Счетоводен и данъчен справочник

Промените, които се предлагат с проекта на акт, в голяма степен следват  приетите изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), приети с ДВ, бр. 105 от 19 декември 2014 г., в сила от 1 януари 2015 г. Във връзка с отмяната на чл. 24ж, ал.1, т.3 от ЗАДС относно възстановяването на платеният акциз за електрическа енергия на лицензираните железопътни превозвачи и управителите на железопътната инфраструктура - за ползваната от тях тягова и нетягова електрическа енергия при осъществяването на тяхната дейност е предложена промяна на разпоредбата на чл. 21а, 1. В случаите на подаване на искания за възстановяване на хартиен носител по Глава втора, се създава възможност информацията съдържаща се в исканията да се предоставя и на електронен носител по параметри определени със Заповед на директора на Агенция „Митници”. Промяната ще повиши ефективността и ефикасността на работа на служителите от митническите учреждения  и ще допринесе за поддържането на актуална и точна информация в регистъра за възстановяване. При сега действащата процедура исканията могат да се подават по електронен път или на хартиен носител, без да са придружени от електронен носител, като въвеждането на информацията отнема техническо време  на митническата администрация, като същевременно се допускат неточности и пропуски. Именно с цел оптимизация се предлага лицата да представят необходимата информация и на електронен носител. Предложени са съответните промени, които следват от измененията и допълненията в чл. 12 от ЗАДС, с които се създаде по-ясна процедура за предаване на отпадъците от тютюн за унищожаване. Предложени са текстове, относно възможността за проследяване на транспортните средства, с които ще се превозват отпадъците от тютюн. Въвежда се изискване за лицата да предоставят писмена справка за вида, марката и регистрационните номера на транспортните средства, с които ще се превозват тези отпадъци, както на територията на страната, така и при въвеждане започнало на територията на друга държава членка. При промяна в обстоятелствата, при които е подадено съответното уведомление, както и при промяна в обстоятелствата, свързани с движението на отпадъците от тютюн, лицата трябва да подадат ново уведомление, като предоставят необходимите документи. В чл. 44, ал. 2 се правят изменения в посока митническите служители да не присъстват в случаите на ремонт на място на средствата за измерване и контрол, а само в случаите на тяхното монтиране и демонтиране. В чл. 53а се въвежда 14-дневен срок за подаване на исканията за унищожаването на акцизни стоки под контрола на митническите органи. Промяната се налага поради необходимостта от достатъчно технологично време за координация между длъжностните лица участващи в процеса - Агенция „Митници“ и Министерство на финансите. В тази връзка е разширен и кръга на длъжностните лица, имащи правомощие да определят митническите служители, които да присъстват при физическото унищожаване на акцизни стоки.  Разпоредбата на чл. 72б  е допълнена, като е уредено в случаите на установени с ревизионен акт задължения по реда на чл.108 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дължимият акциз да се внася в държавния бюджет по сметка на митническото учреждение издало ревизионния акт. Предлагат се изменения и допълнения в чл. 74, чл. 79а и чл. 85а предвид случаите от практиката, при които митническите органи в следствие на извършена проверка са обезпечили като веществени доказателства (иззели или запечатали в съответния обект) акцизни стоки или суровини и материали за тяхното производство. Същите е възможно да бъдат върнати на по-късен етап, което би затруднило лицата за търсене на основание и начин за вписването им в отчетността. Изискването ще е валидно и за стоките, оставени на отговорно пазене от митническите органи или от други органи. Дадена е възможност лицата да вписват в материалната отчетност информация и за количествата на взетите проби от акцизни стоки.  Предвидени са и нови кодове за стоките, обезпечени като доказателство и взетите проби от акцизни стоки.  Във връзка с приетата промяна в чл. 84, ал. 6 от закона се предлага изменение в чл. 76, както и в съответните приложения от правилника, като реквизитите които са регламентирани са допълнени и задължително ще се посочва продажната цена (за цигарите), вместимост на потребителската опаковка и брой потребителски опаковки. Предложението е с оглед по-ясно разграничаване на стоките и тяхното идентифициране при осъществяване на контрола от митническите органи.  Във връзка със законовата делегация в чл. 93, ал.8 от ЗАДС, в проекта е предвиден специален ред за издаване на сертификат на одобрен съд за транспортиране от началника на съответната компетентна митница. Изискванията са подробно уредени с разпоредбите на членове в чл. 108а, чл. 108в и чл. 108г. Предложено е създаване на нов чл. 108д за да се регламентира  информацията, която лицата следва да предоставят в изпълнение на чл. 94а, ал. 4 от ЗАДС, като същата цели да предотврати възможностите за ощетяване на фиска чрез използване на енергийните продукти с намалена ставка не по предназначение. Същевременно, е конкретизиран кръга на непредвидимите събития, за които е необходимо подаване на уведомление по чл. 94а от закона, а именно – непредвидимите обстоятелства, водещи до опасност за живота и здравето на хората или за околната среда.  В приложение № 1б и приложение № 2 е предвидено да се посочва количеството на действително вложения чист алкохол в единица изделие, а не както досега разходната норма на вложения чист алкохол. Често в практиката си митническите органи установяват, че лицата завишават стойностите на разходната норма на действително вложените количества алкохол и алкохолни продукти в конкретната партида готови изделия, като количествата на реално вложеният алкохол са по-малки от предвидените по разходна норма.  В съответствие с измененията на разпоредбите в правилника са предвидени и промени в приложенията.  С цел уеднаквяване на терминологията със закона думите „средства за измерване“ са заменени със „средства за измерване и контрол“. Това се налага във връзка с необходимостта от уеднаквяване на терминологията в закона и правилника. Преходните и заключителни разпоредби предвиждат задължение за лицата да подават уведомление по реда на чл. 52а в случаите на смесване на биогорива с горива от нефтен произход с платен акциз, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ с цел привеждането им в съответсвие с изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници до изчерпване на количествата им. Също така е предвидено в срок до 1 юли 2015 г. издадените до влизането в сила на правилника сертификати за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти, да се преиздават служебно от митническите органи при условията и по реда на чл.108в от правилника.  Предложени са и промени с редакционен и правно-технически характер, които целят прецизиране на разпоредбите.  

