Счетоводен и данъчен справочник

Европейската комисия одобри нотифицираната индивидуална държавна помощ в полза на „Първа инвестиционна банка" АД. Комисията установи, че ликвидната подкрепа от България за ПИБ отговаря на правилата за държавна помощ на ЕС и че мерките са били необходими за запазване на стабилността на българската икономика и финансова система. От комисията посочват, че с плана за преструктуриране на банката ще се гарантира жизнеспособността й в дългосрочен план, без да се нарушава неоправдано  конкуренцията на вътрешния пазар.Припомняме, че България отпусна ликвидна подкрепа на ПИБ под формата на държавен депозит в размер на 1,2 млрд. лева като част от схема за ликвидност, одобрена от Комисията в същия ден - на 29.06.2014 година. Поради ограничения, свързани с лимита на новопоет дълг съгласно Закона за държавния бюджет за 2014 г., този депозит беше с краткосрочен падеж от 5 месеца, който изтича на 28 ноември 2014 година. В следствие на това МФ нотифицира пред Европейската комисия нова държавна помощ за преструктуриране в полза на „Първа инвестиционна банка"АД. Планът за преструктуриране предвижда удължаване на срока на държавния депозит в размер на 900 млн. лв. да бъде с максимален срок до 18 месеца (до 28 май 2016 г.). Правният способ за предоставянето на държавната помощ ще бъде сключването на Договор за срочен депозит преди 28.11.2014 г. между МФ и ПИБ, след като правителството одобри проекта на договор и даде съгласие за неговото сключване на министъра на финансите.Прессъобщението на ЕК можете да видите ТУК.
Националният осигурителен институт (НОИ) съобщава, че със стартирането на Електронния регистър на болничните листове от 1 януари 2015 г., в който данните вече ще се подават по електронен път, издадените след 31 декември 2014 г. болнични листове върху бланки „Болничен лист за временна неработоспособност”, ще бъдат невалидни.
„Изчисляване на прогнозен размер на парично обезщетение за бременност и раждане” е новата електронна услуга, достъпна за потребителите чрез интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg).
Проектът съдържа предложения за промени, свързани със сключеното Споразумение между правителството на Републка България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на Закон за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)). FATCA е американско законодателство, което дава възможност на данъчните власти на САЩ да се борят срещу трансграничното укриване на данъци от американски лица чрез използването на офшорни сметки и финансови активи, разположени в чужбина. Сключеното FATCA споразумение с американската приходна администрация е изцяло в полза на българските финансови институции и има безспорен положителен ефект, тъй като ще допринесе значително за международната банкова и данъчна прозрачност, както и за ефективната борба с укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане. FATCA споразумението предвижда система за автоматичен обмен на информация между българския компетентен орган, в случая Националната агенция за приходите и американските данъчни власти. Този автоматичен обмен на информация ще бъде осъществяван на основание клаузата за обмен на информация съдържаща се в чл. 25 от Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите.

Със заповед на министъра на финансите е прекратено правоотношението на г-жа Теменужка Янкова, която изпълняваше функциите на заместник-изпълнителен директор на НАП с ресор данъчна и осигурителна методология, стратегическо планиране, Интрастат и спогодби за избягване на двойното данъчно облагане.

С проекта на ЗИД на ЗДКИСДПКИ се въвеждат задължения за управляващите дружества, както и за лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове да използват адекватни методи за оценка на рисковете и да не се доверяват единствено и механично на кредитни рейтинги. В съответствие с чл. 51, параграф 3а от Директива 2009/65 законопроектът предвижда, че при преценката за спазването на изискването за избягване на предоверяването на кредитни рейтинги надзорният орган взима предвид естеството, мащаба и сложността на колективната инвестиционна схема. С преходните и заключителни разпоредби на проекта са предвидени изменения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които също са насочени към въвеждане на настъпилите промени в законодателството на Европейския съюз. Законопроектът усъвършенства процедурите по управление на риска на пенсионноосигурителните дружества и по този начин способства за повишаване на качеството на инвестициите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Независимо че пенсионноосигурителните дружества вече имат изградени системи за управление на риска, е възможно въведените с проекта задължения да бъдат свързани с допълнителни разходи за тях, но не се очаква те да бъдат прекомерни. Законопроектът постига целите си, без да налага прекалено високи изисквания за това. Във връзка с транспонирането на изискванията на директивата са предвидени и изменения в Кодекса за социално осигуряване, които обезпечават тяхното прилагане. Предвид необходимостта от оценка на позоваванията на кредитни рейтинги в инвестиционните политики в чл. 175а от КСО, изрично е регламентирано задължение на пенсионноосигурителните дружества да приемат и преразглеждат инвестиционна политика на съответния пенсионния фонд с минимално съдържание, определено от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление "Осигурителен надзор". С преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предвидени изменения и в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ).

