Счетоводен и данъчен справочник

Международната рейтингова агенция Moody's потвърди кредитния рейтинг на България Baa2 със стабилна перспектива. Решението отразява баланса между устойчивото икономическо развитие и благоприятната фискална позиция, от една страна, и от друга - предизвикателствата в структурно отношение, свързани с демографските развития.Като първи фактор за потвърждаване на настоящия рейтинг агенцията посочва устойчивото икономическо развитие и стабилната перспектива за растежа на БВП в средносрочен план, подкрепени от предсказуемата макроикономическа политика. Българската икономика достигна растеж от 3,6 % и 3,4 % съответно за 2015 г. и 2016 г., по линия основно на ръст в частното потребление и нетния износ. През следващите години експертите от Moody's очакват растежът да продължи, подкрепен от подобрените условия на пазара на труда. Вътрешното търсене ще бъде допълнително ускорено от динамиката на кредитирането и положителния принос на инвестициите към БВП, като резултат от по-доброто усвояване на средства от фондовете на ЕС. От Агенцията прогнозират БВП да нараства в реално изражение с 2,9 % през 2017 и 2018 г. Като втори фактор за рейтинга Moody's определят добрата фискална позиция с ниско и намаляващо ниво на дълга и значителен фискален резерв. Експертите отбелязват постигнатото преизпълнение на бюджетната цел през 2016 г., а именно реализираният излишък в размер на 1,6 % от БВП на касова основа и балансираното салдо на начислена основа, като резултат от по-висок от очаквания растеж и добрата събираемост, от една страна, и по-ниски от планираните капиталови разходи, от друга. За 2017 г. агенцията очаква бюджетен дефицит в размер на 0,6 % от БВП. За следващите години прогнозата на Moody's е за ограничаване на дефицита и постигане на балансирано бюджетно салдо към 2020 г.Moody's прогнозира спад на съотношението държавен дълг към БВП до 23 % през 2020 г., след достигнатото ниво от 29,5 % през 2016 г. В анализа се посочва още, че дългът на България е значително по-нисък от средния за страните със същия кредитен рейтинг (Baa2). На трето място сред факторите за потвърдения рейтинг агенцията посочва структурните предизвикателства пред пазара на труда, свързани с демографските промени и характеристиките на работната сила, които биха могли да се отразят негативно върху дългосрочния растеж на икономиката.Условията, при които Агенцията би повишила държавния кредитен рейтинг, са значителното ускоряване на фискалната консолидация и свиването на дълга до предкризисните нива, както и провеждането на структурни реформи, които биха повишили потенциалния растеж на икономиката. От друга страна, действия за намаляване на настоящия рейтинг биха могли да се предприемат в случаи на възобновяване на политическата нестабилност и отклоняване от следваната стабилна макроикономическа политика, нов стрес в банковата система, въпреки че е малко вероятно, имайки предвид реформите в регулациите, или при признаци за промяна в приоритетите на правителството за следваната политика на бюджетен дефицит и държавен дълг.
Името на полковник Дрангов е записано със златни букви в пантеона на българската бойна слава. Това заяви председателят на Народното събрание Димитър Главчев на тържествената заря-проверка в Петрич по повод 145 години от рождението и 100 години от героичната смърт на полковник Дрангов.

«За полковник Дрангов е малко да се каже, че е бележит български офицер и военен педагог. Той е почтен и благороден човек, възпитател и преподавател, всеотдаен и храбър командир, предан до смърт на националния идеал – всички българи и български земи да се обединят в майка България», заяви председателят на парламента. Той определи полк. Дрангов като високо нравствена, по възрожденски чиста личност, при която има единство на думи и дела.

Димитър Главчев цитира написаното от полковника в книгата «Помни войната», което е и неговият завет към поколенията: „Добре е да умреш за Родината... Няма смърт по-добра от тази. От всички славни дела, с които може да се гордее човек, няма равно по величието си на смъртта за Отечеството”.

