Счетоводен и данъчен справочник

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че годишният отчет “Държавното обществено осигуряване през 2013 г.” вече е публикуван на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg).
Националният осигурителен институт уведомява, че поради изчерпване на предвидените средства в Бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г., предприема действия за прекратяване на програмата за профилактика и рехабилитация за тази година.
В продължение на предприетите до момента действия, във връзка с предстоящото изплащане на пенсиите за м. август и с цел осигуряване на възможност за своевременно удовлетворяване на заявленията на пенсионерите, клиенти на „Корпоративна търговска банка” АД и „Креди Агрикол България” ЕАД, желаещи смяна на платеца, Националният осигурителен институт (НОИ) е създал организация
В отговор на отправените чрез медиите обвинения от омбудсмана на Република България г-н Константин Пенчев към Националния осигурителен институт (НОИ) относно пасивност от страна на института за своевременно информиране на всички лица, получаващи пенсии по сметки в „Корпоративна търговска банка” АД и „Креди Агрикол България” ЕАД, Националният осигурителен институт информира следното:
„Финансите се намират в относително добро състояние. Бюджетът се изпълнява нормално." Това заявява министърът на финансите в оставка Петър Чобанов в интервю за в. „Банкеръ". Той уточнява, че има известни рискове при изпълнението на приходите, но има и буфери по отношение на разходите, които могат да покрият едно евентуално неизпълнение. „Ситуацията в момента е управляема и служебният кабинет също ще разполага с инструменти да реагира при необходимост - в централния бюджет има буфер, който позволява да се посрещнат непредвидени разходи", допълва министърът. На въпрос дали може да обясни по-подробно въпросните буфери, министър Чобанов казва, че ако разкрие размерът им, не би направил добра услуга на служебния министър, защото веднага ще започнат да го натискат бързо да ги разпредели. „Искам да оставя на служебния министър на финансите възможност да работи спокойно. Той ще бъде подробно запознат със всички числа от екипа от експерти на министерството, категоричен е финансовият министър. Чобанов анонсира, че се подготвя доклад, който предстои да бъде предоставен на вниманието на служебния министър, в който ще бъде изложено изпълнението на бюджетите на отделните министерства, както и това на държавните приходи и на разходи.Предложената от правителството актуализация на бюджета се наложи от случилите се от началото на годината шокове - както върху икономиката, така и върху публичните финанси, посочва финансовият министър. Според него, разумната и експертна оценка на тези фактори е показала, че е необходимо да се предвидят допълнителни резерви. Чобанов е категоричен, че предложеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет е умерен, гъвкав и не застрашава дългосрочната фискална стабилност, но в същото време дава възможност за заделяне на допълнителен буфер, който да позволи посрещането на евентуални нови шокове. В отговор на въпрос министърът на финансите уточнява, че размерът на фискалния резерв е около 9 млрд. лв., като към 24 юли 6,55 млрд. лв. са в управление „Емисионно" на БНБ, около 1,3 млрд. лв. са по депозити в банки и още около 400-500 млн. лв. са като салда по разплащателни сметки в банки. Той отбеляза, че към тях е необходимо да се добавят и 1 млрд. лв., които са ни дължими по европейски програми и които според Закона за публичните финанси също се причисляват към фискалния резерв.„Петмесечните облигации ги продадохме с лихва, която на годишна база бе 1,95% и с парите решихме ликвидни проблеми в банковия сектор - вложихме ги на депозити, по които получаваме над 2% лихва на годишна база, обяснява министърът. Според него, от тази операция бюджетът е на печалба и данъкоплатците не само че не понасят щети, а може да се окаже, че имат директни ползи.Какво казва още министър Чобанов за ситуацията с КТБ може да прочетете тук.
С 20,1 млн. лв. по-малко от планираното са разходите на държавното обществено осигуряване за първите шест месеца на годината. Това сочат данните от предварителния отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО към м. юни 2014 г.
От 08 до 10 юли 2014 г. в Мюнхен се проведе петнадесетия кръг от международните българо-германски консултационни дни с участието на експерти от Националния осигурителен институт на Република България и от Германското пенсионно осигуряване.

Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци. Когато платецът не е задължен да удържа и внася данъка, формулярът се подава от физическото лице, придобило доходите. Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001), се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци.

