още от началото на новата учебна година да се получи едно сериозно увеличение, аз също го искам, но ние боравим с реални числа - бюджетът, макар и в доста по-добро състояние в приходната част, е на дефицит като годишен разчет, затова трябва много внимателно да определяме решенията, от които ще зависи бюджетът за 2016 година." - каза финансовият министър и уточни, че решението за бонусите няма да се вземе в МФ. Начинът, по който тези средства ще стигнат до индивидуалните доходи на всеки един преподавател, е въпрос на решение по целесъобразност, което ще се вземе от МОН. Образованието е приоритет не само като заявка, а и като повече средства в бюджета за следващата година, обобщи министър Горанов. На въпрос ще има ли коледни добавки за пенсионерите Владислав Горанов отговори, че „работим и изпълняваме бюджета, така че да спазим добрата традиция от последните години да бъдат давани коледни добавки, от септември е рано да се прави този коментар, но ще положим всички усилия това да се случи".    

С проекта на ПМС в Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България (Наредбата) се създава нов чл. 19а, който предвижда по-облекчена процедура за даване на решение за издаване на „Синя карта на ЕС“ за упражняване на висококвалифицирана заетост от чужденец на длъжност от единична група професии от Националната класификация на професиите и длъжностите. Тази разпоредба предвижда да не се изисква провеждане от работодателя на предварително проучване на работната сила, което по сега действащия режим предхожда административната процедура по даване на решение на АЗ за достъп до пазара на труда и последващо издаване от МВР на разрешение тип „Синя карта на ЕС” на чужденеца.

Промените в Наредбата се правят с цел справяне с недостига на висококвалифицирани специалисти на българския пазар на труда – основно в IT-сектора, но и в други силно засегнати сектори. С цел облекчаване на наемането на специалисти по професии, за които е налице значително несъответствие между търсенето и предлагането на работна сила и за недопускане на безконтролно наемане на граждани на трети държави в проекта на ПМС е предвидено наемането да е само по професии, определени в Списък на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти (Списъка). След мотивирано предложение на национално представителните организации на работодателите и след обсъждане в Националния съвет по трудова миграция и Националния съвет за насърчаване на заетостта, министърът на труда и социалната политика ще утвърждава този Списък, който ще може да се актуализира ежегодно до 31 януари. По този начин процедурата ще бъде облекчена, сроковете за даване на решение по-кратки и се създава възможност за по-бързо преодоляване на недостига на кадри по определени единични групи професии. Останалите условия за даване на решения за упражняване на висококвалифицирана заетост не се променят.


Дата на откриване: 18.9.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 01.10.2015 г.