Счетоводен и данъчен справочник

Уважаеми клиенти,

От 01.09.2015 г. лицата с КЕП на задължено лице или КЕП на упълномощено лице, които имат заявен или разрешен само частичен достъп до услугите на НАП, няма да имат възможност да подават данни през следните услуги:

 

 1. Искане за издаване на документ;
 2. ДДС за възстановяване - VAT refund;
 3. Информационна система Mini one stop shop (MOSS);
 4. Връчване и предоставяне на документи на клиентите на НАП в рамките на контролни производства;
 5. Подаване на документи от ЗЛ в рамките на контролни производства;
 6. Справка относно приключилите и текущи контролни производства спрямо ЗЛ;
 7. Справка за връчените/получените от НАП документи и подадените към НАП документи от ЗЛ в рамките на контролни производства;
 8. Предаване на данни от агент-платци по силата на дял втори, глава шестнадесета, раздел VІ от ДОПК;
 9. Подаване на данни за дневни отчети за горива;
 10. Данни за ФУ от производител/вносител на ФУ или сервизна фирма съгласно изискванията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г.;
 11. Подаване на данни от доставчици и получатели на течни горива по чл. 118 ал. 10 от ЗДДС;
 12. Подаване на данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди, съгласно чл. 118, ал. 8 от ЗДДС;
 13. Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен от пенсионноосигурителните дружества и застрахователите съгласно чл. 73а, ал. 2 и З от ЗДДФЛ;
 14. „Интрастат“ декларации и други документи по прилагане на система „Интрастат“.

 

На лицата, които са ползвали гореописаните услуги чрез частичен достъп, получен преди 20.07.2015 г. беше предоставен гратисен период - до 31.08.2015 г., за да предприемете действия за заявяване и/или получаване на съответните права за пълен достъп. 

Проверка на актуалното състояние на нивата за достъп на всяко лице можете да направите в „Справката за достъп до електронните услуги на НАП за конкретен сертификат“ налична в профила на лицето в Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с КЕП.

Информацията за правилата и реда за ползване на електронните услуги на НАП с КЕП можете да намерите тук.

DOO 2014Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че ежегодното издание „Държавното обществено осигуряване през 2014 г.“ вече е публикувано на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg).

.

 

Наредба № Н-19 от 2006 г. за определяне обхвата на информацията, която всички общини са длъжни да водят, съхраняват и предоставят на Министерството на финансите за поетия от тях дълг в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското законодателство за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор, както и за реда, начина и сроковете за отчитането и предоставянето й, чиято отмяна се предлага с проекта на наредба, е издадена от министъра на финансите на основание на чл. 55, ал. 7 (предишна ал. 2) от Закона за общинския дълг.  С  направените промени в закона (обнародвани в „Държавен вестник”, бр.61 от 2015 г.) e отпаднала законовата делегация за издаване на наредба от министъра на финансите. В съответствие със закона, с проекта на наредба се предвижда изричната отмяна на посочения нормативен административен акт.
Съгласно новата редакция на ал. 7 на чл. 55 от Закона за общинския дълг  министърът на финансите може да дава указания относно обема, формата и съдържанието на информацията за поетия от общините дълг и дълга на контролираните от тях лица, които попадат в обхвата на подсектор „Местно управление”, в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското законодателство за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор, която кметовете на общини са длъжни да водят, съхраняват и предоставят на Министерството на финансите (изискванията се отнасят и за останалите лица от подсектор „Местно управление”, които не се контролират от отделна община). Възприетото законодателно решение е съгласувано със Закона за публичните финанси, който предвижда  министърът на финансите да дава указания към общините относно информацията, която те са длъжни да водят и предоставят в Министерството на финансите за поетия дълг и дълга в обхвата на подсектор „Местно управление“, в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското законодателство за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор.
С проекта на акт не се въвеждат норми на европейското право, поради което не е необходимо да бъде изготвен анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Проектът на акт не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет и върху бюджетите на общините и не са необходими финансови средства за неговото прилагане.
 