НАП започва проверки на търговците на едро с цветя в цялата страна, съобщиха от приходната администрация. Анализ на риска за укриване на печалби от произвеждащи или търгуващи с цветя и растения, е установил, че средногодишно бюджетът губи по 6,9 млн. лв. от непостъпили ДДС и преки данъци от дейността в този сектор.

Експертите на НАП са пресметнали, че най-голяма е щетата за бюджета по Закона за данък върху добавената стойност – 4,4 млн. лв. средногодишно, следват загубите по Закона за корпоративното подоходно облагане – 1,6 млн. лв., както и по Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 953 хил. лв. В доклада се отчита също, че през анализирания период 2008 г.-2010 г., рискът се е проявил при 1 231 задължени лица, които представляват 54,54% от всички 2 257 лица, осъществявали доставки с цветя и растения тогава.

Целенасочени проверки и наблюдения се извършват за втора поредна година. През 2014 г. бяха осъществени общо 200 контролни действия (оперативни наблюдения, проверки и ревизии) в резултат, на които бяха установени допълнително 2,1 млн. лв. задължения на търговци към хазната.

Оперативните проверки се извършват в цялата страна и са първа крачка от цялостна програма за повлияването на този риск и намаляването на щетите за бюджета.

 

Уважаеми клиенти,

За да предоставим по-качествени и отговарящи на съвременните изисквания електронни услуги, се налагат някои промени в реда за издаване и предоставяне на персоналния идентификационен код (ПИК) на клиентите на НАП.

За да защитим личните данни на своите клиенти, от днес персоналните кодове вече се предоставят в специални, запечатани пликове. Издадените до момента активни ПИК продължават да са действащи.

Другата новост, свързана с ползването на услуги с ПИК, е оптимизацията на потребителския профил. От днес използването на тези услуги ще става след задължително еднократно въвеждане и потвърждение на активен имейл адрес. Това се отнася и за тези, които вече имат издаден ПИК, независимо дали са ползвали електронните услуги на НАП с ПИК до момента.

От днес вече всеки може да промени и номера на своя ПИК, спазвайки определени изисквания. Вече могат да се актуализират и данните за  имейл адрес, телефон за контакт.

Повече информация за новостите:

 

Националният осигурителен институт съобщава, че през месец март 2015 г. изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще започне на 6-ти март (петък) и ще приключи на 20-ти март (петък).
На 24 и 25 февруари 2015 г. в Загреб се проведе работна среща между представители на Националния осигурителен институт (НОИ) и Хърватския институт за пенсионно осигуряване (ХИПО).
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците е изготвен с цел привеждане в съответствие на националното законодателство със митническото законодателство на Европейския съюз и прецизиране на разпоредбите с цел улесняване практическото им прилагане
На 26 февруари 2015 г. управителят на Националния осигурителен институт г-н Бисер Петков и министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев подписаха рамково споразумение за обмен на информация между двете институции.
Средствата са необходими за основен ремонт и оборудване на Софийската математическа гимназия. Учениците от  гимназията печелят през годините множество златни медали и други награди в редица международни и национални състезания и олимпиади в областите на математиката, информатиката, физиката и други дисциплини. С предоставените средства ще се подобрят условията за подготовка и обучение на децата. 

