Счетоводен и данъчен справочник

Националният осигурителен институт (НОИ) съобщава, че третият брой за 2014 г. на информационния бюлетин на НОИ вече е публикуван на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg).
Министерството на финансите преотвори емисията 10,5 годишни държавни ценни книжа (ДЦК), емитирана на 15 януари 2014 г. с падеж 15 юли 2024 година. Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, част от Маастрихтските критерии през 2014 година. На проведения на 15 септември 2014  г. аукцион бяха пласирани книжа на стойност 60 млн. лв., а постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 3,12%, което е исторически най-ниската стойност в този матуритетен сегмент. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като общият размер на подадените поръчки достигна 115,75 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,93. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 51,67%, следвани от застрахователни дружества - 25,25% и пенсионните фондове - 23,08%. Постигнатата доходност е под тази на деноминирани в национална валута облигации на редица държави от ЕС и региона: Полша (3,22%), Португалия (3,24%), Румъния (4,52%), Унгария (4,90%), Гърция (5.69%) и Турция (9,15%).
Националният осигурителен институт (НОИ) стартира изпълнението на Проект “Разработване и внедряване на интегрирана система за електронен обмен на документи и данни (ИСЕОДД) с НОИ за изплащане на паричните обезщетения от ДОО“ по Оперативна програма „Административен капацитет”

НАП и Българската агенция по безопасност на храните започват масови проверки на търговията с плодове и зеленчуци и храни от животински произход. Това гласи съвместна заповед на министъра на финансите и министъра на земеделието и храните. Проверките ще бъдат на територията на стоковите пазари и тържища и обекти за производство и търговия в страната. Вниманието на фискалните инспектори ще бъде насочено върху това дали се отчита действителният размер на получените средства при реализацията на стоката  и спазването на данъчното и осигурително законодателство. Инспекторите ще следят за издаването на документи за извършените плащания, както и дали работниците имат сключени трудови договори.

Проверките ще продължат до края на годината, като целта е засилването на контрола върху нерегламентирания внос на плодове, зеленчуци, растения, растителни продукти, храни от животински произход и продукти за растителна защита от трети страни. 

От днес опитите за измами с горива автоматично ще бъдат засичани едновременно и в реално време от информационните системи на Агенция „Митници“ и НАП. Системата за контрол на горивата беше въведена през тази година с цел да се следи движението на всички горива, произведени в страната или внесени на територията й, както и количествата, продавани на дребно по бензиностанциите. Информационната система гарантира, че всяка доставка на горива в бензиностанциите в страната е придружена с валиден и проверен от Агенция „Митници“ уникален номер.

Скоро след внедряването на системата, чрез сравняване на подаваната от продавачите и купувачите информация за сделки с горива, бяха установени първите опити за злоупотреби. Сред засечените от двете агенции нарушения са доставки с несъществуващ уникален контролен номер, което е опит за легализиране на продажбата на контрабандни количества. Опитите за злоупотреби са докладвани на правоохранителните органи.

Предстоят масирани съвместни проверки на двете приходни агенции за спазването на изискванията за търговия с горива.

Във връзка със сигнали от клиенти на приходната администрация за получени съобщения по електронната поща, в които се иска попълване на банкови данни и информация за кредитни карти, уточняваме, че служители на агенцията никога и по никакъв повод не изискват банкова информация и данни за кредитни карти да бъде попълвана в електронни форми или изпращана по електронна поща. Получените от клиентите на НАП електронни писма, в които на английски език се съобщава за възстановяване на данък от 977.93 или 481.22 BGN, са най-вероятно опит за измама.

Гражданите, получили писмо с подобно съдържание могат да се свържат с НАП за допълнителна информация на телефон 0700 18 700.

НАП е сезирала правоохранителните органи, по случая тече разследване. 

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юли 2014 г. е 676,38 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.08.2013 г. до 31.07.2014 г. е 667,65 лв.

От 01. 01. 2015 г. предоставянето на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия и електронни услуги на крайни потребители, ще се облагат с ДДС в страната, в която е установен клиентът (държавата членка по потребление). За да избегнат необходимостта от задължителна регистрация по ДДС във всяка една държава членка на ЕС, в която доставят своите услуги на крайни потребители (нерегистрирани за целите на ДДС), доставчиците ще могат да се регистрират за ползване на специален режим за деклариране чрез информационната система MOSS (Mini-One-Stop-Shop). Подаването на заявления за регистрация по MOSS, както и тримесечни справки декларации ще се извършва изцяло по електронен път, чрез електронните услуги на НАП.

