Счетоводен и данъчен справочник

С проекта на Постановление се предвижда да се предостави от централния бюджет допълнителен трансфер в размер 5 628 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2014 г. за финансиране на обект „Спортен комплекс“, изграждащ се в УПИ ІV-617 по плана на ж.к. „Тракия“, гр. Пловдив. Съгласно разпоредбата на чл. 1 на ПМС № 31/08.02.2013 г., по бюджета на община Пловдив е одобрена целева субсидия за капиталови разходи в размер до 24.0 млн. лв. за извършване на довършителни работи на обект „Спортен комплекс”, изграждащ се в УПИ ІV-617 по плана на ж.к. „Тракия“, гр. Пловдив. В изпълнение на чл. 3, т. 1 от постановлението, след влизането му в сила, през 2013 г. на общината са предоставени 12 млн. лв. за  обекта. Останалата част от одобрената сума в размер до 12.0 млн. лв., съгласно чл. 3, т. 2 от постановлението, се предоставя поетапно на базата на предоставени от община Пловдив документи за разплащане на действително извършени дейности за обекта. С писма от кмета на община Пловдив е постъпило искане за  допълнителни средства в размер на останалите 12.0 млн. лв. за финансиране на обекта, като са приложени копия от документи за разплащане на действително извършени дейности за обекта в размер на 5 628 032 лв. В писмата се посочва, че Спортният комплекс е един от основните приоритети за развитие на спорта в града и изграждането и функционирането му би допринесло за организиране и провеждане на редица международни спортни и културни събития. Завършването на обекта до края на 2014 г. дава шанс на Пловдив за домакин на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2015 г. Изграждането на комплекса е проект с изключителна обществена и социална значимост и осигуряването на целеви средства от централния бюджет ще даде възможност за своевременното финансиране на проекта  и реализирането на тази важна инвестиция. В съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., допълнителните средства ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2014 г.
Със заповед на министъра на финансите Румен Порожанов за заместник-изпълнителен директор на Националната агенция за приходите е назначена Теменужка Янкова. Тя е предложена от изпълнителния директор на НАП Бойко Атанасов, а ресорът, който поема, е Данъчно-осигурителна методология и данъчно-осигурителна практика. Теменужка Янкова има дългогодишен опит в държавната администрация и е доказала своя професионализъм, като през годините е заемала различни експертни и ръководни позиции. От 1992 г. до 1998 г. заема длъжностите данъчен инспектор, главен данъчен инспектор и данъчен експерт в Териториално поделение Данъчна администрация - гр. Плевен. От 1998 г. до 2002 г. работи последователно като експерт и главен експерт в Комисията по търговия и защита на потребителите - гр. София и в дирекция „Данъчна политика" в Министерството на финансите. Между  2002 г. и 2007 г. Теменужка Янкова работи на ръководни позиции в „Софарма Логистика" АД и „Калиман-РТ" АД. От 2009 г. до 2011 г. тя заема длъжностите началник отдел „Финансов контрол и отчетност на проекти" и директор „Финансово и административно обслужване" в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. От 2011 г. до 2013 г. е назначена за директор на дирекция „Финанси" в ИА „Военни клубове и военно-почивно дело". От 2013 г. до момента Теменужка Янкова е съветник в политическия кабинет на заместник министър-председателя по икономическо развитие в Министерския съвет.
Съгласно водения от МФ официален регистър на държавния дълг, същият към края на юли възлиза на 9 424,2 млн. евро. Вътрешните задължения са в размер на 3 925,3 млн. евро, а външните - в размер на 5 498,9 млн. евро. В края на отчетния период делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП)* възлиза на 22,8 процента, като делът на външния държавен дълг е 13,3%, а на вътрешния държавен дълг е 9,5% от БВП. В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 41,6%, а външните - от 58,4% на сто.В края на юли валутната структура на дълга има следните стойности: 58,8% - в евро; 31,2% - в левове; 9,1% - в щатски долари; 0,9% - в други валути.Плащанията по държавния дълг през юли възлизат на 622,1 млн. лева. Във валутната композиция на плащанията от началото на годината най-съществен е делът на тези в лева - 79,5%, следван от 13,9% на тези, деноминирани в евро, 6,1% на плащанията в щатски долари и 0,5% на тези в японски йени. Държавногарантираният дълг през юли 2014 г. достига до 372,1 млн. евро, от които 21,3 млн. евро са вътрешните държавни гаранции, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е в размер на 0,9 процента. Бюлетинът се намира в раздел „Актуални публикации"/„Статистика". *По прогнозни данни за БВП за 2014 г.
