Счетоводен и данъчен справочник

Законът за кредитите за недвижими имоти на потребители има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година  относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010. Директивата е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз на 28 февруари 2014 г. и държавите членки следва да въведат мерки за нейното прилагане в националните си законодателства от 21 март 2016 година. Директивата има за цел да установи ефективна европейска регулаторна рамка, която да допринесе за развитието на по-прозрачен, ефикасен и конкурентен пазар на ипотечни кредити в Европейския съюз (ЕС), с което да се постигне високо ниво на защита за участниците на пазара - потребители, кредитори и кредитни посредници. Директивата също така има за цел да премахне различията в нормативната уредба между държавите членки и да улесни презграничното предоставяне на кредити. Предвидените с нея мерки са предназначени да насърчат отговорното кредитиране, както и да осигурят по-висока сигурност и доверие на пазара, с което да допринесат и за повишаване на финансовата стабилност.


Дата на откриване: 28.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 11.12.2015 г.

Проектът на съвместна заповед на министъра на финансите и министъра на икономиката за определяне на ред и начин за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква „б“ от Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен във връзка с одобрена от Европейската комисия схема за държавна помощ и приети на второ четене от Народното събрание разпоредби, касаещи схемата за държавна помощ.


Дата на откриване: 27.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 27.12.2015 г.
Всяка седмица в продължение на една година НАП ще връчва по един смарт телефон с четириядрен процесор, 2 СИМ-карти, 5,3 инча HD дисплей със 180-градуса зрителен ъгъл. Другите му характеристики също са впечатляващи. Телефонът разполага с батерия от 4000mAh, която...

eservicesОт 24 ноември 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) допълни списъка с електронни услуги с две нови административни услуги, насочени към пенсионерите.

Във връзка с коментари и публикации в медиите, свързани с преотварянето на емисията 20-годишни еврооблигации с падеж 26 март 2035 г. и избора на операция от типа частно пласиране на дълг, Министерството на финансите заявява, че  като емитент прилага, на база на прецизен анализ, гъвкав подход при избора на дългови пазари, инструменти, срочност и валути, при съобразяване с пазарната ситуация за емитиране, при възможно най-добри условия за страната и в рамките на лимита на държавния дълг в годишния закон за държавния бюджет. С решение № 83 от 9 февруари 2015 г. Министерският съвет упълномощи министъра на финансите да предприема всички необходими действия за изпълнение на средносрочната програма за емитиране на ДЦК, създадена с ратифицираните от Народното събрание на 25 февруари 2015 г. договор за дилърство, договор за фискално агентство и акт за поемане на задължения. Анализът на условията на вътрешния и външния пазар показа, че преотварянето на емисия 2035 г., като алтернатива на финансирането чрез ДЦК на вътрешен пазар, ще допринесе за изглаждане на погасителния профил на държавния дълг и понижаване на риска от рефинансиране през 2018 година. Увеличаването на обема на външната емисия увеличава нейната ликвидност на вторичен пазар, което ще направи страната по-познат от инвеститорите емитент и съответно ще зададе по-достоверен бенчмарк в дългия край на дълговата крива. Също така в случай, че през 2016 г. се предложат нови еврооблигации с оригинален матуритет от над 10 г., по-високият обем на емисия 2035 г. ще улесни позиционирането на бъдещата доходност. При пускането на емисия 2035 г. в обращение надбавката на лихвения спред е 245 б.т., при първото преотваряне на 13 ноември надбавката беше 250 б.т. или само с 5 б.т. по-висока от пускането на емисията в обращение. Доходността по преотварянето е в размер на 3,987 % (Mid swap спред от 250 б.т.), като доходността на вторичен пазар към тази дата е била 3,80 % (МS+239,1) или премията за закупуване на книжа на първичен пазар (New Issue Premium) е била по 11 б.т. над осреднения лихвен суап. Доходността по преотварянето е съпоставима с доходността на емитираните на 29.10.2015 г. от Република Румъния 20-годишни еврооблигации (3,93 % и Mid swap спред от 245 б.т.), които за разлика от тези на Република България, притежават изцяло инвестиционен кредитен рейтинг от Moody's, Standard & Poor's и Fitch. След пускането си в обращение доходността по румънските 20-годишни облигации намаля от 3,93 % (MS+245 б.т.) на 3,74 % (МS+234 б.т.) на 13.11.2015 г., т.е. последвалото намаление на доходността на вторичен пазар в размер на 11 б.т. отразява т.нар. New Issue Premium, която инвеститорите изискат за придобиване на книжа на първичен пазар.  Лихвеният купон по 20-годишните български еврооблигации е 3,125 % и е по-нисък от лихвените купони по дългосрочните ДЦК, емитирани до 2015 година. За сравнение през месец декември 2013 г. МФ пласира 15-годишен заем по германското законодателство (Шулдшайн) в обем от 156 млн. евро при годишна лихва 4,60 %, 10-годишният транш беше на 4,10 % (103,5%), а 7 годишният на 3,339 % (30,5 млн. евро). Тези прехвърляеми заеми също бяха поети в условията на частен пласмент. При преотварянето на 20-годишните еврооблигации не беше платено възнаграждение на Goldman Sachs. В допълнение искаме да подчертаем, че процесът на ценообразуване при пласиране на книжа на международните пазари не се определя на състезателен принцип, както аукционите на вътрешния пазар, а включва определяне на суверенен спред към осреднения лихвен суап. Към тази стойност се добавя премия за нова емисия (New Issue Premium), която зависи основно от кредитния рейтинг на емитента и от състоянието и очакванията за развитието на пазара.   
НАП обявява конкурси за директори на структурите на агенцията в Велико Търново, Габрово, Силистра и Шумен.

