Счетоводен и данъчен справочник

Предлаганите промени целят да допринесат за ефективното осъществяване на дейността на служителите в държавната администрация и преодоляване на неудобствата, с оглед съществуващите ограничения в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина /Наредбата/, в съответствие с които се осигуряват самолетни билети за определен кръг от лица в определена класа към настоящия момент.

За част от длъжностните лица в държавната администрация е налице необходимостта от осъществяване на периодични пътувания с оглед изпълнение на служебните им задължения извън територията на Република България. Самолетният превоз е един от най-често използваните видове превози с оглед неговата бързина, сигурност и икономичност. Пътуването извън територията на Република България за определен кръг от лица в държавната администрация през известен период от време е абсолютно наложително с оглед ефективното и ефикасно осъществяване на защитата на обществените и държавни интереси.От тази гледна точка, предоставянето на възможност за пътуване в бизнес класа от командировани лица, след изричното разрешение на министъра на финансите, е обвързано с редица преимущества.

На първо място самолетните билети в бизнес класа дават възможност за гъвкава промяна на датата и часа на пътуване. Това позволява ангажиране, респективно отказ от полет до два часа преди всеки конкретен полет, за който е закупен билет. В много случаи е налице възможност за промяна в маршрута. От друга страна при отказване на пътуването съществува възможност за пълно възстановяване на заплатената стойност за самолетния билет. Отчетена е и тенденцията за поевтиняване на самолетните билети в бизнес класа, наложена в последните години от засилената конкуренция между авиокомпаниите на пазара.

Следва да се посочи, че правото на длъжностни лица да пътуват със самолетни билети в бизнес класа при предлаганите промени, предпоставя наличието на изричното разрешение на министъра на финансите. Това е своеобразна гаранция за спазване на принципа на целесъобразност при разходването на средства от бюджетите на съответните ведомства.

Конкретните допълнения на Наредбата, които се предлагат се изразяват в това, че се обособява нова категория от лица, които при определени условия ще придобият възможност по време на командировка да ползват въздушен превоз с билет в бизнес класа. Към настоящия момент разпоредбите на чл. 16, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата уреждат правото на определен кръг от лица да пътуват преференциално със самолетен билет в бизнес класа. Предлага се създаването на нова алинея на чл. 16 от Наредбата, която да уреди правото на длъжностни лица от държавната администрация да пътуват със самолетен билет в бизнес класа при наличието на изрично разрешение на министъра на финансите, когато полетът е с продължителност повече от 5 часа. Съответно в Раздел I на Приложение № 1 към чл. 11, ал. 2 и чл. 16, Списък на лицата, за които не се прилага ограничението по чл. 11, ал. 1 и на които се изплащат квартирни пари по фактически размери от Наредбата, се добавя нова категория служители.


Дата на откриване: 25.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 08.6.2015 г.

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства  (Наредба № Н-18) е  изготвен с цел предприемане на ефективни мерки за защита на фискалната позиция и предотвратяване укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане. 
Предложените промени ще доведат до по-ефективен контрол върху документирането и отчитането на продажбите в търговските обекти за които се използват билети или други удостоверителни знаци за предоставените услуги – културни дейности (концерти, театър, кино, опера, балет), спортни мероприятия, увеселителни паркове и атракционни съоръжения, изложби и панаири, паркиране и други.
С предложените промени от обхвата на освобождаването от използване на фискални устройства по реда на Наредба № Н-18 се изключват  почти всички дейности и лица, които по досегашния ред са отчитали продажбите на предоставените от тях услуги  с билети или други удостоверителни знаци, издадени по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.
Запазва се изключението само при продажби на билети и карти за превоз на пътници по смисъла на чл. 36 от Закона за автомобилните превози, които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, включително и за бланковите билети, издавани на химизирана хартия най-малко в два екземпляра. Във всички останали случаи се въвежда задължение за регистриране и отчитане на продажбите чрез фискална касова бележка за издаваните билети или удостоверителни знаци за услуги.


Дата на откриване: 25.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 08.6.2015 г.

