Счетоводен и данъчен справочник

Във връзка със задълженията на финансовите институции в България за предоставяне на информация по FATCA споразумението на Национална агенция за приходите, в рубрика Автоматичен обмен на финансова информация са публикувани: 

  Заповед № ЗЦУ-599/25.05.2016 г. на изпълнителния директор на НАП за определяне на формат и ред за предоставяне на информация за целите на FATCA споразумението

 FATCA XML User Guide (IRS Publication 5124)

 XSD схема (FATCA XMLv1.1)

 FATCA бизнес правила

 Споразумение между компетентните органи на България и САЩ на основание чл. 3, ал. 6 от FATCA споразумението

FATCA е американско законодателство, което създава задължения за всички чуждестранни финансови институции да предоставят информация на американските данъчни служби (IRS) относно поддържаните от тях финансови сметки на американски данъкоплатци или на чуждестранни дружества, които са контролирани от американски данъкоплатци. Чуждестранните финансовите институции, които не вземат участие във FATCA, ще бъдат облагани с 30 % данък при източника в САЩ, което ще затрудни изключително оперирането им на американските пазари.

Рубрика Автоматичен обмен на финансова информация

С предложения проект на Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби се регламентират мерки за изпълнение на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 596/2014”. Регламент (ЕС) № 596/2014 цели създаването на единна и стабилна правна рамка, която въвежда едни и същи правила към всички лица в ЕС, като по този начин позволява намаляване регулаторната сложност и разходите на дружествата за спазване на нормативната уредба, особено за тези с трансгранична дейност и следва да допринесе за премахване на нарушенията на конкуренцията, чрез предотвратяването на различаващи се национални изисквания.


Дата на откриване: 18.5.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 10.6.2016 г.

Проектът на Закон за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е изготвен във връзка с предотвратяване на възможностите за злоупотреби чрез ефективна превенция и борба с данъчните измами в областта на данък върху добавената стойност.
Данъчните измами  с ДДС са едни от най-сложните социално-икономически негативни явления, които оказват изключително отрицателно въздействие върху икономиката на страната. Тези незаконни действия лишават бюджета от значителни по размер приходи, като едновременно с това оказват негативно влияние върху пазарната среда и конкуренцията, икономическото развитие и инвестициите, подкопавайки реалната икономическа дейност.
Със законопроекта се предлага механизъм, съгласно който, при осъществяване на търговия с течни горива, лицата задължително да предоставят обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
Задължението за предоставяне на обезпечение ще възниква, когато регистрирано по ЗДДС лице за текущия данъчен период е извършило облагаеми доставки на течни горива с обща стойност на данъчните основи по доставките над 25 хил. лв., вътреобщностно придобиване на течни горива с обща стойност на данъчните основи на придобиванията над 25 хил.лв. или освобождава течни горива за потребление по чл. 20 от Закона за акцизите и данъчните складове на стойност над 25 хил. лв.
Режимът ще се прилага по отношение на търговците с течни горива, които са рискови, като следва да се отбележи, че най-рискови са вложителите в данъчните складове (66,3% от броя на вложителите в данъчни складове през 2015 г. се идентифицират като рискови лица), както и лица, посредници в търговията с течни горива.
 