Националният осигурителен институт съобщава, че през месец септември 2014 г. изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще започне на 5-ти септември (петък) и ще приключи на 19-ти септември (петък).

НАП не е предлагала официално промени в размера на минималния осигурителен доход за земеделските производители и тютюнопроизводителите, съобщиха от ведомството. От НАП напомнят също, че Агенцията няма право на законодателна инициатива и не би могла да инициира промени в законодателството на страната.

Със заповед на министъра на финансите Румен Порожанов за заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите е назначена Теменужка Янкова. Тя е предложена от изпълнителния директор на НАП Бойко Атанасов, а ресорът, който поема е Данъчно-осигурителна методология и данъчно-осигурителна практика.

Теменужка Янкова има дългогодишен опит в държавната администрация и е доказала своя професионализъм, като през годините е заемала различни експертни и ръководни позиции. От 1992 г. до 1998 г. заема длъжностите данъчен инспектор, главен данъчен инспектор и данъчен експерт в Териториално поделение Данъчна администрация - гр. Плевен. От 1998 г. до 2002 г. работи последователно като експерт и главен експерт в Комисията по търговия и защита на потребителите - гр. София и в дирекция „Данъчна политика" в Министерството на финансите.

Между  2002 г. и 2007 г. Теменужка Янкова работи на ръководни позиции в „Софарма Логистика" АД и „Калиман-РТ" АД. От 2009 г. до 2011 г. тя заема длъжностите началник отдел „Финансов контрол и отчетност на проекти" и директор „Финансово и административно обслужване" в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. От 2011 г. до 2013 г. е назначена за директор на дирекция „Финанси" в ИА „Военни клубове и военно-почивно дело". От 2013 г. до момента Теменужка Янкова е съветник в политическия кабинет на заместник министър-председателя по икономическо развитие в Министерския съвет.

На 02 септември 2014 г. (вторник) от 10,00 ч. до 16,00 ч. ще бъде изключено електрическото захранване в офис „Оборище”, поради планирана от ЧЕЗ профилактика на енергийните съоръжения.

Обслужването на клиентите на офиса ще бъде затруднено. Услуги, за които е необходимо използването на компютърната система, няма да се извършват.

ТД на НАП София се извинява на своите клиенти за причиненото временно неудобство.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа към 31 юли 2014 г. е отрицателно в размер на 1 147,2 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 647,5 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 499,7 млн. лева. Изпреварващият ръст в разходите и изоставането при изпълнението на разчетите по данъчните приходи са основните фактори за формирането на дефицита по КФП за първите седем месеца на годината. Влияние върху дефицита оказват и временно спрените плащания от ЕК по ОП „Околна среда" и по две оси на ОП „Регионално развитие", където се очаква след отблокиране на плащанията на България да бъдат възстановени сертифицирани разходи в общ размер на 478,3 млн. лева. Спрямо дефицита за същия период на 2013 г. (168,2 млн. лв.) бюджетната позиция се влошава с 979,1 млн. лв. (1,2 пр.п. от БВП).Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма за отчетния период са в размер на 16 840,5 млн. лв., или 54,3% от годишните разчети за 2014 година. Съпоставено със същия период на миналата година приходите по КФП нарастват номинално с 1,4% (230,7 млн. лв.) при планиран номинален ръст по разчетите към ЗДБРБ за 2014 г. спрямо отчета за 2013 г. от 7,1% (2,1 млрд. лв.). Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юли възлиза на 13 190,5 млн. лв., което представлява 54,2% от годишните разчети за 2014 година при 56,2% изпълнение на годишните разчети за седемте месеца на 2013 година. Съпоставено със същия период на предходната година данъчните постъпления нарастват номинално с 338,3 млн. лв. (2,6%), но същевременно представлява значително изоставане спрямо планирания ръст в разчетите за годината спрямо отчетените постъпления за 2013 г. в размер на 8,8 процента.