Счетоводен и данъчен справочник

От 1 ноември офисът на НАП София в Овча купел се влива в офис Витоша. НАП София служебно ще прехвърли регистрациите на физическите и юридическите лица в офис Витоша. Новият адрес за обслужване на данъчните и осигурителни задължения на клиентите на офис Овча купел е: София 1618, бул. „Цар Борис III” 215, офис Витоша, ТД на НАП София.

Банковите сметки, по които от 1 ноември ще се заплащат дължимите  осигурителни вноски, остават същите. Дължимите данъци от началото на ноември ще се плащат по съществуващата банкова сметка на офис Витоша. Банковите сметки на офис Витоша може да видите тук.

Повече информация за предстоящата промяна може да получите на телефона за информация на НАП 0700 18 700, както и чрез електронната поща на infocenter@nra.bg.

.

 

Физическите лица могат да декларират пред предприятието или самоосигуряващото се лице, което през четвъртото тримесечие на годината им изплаща доход от наем, от друга стопанска дейност или паричен доход от други източници, че желаят да им бъде удържан авансов данък....

80 000 чифта обувки запорирани в акция на полицията и НАП 

Екипи на Националната агенция за приходите и Министерството на вътрешните работи, под ръководството на Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари на ГДБОП, разследват софийска фирма по подозрения за съпричастност към схема за злоупотреба с ДДС. Близо 80 000 чифта обувки, със занижена митническа стойност и произход Китай, са внесени в страната под специфичен митнически режим 42, оформен в Гърция. Този режим позволява в случаите, в които стока, произведена извън ЕС, влиза на територията на съюза в една държава-членка, но е предназначена за друга страна от общността, ДДС да се внесе в държавата, където стоките ще се потребяват. Тази възможност се използва често за данъчни злоупотреби в последните години, съобщават от НАП.

Преди седмица столичната фирма е внесла с 4 тира стоки от Китай през Гърция. За същата търговецът е декларирал, че е изнесена за  Унгария с два автомобила, регистрирани в Македония. След извършена проверка от македонските партньорски служби, за едното превозно средство е установено, че е лек автомобил, а вторият регистрационен номер не съществува.

Данъчната администрация в Унгария не потвърждава сочената фирма-получател изобщо да има отношения с български търговци. Счетоводните и превозни документи също не удостоверяват тази версия, като разследващите предполагат, че обувките са продадени без фактури на търговци на дребно в България. На дружеството е възложена пълна данъчна ревизия за последния 5-годишен период. Предстои доклад на материалите по случая в прокуратурата.

От юли тази година МВР, НАП, ДАНС и Агенция „Митници“, под ръководството на Междуведомствения координационен център на ГДБОП, изпълняват съвместни мероприятия и осъществяват засилен контрол на стоки, допуснати за митнически режим 42. На звеното за фискален контрол на НАП е възложено да следи в денонощен режим по границите на страната целия стоков поток на китайските и турски карго товари. Всяка доставка под този режим се проверява от приходното ведомство, като в рисковите случаи транспортни средства се пломбират и стоката се разтоварва под данъчен контрол.

След първоначалната доставка, ревизори на НАП проследяват цялата верига на препродажби на стоките, с което се гарантира, че се плащат дължимите данъци за разликата между обявяваната минимална стойност - често под 1 лв., до реалната пазарна, която в повечето случаи е над 100 лв. 

На 21 октомври 2016 г. (петък) за времето от 12.00 часа до 15.30 часа офис "Оборище" няма да работи с клиенти поради профилактика извършвана от ЧЕЗ. За посочения времеви период обслужването на клиентите ще поемат офисите "Център" и "Подуяне".  