Дата на откриване: 18.5.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 01.6.2016 г.
Европейската комисия (ЕК) публикува днес предложение за препоръка на Съвета относно Националната програма за реформи - актуализация за 2016 г. и становище на Съвета относно Конвергентната програма (2016 - 2019 г.) на Република България, в рамките на т.нар. „Европейския семестър". Предстои те да бъдат разгледани и одобрени на Съвет ЕКОФИН на 17 юни 2016 г. и окончателно да бъдат приети от Европейския съвет на заседание на 28-29 юни 2016 г. ЕК оценява положително усилията, които България е положила за адресиране на препоръките от 2015 г. За настоящата година препоръките са четири. Те покриват областите с макроикономически дисбаланси - фискална политика, банков сектор, небанков финансов сектор, активни политики на пазара на труда и регулаторна рамка по несъстоятелността. За 2016 г. е отпаднала частта от препоръката от 2015 г. в областта на реформата на законодателната рамка на училищното образование, предвид оценката на ЕК от Националния доклад за България за 2016 г. за постигнат значителен напредък. Нов момент е включването на препоръка в областта на обществените поръчки за засилване капацитета на отговорните звена и на Агенцията за обществени поръчки, както и за подобряване на процедурите и на контрола върху провеждането им. В областта на фискалната политика Комисията препоръчва на правителството да продължи консолидационните усилия за постигане на съобразена с икономическия цикъл корекция на структурния дефицит от 0.5% от БВП през 2016 и 2017 г. с оглед достигане на средносрочната бюджетна цел. Отново е поставен акцент върху подобряването на събираемостта на данъчните приходи и борбата със сивата икономика, вкл. с недекларираната заетост. До края на 2016 г. ЕК очаква да приключат прегледите на качеството на активите и стрестестовете на банките, прегледите на активите на пенсионните фондове, както и прегледите на балансите и стрестестовете на застрахователните компании, и да продължи укрепването на надзора. В областта на заетостта Комисията засилва социалния аспект в препоръката, като интегрира социалните услуги с активните политики на пазара на труда. Фокусът продължава да е върху дългосрочно безработните, групите в неравностойно положение и младежите, които нито учат, нито работят. Препоръчва се отново установяването на механизъм за определяне на минималната работна заплата, както и повишаването на ефективността в здравеопазването. За първи път тази година ЕК идентифицира като предизвикателство и повишаването на обхвата и адекватността на гарантирания минимален доход. Запазва се препоръката в областта на регулаторната рамка по несъстоятелността, предвид ограничения напредък в подобряването на механизмите за преструктуриране преди несъстоятелност и за извънсъдебно преструктуриране. В одобрената актуализация на Националната програма за реформи за 2016 г. и в Конвергентната програма (2016 - 2019 г.) са представени мерките и ангажиментите в отговор на идентифицираните дисбаланси и предизвикателства.

noi-1На свое заседание, проведено на 16 май 2016 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) избра за председател г-н Димитър Бранков, заместник-председател на Българска стопанска камара (БСК) като представител на работодателските организации.

nssi118На свое заседание, проведено на 16 май 2016 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) взе решение от 1 юли 2016 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2015 г., да бъдат осъвременени с 2,6%.

С проекта на Постановление се предлага еднократната помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2016/2017 г. да бъде в размер на 250 лв. Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) на семейството, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път и чийто средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв., а от 01.07.2016 г. – 400 лв. съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето


Дата на откриване: 11.5.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 25.5.2016 г.
„Въвеждането на по-прецизни изисквания към инвестирането, към акционерите и въобще към управлението на частните пенсионни фондове е стъпка в правилната посока и не виждам икономически обоснована причина да бавим този процес. Ще си дадем достатъчно време да обсъдим всички теми, свързани с Кодекса за социално осигуряване." Това заявява министърът на финансите Владислав Горанов в интервю за Mediapool.bg. Той добавя, че на този етап все още не са постъпили ангажиращи писмени становища от страна на частните пенсионни дружества, но ако се появят рационални аргументи за това, че промените в законодателството биха попречили на качествената оценка на техните активи, ще предложи различна дата за влизане в сила на промените. Финансовият министър не вижда „по-смислен начин да започне дебат по един проект, който се предлага за обществено обсъждане, освен публикуването му пред широката публика" и че изпълнителната власт, като носеща отговорност за управлението, има право на съответната законодателна инициатива. Той отбелязва, че никой от хората, които носят отговорност за управлението на тази система не е представил предложение и към девети май в МФ няма постъпило нито едно писмено становище по законопроекта.„При положение че няма регламентация, как ще се изчисляват пенсиите по действащия КСО?" Така министър Горанов отговаря на въпрос за средния размер на пенсиите от втория стълб и допълни, че в момента в закона няма формула за тяхното изчисление. Той казва още, че за него е по-важно хората, които имат капиталово натрупване по индивидуалните си партиди, да не са в по-неблагоприятно положение в сравнение с родените преди 1960 г. - „тоест надявам се, че сборът от пенсията от първия стълб и допълнителната пенсия от втория ще е по-голям от сумата, която ще получават осигурените само в първия стълб." Финансовият министър напомня, че законодателството предвижда осигурените в универсален пенсионен фонд да пожелаят изплащането на пенсията да започне 5 години по-рано от общата пенсионна възраст, което означава, че още през есента на 2016 г. могат да се появят случаи на жени, родени през януари 1960 г., които да поискат предсрочно изплащане на пенсиите им от втория стълб. „Реално ние вече сме на фазата на изплащане и приемам всякакви упреци, но не и че този дебат не трябва да се състои", категоричен е той.По отношение на предстоящия преглед на активите на банковата система министър Горанов очаква възстановяване на доверието във финансовата система и сред гражданите, и навън, като предпоставка за бъдещи разговори за допълнителна интеграция на България в общоевропейските процеси. „Без това не можем да очакваме никакво придвижване напред по пътя към ERM II и т. нар. банков съюз. Прегледът ще бъде допълнително подсилен и от т. нар. FSAP (Financial Sector Assessment Program) на Международния валутен фонд. Това е много сериозна проверка, която ще оцени работата на БНБ и на Комисията за финансов надзор," казва още Горанов и допълва, че подготвителна мисия на екипа на МВФ и Световната банка ще започне през юли . На въпроса какво ще стане с дадена банка у нас, ако за нея се установи капиталов недостиг, министърът отговаря, че ще се наложи акционерите й да го допълнят. За заложения в ЗПФ механизъм за финансово оздравяване на общините министър Горанов обяснява, че в Закона са разписани обективни критерии и именно липсата на механизъм в момента дава възможност за субективизъм. „Знаем, че проблемите на общините не са от вчера, независимо от това кой ги е управлявал. Новият механизъм ще даде възможност, независимо от волята на кмета, проблемът да бъде идентифициран и огласен. А първата предпоставка за решаването на един проблем е той да стане известен," посочва още аргументи министър Горанов. Той допълва, че при сегашната форма на държавно управление най-целесъобразно е правителството да носи отговорност за този процес така, както и за общите финанси на държавата.Във връзка с предложените промени по отношение на такса „битови отпадъци" Горанов посочва, че от 15 години се знае, че действащият Закон за местните данъци и такси не се прилага коректно от общините и обяснява, че са възможни два сценария - „или общините да намалят разходите си, или плавен преход и поетапно повишаване на плащането. В закона може да се заложи механизъм с въвеждане на коригиращи коефициенти, с които да се отложи за няколко години рязкото поскъпване за гражданите и рязкото поевтиняване за бизнеса."