Счетоводен и данъчен справочник

От 08 до 10 юли 2014 г. в Мюнхен се проведе петнадесетия кръг от международните българо-германски консултационни дни с участието на експерти от Националния осигурителен институт на Република България и от Германското пенсионно осигуряване.

Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци. Когато платецът не е задължен да удържа и внася данъка, формулярът се подава от физическото лице, придобило доходите. Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001), се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци.

Декларацията се подава от фирми и самоосигуряващи се лица, които плащат на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения или от наем и са длъжни да удържат авансов данък върху тези доходи. Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът, като за доходи, изплатени през четвъртото тримесечие на годината авансов данък не се дължи и съответно не се декларира.

Декларацията за дължими данъци (образец 4001) се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините.

Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор.

Във връзка с постъпили сигнали за противоречива практика по отношение на измерване на отстоянията, контролируемост и непрозрачност на действията на правоспособните лица и възможността за недобросъвестна конкуренция между лицата, които прилагат Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта, и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за хазарта предлагаме да се направят изменения в Наредбата. Те са свързани с прецизиране на текстове от наредбата, отнасящи се за идентифициране на главния вход на обектите за хазарт и на входовете на намиращи се в близост училища и домове за деца, лишени от родителски грижи, и тяхното обвързване с разпоредбите на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и подзаконовата нормативна уредба за неговото прилагане, както и с прецизиране на използваните в наредбата термини.
С чл. 24 от Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. е предвиден ред за предоставяне на средства за пътни разходи на правоимащите болни по бюджета на съответната община. Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата са определени от министъра на здравеопазването. Списъкът съдържа данни по общини за прогнозния брой на правоимащите пациенти. За тази цел разходваните средства за второто тримесечие на 2014 г. са в размер на 36 458 лв. С разпоредбата на чл. 34 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи се определя, че общините поемат разходите за командироване на експертите от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) от друга община при освидетелстване на лица, живеещи на територията на тяхната община. За тази цел разходваните средства за второто тримесечие на 2014 г. са в размер на 13 067 лв. Съгласно разпоредбата на чл. 42 от Закона за защита при бедствия разходите за доброволците за обучение, застраховка срещу злополука и екипировка са за сметка на държавния бюджет като делегирана от държавата дейност. Съгласно чл. 43 от Закона за защита при бедствия за времето на обучение или изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях доброволците получават възнаграждения за сметка на държавния бюджет при условия, по ред и в размери, определени от Министерския съвет (Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с ПМС № 143 от 2008 г.). В изпълнение на тези разпоредби необходимите средства на база постъпили към 30 юни 2014 г. предложения от общини са в размер на 895 520 лв.  

Публикуван е проект за изменение на ЗДДС, внесен за разглеждане в Парламента, във връзка с влизането в сила от 01.01.2015 г. на новия режим за облагане с ДДС на специфични категории услуги, извършвани по електронен път, „съкратено обслужване на едно гише“  или т. нар. „mini-One-Stop-Shop“ (MOSS). Проектът транспонира промените в европейското законодателство в сила от 01.01.2015 г. и по-специално промените в Директива 2006/112/ЕО, изменена от Директива 2008/8/ЕО и мерките, предвидени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на съвета за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги. Промяната е фундаментална за общоевропейската система на ДДС и касае промяна в мястото на изпълнение на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, предоставени от данъчно задължено лице, установено на територията на страната към данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават на територията на друга държава членка

Новият режим ще позволи на данъчно задължените лица, предоставящи такива услуги, да начисляват и декларират ДДС, дължим върху стойността им, в държавата членка, в която са идентифицирани. Прилагането на режима ще може да се извършва след облекчена регистрация по избор. Ако доставчик на обхванатите от специалния режим услуги не се регистрира за прилагане на схемата, то след 01.01.2015 г. той ще трябва да се регистрира за целите на ДДС във всяка държава-членка на Европейския съюз, в която предоставя тези услуги на крайни клиенти.

Рубрика Телекомуникации, броудкаст и е-услуги

 

С проекта на постановление се предлага да бъдат одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за изпълнение на следните дейности: -  за повишаване на бюджетните приходи и намаляване административната тежест за бизнеса, с цел изпълнение на заложените приоритети на правителството; -  за поддържане, развитие и интеграция на информационните инфраструктури на министерството; поддържане, развитие и усъвършенстване на приложен софтуер; осигуряване на извънгаранционна поддръжка и ремонт на изключително критични за функционирането на министерството технически устройства и конфигурации, обслужващи критични приложения, както и устройства с некритична функционалност в цялата система на Министерството на финансите. С проекта на постановление се предлагат и промени в чл. 18, ал. 1 от  Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г., с които се осигурява усвояване по „Втори проект за улесняване на търговията и транспорта“, финансиран със заем от Световната банка, необходимо за приключване на изпълнени дейности по проекта.

1200 ревизори от Националната агенция за приходите се присъединиха към колегите си, които следят за данъчни нарушения в търговските обекти. Така инспекторите, които ще проверяват за  отчитане на оборотите и издаване на касови бележки стават над 1600. Ревизорите ще продължат да се занимават с основната си работа – извършване на ревизии, а проверките за касови бележки ще правят в извънработно време и в почивните дни.  В инициативата ще се включат и ревизорите от структурите за големи и средни данъкоплатци в София.

Системата за дистанционна връзка на касовите апарати с НАП периодично дава данни за спад на оборотите на определени групи търговци след 17,30 ч. в делничните и през почивните дни. Според звеното за данъчен контрол на НАП подобно поведение е резултат от очакването, че в тези периоди не се извършват проверки. По тази причина голяма част от контролния ресурс на приходната агенция ще се съсредоточи във вечерни и проверки през уикендите.  

