Счетоводен и данъчен справочник

На свое заседание, проведено на 23 април 2015 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт избра ново ръководство - председател и двама заместник-председатели.
Още десет дни остават до изтичането на срока за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица от 2014 г.
Допълнена е информацията за изискванията за плащане на ДДС в евро към други държави-членки на ЕС по глава 18 от ЗДДС (специални режими „в Съюза“ и „извън Съюза“).
Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци.
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец февруари 2015 г. е 701,06 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.03.2014 г. до 28.02.2015 г. е 690,18 лв.
Със заповед на изпълнителния директор на НАП от днес директорът на териториалната дирекция на НАП в Пловдив Георги Тахов е освободен от длъжност.
Проектът на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на обществено полезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение е изготвен съобразно последните изменения и допълнения на Закона за хазарта (ЗХ), (обн., ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.). Проектът е съобразен с принципите на всеобхватност, отчетност и отговорност, адекватност, икономичност, ефикасност, ефективност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност, регламентирани в Закона за публичните финанси. Цели се създаване на ясни правила и процедури за разходване на средствата по чл. 10а от ЗХ за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за изчерпателно изброени дейности за: 1. предпазване на младите хора от хазарт; 2. превенция и лечение на хазартна зависимост; 3. провеждане на социално отговорна реклама и маркетинг. Проектът на наредба съдържа предложения за разпоредби, регламентиращи  условията, начина и реда за разходване на средствата, които организаторите на хазартни игри внасят като годишни вноски за социално отговорно поведение по бюджета на Държавната комисия по хазарта (ДКХ), при спазване принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Предвижда се разходването на средствата по чл. 10а от ЗХ да се извършва след провеждане на прозрачна процедура за набиране, оценяване и подбор на проектни предложения за финансиране на дейности за социално отговорно поведение, която включва:   заповед за откриване на процедурата и утвърждаване на насоки за кандидатстване, включващи критерии за оценка на проектните предложения;  обява за откриване на процедурата;  предоставяне на проектно предложение от всеки кандидат чрез формуляр за кандидатстване, попълнен в съответствие с насоките за кандидатстване, в отговор на публикуваната обява;  оценяване и подбор на получените проектни предложения;  предложение до ДКХ и решение на ДКХ за предоставяне на финансиране;  сключване на договор за финансиране. Оценяването и подборът на проектните предложения ще се извършва от комисия, определена със заповед на председателя на ДКХ, който се предвижда да бъде и председател на комисията по оценка и подбор. Изискванията към състава на комисията са определени по начин, гарантираш нейната висока експертиза и ефективност. Предвидено е комисията да се назначава след изтичане на срока за приемане на предложенията и нейният състав да се обявява в деня за разглеждане и оценяване на проектните предложения, като по този начин се цели гарантиране на безпристрастност на членовете и прозрачност на провежданата процедура. В този смисъл е и определеният в проекта ред за отвод/самоотвод на членовете при наличие на несъвместимост. Предвижда се образците на формуляри и документи по наредбата да се изготвят от ДКХ и да се утвърждават със заповед на министъра на финансите, която ще бъде публикувана на интернет страниците на Министерството на финансите и ДКХ, заедно с всички приложения. По този начин всички заинтересовани лица ще имат еднакъв и улеснен достъп до процедурата за кандидатстване за финансиране. Стремежът към публичност и прозрачност намира проявление и в публикуването на обявата за откриване на процедурата по оценяване и подбор, на информация за одобрените кандидати и проекти след сключване на договорите за финансиране, както и на решенията на ДКХ в деня на издаването им. Проектът на наредба предвижда финансирането на проекти за дейности за социално отговорно поведение да се извършва след приемане на решение от ДКХ. Законосъобразното провеждане на процедурата за разходване на средствата и защитата на правата и законните интереси на участниците в нея са гарантирани от предвидения механизъм за обжалване на актовете за предоставяне или съответно за отказ за предоставяне на финансиране. Заложените в проекта срокове са съобразени както с принципите за бързина и процесуална икономия, така и с предвиждане на достатъчно време за подготовка и извършване на регламентираните действия. Въведени са изисквания към дейността и отчетността на лицата с одобрени за финансиране