На въпрос за действията на синдиците до момента по събиране на вземанията на КТБ (н) Владислав Горанов отговаря, че са предприети различни видове производства, обхващащи като сума целия баланс на банката. Това са например пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози, производства по несъстоятелност за над 3,5 млрд. лв., заповедни производства по чл. 417 от ГПК (или АПК) за около 1,5 млрд. лв. Относно процесите, протичащи в една от фабриките на „Булгартабак", министър Горанов пояснява, че ако се наложи, държавата ще намери механизъм, чрез който да защити интересите си съгласно приватизационния договор. Цялото интервю на министъра на финансите Владислав Горанов пред Mediapool.bg можете да прочетете тук.
| www.mediapool.bg | 11.05.2016 | - Г-н министър, ще чакате ли провеждането на прегледа на активите на частните пенсионни фондове, преди да придвижите промени в социалния кодекс по отношение на т. нар. "втора пенсия"?Ако имам рационални аргументи за това, че промените в законодателството биха попречили на качествената оценка на активите, можем да предложим влизане с различна дата. Но, логично погледнато, въвеждането на по-прецизни изисквания към инвестирането, към акционерите и въобще към управлението на фондовете е стъпка в правилната посока и не виждам икономически обоснована причина да бавим този процес. Ще си дадем достатъчно време да обсъдим всички теми, свързани с Кодекса за социално осигуряване (КСО). Ако се появят рационални аргументи за отлагането на норми, свързани с по-добрата регулация на втория и третия стълб, съм готов да водя този разговор. На този етап за съжаление все още не са постъпили ангажиращи писмени становища от страна на частните пенсионни дружества. Освен това твърде много се фокусирахме върху темата за определянето на пенсията и унаследяването. Не съм чул никакъв дебат по отношение на другите норми в предложението, които са доста по-съществени според мен.- Но пенсионните фондове излязоха с кратка позиция, с която се настоява за отлагане на промените.Това не беше становище, а една декларация, която дори не е постъпвала официално в министерството. Аз нямам увереност, че това е позицията на асоциацията на пенсионните дружества. А и самата декларация не съдържа конкретни предложения, които могат да послужат като основа за законодателна инициатива. Все още очаквам от тях конкретни предложения, алтернативни на предвидените в законопроекта. До момента декларациите на част от работодателските организации и на асоциацията не са допринесли за подобряване на качеството на проекта. Те изтъкват недостатъчно обосновани според мен аргументи, според които проектът трябва да бъде забавен. В същото време не са формулирани алтернативи на сегашното предложение. То вероятно не е най-доброто, но няма предложени алтернативи.- В крайна сметка увеличихте ли срокът за обществено обсъждане?Да, увеличен е с дните, предвидени за празници. Но съм готов да удължа обсъждането колкото е нужно, но не и да отлагаме до безкрай. Не съм привърженик на това, когато осъзнаваме един проблем, да го отлагаме до безкрай.- Имате ли разчети кога ще започне първото по-масово изплащане на вторите пенсии и в какъв среден размер ще бъдат те, ако вноската остане 5%?При жените първите масови плащания се очаква да се случат в края на 2021 г., а при мъжете - през 2024 г. Тоест първият случай на масово изплащане ще настъпи след около 5 години, което е обозримо близко бъдеще и затова този дебат трябва да се води. Още повече, законодателството предвижда осигурените в универсален пенсионен фонд да пожелаят изплащането на пенсията да започне 5 години по-рано от общата пенсионна възраст. Това означава, че още през есента на 2016 г. могат да се появят случаи на жени, родени през 1960 г., които искат предсрочно да започне изплащането на пенсиите им от втория стълб. Реално ние вече сме на фазата на изплащане и приемам всякакви упреци, но не и че този дебат не трябва да се състои.- В какъв среден размер ще бъдат тези пенсии?Това е много индивидуално. При положение че няма регламентация как ще се изчисляват пенсиите по действащия КСО, как да се представят числа? В момента в закона няма формула.