 

Периодичното актуализиране на минималната работна заплата гарантира запазване и умерено увеличаване на покупателната ѝ способност, което е особено важно за голяма част от работещите и техните семейства. След предприетите преди няколко години промени, насочени към премахването на връзката на размера на някои специфични плащания и размера на минималната работна заплата, нейното увеличаване не води до допълнителни тежести в други области и ефектът върху държавния бюджет и бюджетите на организациите е предвидим и по наши оценки – поносим. За държавния бюджет нетният ефект е положителен, а като дял от общите разходи на работодателите увеличението е с не-повече от 1 промил (0.1 на сто).

Покупателната способност на минималната работна заплата (по-точно нетният ѝ размер след редукция със задължителните лични осигурителни и данъчни отчисления) ще бъде 282 лв. през първото полугодие и 298 лв. - през второто. По този начин с първото увеличение нетната минимална работна заплата ще доближи, но ще остане под официалната линия на бедност за 2015 г. – 286 лв. С второто увеличение нетната минимална работна заплата ще бъде макар и с малко (12 лв.) над линията на бедност, което е нормалното взаимно позициониране на двете величини.

Ефектът от умереното двукратно нарастване е съобразен с динамиката на средните равнища на заплащане в страната, относителната стабилност на ценовите равнища на стоките и услугите за лично потребление и с необходимите средства за преживяване на заетите на минимална работна заплата и техните семейства. Той ще мотивира безработните и нискодоходните от наетите към проактивно поведение на пазара на труда, ще допринесе до известно оживление на потреблението от страна на лицата/домакинствата и така ще има стимулиращо въздействие върху икономическата динамика. Всичко това ще повлияе благоприятно и на данъчните приходи и постъпленията от осигурителни вноски.

Не очакваме забележимо стагниращо въздействие върху пазара на труда и върху заетостта в частност, резултатите от редица изследвания не показват наличие на еднопосочна и тясна корелация между повишаването на минималната работна заплата и флуктуациите в заетостта.

Плавното повишаване на минималната работна заплата е основно средство за борба със „сивата икономика“ и неформалното заплащане – веднъж в качеството ѝ на реално възнаграждение и още веднъж – като долна граница на осигурителните основи, минималните осигурителни доходи.

Правно основание за приемане на постановление за определяне на  минималната работна заплата за страната е чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.

Необходимите средства за изпълнение на постановлението в бюджетните организации и дейности се осигуряват в рамките на средствата по бюджетите на държавните органи, министерствата и другите бюджетни организации, трансфера от републиканския бюджет за самостоятелните бюджети и от извънбюджетни сметки, от собствени приходи на общините и от извънбюджетни средства. Изплащането на минималната работна заплата в търговските дружества е за сметка на съответните дружества.


Дата на откриване: 21.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 03.6.2015 г.

hrvatska bgНа 20 май 2015 г. в гр. София управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) г-н Бисер Петков и главният директор на Хърватския институт по пенсионно осигуряване г-н Сречко Вукович подписаха двустранно споразумение за сътрудничество.

Образователният проект на НАП „Влез в час с данъците“ беше награден с първо място в конкурса „PR Приз 2015“, организиран от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО). 

„Влез в час с данъците“ беше отличен като най-добрата кампания, организирана от институция, която успешно е използвала PR инструментите за комуникиране на дейността си пред специфична публика, каквато е тази на бъдещите данъкоплатци на страната.

Освен отличието на проекта в категорията „ПР проект в публичния сектор“, кампанията получи и специалната и единствена награда на конкурса от комисията по етика на БДВО. Инициативата „Влез в час с данъците“ беше отличена като пример за етична PR практика, в съответствие с професионалните ценности на PR специалистите в България и постигнати измерими положителни резултати в образованието и развитието на целевата публика чрез проекта, но и за принос в позитивния имидж на НАП в областта на публичните комуникации.

Утре (22 май), информационният телефон на НАП – 0700 18 700 ще предоставя само автоматизирани услуги.

Поради техническа профилактика, няма да бъдат обслужвани запитвания на информационния телефон на НАП – 0700 18 700.

Автоматизираните услуги, които се предоставят на 0700 18 700, ще работят с пълната си функционалност, която включва:

  • Проверка за регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност;
  • Проверка на здравно осигурителен статус;
  • Прослушване на информация – „Как и къде да платим данъчните и осигурителните си задължения”.
  • Вашите въпроси можете да изпратите и на електронния адрес на Информационния център на НАП – infocenter@nra.bg . Отговор ще получите до края на първия работен ден, следващ деня, в който е изпратено запитването.