Приходите в частта на преките данъци са 2 602,1 млн. лв., което е 60,2% от планираните за годината и нарастват с 9,1 % спрямо същия период на 2013 г. Нарастване за седемте месеца на годината се отчита основно при приходите от ДДФЛ - със 196,4 млн. лв. или с 14,4% повече от същия период на миналата година. Приходите от косвени данъци са в размер на 6 423,6 млн. лв., което е 50,1% от програмата за годината при 54,5% изпълнение на разчетите към края на юли 2013 година. Изоставането с 4,4 пр.п. в изпълнението на разчетите спрямо отчетеното изпълнение за същия период на предходната година е главно при ДДС и акцизи. Постъпленията от ДДС са в размер на 4 126,6 млн. лв., или 49,8%; от акцизи - 2 195,1 млн. лв., или 50,1%; от мита - 85,5 млн. лв., или 62,8 на сто. За периода януари - юли 2014 г. възстановеният ДДС е в размер на 3 328,4 млн. лв., а за същия период на 2013 г. е възстановен ДДС в размер на 3 334,5 млн. лева. Съпоставено със същия период на предходната година косвените данъци намаляват номинално със 77,3 млн. лв. основно в резултат на по-ниските приходи от ДДС от внос. Влияние върху изпълнението на постъпленията от ДДС при сделки в страната и ВОП оказва изменението на нивото на невъзстановения в срок данъчен кредит по ЗДДС и базов ефект от постъпили през месец февруари 2013 г. стари просрочени задължения в размер на 65 млн. лева. Нивото на невъзстановения данъчен кредит намалява със 112,6 млн. лв. -  от 242,6 млн. лв. към юли 2013 г. на 130,0 млн. лв. към месец юли 2014 година.  Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 558,6 млн. лв., или 62,2% изпълнение на годишните разчети при 65,0% изпълнение на разчета към юли 2013 година. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 3 606,3 млн. лв., което представлява 57,4 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 4,8% (165,2 млн. лв.).Неданъчните приходи и помощите са в размер на 3 650,1 млн. лв. или 54,4% от разчета за годината. Променените срокове за внасяне на дивидента за държавата от предприятията с държавно участие в капитала от една страна, и постъпилите еднократни приходи през 2013 г. от друга, прави данните в частта на неданъчните приходи несъпоставими за двете години. Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31.07.2014 г. възлизат на 17 987,8 млн. лв., което представлява 55,3% от годишния разчет. Спрямо юли 2013 г. общо разходите по КФП са нараснали с 1 209,7 млн. лв. (7,2%), което се дължи основно на по-високите разходи по програмите и фондовете на ЕС и на ръст при социалните и здравноосигурителните плащания. Разходите по сметките за европейски средства (вкл. националното съфинансиране) нарастват с 45,1% (699,5 млн. лв.) спрямо същия период на 2013 г., а разходите по националния бюджет - с 3,4% (500,2 млн. лв.). Ръстът при социалните разходи се дължи основно на базов ефект от увеличението на пенсиите от 1 април 2013 г., както и на по-високи здравноосигурителни плащания през първите месеци на 2014 г., свързани с разплащане на задължения от предходната година и др. Влияние върху параметрите по изпълнението на разходите оказват и одобрените с Постановления на Министерския съвет допълнителни разходи по бюджетите на редица първостепенни разпоредители с бюджет през последните месеци от мандата на предходното правителство. Нелихвените разходи са в размер на 16 907,9 млн. лв. което представлява 56,8% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към края на юли 2014 г. са в размер на 14 789,2 млн. лв. (59,6% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 2 118,7 млн. лв. (42,4% от разчетите към ЗДБРБ за 2014 г.). Лихвените плащания са в размер на 464,6 млн. лв. (69,4% от планираните за 2014 г.).Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.07.2014 г. от централния бюджет, възлиза на 615,3 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.Размерът на фискалния резерв към 31.07.2014 г. е 8,9 млрд. лв., в т.ч. 8,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,6 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. В съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, обхватът на фискалния резерв е променен, като се включват и вземанията от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 юли 2014 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Актуални публикации"/„Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.