Над 80% от работещите в сферата на красотата и здравето укриват обороти, сочи анализ на НАП

НАП започва цялостна кампания за намаляване на риска от неотчитане на обороти и неплащането на данъци и осигурителни вноски от фризьори, козметици, маникюристи и др., работещи в сферата на красотата и здравето. Освен контролните мерки и наблюдения на работата на фризьорите, кампанията предвижда изпращането на информационни материали до рисковите лица, така че, те да могат да поправят поведението си, преди НАП да подложи бизнеса им на проверка.

Анализ на сектора на здравето и красота за периода 2008-2013 г. показва, че рискът от неотчитане на приходи от фризьори, козметици маникюристи и други, предоставящи услуги в сферата за красота и здраве, се проявява средно в 82% от случаите. Данъчните отчитат още, че през 2013 г., заради свързването на касовите апарати с НАП, има спад с около 4% на този показател. Данните на Агенцията сочат още, че щетата за бюджета от неплащане на преки и косвени данъци от фризьори и козметици на година средно възлиза на 15,2 млн. лв., а от осигурителни вноски - на 10,1 млн. лв.

Кампанията на данъчните предвижда контролни мерки чрез наблюдения, проверки и ревизии да бъдат предприети към 200 обекта на лица от бранша в цялата страна. Освен това, част от работещите в сферата, при които се наблюдава известна степен на отклонение при деклариране на годишните обороти и печалби, ще бъдат предупредени от НАП чрез е-писмо.

От НАП напомнят, че срещу всяка заплатена услуга, законът изисква издаването на документ. Сигнали за неиздаване на платежен документ от фризьори, козметици, маникюристи и др., гражданите могат да подават на телефон 0700 18 700, уточняват от Агенцията.

До 9 март всички ведомствени бензиностанции (както и всички задължени лица по чл.118, ал.8 от ЗДДС) трябва да подадат в НАП данни за наличните съдове или съоръжения за съхранение и зареждане с течни горива, с които разполагат. Това гласят промените в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, които влизат в сила от днес.

Според новите изисквания, задължените лица трябва да изпратят данните по електронен път, подписани с електронен подпис, чрез Портала за е-услуги на приходната агенция. Собствениците на бензиностанциите трябва да подадат данни за всеки от съдовете и съоръженията за зареждане на гориво, с които разполагат, обема, вместимостта на съда, вида на горивото, което се зарежда, предназначението му, регистрационен номер на стопанисваната мобилна цистерна, общото изразходвано гориво през миналата година и др. данни.

Търговията с горива беше идентифицирана като един от най-рисковите браншове от фискална гледна точка още преди 5 години. Последователно бяха предприети законодателни и контролни мерки за намаляване на щетите за бюджета. Пример за това са дистанционна връзка с приходната агенция, монтирането на нивомерни системи във всеки обект за търговия с течни горива. През 2013 г. беше внедрена и информационна система „Контрол на горивата“, чрез която НАП и Агенция „Митници“ проследяват движението на течните горива на територията на страната.

Указания за ползване на е-услуга „Подаване на данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди, съгласно чл. 118, ал. 8 от ЗДДС“

С до 65% може да се намали данъчната основа за направени  дарения, ако са изпълнени определени условия. Тъй като доходите на физическите лица в България се облагат с единна ставка от 10%, това означава, че и дължимият данък може да бъде намален също с до 65 на сто при дарение.

С до 50% може да се намали данъчната основа с дарение в полза на Центъра „Фонд за асистирана репродукция” и/или на Центъра „Фонд за лечение на деца”. Друго данъчно облекчение, което могат да ползват физическите лица, е за дарение за културата, тоест за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата в качеството им на „меценати” по смисъла на Закона за меценатството. С парите, платени за култура, може да се намали с до 15 %  данъчната основа.

До 5 на сто от всички доходи на физическите лица се намаляват с дарения в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика. Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии.

Данъчното облекчение може да се ползва и за дарения в полза на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; на Българския Червен кръст; на културни институти и читалища. Могат да намалят данъчната си основа и граждани, които даряват на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, както и на фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници”. Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

Данъчните облекчения за дарения могат да се ползват и ако даренията са направени в полза на идентични лица от ЕС. В тези случаи към годишната данъчна декларация задължително се прилага и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач.

Данъчните облекчения могат да се ползват с подаване на годишната данъчна декларация в срок до 30 април 2015 г. Повече информация за ползването на данъчните облекчения можете да получите на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор от цялата страна.

Повече информация може да намерите в рубриката "Данъчни облекчения"