проекти за дейности за социално отговорно поведение. Проектът предвижда да се осъществява контрол върху изпълнението на договорите за финансиране на проекти за дейности за социално отговорно поведение, като е предвидено превеждането на одобрените средства за финансиране да става поетапно след подробна отчетност и в зависимост от изпълнението на договорните задължения от страна на изпълнителя. Цели се осигуряване на мониторинг на изпълнението на проектите и постигане на добри практически резултати. Предложеният проект няма да доведе до увеличаване на административната тежест и разходите на задължените лица, тъй като с него се урежда практическият механизъм за разходване на събраните съгласно ЗХ средства, като се създават предпоставки за открита и ефективна процедура за финансиране. Проектът е съобразен с европейските актове в областта на хазарта. Провеждането на отговорен хазарт е основен приоритет на Европейския съюз (ЕС) и всяка държава-членка се насърчава да предприеме национални мерки за социално отговорно поведение на организаторите на хазартни игри и мерки за предпазване на младите хора от хазарт и за превенция и лечение на хазартна зависимост. Резолюция на Европейския парламент от 10 септември 2013 г. относно хазартните игри по интернет на вътрешния пазар (2012/2322(INI)) подчертава факта, че независимо от начина, по който държавите членки решават да организират и регулират предлагането на услуги в областта на хазартните игри по интернет на национално равнище, трябва да се гарантира висока степен на защита на човешкото здраве и на потребителите. Като основна цел на Препоръка на Европейската комисия от 14 юли 2014 година относно принципите за защита на потребителите и играчите, ползващи услуги в областта на хазартните игри по интернет, и за предпазване на малолетните и непълнолетните лица от участие в хазартни игри по интернет е посочено, че се препоръчва държавите членки да осигурят висока степен на защита на потребителите, играчите, малолетните и непълнолетните лица, като приемат принципи за услугите в областта на хазартните игри по интернет, както и за отговорни търговски съобщения за тези услуги, с цел опазване на здравето и свеждане до минимум на евентуалните икономически щети, които могат да произтекат от натрапчивото или прекомерното комарджийство.  
С проекта на постановление не се променя численият състав на Агенция „Митници”. С проекта се предвижда промяна в числеността на Централно митническо управление в рамките на общата численост на персонала на Агенция „Митници”. Измененията се изразяват в намаляване на предвидените щатни бройки за Централно митническо управление и за отделни структурни звена в Централно митническо управление, като се засилва административният капацитет на митниците. Промените са продиктувани от рационалното разпределение на числеността на персонала между централното и териториалното ниво на управление, целящо по-ефективното и качествено осъществяване на функциите на Агенцията чрез повишаване на административния капацитет и засилване на контролните функции на митниците. Оптималното разпределение на числеността между централното управление и митниците е предпоставка за осигуряване на стабилно и ефективно управление в Агенция „Митници” и по-добро обслужване на икономическите оператори. С постановлението се актуализират и прецизират функциите на следните дирекции в Централно митническо управление: „Административно обслужване“, „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”, „Правно-нормативна”, „Митнически режими и процедури”, „Акцизи”, „Тарифна политика” и „Последващ контрол”. С проекта се предвижда в специализираната администрация на Централно митническо управление да се създаде дирекция „Стратегически анализи и прогнози”. Дирекцията ще разработва стратегически документи относно информационно-аналитичната дейност на Агенцията и ще предлага дългосрочни и средносрочни приоритети. Една от основните предвидени функции на дирекцията е да извършва анализи и да осъществява експертно-аналитична оценка при формирането на концепции във връзка с осъществяване дейността на Агенция „Митници”. Новата дирекция ще подпомага директора на Агенция „Митници” при формулиране на целите на Агенцията, ще планира изпълнението им и ще оценява ефекта от постигането им.  Дирекцията ще разработва документи с планов, програмен и отчетен характер в рамките на процесите на стратегическото планиране.  С проекта на акт се цели постигане на по-ефективна координация между структурните звена в Агенцията, подобряване на работните процеси и утвърждаване на оперативни процедури, свързани с документооборота и организацията на работа в администрацията. Предложените промени целят подобряване на функционалността на митническата администрация чрез повишена ефективност, бързина и ред в процесите на управление, изведени като приоритет в Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г.  
Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства е свързан с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с приетите промени в чл. 118, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) – обн., ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 1 януари 2015 г., за осъществяване на ефективен контрол от приходните агенции върху целия процес, свързан с доставките и движението на течни горива от производител и вносител до краен потребител, и за предотвратяване укриването и невнасянето на данъци и недопускане за продажба течни горива с неясен произход и качество в бензиностанциите и другите обекти за съхранение на горива. В изпълнение на изискванията на ЗДДС, проектът регламентира регистрирането и отчитането на зареждане на превозни средства, машини, съоръжения и друга техника за собствени нужди с течни горива да се извършва, както следва: 1. Лице, което извършва зареждане на течни горива за собствени нужди от стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята резервоари с вместимост над 1000 литра, да регистрира и отчита зареждането чрез ЕСФП, с изключение зареждане на течни горива на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление. 2. Лице, което извършва зареждане на течни горива за собствени нужди от подвижни резервоари (мобилни автоцистерни), да регистрира и отчита зареждането чрез ЕСФП, съгласно раздел VІ на приложение № 2, като се допуска да не се използва нивомерна измервателна система. 3. Лице, което извършва зареждане на течни горива за собствени нужди на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление, да регистрира и отчита зареждането чрез средство за измерване (разходомер или нивомерна измервателна система) по смисъла на Закона за измерванията, което трябва да отговаря на изискванията на Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му. Данните от проточените количества течни горива през средството за измерване ще се предават чрез данъчен терминал за гориво към НАП, по ред, начин и във формат съгласно приложение № 17. Предвидено е данъчният терминал за гориво да изпраща дневен отчет, който ще се генерира автоматично за всеки ден (за всеки 24 часа). Предвидено е изключение, съгласно което се освобождават лицата, извършващи зареждане на течни горива за собствени нужди от съд/съдове с обща вместимост до 1000 литра включително, като общото заредено количество гориво за календарната година не трябва да превишава 2000 литра. В тези случаи зареждането няма да се регистрира и отчита чрез ЕСФП или средство за измерване, а лицата ще подават данни за получените количества горива като получатели по доставка. Проектът регламентира използването на данъчен терминал за гориво (ДТГ) за осъществяване на дистанционна връзка с НАП и предаване на данни от средство за измерване, като при използване на разходомер, последният се монтира на изхода на резервоара и измерва използваното количество гориво. Допуска се осъществяването на връзката между ДТГ и средството за измерване да се осъществи чрез самостоятелно пломбиран концентратор, който служи за преобразуване на протокола за обмен на данни. Данъчният терминал за гориво съдържа: процесор, енергонезависима памет за съхранение на трансферираните данни, GPRS модем; обемът на енергонезависимата памет да е не по-малко от 1000 дневни отчета; ДТГ работи със собствен часовник календар. Данъчният терминал за гориво предава данни съгласно приложение № 17. В тази връзка в приложение № 17 са описани данните, които се обменят между ДТГ с разходомер и НАП, както и между ДТГ с НИС и НАП. Проектът предвижда преходен период за лицата по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС да  приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в следните срокове: 1. лицата по чл. 3, ал. 12 – в срок до 30 юни 2015 г.; 2. лицата по чл. 3, ал. 13 – в срок до 30 септември 2015 г.; 3. лицата по чл. 3, ал. 14 – в срок до 31 декември 2015 г. В случаите по чл. 3, ал. 14 е предвидено до 31 декември 2015 г. тези лица да  подават ежемесечно данни по електронен път с квалифициран електронен подпис в приложение на интернет страницата на НАП за изразходваните количества течни горива за съответния месец в срок до 15-о число на следващия месец.    С проекта се предвижда и промяна, свързана с касовата бележка, съгласно която като задължителен реквизит на касовата бележка да се изписва номер и дата на фактура, но само когато се извършва при плащане по доставка с непрекъснато изпълнение, за която има издадена фактура. С промяната се предоставя възможност на лицата, потребители на съответната услуга, да са информирани по коя фактура е извършено плащането.  Предложените промени в наредбата няма да доведат до необходимост от допълнителни финансови средства за бюджета. С проекта не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.