„Очакваният допълнителен дефицит, който в момента е към 1,8%, или 1,480 млрд. лв., може би ще достигне на касова основа между 2,5% и 2,7% от БВП, или това е малко по-малко от 1 млрд. лв.", прогнозира министърът на финансите Румен Порожанов в интервю пред БТВ. Министър Порожанов заяви още, че бюджетът ще бъде предложен за актуализация на новото Народно събрание, като по думите му основните проблеми са свързани с надценените приходи и допълнителните разходи. „Данъчните приходи са с 1,7 млрд. лв. повече от отчетените за миналата година. Това представлява близо 11% при заложен ръст на икономиката от 1,8%. Няма как да се случи това нещо. Надценените приходи създават възможност за изразходване на повече средства, което за съжаление колегите от предходното правителство са го направили." Министърът на финансите коментира, че допълнителните разходи са над 800 млн. лв. само в бюджетните организации и около 290 млн. лв. - над 300 млн. лв. към общините, към които сметки е включена и Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите". Румен Порожанов изрази своите притеснения, че дефлацията създава проблем освен за икономиката, и за публичните финанси - „защото разчетеният БВП, който е 81,6 млрд. лв. в момента, след отчитане на дефлатора в края на годината очакваме да падне под 80 млрд. лева". Във връзка с работната среща с представители от Европейската комисия министър Порожанов уточни: „Делегацията беше поканена от мен още в началото на встъпването ми в длъжност, тъй като определено имаше нарушена комуникация с дирекциите в Брюксел от гледна точка на това, че през последните два месеца дори са били отказвани срещи на тема публични финанси и проблеми с банковата система." На срещата е обсъдена и предоставената ликвидна подкрепа в банковата система. На въпрос дали ако КТБ не отвори врати, ще се стигне до свръхдефицит, министър  Порожанов отговори, че „на касова и на начислена основа ще останем в рамките на трите процента", но направи уточнението, че това е при условие, че не се налага публичните финанси да подкрепят банковата система. „В момента, в който се наложи да се прави публична подкрепа на банковата система, разходите ще надвишат 3% процента", коментира министърът на финансите и добави, че при подобни финансови операции, когато се надхвърли 3% бариера за дефицита, не се отваря процедура по свръхдефицит. В момента се търсят възможности да се даде частичен достъп до депозитите на хората в рамките на ликвидността, която банката е акумулирала в този си режим. Той допълни, че се водят разговори в посока търсене на решения - за частичен достъп до депозитите, а основният въпрос е да бъде изчислено в каква сума - например между 500 и 1000 лв. на всички депозити, които в случая са гарантирани и негарантирани, така че хората, които имат малко средства, да могат да получат достъп до тях. Министър Порожанов отново подчерта, че решението на казуса с КТБ е изцяло в прерогативите на БНБ, а позицията на правителството е, че решение за оздравяване на банката следва да се търси чрез прилагане на пазарен инструментариум. „Нашето желание е банката да заработи и да не се стигне до изплащане на депозити, да не се стигне до загуба на средства от страна на корпоративни предприятия и държавни структури, чиито средства се намират в банката", добави министър Порожанов. Цялото интервю на министър Румен Порожанов можете да видите ТУК.