Заявления ще могат да се подават от 01. 10. 2014 г., като регистрацията ще влиза в сила от 01. 01. 2015 г.  Държавата членка, където ще се регистрират доставчиците, се нарича държава членка по идентификация и тя ще бъде единично звено за контакт за идентификация по ДДС, подаване на справки-декларации за ДДС и плащане на дължимия във всички държави членки по потребление ДДС.

За да могат предприятията да се ориентират по-лесно в използването на MOSS и произтичащите от специалната регистрация задължения, са подготвени допълнителни разяснения във връзка с контрола на данните в MOSS, които допълват практическото ръководство за този режим (особено за малките и средните предприятия и за предприятията извън ЕС).  

Рубрика: "Телекомуникации, броудкаст и е-услуги"

 

„Приходите в бюджета за 2014 г. са надценени от гледна точка на променената макроикономическа среда. В прогнозата към Закона за бюджета се предвиждаше ръст на икономиката и инфлация, а в момента имаме дефлация, която се отрази на приходната част". Това заявява министърът на финансите Румен Порожанов в интервю за в. „Стандарт". Според него при самото планиране е заложен нереалистичен ръст на данъчните постъпления от 11% спрямо отчетените за предходната година, което при растеж от 1,8% не е осъществимо. Оценката на министър Порожанов за неизпълнението на приходната част на бюджета е в рамките на 900 млн. лв. основно в заложените към Агенция „Митници" параметри. Той е категоричен, че в агенцията се полагат неимоверни усилия, за да се намали очакваното неизпълнение. Като съществен за изпълнението на бюджета проблем Румен Порожанов посочва и спрените пари от ОП „Околна среда" и по две от осите на ОП „Регионално развитие". Той отбелязва, че решението за продължаване на финансирането на проекти по тях, въпреки че временно средствата не се възстановяват от ЕС, би формирало временен дефицит от 700-900 млн. лева. „Но ако то не се направи, това би довело до неизпълнение на проектите, загуба на европейски средства и оставане на ангажиментите по подписаните договори отново за сметка на държавата през следващите години", е мнението на министъра. Той уверява, че правителството полага усилия за възстановяване на плащанията от страна на ЕС. По отношение на подготвяното от служебния кабинет предложение за актуализация на бюджета, министър Порожанов казва, че до края на месеца ще бъде направена оценка как биха повлияли предприетите мерки, за да се прецени с колко да бъде намалена приходната част в бюджета. Според него, първоначалната оценка за намаление на приходите ще бъде редуцирана. „При нереалистични приходи, голямата отговорност е в разумните разходи", коментира той и допълни, че оценката за дефицита, който биха предложили на Народното събрание, е между 2,6% и 2,8% на касова основа. Министърът на финансите анонсира, че в прогнозата за 2015 г. ще бъдат заложени параметри на базата на вече актуализирания бюджет за 2014 г., като целта за салдото по КФП ще бъде в рамките на 2% от БВП, съгласно фискалното правило от Закона за публичните финанси. Очакванията за тази година са, че няма да се постигне заложения ръст от 1,8% на БВП, може би нивото му ще бъде 1,5-1,6%, коментира още Румен Порожанов, като според него фактор за това е и очертаващата се дефлация. Финансовият министър отбелязва, че една от темите, които са били обсъждани с делегацията на Европейската комисия, е била свързана и с блокираните средства в КТБ и възможността вложителите да получат частичен достъп до средствата си заради по-дългия период на особен надзор. „Говорим за частичен достъп, който да бъде получен чрез осигурената ликвидност към момента в банката. Решението на казуса е изцяло в компетенцията на БНБ", счита той. Министърът е на мнение, че е в интерес на публичните финансите оздравяване на банката да бъде направено при минимално или без участие на бюджета. На въпрос, свързан с възможността общините с блокирани в КТБ средства да получат безлихвен заем от бюджета, Румен Порожанов казва, че вече има постъпили няколко такива искания и те се анализират. Той отговоря също, че в рамките на необходимостите на общините от ресурс, включително и за европейски проекти, бюджетът има възможност да даде безлихвен заем до края на годината. Цялото интервю на министъра може да видите тук.