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето се предлагат промени с цел оптимизация и подобряване на организацията на работа в агенцията. Също така се прецизират функции на структурните звена в агенцията. От структурата на агенцията се заличава длъжността финансов контрольор, чиито функции ще се възложат за изпълнение в съответствие с чл. 9, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

              Дирекция „Държавна политика за детето“ променя наименованието си на дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“. Прецизират се функции, като се акцентира на стратегическото развитие и планирането от гледна точка на правомощията на председателя на Държавната агенция за закрила на детето, а също така и на координацията, която се осъществява с отговорните институции по различните координационни механизми.

              Оптимизира се броя на териториалните отдели на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ от 5 на 3 при запазване обхвата на териториалната компетентност, като се цели да се постигне по-голяма оперативност на база съществуващата добра взаимосвързаност и координация. С промяната се дава възможност за гъвкаво разпределение на контролните дейности, свързани с работата по сигнали и проверки.


Дата на откриване: 20.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 03.12.2015 г.

Съгласно § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр.79 от  2015) в тримесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет приема промени в съответните нормативни актове, произтичащи от преминаването на Агенцията по обществени поръчки към министъра на финансите. В изпълнение на тази разпоредба с проекта на постановление се изменя Правилникът за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 150 на Министерския съвет от 2006 г., Устройственият правилник на Агенцията по обществени поръчки, приет с Постановление № 56 на Министерския съвет от 2004 г., Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма, Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите, Устройственият правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009 г., и Устройственият правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г.
С постановлението се изменя и допълва Устройственият правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009 г. Към функциите на дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ се добавя функцията на дирекцията, свързана с дългосрочното командироване на служители на министерството в Постоянното представителство на Република България в Европейския съюз по препоръка от дирекция „Вътрешен одит“ в министерството. От функциите на дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ отпада административната услуга по приемане на плащания с временни удостоверения и/или депозитарни разписки на всички дължими лихви по задълженията на юридическите лица към държавата по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г., тъй като с цел намаляване на административната тежест и оптимизация на процеса за бизнеса, считано от 01.12.2015 г. тази услуга ще се предоставя от Националната агенция за приходите.
Изменя се и се допълва и Устройственият правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2008 г. Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ е специално създадена с цел да изпълнява функциите и задачите на Одитен орган по Структурните и Кохезионния фонд за програмен период 2007-2013 г., съответно Одитен орган по Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г. Обхватът на одитната дейност включва 8-те основни оперативни програми („Транспорт“, „Регионално развитие“, „Околна среда“, „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, „Техническа помощ“, „Развитие на човешките ресурси“, ОП за развитие на сектор „Рибарство“) и всички 9 програми за европейско териториално и трансгранично сътрудничество за програмен период 2007-2013 г., както и техните наследници за програмен период 2014-2020 г. На агенцията са възложени също функциите на Одитен орган за Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Българо-швейцарската програма за сътрудничество. В допълнение от 2014 г. агенцията започна да изпълнява задачите на независим одитен орган по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите и по Програма „Еразъм+“ заедно със съпътстващите й програми и мрежи „Учене през целия живот“, „Младежта в действие“, „Еквет“, „Евродеск“ и „Салто“. В тази връзка проектът на постановление на Министерския съвет предвижда преструктуриране на агенцията, в рамките на утвърдената щатна численост, чрез функционално и организационно разделяне на одитната работа в четири дирекции – дирекция „Одити на средствата по регионална политика“,  дирекция „Одити на средствата по социална политика, образование и рибарство“, дирекция „Одити на средствата по териториално сътрудничество и други програми“ и дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност“, на мястото на досега съществуващите две дирекции – „Одитна дейност“ и „Правно-методологично осигуряване на одитната дейност“. Ръководството и осъществяването на одитните ангажименти се обособява в три отделни дирекции, с оглед спецификата на съответните програми и областите, към които е насочена помощта от фондовете на ЕС. Предлаганата нова функционална структура ще оптимизира работата на Одитния орган като цяло, ще създаде условия за профилиране на служебната ангажираност и ще повиши ефективността на одиторската работа. Обособяването на три отделни дирекции ще улесни административното ръководство, контрола на качеството на одитната дейност и организацията на работа в агенцията като цяло. Проектът предвижда също трансформиране на дирекция „Правно-методологично осигуряване на одитната дейност“ в дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност“. Обособяването на одиторите с юридическо образование в самостоятелна правна дирекция ще даде възможност за равномерно разпределяне на натовареността им за осъществяване на контрол на качеството върху проверените от одиторите от трите одитни дирекции обществени поръчки. В допълнение по този начин ще се оптимизира текущият контрол за систематичен еднакъв подход на Одитния орган при прилагане на нормативните актове, свързани с дейността на агенцията. Създадена е и възможност одиторите с юридическо образование да участват в изпълнението на одитни ангажименти при необходимост, каквато е и практиката по отношение на служителите от правно-методологичната дирекция до момента.