Декларацията се подава от фирми и самоосигуряващи се лица, които плащат на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения или от наем и са длъжни да удържат авансов данък върху тези доходи. Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът, като за доходи, изплатени през четвъртото тримесечие на годината авансов данък не се дължи и съответно не се декларира.

Декларацията за дължими данъци (образец 4001) се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините.

Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор.

Във връзка с постъпили сигнали за противоречива практика по отношение на измерване на отстоянията, контролируемост и непрозрачност на действията на правоспособните лица и възможността за недобросъвестна конкуренция между лицата, които прилагат Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта, и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за хазарта предлагаме да се направят изменения в Наредбата. Те са свързани с прецизиране на текстове от наредбата, отнасящи се за идентифициране на главния вход на обектите за хазарт и на входовете на намиращи се в близост училища и домове за деца, лишени от родителски грижи, и тяхното обвързване с разпоредбите на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и подзаконовата нормативна уредба за неговото прилагане, както и с прецизиране на използваните в наредбата термини.
С чл. 24 от Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. е предвиден ред за предоставяне на средства за пътни разходи на правоимащите болни по бюджета на съответната община. Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата са определени от министъра на здравеопазването. Списъкът съдържа данни по общини за прогнозния брой на правоимащите пациенти. За тази цел разходваните средства за второто тримесечие на 2014 г. са в размер на 36 458 лв. С разпоредбата на чл. 34 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи се определя, че общините поемат разходите за командироване на експертите от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) от друга община при освидетелстване на лица, живеещи на територията на тяхната община. За тази цел разходваните средства за второто тримесечие на 2014 г. са в размер на 13 067 лв. Съгласно разпоредбата на чл. 42 от Закона за защита при бедствия разходите за доброволците за обучение, застраховка срещу злополука и екипировка са за сметка на държавния бюджет като делегирана от държавата дейност. Съгласно чл. 43 от Закона за защита при бедствия за времето на обучение или изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях доброволците получават възнаграждения за сметка на държавния бюджет при условия, по ред и в размери, определени от Министерския съвет (Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с ПМС № 143 от 2008 г.). В изпълнение на тези разпоредби необходимите средства на база постъпили към 30 юни 2014 г. предложения от общини са в размер на 895 520 лв.  

Публикуван е проект за изменение на ЗДДС, внесен за разглеждане в Парламента, във връзка с влизането в сила от 01.01.2015 г. на новия режим за облагане с ДДС на специфични категории услуги, извършвани по електронен път, „съкратено обслужване на едно гише“  или т. нар. „mini-One-Stop-Shop“ (MOSS). Проектът транспонира промените в европейското законодателство в сила от 01.01.2015 г. и по-специално промените в Директива 2006/112/ЕО, изменена от Директива 2008/8/ЕО и мерките, предвидени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на съвета за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги. Промяната е фундаментална за общоевропейската система на ДДС и касае промяна в мястото на изпълнение на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, предоставени от данъчно задължено лице, установено на територията на страната към данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават на територията на друга държава членка

Новият режим ще позволи на данъчно задължените лица, предоставящи такива услуги, да начисляват и декларират ДДС, дължим върху стойността им, в държавата членка, в която са идентифицирани. Прилагането на режима ще може да се извършва след облекчена регистрация по избор. Ако доставчик на обхванатите от специалния режим услуги не се регистрира за прилагане на схемата, то след 01.01.2015 г. той ще трябва да се регистрира за целите на ДДС във всяка държава-членка на Европейския съюз, в която предоставя тези услуги на крайни клиенти.

Рубрика Телекомуникации, броудкаст и е-услуги

 

С проекта на постановление се предлага да бъдат одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за изпълнение на следните дейности: -  за повишаване на бюджетните приходи и намаляване административната тежест за бизнеса, с цел изпълнение на заложените приоритети на правителството; -  за поддържане, развитие и интеграция на информационните инфраструктури на министерството; поддържане, развитие и усъвършенстване на приложен софтуер; осигуряване на извънгаранционна поддръжка и ремонт на изключително критични за функционирането на министерството технически устройства и конфигурации, обслужващи критични приложения, както и устройства с некритична функционалност в цялата система на Министерството на финансите. С проекта на постановление се предлагат и промени в чл. 18, ал. 1 от  Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г., с които се осигурява усвояване по „Втори проект за улесняване на търговията и транспорта“, финансиран със заем от Световната банка, необходимо за приключване на изпълнени дейности по проекта.