С проекта на Постановление се предвижда да се предостави от централния бюджет допълнителен трансфер в размер 8.0 млн. лв. по бюджета на Столична община за 2014 г. за съфинансиране продължението на Линия 2 на Софийското метро от метростанция  „Джеймс Баучер“ до кв. „Хладилника“. С писма от кмета на Столична община, е постъпило искане за  допълнителни средства в размер на 15.0 млн. лв. за финансиране изграждането на участъка на Софийското метро, като е предоставена следната информация за състоянието на инвестицията: Финансови параметри на предстоящата инвестиция и източници за финансиране Обща стойност на инвестицията – 42.5 млн. лв., договорите с изпълнителите на строителство и за строителен надзор са подписани. Постигната тръжна цена от 17 млн. евро на 1 км готово метро, при стойност в другите европейски страни в границите между 60 и 120 млн. евро. Обектът е включен в приетата от общинския съвет инвестиционна програма на общината за 2014 г. с 5.0 млн. лв. Поради ограничени собствени приходи и финансиране с приоритет на разходи, осигуряващи нормалното функциониране на града, за продължаване изграждането на метрото в описания по-горе участък не е възможно да се разчете необходимия финансов ресурс в пълен размер, независимо от неговата потребност. Столична община осигурява със собствени приходи за 2014 г. местното съфинансиране по ОП „Транспорт” на два лота от Етап ІІІ от проекта за разширение на метрото, участъци бул. „Цариградско шосе” – Летище София и жк Младост І – Бизнеспарк жк Младост ІV – 8.6 млн. лв., както и погасяване на заем от ЕИБ, ползван за изграждане на метроучастъците от етап ІІ и заем от ЯБМС, ползван  за финансиране на разширението на софийското метро в участъка от МС 7 до МС 9 – 25.8 млн. лв. Изпълнението на проекта е стартирано в началото на месец август 2014 г., като Столична община е превела от собствени приходи аванс на изпълнителя в размер на 4.2 млн. лв. Изграждането на метрото е проект с изключителна обществена, транспортна, социална и екологична значимост и осигуряването на целеви средства от централния бюджет ще даде възможност за своевременното финансиране на проекта  и реализирането на тази важна инвестиция, като и Столична община ще допълва финансирането от собствени приходи съобразно възможностите си. Дължина на новата метролиния През 2012 г. Столична община е пуснала в експлоатация финансирания от ОП „Транспорт” участък на Линия 2 „Обеля – Надлез –„Надежда”- бул. „Черни връх” до метростанция 11 „Джеймс Баучер” в кв. Лозенец. Поради ограничения финансов ресурс не е включено изграждането на  метростанция 12 на линията, разположена в кв. „Хладилника“. Общата дължина на изграждания участък е 1300 м подземен участък с 1 подземна метростанция. Ще се извърши и реконструкция на прилежаща инженерна инфраструктура. Предвид ключовото й местоположение, тя е сериозен фактор за намаляване трафика в прилежащите квартали, разположени около нея, както и по отношение на всички южни квартали. Новият участък ще бъде удобно транспортно решение и ще се ползва от немалък брой хора, тъй като в този район към настоящия момент има изградени около 90 жилищни кооперации като се очаква и разширение на жилищното строителство в южна посока. Местоположението на станцията ще обслужва и пътуващите с изградения довеждащ транспорт от южните квартали, в подножието на Витоша. При завършване и въвеждане в експлоатация, пътникопотокът ще се увеличи с 30 000 пътника. Времеви интервал за изграждането на новия метроучастък Съгласно сключения договор срокът за изпълнение на участъка е 22 месеца от началото на строителството. Предвид извършването на редица реконструкции и сезонни ремонти по основни булеварди в южната част на града и свързаните с това усложнения с трафика, общината е взела решение срокът за започване да бъде отложен за месец август 2014 г. Етап на процедурата по провеждане на обществената поръчка Подписани договори с Изпълнител и Инженер-консултант. Рискове за изпълнение на инвестицията и мерки за тяхното преодоляване Посочва се, че Столична община и „Метрополитен“ЕАД са създали необходимата организация за безпроблемно започване и изпълнение на строителството. Има сключени договори, решение на ОВОС и съгласувани проекти за изпълнение на участъка, издадено е Разрешение за строеж. Има разработени и съгласувани График за изпълнение на строителството и Проект за временна организация на движението. В съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., допълнителните средства ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2014 г.