С проекта на Наредбата се определя подлежащата на публикуване информация за плащанията в СЕБРА на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, Националния осигурителен институт и администрираните от него бюджети на социалноосигурителните фондове, Националната здравноосигурителна каса, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция, Българската академия на науките и държавните висши училища, Националния фонд към министъра на финансите, Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие“ (за сметката за средства от Европейския съюз), Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси, както и информацията за извършените плащания в СЕБРА, която Министерството на финансите ще публикува на своята интернет страница по първостепенни системи и други плащания от сметки в БНБ.


Дата на откриване: 19.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 02.11.2016 г.

 

Основната цел на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2016 – 2020 г. е създаването на гаранции за равно третиране, равен достъп до ресурсите на обществото и равно участие при взимането на решения на жените и мъжете в Република България с оглед успешната им личностна и социална реализация и стимулиране равнопоставеността на жените и мъжете във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот на страната.

При разработването на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете с времеви хоризонт до 2020 г. е направен преглед на изпълнението на целите, приоритетите и резултатите на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2009 - 2015 г.

Преразгледани са националните приоритети и мерки в краткосрочен и дългосрочен план в областта на равнопоставеността на жените и мъжете като е възприет подход на синхронизиране на националните приоритети с европейските за новия период.

Водеща визия е постигането на реална обществена промяна чрез  законодателни мерки и укрепване на институционалните механизми за утвърждаване на равнопоставеността на половете и равното третиране, съчетани със специални насърчителни мерки. Равенството на възможностите ще се постигне и чрез повишаване на обществената чувствителност и нетърпимост към проявите на неравно третиране и дискриминация на основата на пола, към неблагоприятното, стереотипно и унизително представяне на жените и мъжете в медиите.

Проектът на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете с времеви период 2016 – 2020 г. е основен стратегически документ в областта на равнопоставеността на жените и мъжете в България  и съдържа:

  • Целите за постигането на равнопоставеност на жените и мъжете във всички области;
  • Приоритетни области на действие за постигане на целите;
  • Индикатори за оценка на изпълнението на новата стратегия и органи, отговорни за постигането на целите.

 

Националната стратегия за равнопоставеност на жените и мъжете ще се изпълнява чрез планове, които ще включват конкретни дейности и мерки, отговорни органи и индикатори за изпълнение.


Дата на откриване: 14.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 27.10.2016 г.

С Правилника за устройството и организацията на работа на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет се регламентира структурата, състава, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете (НСРЖМ) в съответствие с Закона за равнопоставеност на жените и мъжете (обн. ДВ, бр. 33 от 2016 г.).

Поименният състав на съвета се определя със заповед на министъра на труда и социалната политика по предложение на съответните министри и ръководители на организации.

Омбудсманът на Република България участва в заседанията на Националния съвет като наблюдател и предоставя становища при необходимост.

С Правилника за устройството и организацията на работа на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет се регламентират условията, реда и критериите, по които юридическите лица с нестопанска цел могат да кандидатстват за членове в Националния съвет.

Предвижда се конкретна процедура за организацията на дейността на Съвета – периодичност, срокове, вид на заседанията.

Определя се секретар на Националния съвет, който е ръководителят на отдела, отговарящ за политиката за равни възможности на жените и мъжете в Министерството на труда и социалната политика.

Организационното и техническото обслужване на Националния съвет се осигурява от секретариат, който е отдела за равни възможности на жените и мъжете в Министерството на труда и социалната политика.

В Правилника са разписани конкретни функции, които ще изпълнява Секретариата на Съвета.


Дата на откриване: 14.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 27.10.2016 г.

noi newЛюбомир Йосифов, директор на дирекция „Правна“ в Министерството на образованието и науката е одобрен от правителството за нов член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) от държавната квота. Другият нов представител в ръководния орган на институцията е проф. д-р Богомил Манов от Съюза за стопанска инициатива.

nssi118Националният осигурителен институт информира, че от 1 октомври 2016 г. влиза в сила Спогодбата между Република България и Черна Гора за социална сигурност и Административното споразумение за нейното прилагане.

noi-1

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец август 2016 г. е 755,00 лв.