- Статистиката на КФН сочи, че във възрастовата категория 55-59-годишни граждани натрупаните средства по индивидуалните партиди са средно 2 830 лв. към края на 2015 г. За какви пенсии ще стигнат тези пари?Най-голямото предимство на капиталовото натрупване, което се изтъква от защитниците на този модел, е пряката връзка между приноса и ползването. Тоест пенсиите ще зависят от това, което хората са внесли по индивидуалните си партиди. Но за мен по-важно е те да не са в по-неблагоприятно положение в сравнение с родените преди 1960 г. Тоест надявам се, че сборът от пенсията от първия стълб и допълнителната пенсия от втория ще е по-голям от сумата, която ще получават осигурените само в първия стълб.- Намеквате, че хората, които ще получават пенсия от първия и втория стълб заедно, може да взимат по-малка пенсия от пенсиониралите се по-рано, така ли?Има и такава опасност. Но положителното е, че хората вече имат право на избор за това къде да се осигуряват и могат да прехвърлят партидите си в НОИ.- Как сте изчислили, че прагът, под който е невъзможна пожизнена пенсия, е около 50 лв. (40% от социалната пенсия)?Тези прословути 50 лв. са определени като минимален праг, под който икономически става нецелесъобразно да се изплаща пожизнена пенсия или да правят частични плащания от гледна точка например на такси по преводи и др. Ако натрупаните средства са недостатъчни, е по-добре те да се изплатят накуп в полза на осигуреното лице, за да не се трупат разходи по управление на самия процес на изплащането.- Как ще отговорите на критиките, че няма никакви числа в подкрепа на Вашето предложение?За хората е ценен отговорът на въпроса какви евентуални пенсии биха получили и доколко те ще са по-адекватни от тези от първия стълб. Но този отговор не е еднозначен. Свързан е с много сериозен анализ със сложни допускания и от неговите интерпретации зависи бъдещето на пенсионния модел.- Обвиниха Ви, че предлагате промените "шоково", "на тъмно". Това ли беше най-добрият начин да направите предложението си?Аз не виждам по-смислен начин да започне дебат по един проект, който се предлага за обществено обсъждане, освен публикуването му пред широката публика. Не съм затворил вратата нито пред пенсионните дружества, нито пред колегите от правителството, нито пред другите политици. Все пак пенсионните дружества са поднадзорни лица и тяхната позиция се отчита, но мисля, че като изпълнителна власт, която носи отговорност за управлението, имаме право на съответната законодателна инициатива, а след това сме отворени за всякакви аргументи.- Изглежда най-рационалното решение, което предлага асоциацията на частните фондове, е да се даде възможност за избор на осигурените за това как да получат пенсиите си - еднократно, разсрочено за определен срок или пожизнено от общ пул. Приемате ли такъв вариант?Мога да обсъждам всякакви предложения, зад които застава някой с лицето си. Аз не съм видял никой от хората, които носят отговорност за управлението на тази система, да представи предложение. Не мога да предлагам законодателни инициативи на база на медийни публикации. В МФ към 9 май няма нито едно писмено постъпило становище.- Имаше и коментари, че зад предложението Ви се крие опит за преразпределение на пазара?Преди повече от година имаше същите коментари - че отваряме пазар за ново дружество и дори го бяха идентифицирали. Нито това дружество се състоя, нито настъпи нещо драматично след промените, които извършихме. Така че това го отдавам на лошото качество на водене на дебат в обществото. Няма никаква причина да мислим, че на пазара ще се появи нов играч, когато правилата стават по-рестриктивни. Логиката е, че интересът към инвестиране в този бизнес трябва да намалява, а не да нараства."Мислим как такса "смет" да поскъпва по-плавно за гражданите"- Предлагате от догодина нов механизъм за определяне на такса "смет". Не се ли страхувате от високата политическа цена на поскъпването на таксата за гражданите в сравнение с бизнеса? Справката на общините е, че в момента бизнесът изхвърля 30% от отпадъците, а плаща 70% от сметката.