Финансовите къщи, които търгуват с валута в брой трябва да се регистрират в НАП до края на септември, напомнят от приходната агенция. Изискването беше въведено с промени във Валутния закон заради практиката някои финансови къщи да търгуват с валута без да се съобразяват с изискването за разлика в курсовете не по-голяма от 5% от фиксинга на БНБ. Заобикалянето на закона беше възможно заради различния правен режим на обменните бюра и финансовите къщи и факта, че НАП няма право да контролира дейността на финансовите къщи. С промените, приети в началото на годината тази практика ще бъде преустановена, допълват от НАП.

По действащата нормативна уредба обменните бюра могат да търгуват валута по курс, различаващ се с не повече от 5% от фиксинга на Българската народна банка за деня. 
От НАП припомнят, че за всяка сделка по обмяна на валута трябва да се издава документ.  Сигнали за нарушения при обмяната на валута могат да се подават на цената на градски разговор на телефон 0700 18 700 или чрез електронна поща infocenter@nra.bg.

Финансовите къщи, които търгуват с валута в брой трябва да се регистрират в НАП до края на септември, напомнят от приходната агенция. Изискването беше въведено с промени в Закона за кредитните институции практиката някои финансови къщи да търгуват с валута без да се съобразяват с изискването за разлика в курсовете не по-голяма от 5% от фиксинга на БНБ. Заобикалянето на закона беше възможно заради различния правен режим на обменните бюра и финансовите къщи и факта, че НАП няма право да контролира дейността на финансовите къщи. С промените, приети в началото на годината тази практика ще бъде преустановена, допълват от НАП.

По действащата нормативна уредба обменните бюра могат да търгуват валута по курс, различаващ се с не повече от 5% от фиксинга на Българската народна банка за деня. 

От НАП припомнят, че за всяка сделка по обмяна на валута трябва да се издава документ.  Сигнали за нарушения при обмяната на валута могат да се подават на цената на градски разговор на телефон 0700 18 700 или чрез електронна поща infocenter@nra.bg.

----------------------------

Регистрацията на финансовите къщи се извършва в Централно управление на НАП на адрес: бул. "Дондуков" 52, 1000 София. Документи за регистрацията могат да се подават и по пощата чрез лицензиран пощенски оператор.

Рубрика Регистрация на обменни бюра

Главна инспекция по труда (ГИТ) и Национална агенция за приходите (НАП) подготвят съвместна кампания за ограничаване на нерегламентираната заетост чрез полагане на труд на пълен работен ден при договор на непълен. От приходната агенция са избрали над 2000 предприятия, в които голяма част от персонала е нает на непълен работен ден и няма икономическа логика за това. Всяко от предприятията, селектирани като рискови, ще получи писмо, че е поставено под наблюдение заради рисковете за укриване на данъци и осигуровки чрез договаряне на по-кратък работен ден и съответно по-ниско възнаграждение от реално получаваното.

В следващите 2 седмици всички 2000 рискови предприятия ще  получат предупредителни писма от двете институции. Ако няма промяна в поведението на фирмите по отношение на сключените договори, ще последват съвместни проверки на инспекторите по труда и на данъчните инспектори.

Установяването на полагане на труд на пълен работен ден при сключен договор на непълен е трудно, особено без съдействието на работниците и служителите, които обикновено отказват такова. В тези случаи се налагат няколко последващи проверки, за да бъде доказано безспорно, че работникът или служителят редовно полага труд на пълен работен ден. Очакванията са чрез съвместните проверки с инспекторите на НАП ефективността при доказването на това нарушение да се увеличи. От двете ведомства напомнят още на работниците и служителите, че чрез съгласието си да сключват писмени трудови договори за непълен работен ден и срещу по-ниско от реално получаването възнаграждение, те губят и социални права.