От НАП напомнят също, че глобата за физическо лице, което не издаде касова бележка, е до 500 лв., а за юридически лица, укриващи обороти, може да се стигне и до запечатване на търговския обект.

Заради засиленото присъствие на инспектори и за да се избегнат опитите за измами, от Агенцията предупреждават, че при проверки служителите й винаги се легитимират със служебната си карта.  Освен това инспекторите на приходната агенция не приемат и не изискват плащания в брой. Всички дължими глоби се заплащат по банков път.

Всеки може да сигнализира на телефон 0700 18 700 за данъчни нарушения и неиздаване на касови бележки на цената на градски разговор от цялата страна.  

Oт 30 юли до 1 август 2014 г. териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) във Варна ще бъде домакин на българо-руските консултационни дни. Те се провеждат за втори път и са организирани от НОИ и Пенсионния фонд на Руската Федерация (ПФРФ).

Инспектори на НАП започват проверки на обектите за продажба на автостъкла в София. Причината са сигнали, постъпващи от вчера за неиздаване на касови бележки. При селекцията на фирми за проверка служителите на агенцията използват компютърната система за дистанционна връзка на касовите апарати с НАП. Софтуерът автоматично избира онези обекти, в които отчитаният оборот значително се различава от този, който компании в същия бранш и на същата територия отчитат.

От НАП съветват клиентите на автосервизни, бояджийски и услуги за монтаж на автостъкла да изискват и съхраняват касовите си бележки, защото те имат важна функция за гаранцията и евентуалното предявяване на рекламации в бъдеще. Сигнали за неиздаване на данъчни документи могат да се подават на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор. 

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец май 2014 г. е 681,99 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.06.2013 г. до 31.05.2014 г. е 662,36 лв.
Министърът на финансите Петър Чобанов ще участва в заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 8 юли 2014 г. в Брюксел. В рамките на заседанието ще бъдат представени основните приоритети в работата на Съвет ЕКОФИН в рамките на Италианското председателство през втората половина на 2014 година. На базата на приетите изменения в Директивата за спестяванията се очаква Европейската комисия да постигне договореност с Швейцария, Лихтенщайн, Монако, Андора и Сан Марино за подписване на споразумения, с които да се променят споразуменията от 2004 г. за прилагане на мерки, еквивалентни на мерките в Директивата за спестяванията. Предидено е ЕК да запознае министрите на финансите на държавите членки и с конкретните стъпки, предприети при воденето на преговори с всяка от петте държави, както и с постигнатите на този етап договорености. В дневния ред на заседанието е включен и преглед на стратегията „Европа 2020".

През следващите две седмици в електронния магазин на НАП ще бъдат обявени над 60 търга за леки автомобили, като най-евтиният от тях е начална цена от 200 лв. Най-скъпият автомобил е БМВ-Х5 със стартова цена, от която ще започне наддаването за него 14 000 лв.

В електронния портал на агенцията желаещите могат да купят не само леки коли, но и апартаменти, товарни превозни средства, парцели, магазини, фитнес, помещения за СПА, атрактивни имоти в зимните и морските ни курорти на цени често по-ниски от пазарните. Това са вещи на длъжници на НАП или конфискувани от държавата активи. От началото на годината до сега в електронния магазин са публикувани общо 3 450 обяви за продажба на активи.

В електронния магазин на НАП може да се търси по ключова дума, цена, населено място, категория на веща, номер на търга и други критерии. Това значително улеснява клиентите на НАП при търсенето на желаните от тях активи. Всеки, който проявява интерес да купи имот от НАП, трябва да знае, че за да се включи в наддаването трябва да преведе депозит за участие в размер на 20% от първоначално обявената тръжна цена.

Списъкът с вещите, които НАП продава, се актуализира всеки ден. В момента най-голям е броят на обявите за продажба на недвижими имоти и на тези за леки и товарни автомобили. В електронния магазин на приходната агенция се продава дори медицинска техника, отпадъци от цветни и черни метали, самосвал, трактори, автобуси, кранове, багери и др.

Възлагат се функции на Националната служба за охрана по управление на имота, обезпечени със съответния брой щатни бройки, с които се увеличава числеността на персонала на Службата за сметка на намаляване числения състав на Министерството. Очакваният резултат от предложените промени е оптимизиране на дейностите в стопанство „Кричим“ и освобождаване на Министерството на финансите от несвойствени функции.

Звеното за фискален контрол на НАП вече следи движението в страната на още 53 стоки с висок фискален риск. Със заповед на министъра на финансите, към списъка на стоките, които  са обект на наблюдение от фискалните агенти, се добавят допълнителни групи. Сред новите стоки са различни видове плодове, зеленчуци, месо, риба и др.

От началото на годината до момента фискалните агенти са извършили над 42 000 проверки на рискови стоки. На 10 500 превозни средства са поставени пломби. Звеното е проследило движението на над 500 млн. кг. рискови стоки, сред които плодове и зеленчуци, месо, захар, брашно, сухо мляко.

Звеното за фискален контрол бе създадено в началото на годината със задача да контролира данъчните рискове при внос и търговия със стоки като плодове и зеленчуци, захар, брашно, месо и месни продукти, олио. Движението им на територията на страната се следи от екипи на приходната агенция на всички граници с държави от Европейския съюз и от мобилни групи във вътрешността на страната.

От средата на май инспекторите на НАП работят и по външните граници на страната съвместно с екипи на Агенция „Митници“ и Българската агенция за безопасност на храните. Освен товарни, на фискален контрол вече са подложени и лекотоварни превозни средства.