Това не е лесно решение. Но отговорното управление може да се дефинира само по един начин - вземане на решения и носене на отговорност. От 15 години се знае, че действащият Закон за местните данъци и такси не се прилага коректно от общините. При предходното правителство промените бяха заложени в закона, но се отложи влизането им в сила. Ние можем да предприемем същата тактика, но това само отлага проблема, без да го решава. Обвръзката между генерираните отпадъци и платената цена е житейски справедлива. В същото време обмисляме как да намалим рязката потенциална ескалация на плащането за битовите замърсители. Възможни са два сценария - или общините да намалят разходите си, или плавен преход и поетапно повишаване на плащането. В закона може да се заложи механизъм с въвеждане на коригиращи коефициенти, с които да се отложи за няколко години рязкото поскъпване за гражданите и рязкото поевтиняване за бизнеса.- Приложими ли са текстовете, според които план сметката за сметосъбирането на общините ще зависи от откритите кражби и нередности при одитите на Сметната палата? Има ли достатъчно гаранции в закона, че план сметките няма да се надписват?Действително има голямо несъответствие между необходимо присъщите разходи и това, което реално се плаща на фирмите. Но когато гражданите плащат повече - а със сигурност таксата за гражданите ще расте - взискателността към местната власт ще е по-голяма и се надявам и контролът да е по-висок."Някой трябва да поеме отговорността за спасяването на общините"- Говори се, че финансовото министерство вече си е набелязало 35 общини, които ще спасява с бъдещия механизъм по Закона за публичните финанси. Как ще гарантирате, че няма да решавате субективно, според политически и други пристрастия, коя община да спасявате?Ръководството на държавата е политически процес. Изпълнителната власт носи отговорност за управлението на публичните ресурси. Неслучайно в конституцията е записано, че правителството управлява бюджета и държавната собственост. Някой трябва да носи отговорност на ниво изпълнителна власт за тези решения. В Закона за публичните финанси са разписани обективни критерии. Именно липсата на механизъм в момента дава възможност за субективизъм. Знаем, че проблемите на общините не са от вчера, независимо от това кой ги е управлявал. Новият механизъм ще даде възможност, независимо от волята на кмета, проблемът да бъде идентифициран и огласен. А първата предпоставка за решаването на един проблем е той да стане известен. Свидетели сме след всички местни избори, че много общини са докарвани до "просешка тояга", без държавата да има възможност да се намеси на достатъчно ранен етап, за да предотврати лошите практики. Не виждам оперативно кой друг освен изпълнителната власт може да поеме отговорността за тези решения. Чувал съм аргументите на народните представители, че субективно се вменяват правомощия в ръцете на министъра на финансите, но при сегашната форма на държавно управление за мен най-целесъобразно е правителството да носи отговорност за този процес така, както носи отговорност за общите финанси на държавата. Финансовите министри се сменят, правителствата също, но те носят управленската отговорност за оперативното ръководство на държавата. Освен това политическата система е изградена така, че да се балансира. Има парламентарен контрол, има определена подкрепа за правителството, която трябва да е налице, за да съществува то."Държавата има план за действие след прегледа на банките"- Какви резултати очаквате от прегледа на активите на банковата система? При подобен преглед в еврозоната бе установен капиталов недостиг в размер на 25 млрд. евро.Очаквам възстановяване на доверието във финансовата система и сред гражданите, и навън, като предпоставка за бъдещи разговори за допълнителна интеграция на България в общоевропейските процеси. Без това не можем да очакваме никакво придвижване напред по пътя към ERM II и т. нар. банков съюз. За радост, доверието на гражданите не е толкова разклатено, депозитната база расте, но имаме нужда от този преглед. Той ще бъде допълнително подсилен и от т. нар. FSAP (Financial Sector Assessment Program) на Международния валутен фонд. Това е много сериозна проверка, която ще оцени работата на БНБ и на Комисията за финансов надзор. През юли ще започне подготвителна мисия на екипа на МВФ и Световната банка.- Какво ще стане с дадена банка у нас, ако за нея се установи капиталов недостиг?