Председателят на парламента отбеляза, че на всички длъжности, които заема – командни, щабни и преподавателски, полк. Дрангов се проявява като доблестен воин, заразяващ с личен пример и пословична грижа за българските войници и офицери и се радва на тяхната обич и уважение. Последните му думи: „Колко много исках още да служа на България” показват величието на командира и затова, и 100 години след неговата смърт, той остава завинаги в списъка на безсмъртните герои, заяви Димитър Главчев.

Днес Българската армия, макар и в други условия, свято тачи и продължава славните традиции на своите предшественици, отбеляза председателят на парламента. Животът и делото на полковник Дрангов са пример за подражание на бойците и командирите от Въоръжените сили, а творческото наследство и особено сборника му „Помни войната” са настолна книга за командирите при обучението, възпитанието, дисциплината и бойната подготовка на Българската армия, допълни той.

Снимки, документи и текстове, свързани с дарителство и благотворителността в полза на народната просвета в периода от края на 19-ти до средата на 20-ти век, са представени в изложбата „Да послужа народу си... Дарителство за образование – традиция и съвременност”. Експозицията, която е подготвена от Института за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките, беше открита в парламента от заместник-председателя на Народното събрание Явор Нотев.

Изложбата представя и нагласите за дарителство, и проявите на щедрост, отбеляза Явор Нотев. По този начин минало и съвременност си дават среща, а избледнелите стари фотографии, заедно с цветните и качествени съвременни снимки, разкриват неподозирани, дори привидно противоречиви страни от психологическия портрет на българина, посочи той.

Прекъсната в продължение на десетилетия, днес традицията на дарителство и гражданско участие успешно се възстановява, подчерта заместник-председателят на Народното събрание. Макар и подкрепата на образованието все още да не е сред водещите благотворителни инициативи, тя набира последователи и ние вече имаме прекрасни примери на съвременници, които щедро подпомагат модернизирането на нашите училища и осигуряват стипендии за талантливи ученици, уточни той.

Дарителството за образование е благородна кауза, нейната подкрепа обаче не освобождава държавата от грижата за образованието, подчерта Явор Нотев. Той добави, че образованието е определено като един от безспорните приоритети на 44-тото Народно събрание.

Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов отбеляза, че от 1835 до 1876 г. в българската територия възникват около 1500 училища, изградени от дарения. По този начин се създава нова образователна система и това е нещо уникално, подчерта той. Според него дарителството на българите за образование винаги е било част от нашата същност.

Изложбата е подготвена в рамките на изпълнението на научния проект „Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и личностни измерения”, финансиран от Фонд „Научни изследвания”. В 24 табла оживяват ликовете на достойни, но забравени българи, дали своя принос за просперитета и просветното издигане на нацията.

Книга със стихове на Петя Дубарова подариха на председателя на Народното събрание Димитър Главчев народни представители от Бургас.

По повод навършването на 55 години от рождението на поетесата депутатите Ивелина Василева, Димитър Бойчев, Ася Пеева, Диана Саватева, Диана Йорданова и Галя Василева ще подарят книга с нейни стихове на всички народни представители в 44-тото Народно събрание. Те отбелязват, че Петя Дубарова е бургаското момиче, което си е отишло на 17, но е оставило творчество – явление в българската литература.

Инициативата има за цел да популяризира творчеството на Петя Дубарова и Националния литературен конкурс „Петя Дубарова” за млади автори – от 14 до 19 години. Тази година се проведе юбилейното 20-то издание на конкурса, наложил се като най-престижното литературно събитие за млади автори, отбелязват народните представители.

25/05/2017 - 26/05/2017
1. Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2016 г. (Вносител: Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, 11.5.2017 г.).
2. Проект на решение за приемане на Вътрешни правила за работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения (Вносител: Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, 19.5.2017 г.).
3. Парламентарен контрол.