Националният осигурителен институт уведомява, че териториалните поделения на НОИ ще продължат да издават удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация и след 29.08.2014 г., но само на лица, които имат
Министерството на финансите преотвори емисията 2,5 годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с номинална стойност 50 млн. лв., емитирана на 26 март 2014 г. с падеж 26 септември 2016 година. Постигнатата среднопретеглена годишна доходност на проведения на 25 август 2014  г. аукцион е 1,51%. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като общият размер на подадените поръчки достигна 161,1 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 3,22.Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 49,00%, следвани от пенсионните фондове - 32,38%, гаранционни и доверителни фондове -15,83% и застрахователните дружества - 2,79%.Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 154 базисни пункта. Постигнатата доходност е под тази на облигации със сходен остатъчен матуритет в национална валута на редица държави от ЕС и региона: Полша (2,30%), Румъния (2,72%), Унгария (2,77%), Хърватия (2,76%) и Турция (9,11%).
„Моята прогноза и анализ е, че имаме всички предпоставки да направим така, че възстановявайки доверието, връщайки инвестициите, стабилизирайки определени проблеми във финансовата система, да покажем, че държавата ни стъпва на правия път." Това заявява министърът на финансите Румен Порожанов в интервю за в. „Капитал". Той посочва, че с връщането на доверието към институциите няма да се появяват и предпоставки за финансов дестабилитет и за понижение на кредитния рейтинг. Министърът на финансите подчертава, че актуализацията на бюджета е неизбежна и ще се проведат разговори с всички първостепенни разпоредители, „за да преценим чисто експертно проблемите пред техните бюджети". Законопроектът за актуализация на бюджета няма да е всеобхватен, уточнява той, но в него ще се заложат няколко основни параметри, които ще бъдат внесени в момента, в който се ситуира новият парламент. „Към момента по различни оценки неизпълнението на приходната част е около 600 млн. лв.", казва министърът и заявява, че стремежът  е да се увеличат приходите от ДДС и от акцизи. Румен Порожанов посочва, че зам.-министърът по приходите Теменужка Петкова и съветникът му Атанас Кацарчев са в ежедневна комуникация и контакт за подобряване на координацията между приходните агенции, където липсата на обмяна на информация е била съществена. „В момента се работи активно върху анализа за несъответствието между количествата стоки, върху които са платени ДДС и акцизи и данните за реалното потребление на същите стоки", казва още министърът на финансите и уточнява, че „анализът на потреблението е много важен, за да може да се разбере по обратен път откъде идват проблемите". На въпрос каква част от наличния във фискалния резерв ресурс може да се ползва за текущо финансиране, министърът отговоря, че „тези средства са целеви и те не могат да се използват и не би трябвало да се стига дотам". Според него използването на фискалния резерв за текущо финансиране при необходимост би нарушило баланса. Идеята на президента фискалният резерв да се подкрепи с някои буфери, както и опцията да бъде допълнен Фондът за гарантиране на влоговете в банките, трябва да се разгледа още веднъж при промяната в закона за бюджета за 2014 г., казва Румен Порожанов. „Настоящото ниво на фискалния резерв ни дава възможност да покрием плащанията си до края на годината по дълговите емисии, да покрием размера на дефицита, заложен в закона за бюджета, т.е. 1,47 млрд. лв., както и възможност да направим големите плащания през януари - 1,7 млрд. лв. по външния дълг, директните плащания към земеделските производители, които са около 1,1 млрд. лв. и респективно дефицитът през първия месец на 2015 г., който традиционно е с по-слаби приходи", пояснява министър Порожанов. За спрените плащания по оперативните програми финансовият министър коментира, че се прави всичко необходимо „да покажем на ЕК, че са отстранени недостатъците по  „Околна среда". Основната цел е да се възстановят плащанията на ЕК по ОПОС и „евентуално по „Регионално развитие", така че очертаващият се дефицит по Националния фонд да не е в негативния сценарий. Съчетавайки го с анализа на разходите, може да успеем да влезем в рамките на 3% бюджетен дефицит както на касова, така и на начислена основа", допълни Порожанов. По отношение на казуса с КТБ министър Порожанов отново заявява, че неговият стремеж е „по никакъв начин разрешаването на казуса по оздравяването на банката да не бъде свързан с ангажирането на публичен ресурс". По повод официалното искане, което БНБ е отправила към МВФ, за провеждане в рамките на редовните годишни консултации със страната ни по член IV от Учредителния договор на МВФ на мисия по Програмата за оценка на финансовия сектор, министърът на финансите казва, че по време на мисията ще бъдат проверени БНБ, публичните финанси на МФ и КФН. „Една от идеите е, когато бъде направен преглед на работата на тези институции, ако има проблеми с доверието към някои от тях, то да бъде възстановено", уточнява министърът и посочва, че се „очаква мисията да се проведе в началото на следващата година, тъй като тя се различава от регулярното наблюдение". Цялото интервю на министър Румен Порожанов можете да прочетете ТУК.
С чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. в рамките на създадения резерв по централния бюджет за икономически растеж и заетост беше утвърдено разпределение на средства в размер до 500 000 хил. лв., които да бъдат разходвани за Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. С ПМС 19 от 2014 г. бяха предоставени средства в размер на 499 345 хил. лева за изпълнение на проекти/програми с регионално и национално значение, отговарящи на изискванията, определени в Постановление № 4 на Министерския съвет от 2014 г. за условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. За проекти и обекти на общините са одобрени 289 087 хил. лева, разпределени съгласно Приложение 1 към ПМС 19. Средствата са за 368 проекта в 173 общини. Kъм 15 август 2014 г. общо усвоените от общините средства по Публичната инвестиционна програма са в размер на 70 518 859 лева. В общините се работи по 317 проекта, като 43 от тях са напълно завършени. Към момента няма прекратени проекти. Общата стойност по сключените 317 договора към 18 август 2014 е 229 657 661 лева. Съгласно ПМС № 19 от 07.02. 2014 г. са одобрени допълнителни средства за проекти и обекти на министерствата и ведомствата по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” в размер на 210.3 млн. лева. Към 15.08.2014 г. са завършени и разплатени 9 обекта, които са на Агенция „Пътна инфраструктура” на обща стойност 14.5 млн. лева. От всички министерства, които изпълняват проекти по Публичната инвестиционна програма към 15.08.2014 г. са сключени договори за обекти и проекти на обща стойност 95.5 млн. лв. С разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ПМС № 19/07.02.2014 г. е определен краен срок за усвояването и отчитането на отпуснатите средства – до 10 юни 2014 г., когато следва да се представи на Междуведомствения съвет информация за резултата от проведените и приключили процедури за обществени поръчки по реда на ЗОП и за сключените договори с изпълнителите на проекти. Разпоредителите с бюджет по чл. 1, ал. 2 от ПМС 19/07.02.2014 г. са продължили да провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки и след 10.06.2014 г., като този процес продължава и към момента. Доколкото постановлението е прието на основание чл. 1, ал. 5, т.1 и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет за 2014 г., то и финансирането на изпълнението на договори по проекти/програми с бюджетни средства може да се извърши само до края на текущата година. С цел спазване на разпоредбите на ПМС № 19/07.02.2014 г. и ПМС № 4/16.01.2014 г. и в изпълнение на решение на Междуведомственият съвет за оценяване, приоритизиране и подбор на проектни и програмни предложения за изпълнение на целите на Публичната инвестиционна програма, предлагам: 1. Да  се  прекрати финансирането на определени проекти/програми, за които няма сключен договор с изпълнител до 15 септември 2014 г. 2. Във връзка с промяната на срока би следвало да отпадне възможността за пренасочване на освободения финансов ресурс, регламентирана с ал.2 и ал. 3 от чл. 2 на ПМС № 19/07.02.2014 г.    

Публикувано е ръководство за употреба на електронните услуги на информационна система "Контрол", което представлява указание за употреба за крайните потребители на е-услугите на системата.

Ръководство за употреба на електронните услуги на информационна система "Контрол"

Рубрика Оперативни програми/ Проект 1