Дата на откриване: 19.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 03.12.2015 г.

Основна цел на предложения законопроект е българското законодателство в областта на свободното движение на работници и заетостта на чужденци–граждани на трети държави, на територията на Република България да бъде хармонизирано с разпоредбите на Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници, Директива 2014/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници и Директива 2014/66/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година, относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер.

Ролята на тези актове е да осигурят правна сигурност както на желаещите да работят в рамките на ЕС граждани на трети държави, така и за приемащия ги пазар на труда на държавите-членки. Освен това тези директиви са насочени към гарантиране в пълен обем на равнопоставеността в областта на мобилността за всички европейски работници. Крайният срок за въвеждане на директивите в националните законодателства на ДЧ изтича в средата на първата половина на 2016 г.

Всеки един от разделите в глава „Трудова миграция от трети държави“ на проекта на Закон въвежда специфични процедури за предоставяне на право на достъп на работници-чужденци от трети държави до българския пазар на труда, напълно отговарящи на предмета и персоналния обхват на горепосочените директиви и на преместваната с цел кодифициране на материята в този проект на Закон глава осма от Закона за насърчаване на заетостта. Подчертана е ролята, правата и задълженията на всяка една от заинтересованите страни в процеса по кандидатстване, получаване на решение на Агенцията по заетостта (АЗ) и издаване на съответния тип разрешение за пребиваване и работа от органите на Министерството на вътрешните работи по единна процедура. Отделни раздели са посветени и на националните разрешения за получаване на достъп до българския пазар на труда, включително за извършване на дейност на свободна практика, издавани от изпълнителния директор на АЗ по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.

Отделна глава от Проекта на ЗТМТМ е посветена на равното третиране на работниците-чужденци от трети държави с българските граждани по отношение на основен набор от права, касаещ професионалната им реализация и социалния и икономическия им живот в България. Това се налага с оглед на все по-нарастващото значение на достъпа до социални права в достиженията на европейското право, като средство за привличане на работници и служители от трети държави на територията на ЕС, от които има недостиг на европейския пазар на труда, в частност на висококвалифицирани и по линия на вътрешнокорпоративен трансфер, както и за сезонна заетост.

Глава Четвърта от Проекта на Закон е изцяло посветена на въпросите на свободното движение на работници в ЕС. Разпоредбите са изцяло в синхрон с Директива 2014/54/ЕС и въвеждат отделни нейни норми, като основната цел е осигуряване на достатъчно гаранции за защита правата на работещите на територията на Република България граждани на други държави-членки, ЕИП и Швейцария и на членовете на техните семейства.

Проектът на ЗТМТМ цели да осигури правна закрила на българските граждани, упражняващи трудова заетост на територията на трети държави. За целта са предвидени разпоредби, осигуряващи обем от задължения за лицата, с чието съдействие и посредничество български граждани работят в трети държави. Освен това е урегулиран и редът за сключване на двустранни споразумения с трети държави в областта на заетостта, което дава допълнителна възможност за посрещане на нуждите на пазара на труда и съответно възможност за професионална реализация на български граждани в трети държави.