Дата на откриване: 26.8.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 09.9.2015 г.

p124Националният осигурителен институт уведомява, че поради изчерпване на предвидените средства в Бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г., предприема действия за прекратяване на програмата за профилактика и рехабилитация за тази година.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици е изготвен с цел усъвършенстване на законовите разпоредби и привеждането им в съответствие със законодателството на Европейския съюз (ЕС). 
 Влезлият в сила от 1 януари 2014 г. Закон за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛДС) урежда сложна и специфична правна материя, поради което са необходими промени с цел улесняване практическото прилагане на закона и недопускане нарушаване на правото на ЕС.
С проектозакона се предлагат следните основни промени:

 Промени по отношение на дружествата в обхвата на закона
 
 Промени по отношение на изключенията по чл. 4 от закона
 
 Промени по отношение на юрисдикциите с преференциален данъчен режим
 
 Промени свързани с вписване на обстоятелства и данни за действителните собственици

Указания по прилагането на закона 
 С проекта се предвижда промяна, съгласно която министърът на финансите ще издава указания по прилагането на ЗИФОДРЮПДРСЛДС, след съгласуване с министъра на икономиката и министъра на правосъдието. Указанията ще се публикуват на интернет страниците на трите министерства.
 
 Определения     
 С проекта се предвижда въвеждане на определения за: „контрол“, „действителен собственик“, „издател на периодични печатни издания“, „регулиран пазар” и „многостранна система за търговия”.


Дата на откриване: 24.8.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 07.9.2015 г.

noi2331,7 млн. лв. са постъпилите приходи за държавното обществено осигуряване (ДОО) (без трансфери) към м. юни 2015 г., което е 50,9% изпълнение на плана за годината или с 115,3 млн. лв. повече от заложеното в плана за първото шестмесечие.