НАП представя нова, преработена версия на интернет страницата си -www.new.nap.bg

Сайтът е променен по препоръка на неговите потребители и след тестове за ползваемост.

Основната разлика с предишния сайт е разделянето му на два основни раздела – „За бизнеса“ и „За гражданите“. Всеки от разделите носи самостоятелни данни и информация в зависимост от нуждите на своите потребители. Текстовете в новата страница са основно редактирани, подредбата на рубриките също е напълно нова. Добавени са възможности за споделяне на новините в социалните мрежи, както и напълно нов осигурителен калкулатор.

Мнението ви за прототипа на новия сайт е важно за НАП, ще се радваме да го споделите като попълните анонимната анкета.

Вашите препоръки и коментари може да изпратите и по електронната поща на prd@nra.bg

С предложените изменения ще се оптимизира бланката на декларацията, което ще доведе до улеснение при попълването й от задължените по смисъла на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. лица.  Предвидена е и правна възможност за подаване на декларации чрез персонален идентификационен код по ред, определен със заповед на изпълнителния директор на НАП. За улеснение на бизнеса се предлага Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. да влезе в сила от 1 януари 2015г. предвид необходимото технологично време за актуализиране на програмните продукти на предприятията.

Утвърдена е Заповед № ЗЦУ-1501/17.11.2014 г. за предоставянето на информация в НАП за доходи по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз и образец на Справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ за доходи по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени в полза на чуждестранни физически лица, местни на държава – членка на Европейския съюз.

Рубрика Документи за физически лица и Документи за юридически лица

Надяваме се, както предвижда Законът за публичните финанси, до края на месеца да внесем в Народното събрание тригодишната бюджетна прогноза и законопроекта за държавния бюджет за 2015-а и в стегнат график той да бъде приет до края на 2014-а." Това заявява министърът на финансите Владислав Горанов в интервю пред в. „Банкеръ". Той разкрива, че предвижданият ръст на брутния вътрешен продукт за следващата година е между 0,8 и 1%, което е близо до прогнозите на Европейската комисия и на БНБ. „Дефицитът ще е под 3% от БВП, обсъждаме различни мерки за постигането му и сме много близо до изграждане на ясна стратегия за това," казва още министърът на финансите. По думите на министър Горанов ЕК е уведомена за очаквания по-висок дефицит през тази година и тя гледа с разбиране на усилията на правителството да не допусне свръхдефицит. В интервюто министърът на финансите уверява, че необходимите средства за изплащане на гарантираните влогове ще бъдат осигурени навреме. "Ние имаме готовност веднага след като получим разрешение от НС, да осигурим мостово финансиране от чужбина за милиард - милиард и половина евро, за да посрещнем всички належащи плащания", анонсира той. „Схемата е, че на Фонда за гарантиране на влоговете в банките ще бъдат предоставени 2 млрд. лв. заем, а почти по същото време ще предприемем действия за поемане на дълг в размер на 4,5 млрд. лв. и на външните, и на вътрешните пазари," обяснява министърът. По думите му съгласно внесения в НС проект от набраните чрез дълговата емисия средства - 900 млн. лв. ще бъдат отделени в случай на нова необходимост за ликвидна подкрепа, 2 млрд. лв. са за ФГВБ, а останалите 1,6 млрд. лв. са за финансиране на предложеното увеличение на бюджетния дефицит. На въпрос дали с новия текст от проекта на ЗГВБ не се обезсилват цесиите, сключвани между кредитополучатели на КТБ и собственици на депозити и сметки в нея, министър Горанов отговаря, че не се атакува законосъобразността на сделките с цесии. „Длъжникът, придобил депозита, няма право да претендира, че трябва да получи по него законовата гаранция до 196 хил. лв., защото до поставянето на банката под специален надзор той не е бил вложител. Той обаче остава неин кредитор и може да си получи своето вземане по съответния ред при осребряване на масата на несъстоятелността на банката," обяснява той. Във връзка с проектите на данъчните закони Горанов коментира, че са предложени само онези изменения, които се налагат от европейското законодателство и от променените режими за държавните помощи. Пред в. „Банкеръ" Владислав Горанов казва още, че правителството не е обсъждало и не е внасяло предложения за промени в данъка върху доходите на физическите лица и че на заседанието на временната парламентарна Комисия по бюджет и финанси е заявено намерение да се възстановят всички данъчни режими отпреди две-три години. „Специално по въпроса за необлагаемия минимум ние сме декларирали, че плоският данък във вида, в който съществуваше допреди една година, е удачен за българското общество и модифицирането му е неприемливо." Цялото интервю на министъра на финансите Владислав Горанов може да прочетете тук.