Ще се наложи акционерите й да го допълнят. Оценката на качеството на активите и последващите стрес тестове са надзорна практика, при която се правят оценки при базов и лош сценарий как хипотетично би изглеждал балансът на банковата система и на всяка отделна търговска банка, застраховател или пенсионен фонд. Но това не означава задължително, че проблемът е реален. Ако след прегледа се окаже, че някъде действително има реални проблеми - нещо, до което не смятам, че ще се стигне, в законодателството има механизъм за действие. Най-общо казано, ако има стабилно държавно управление, ще се направи всичко, което е необходимо. Държавата е ликвидна. Няма да се стигне до използването на този инструмент, но и той е налице."Имаше опит за дискредитиране на доклада на "Аликс Партнърс"- Преди дни беше публикуван докладът на "Аликс Партнърс" за КТБ. Имате ли някакъв отчет от синдиците за това за каква сума до момента са предприети действия по събиране на вземанията на банката?Предприети са различни видове производства, обхващащи като сума целия баланс на банката. Това са например пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози, производства по несъстоятелност за над 3,5 млрд. лв., заповедни производства по чл. 417 от ГПК (или АПК) за около 1,5 млрд. лв. Оспорени са прихващания, заведени са искове срещу бивши администратори на банката, заведени са обезпеченителни производства срещу длъжници, поръчители или солидарно отговорни лица, искови производства по осъдителни искове срещу длъжници и т. н.- Но от доклада на "Аликс Партнърс" става ясно, че могат да бъдат събрани не повече от 15-20% от сумата?Ако реалността не беше такава, банката нямаше да фалира. Но докладът показва истината за лошите практики при управлението на банката от страна на управляващите и нейните акционери, което за съжаление не беше тайна от самото начало.- Изглежда обаче, че такова е било и заданието към самата разследваща компания - да проследят как Цветан Василев е свързан с всички кражби в банката. Тоест резултатът от доклада изглежда предрешен. Не е ли така?Предрешил го е Цветан Василев, а не тези, които са намерили документите. Разследващата компания е работила само с това, което е открила в банката и което е проследила на база на наличните доказателства. Заявих го и от парламентарната трибуна - банка може да се обере до състояние на фалит само от нейния собственик.- Много хора обаче са разочаровани, че в доклада го няма името на Делян Пеевски, на други политици. Защо се получи така?Ако има някакви съмнения за индиректна свързаност, те трябва да бъдат обективирани чрез конкретни връзки между физическите лица, техните фирми и връзката с кредитите. Няма как със слухове да се състави доклад от компания, която е един от световните лидери в подобен тип разследвания. Неслучайно бе направен и опит за дискредитиране на доклада. В момента, в който го внесохме в секретна секция на парламента и някои депутати се запознаха с него, започна един истеричен опит да се постави под съмнение капацитетът на разследващата фирма да направи качествен доклад. Тук аз съзирам само едно - опит да се дискредитира докладът заради неизгодните изводи, които той прави - че собствениците на банката са я увредили. Ако по някаква причина Пеевски и Цветан Василев са били толкова близки, че Василев е работил в полза на Пеевски, това едва ли е проблем на разследващата фирма. Ако някой от тях двамата може да докаже връзка между едното и другото, той следва да застане пред българското правосъдие и да го докаже. Цветан Василев има възможността да каже конкретно през коя фирма е давал пари на Пеевски, колко е дал, за каква инвестиция, къде са тези пари и т. н.- А вярвате ли на твърденията, че депутатът Делян Пеевски излиза от бизнеса си в България?Аз не съм лековерен човек, но от информацията, която е публична, се вижда, че има движение в подобна посока - неявяването му в парламента, продажбата на компании, които той е декларирал, че са свързани с него. Това ме навява на мисълта, че депутатът си преразглежда житейската стратегия."Не съм чел доклади на службите за контрабанда на "Булгартабак"- Държавата вълнува ли се какво ще стане с "Булгартабак"?Всяко загубено работно място е проблем за държавата. Няма как да останем равнодушни към процесите, протичащи в една от фабриките на "Булгартабак". Положителното е, че без да се ангажира по никакъв начин бюджетът, доколкото ми е известно, всички служители, които напуснаха софийската фабрика, са обезщетени в съответствие с добрите стандарти при подобни масови съкращения.