С проекта на Постановление се предвижда да се предостави от централния бюджет допълнителен трансфер в размер 5 628 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2014 г. за финансиране на обект „Спортен комплекс“, изграждащ се в УПИ ІV-617 по плана на ж.к. „Тракия“, гр. Пловдив. Съгласно разпоредбата на чл. 1 на ПМС № 31/08.02.2013 г., по бюджета на община Пловдив е одобрена целева субсидия за капиталови разходи в размер до 24.0 млн. лв. за извършване на довършителни работи на обект „Спортен комплекс”, изграждащ се в УПИ ІV-617 по плана на ж.к. „Тракия“, гр. Пловдив. В изпълнение на чл. 3, т. 1 от постановлението, след влизането му в сила, през 2013 г. на общината са предоставени 12 млн. лв. за  обекта. Останалата част от одобрената сума в размер до 12.0 млн. лв., съгласно чл. 3, т. 2 от постановлението, се предоставя поетапно на базата на предоставени от община Пловдив документи за разплащане на действително извършени дейности за обекта. С писма от кмета на община Пловдив е постъпило искане за  допълнителни средства в размер на останалите 12.0 млн. лв. за финансиране на обекта, като са приложени копия от документи за разплащане на действително извършени дейности за обекта в размер на 5 628 032 лв. В писмата се посочва, че Спортният комплекс е един от основните приоритети за развитие на спорта в града и изграждането и функционирането му би допринесло за организиране и провеждане на редица международни спортни и културни събития. Завършването на обекта до края на 2014 г. дава шанс на Пловдив за домакин на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2015 г. Изграждането на комплекса е проект с изключителна обществена и социална значимост и осигуряването на целеви средства от централния бюджет ще даде възможност за своевременното финансиране на проекта  и реализирането на тази важна инвестиция. В съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., допълнителните средства ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2014 г.
Със заповед на министъра на финансите Румен Порожанов за заместник-изпълнителен директор на Националната агенция за приходите е назначена Теменужка Янкова. Тя е предложена от изпълнителния директор на НАП Бойко Атанасов, а ресорът, който поема, е Данъчно-осигурителна методология и данъчно-осигурителна практика. Теменужка Янкова има дългогодишен опит в държавната администрация и е доказала своя професионализъм, като през годините е заемала различни експертни и ръководни позиции. От 1992 г. до 1998 г. заема длъжностите данъчен инспектор, главен данъчен инспектор и данъчен експерт в Териториално поделение Данъчна администрация - гр. Плевен. От 1998 г. до 2002 г. работи последователно като експерт и главен експерт в Комисията по търговия и защита на потребителите - гр. София и в дирекция „Данъчна политика" в Министерството на финансите. Между  2002 г. и 2007 г. Теменужка Янкова работи на ръководни позиции в „Софарма Логистика" АД и „Калиман-РТ" АД. От 2009 г. до 2011 г. тя заема длъжностите началник отдел „Финансов контрол и отчетност на проекти" и директор „Финансово и административно обслужване" в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. От 2011 г. до 2013 г. е назначена за директор на дирекция „Финанси" в ИА „Военни клубове и военно-почивно дело". От 2013 г. до момента Теменужка Янкова е съветник в политическия кабинет на заместник министър-председателя по икономическо развитие в Министерския съвет.
Съгласно водения от МФ официален регистър на държавния дълг, същият към края на юли възлиза на 9 424,2 млн. евро. Вътрешните задължения са в размер на 3 925,3 млн. евро, а външните - в размер на 5 498,9 млн. евро. В края на отчетния период делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП)* възлиза на 22,8 процента, като делът на външния държавен дълг е 13,3%, а на вътрешния държавен дълг е 9,5% от БВП. В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 41,6%, а външните - от 58,4% на сто.В края на юли валутната структура на дълга има следните стойности: 58,8% - в евро; 31,2% - в левове; 9,1% - в щатски долари; 0,9% - в други валути.Плащанията по държавния дълг през юли възлизат на 622,1 млн. лева. Във валутната композиция на плащанията от началото на годината най-съществен е делът на тези в лева - 79,5%, следван от 13,9% на тези, деноминирани в евро, 6,1% на плащанията в щатски долари и 0,5% на тези в японски йени. Държавногарантираният дълг през юли 2014 г. достига до 372,1 млн. евро, от които 21,3 млн. евро са вътрешните държавни гаранции, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е в размер на 0,9 процента. Бюлетинът се намира в раздел „Актуални публикации"/„Статистика". *По прогнозни данни за БВП за 2014 г.
Националният осигурителен институт съобщава, че през месец септември 2014 г. изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще започне на 5-ти септември (петък) и ще приключи на 19-ти септември (петък).