Предварително се извиняваме на клиентите ни за причинените неудобства.

Актуализиран е наръчникът по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2015 г.
Рубрика Осигуряване/Становища и указания

 

Разширяването на обхвата и ефективността на активната политика по заетостта и подобряването на ефикасността на дейността на Агенцията по заетостта са част от препоръките на Европейската комисия в областта на пазара на труда и основен приоритет в работата на Министерство на труда и социалната политика.  

Наличието на голям брой безработни лица от рисковите  групи  на пазара на труда и трудностите при тяхното адаптиране и реализиране при растящите потребности и изисквания на съвременния пазар на труда, налагат промени в Закона за насърчаване на заетостта, за да се осигури адекватна нормативна уредба.  

При изготвяне на предложените изменения и допълнения в Закона за насърчаване на заетостта са използвани резултатите от проведената през 2014 г. оценка на нетния ефект от активната политика на пазара на труда, извършена в рамките на проект по ОП РЧР „Извършване на оценка на ефекта от активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет”. Работна група от експерти от Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и дирекциите „Бюро по труда“ през 2014г., направи преглед на действащите програми и мерки на пазара на труда и формулира конкретни предложения за промени в прилаганите мерки за заетост и обучение с цел подобряване на тяхната насоченост и ефективност.

         Предложените промени са важна стъпка към развитие на регионализацията и повишаване ролята на регионалните комисии по заетостта чрез регламентиране на нов подход за разработване, одобряване и финансиране на регионалните програми за заетост и обучение. За по-ефективното обвързване на образованието и обучението с практиката в реална работна среда се регламентира обучението чрез работа (дуално обучение) и се въвеждат стимули за работодатели, разкриващи такива работни места.

         Чрез предоставяне на възможност на частни фирми - посредници да предоставят услуги за подкрепена заетост на хората с увреждания и от други групи в неравностойно положение на пазара на труда се цели тяхното трайно устройване на работа на първичния пазар на труда при отчитане на техните специфични потребности.

         Подобряването на взаимодействието между Агенцията по заетостта и частните посредници ще позволи предоставянето на по-целенасочени и по-качествени услуги.

         Създаването на възможност за работодатели от селското стопанство да наемат безработни лица на субсидирани работни места, особено в районите с високо равнище на безработица и ограничено търсене на труд от другите сектори на икономиката, ще доведе до повишаване на заетостта в сектора, в т.ч. на декларираната заетост.

            Разширяването на обхвата на посредническите услуги по заетостта чрез включване на дейности за мотивиране за активно поведение на пазара на труда ще създаде предпоставки за включване на голям брой безработни лица в дейности по активиране, както и за по-ефективно и целенасочено инвестиране на средствата за професионално обучение и обучение по ключови компетентности.

         Институционализирането на механизмите за изпълнение на съвместни действия между министерството, агенцията и национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите чрез закона ще създаде предпоставки за устойчивост на съвместните действия и положителни ефекти от тях в бъдеще.

         Промяната в изисквания при търсенето и предлагането на труд през последните години доведе до намаляване на ефективността на част от регламентираните мерки за заетост и обучение, което предопределя тяхната отмяна - еднократното изплащане на суми за транспортни разходи на безработни, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта и наети на работа извън границите на населеното място по регистрация; месечното изплащане на суми на лица на месечно социално подпомагане, започнали работа без посредничество на Агенцията по заетостта; субсидирането на работодател наел безработни лица, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, за обучение и работа на работното място за времето, през което заетото лице е на обучение;

 

 

 

 

 

субсидирането на работодател, разкрил работно място, на което са наети на непълно работно време безработни лица, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта; субсидирането на работодател, разкрил работно място, на което е наето лице от 50 до 60 -годишна възраст, придобило право за професионална пенсия за ранно пенсиониране, насочено от поделение на Агенцията по заетостта за период не повече от 12 м.

         За постигане на по-голяма гъвкавост при прилагане на мерките за някои от големите групи търсещи работа лица се обединяват и допълват прилаганите за тях мерки - за наемане на безработни младежи до 29 -годишна възраст, завършили средно или висше образование и без трудов стаж; за наемане на безработни лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта; мерките за субсидиране на работодател наел безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст; обединяват се в една група при регистрация за търсене на работа лицата, придобили право на пенсия на различни основания, допълват се и основанията за прекратяване на регистрация на групите търсещи работа лица.