„Към юли 2015 г. приходите са повече с 2,180 млрд. лв. спрямо същия период на миналата година и по-голямата част се дължи на подобряването на събираемостта на данъчните и неданъчните приходи, като основната част е по линия на ДДС и акцизите." Това заявява министърът на финансите Владислав Горанов в интервю за в. „Труд". По отношение на акцизите също се очаква да има значително преизпълнение на планираните разчети, като минималното забавяне към полугодието отдавна е преодоляно - „Към края на юли събираемостта на приходите от акцизи вече е 58% или толкова, колкото трябва да постъпва, а към месец август отчитаме още по-добро изпълнение", обяснява Горанов. Той посочва, че общото преизпълнение на приходите от ДДС не отговаря на темповете на ръст на икономиката, следователно това номинално увеличение идва основно по линия на по-добрата събираемост. Министърът отбелязва, че преизпълнение на приходите за 2015 г. ще има, като голяма част от него ще отиде за намаляване на дефицита. „Основната ни задача е да съберем по-голямата част от приходите, а впоследствие усилията ще бъдат насочени както към успешното приключване на програмния период, така и към намаляване на предварително заложения дефицит с възможно най-много спрямо предвиденото в годишния разчет", категоричен е той. Във връзка със започналото препломбиране на всички бензиноколонки на бензиностанциите министърът отбелязва, че диспропорциите в горивата са били установени в началото на лятото, когато информацията за изведените от данъчните складове горива е започнала да се разминава с декларираните в системата на приходната администрация постъпления от ДДС. При започналите проверки е бил установен и  проблемът с това, че някои обекти биха могли да бъдат манипулирани заради лошо поставените уреди, свързани с функционирането на самите бензиноколонки. „Ще бъдем безкомпромисни към всички, които си позволяват да продават некачествени горива и да ощетяват фиска", заявява той. На въпрос възможен ли е компромис с измервателните уреди при земеделските производители, министър Горанов отговаря така: „Ако някой прецени, че количествата горива, които използва, са малко и не му се налага да прави такава инвестиция, той би могъл да премине към другите методи, описани в наредбата, които не подлежат на допълнителна инвестиция. Производителите и търговците на горива многократно са заявявали готовност да доставят колкото и каквито е нужно горива, където и да посочат земеделските производители, в която и да е точка на страната". По думите на финансовия министър безспорно има изоставане в плана за оптимизиране на разходите за персонал за тази година - „Многократно информирах правителството за министерствата, които не предприемат необходимите мерки. Заявили сме неведнъж, че лимитите са фиксирани в годишния закон за бюджета и те трудно могат да бъдат променяни без актуализация, каквато нямаме намерение да правим". Според Горанов съществува реален риск ведомствата, които не си спазват графиците за разходване на средствата и не предприемат необходимите мерки, да изпитат затруднение в края на годината. „Все пак съм оптимист, че голяма част от министерствата ще успеят да се справят. За тези, които не успеят, отговорът е, че Законът за държавния бюджет е определил лимитите и само парламентът може да ги промени", напомня той. Владислав Горанов акцентира, че за първа година лимитите на разходите за персонал са фиксирани в Закона за държавния бюджет и правителството не може да се изкуши да приоритизира разходите за заплати за сметка на инвестиционни и други разходи и да ги увеличи със собствено решение. „За да се променят тези показатели, трябва да се направи актуализация на бюджета, а това не се налага", добавя той. Владислав Горанов анонсира, че в рамките на предстоящата кампания за изменение на данъчните закони, ще се нанесат промени и в Закона за ограничаване на плащанията в брой,  с които размерът на разрешените плащания в брой да бъде намален. Той допълва, че предвижданите промени в данъчните закони ще бъдат свързани с хармонизиране с европейското законодателство, с подобряване на контрола и намаляване на възможността за избягване на облагане и с намаляване на административната тежест и подобряване на обслужването. По отношение на предложеното изравняване на акцизните ставки за горивата, използвани като моторно гориво с тези на горивата, използвани за отопление, анализът показва, че намалената ставка не отива в полза на поевтиняване на отоплението за социалните заведения, детските градини и въобще за консуматорите на такъв тип гориво, а по-скоро остава в увеличението на печалбата на търговците на горива и изкривяването в модела показва, че няма причина за такава компенсация. „В този смисъл е спекулация, че се очаква драстичен ръст на цените", обръща внимание министър Горанов, „но дори и това да се случи, консуматорите ще бъдат компенсирани през бюджета за 2016 година". Министърът на финансите  отбелязва още, че графикът за промяна на акцизите на цигарите е приет в края на 2014 г. и в момента се обсъжда коя би била най-правилната структура, която да доведе до сравнително запазване на ценовите равнища на ниския клас цигари. Цялото интервю на министър Горанов можете да видите тук.

В проекта на Националната програма за закрила на детето за 2015 г. важен акцент е поставен върху дейностите, насочени към намаляването на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата, подобряване на здравето на децата и осигуряването на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование. В обхвата на Програмата специално внимание е отделено на дейностите, свързани с изпълнение на мерки за закрила на детето и финансовата подкрепа в тази област в контекста на протичащия процес на деинституционализация на грижата за деца. Планирани са и дейности, касаещи правораздавателната съдебна система, които имат стратегическо значение за провежданата реформа в областта на детското правосъдие. Също така, заложени са и важни дейности, насочени към превенция на насилието срещу деца. Специален фокус е поставен върху въведената през 2014 г. нова област на интервенция „Осигуряване правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда”. Изпълнението на дейностите в тази област цели да съдейства за насърчаване на безопасността на децата, превенция и създаване на по-добри условия за живот и развитие в сигурна и безопасна среда. Лице за контакти: Даниела Филипова – държавен експерт в дирекция „Социално включване”, тел.: /02/ 8119 660; e-mail: dfilipova@mlsp.government.bg


Дата на откриване: 19.8.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 04.9.2015 г.