Със законопроекта се прави и кодификация на действащата нормативна уредба в областта на трудовата миграция и трудовата мобилност, която е разпокъсана в различни по характер нормативни актове. Към настоящия момент като основен законов инструмент за въвеждане на достиженията на европейското право в областта на трудовата миграция и свободното движение на работници в националното законодателство се използва Законът за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и неговите подзаконови актове. Последното изменение и допълнение на ЗНЗ в тази област е от 2013 г., с което в националното законодателство бяха въведени разпоредби на Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава-членка (ДВ, бр. 70 от 2013 г.). А с предходното изменение и допълнение през 2011 г. се въведоха разпоредби от още две директиви – Директива 2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост и Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава (ДВ, бр. 43 от 2011 г.).

Предвид нарастващия обем разпоредби в областта на законната миграция и свободното движение на работници ЗНЗ все повече се запълва с норми, които нямат характера на насърчителни мерки за заетост на българския пазар на труда, а дори напротив – чисто санкционни разпоредби.  Предлаганият проект на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност е удачен вариант за справяне с този проблем. Целта е в отделен нормативен акт цялостно да бъдат уредени обществените отношения, свързани със законната трудова миграция и трудовата мобилност и в който да бъде пренесена съответната част от сега действащия ЗНЗ и подзаконови актове към него, доразвиващи отделни негови разпоредби, и да бъдат въведени последващите нови актове на ЕС.

С оглед постигането на пълна хармонизация на българското законодателство с разпоредбите на тези директиви и спазването на определения срок за нотифициране предстои в началото на 2016 г. да стартира разработването на Правилник за прилагане на Закона за трудова миграция и трудова мобилност, в който напълно ще бъдат детайлно разписани процедурите по всички горепосочени режими за достъп на работници-чужденци от трети държави до българския пазар на труда, както и съответни процедури в областта на трудовата мобилност.


Дата на откриване: 19.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 02.12.2015 г.
100 000 регистрирани касови бележки за 1,6 млн. лв.  
Лотарията на НАП и Министерството на финансите стана хит в интернет и социалните мрежи. До момента сайтът на играта kasovbon.bg е посетен над 290 000 пъти, регистрирани са близо 100 000...
Праговете за деклариране по системата Интрастат за 2016 г.: за поток "Изпращания" - 260 000 лв., за поток "Пристигания" - 460 000 лв.
На 16 ноември 2015 г. НАП и Министерство на финансите дадоха старт на Лотария с касови бележки. Играта ще продължи една година, а голяма награда е лек автомобил....

Публикувани са двете декларации за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2015 г. могат да се ползват по два начина. Първият е с подаване на годишната данъчна декларация за 2015 г. – до 3 май 2016 г. (30 април е в събота, а 2 май е официален почивен ден - Великден). Към нея трябва да се приложи и съответния образец на декларация:

- Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца (образец 2005) и/или

- Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания (образец 2006).

Вторият начин, по който може да се ползват данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, е чрез работодателя по основното трудово правоотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите от трудови правоотношения на съответното лице, в срок до 31 януари 2016 г. В този случай е необходимо работникът или служителят да предостави на работодателя си декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца) и/или декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца с увреждания), както и останалите необходими документи, в срок от 30 ноември до 31 декември 2015 г.

Данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата: с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете; с 400 лв.  – за две ненавършили пълнолетие деца; или с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца. Условията, при които е възможно да се прилага облекчението, се декларират в специалния образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005). Към формуляра се прилага и декларация от другия родител, че за 2015 г. същият няма да ползва намалението.

Данъчното облекчение за деца с увреждания (по чл. 22г от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Условията, при наличието на които е възможно да се  прилага облекчението се декларират в декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006). Към формуляра се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и декларация от другия родител, че за 2015 г. той няма да ползва намалението.

И двата вида облекчения (за деца и за деца с увреждания) се ползват до размера на сумата от годишните данъчни основи.

Всички условия за прилагане на облекченията може да видите тук

vhodНационалният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец септември 2015 г. е 724,60 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.10.2014 г. до 30.09.2015 г. е 714,57 лв.

sreshta albaniaНа 9 ноември 2015 г. управителят на Националния осигурителен институт г-н Бисер Петков бе домакин на среща с делегация от Република Албания, начело с министъра на младежта и социалното благополучие на страната г-н Бленди Клоси.