         За по-голяма ефективност на контролната дейност и защита интересите на гражданите се допълват условията, на които следва да отговарят лицата при регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа и се допълват основанията за прекратяване на регистрация на предприятията, които предоставят временна работа

         За намаляване на административната тежест за бизнеса се намалява броя на изискващите се документи за регистрация и се развиват електронните услуги за частните посредници.

Повишаване на целенасочеността, ефективността, резултатността и гъвкавостта при реализирането на активната политика на пазара на труда, обогатяване на услугите за търсещи работа лица в т.ч. безработни е основният резултат, които се очаква от въвеждането на предложените в закона промени.

Очаква се предложените промени да създадат условия за: подобряване достъпа до пазара на труда особено за най-уязвимите групи чрез адаптиране на услугите към техните потребности; развитие на регионализацията; повишаване на ефикасността и качеството на услугите на Агенцията по заетостта и взаимодействието й с частните трудови посредници; инвестиции в качеството на работната сила чрез обучения, базирани на по-добро прогнозиране и наблюдение на потребностите на работодателите и обвързване на образованието и обучението с практиката в реална работна среда; развитие на междуинституционалното взаимодействие и социалното партньорство; намаляване на административната тежест за бизнеса и др.

              Отмяната на част от мерките ще освободи финансов ресурс и ще позволи пренасочването на средства за прилагане на по- ефективни дейности и мерки на пазара на труда.

            Финансирането на предложените дейности и мерки ще се осъществява в рамките на предвидените за Министерство на труда и социалната политика средства за активна политика на пазара на труда при условията, по реда и в размерите, определяни ежегодно в Националния план за действие по заетостта.


Дата на откриване: 18.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 31.5.2015 г.

IKAНа 13 и 14 май 2015 г. в гр. София се проведе работна среща между представители на Националния осигурителен институт (НОИ) и Социалноосигурителния институт на Република Гърция (ИКА-ЕТАМ).

Законопроектът цели синхронизиране на разпоредбите на Закона за общинския дълг с тези на Закона за публичните финанси. Ясно се обособяват видовете дългосрочен и краткосрочен дълг, който може да се поеме от съответната община. Регламентира се възможността общините да поемат нов дълг за реализиране на дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори), както и ограниченията за поемане на такъв дълг. По този начин ще могат да реализират редица дейности и да се предприемат мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради и/или други обекти и системи, с което общините ще оптимизират бъдещите си разходи. Прецизират се процедурите за поемане на общински дълг и се регламентира възможност министърът на финансите да дава указания по тяхното приложение.
Предложените промени отразяват ангажиментите, свързани с публикуването на информация в отворен формат, заложени във Втория план за действие на Република България за участие в инициативата „Партньорство за открито управление“, в Националната програма за реформи 2020 и в Националната програма за развитие: България 2020. В обхвата на документите, които се публикуват в отворен формат, попада и информацията в централен регистър „Общински дълг“.
 


Дата на откриване: 13.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 27.5.2015 г.

vhodНационалният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец март 2015 г. е 721,40 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.04.2014 г. до 31.03.2015 г. е 693,65 лв.

Публикувана е нова версия на програмата (конвертор) за преобразуване на таблица в Excel съдържаща редове от Интрастат декларация в xml файл с формат на съобщението „INTRANS“.

Промяната се състои в следното:

  • Добавено автоматично закръгляване на числовите стойности. Числата в полетата „Нето тегло в кг“ и „Количество по допълнителна мярка“ се закръгляват до 3-я знак след десетичната запетая, а в полетата „Стойност в лв“ и „Статистическа стойност в лв“ до цели числа;
  • Добавено автоматична подмяна на десетичния разделител с точка по време на генериране на xml файла (когато десетичния разделител е запетая в регионалните настройки на компютъра);
  • Добавено автоматично премахване на „паразитни“ интервали преди и след кода попълнен в кодовите полета.
  • Отстранен проблем с добавяне на нули, когато полето е празно;
  • Подобрен текст на съобщенията генерирани от програмата.

Рубрика Софтуер и ръководство за ползване