- Но според приватизационния договор, ако тази фабрика остане затворена повече от година, купувачът "БТ Инвест - Австрия" ще трябва да плати 100 млн. евро на държавата. Ще може ли тя да си събере тези пари?Имаме още няколко месеца, за да разберем дали тази хипотеза ще се реализира. Аз съм сигурен, че държавата ще намери механизъм, за да си защити интересите съгласно приватизационния договор. Самият факт, че другите активи на "Булгартабак Холдинг" са на територията на България, е достатъчна предпоставка държавата да може да си реализира претенциите при неизпълнение на договора.- Притеснително ли е, че губим пазари в Близкия Изток? В доклад на турската служба за борба с организираната престъпност за 2014 г. се посочва, че най-големите количества заловена контрабанда на цигари са с марки на "Булгартабак".Като министър на финансите не съм чел официални такива доклади нито на българските, нито на чужди служби. Лошо е, ако се губят пазари на български компании и намалява износът. Положителното е, че в национален план тази компания стои добре и увеличава акциза, който внася в бюджета."Ще има данъчна проверка на директора на Банката за развитие Билян Балев"- Данните от "Панама Пейпърс" за изпълнителния директор на ББР Билян Балев, за неговата яхта и офшорна компания, достатъчни ли са, за да бъде освободен от ръководството на банката?Нямаме окончателна позиция по този въпрос. Всичко зависи от данъчната проверка, която ще му бъде възложена задължително, както и на всички останали лица, фигуриращи в т. нар. "Панама Пейпърс". Изпълнителните директори на банки по принцип са хора с добри доходи. Билян Балев е известен с това, че след работата си в националната телевизия е развивал частен бизнес. Не ми е известно с какви доходи разполага. Имам информация какви доходи получава в качеството му на член на управителния съвет и изпълнителен директор на Българската банка за развитие. Те са прилични на фона на банковата система в България. От професионална гледна точка нямам забележки към сегашния управляващ екип на ББР. Тя реализира около 38 млн. лв. печалба през 2015 г. - най-голямата в историята си. По отношение на офшорната компания и дали е направен опит тя да бъде скрита от обществото, доколкото ми е известно, тя е декларирана от г-н Балев пред Сметната палата. Масова практика е при шипинга плавателните съдове да се регистрират като офшорни компании заради флага, под който плават. Ако беше регистрирал офшорка, свързана с друг вид бизнес, съмненията към него, че крие нещо от обществото, щяха да бъдат по-високи. Освен това в ББР Балев отговаря за управлението на ликвидността. Възможността да влияе върху отпускането на кредити и други подобни дейности с потенциал за корупционни практики е близка до нула. Незабавното му освобождаване би било една първична реакция. Но ако излезе информация, че е направил нещо незаконно, което укрива, веднага ще бъде освободен.  

noiНационалният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец март 2016 г. е 764,07 лв.

С проекта на Постановление за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по реда на Закона за закрила на детето за разглеждане на документите за издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца и за подновяване на издаден лиценз се определят размерите на таксите, които ще се събират за разглеждане на документи за издаване и подновяване на лиценз на доставчиците на социални услуги за деца по реда на Глава IV„а“ от Закона за закрила на детето. Таксите за издаване или подновяване на лиценз на доставчиците на социални услуги за деца са в размер на 40 лв. всяка. Те ще се внасят по банков път по бюджетна сметка на Фонд „Социална закрила“, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната политика и ще се разходват целево за дейности по закрила на детето. Тарифата е предложена от Държавната агенция за закрила на детето.


Дата на откриване: 05.5.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 18.5.2016 г.

Предложените промени целят да се даде възможност за подпомагане дейностите по поддържане на обектите за обществено ползване в зоната на граничните контролно-пропускателни пунктове.


Дата на откриване: 03.5.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 17.5.2016 г.