Счетоводен и данъчен справочник

Агенция „Митници“ е разработила Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2014 г. – 2020 г. и Пътна карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2014 г. – 2020 г. Актуализираните версии на документите са приети с решение на Надзорния съвет по Информационни и комуникационни технологии на Агенция „Митници“, на 14 септември 2016 г. В документите са заложени мерки с оглед изпълнение ангажиментите на Република България като държава членка на Европейския съюз (ЕС).


Дата на откриване: 21.9.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 05.10.2016 г.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) е изготвен във връзка с усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане, както и съобразяване със съдебната практика на Съда на Европейския съюз. 

В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона са предложени промени в Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за счетоводството и в Закона за ограничаване на плащанията в брой.


Дата на откриване: 16.9.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.9.2016 г.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс предвижда следните основни групи промени:

Въвеждат се правилата на Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 2015 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Разпоредбите на директивата следва да бъдат въведени в националното законодателство в срок до 31 декември 2016 г.

Основна цел на предложението за промяна на ДОПК във връзка с тази директива е засилване на ефективността на административното сътрудничество между данъчните администрации чрез разширяване на обхвата на автоматичния обмен на информация, като се създават правила за обмен на информация относно предварителните данъчни становища във връзка с трансгранични сделки (предварителни трансгранични данъчни становища) и предварителните трансгранични данъчни становища, използвани в областта на трансферното ценообразуване (предварителните споразумения за ценообразуване).

Правилата, въведени с директивата, имат съществено значение за засилване на борбата с данъчните измами, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране, което е в синхрон с няколко взаимно допълващи се инициативи на Европейския съюз. Също така мерките за данъчна прозрачност са едни от основните аспекти в работата на Европейската комисия, което е видно както от приетата през 2015 г. промяна в Директивата за административното сътрудничество между държавите членки по отношение на обмена на информация в сферата на предварителните данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване, така и от последващата промяна в същата директива, но свързана с т. нар. отчети по държави, които многонационалните групи предприятия ще са задължени да съставят и подават.


Дата на откриване: 16.9.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.9.2016 г.

В съответствие с чл. 19, ал. 1 от Закона за нормативните актове, който влиза в сила от 04.11.2016 г., съставителите на проекти на нормативни актове извършват оценка на въздействието на предлаганите от тях нормативни актове.
По смисъла на Закона за нормативните актове оценката на въздействието е предварителна и последваща и изследва съотношението между формулираните цели и очакваните (постигнати) резултати от прилагането на проекта на нормативен акт.
Към момента утвърдената финансова обосновка с Приложение № 2.1. към чл. 35, ал.1, т. 4, буква „а“ на УПМСНА обхваща освен прякото и/или косвено въздействие върху държавния бюджет и етапите по изследване на съотношението между формулираните цели и очакваните (постигнати) резултати от прилагането на проекта на нормативен акт.
С цел постигане на по-голяма ефективност и недопускане дублиране на дейности в държавната администрация предлагам финансовата обосновка да бъде опростена до остойностяването на приходите, разходите на касова основа, ангажиментите за разходи и новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети/натрупани, за дейностите, които произтичат от проекта на акт.
Освен това предлагам за всички проекти на актове на Министерския съвет, които не оказват пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет да не се изисква одобряване на финансова обосновка от министъра на финансите по действащото към момента Приложение № 2.2. към чл. 35, ал.1, т. 4, буква „б“ на УПМСНА.
 


Дата на откриване: 16.9.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.9.2016 г.

nssi118Националният осигурителен институт уведомява, че поради изчерпване на предвидените средства в Бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г., предприема действия за прекратяване на програмата за профилактика и рехабилитация за тази година.

noiНационалният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юли 2016 г. е 763,04 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.08.2015 г. до 31.07.2016 г. е 752,22 лв.

 С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се цели привеждането му в съответствие с измененията и допълненията в Закона за социално подпомагане, приети през м. януари 2016 г., както и с други секторни закони. В областта на социалните услуги се прецизират по-голямата част от дефинициите на социалните услуги в съответствие с тяхната динамика през годините и се въвеждат нови дефиниции за целите на услугите. Прецизира се също така реда за откриване, възлагане на управлението и предоставяне на социалните услуги. Едни от най-важните промени в тази сфера са свързани с:

 • Уреждане на случаите на откриване на услуга, когато  общината не разполага с необходимата материална база;
 • Въвеждане на минимален и максимален срок на договора за възлагане на социална услуга;
 • Уреждане на начина и реда за провеждане и изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа за ползване на услуги, както и тяхното съдържание;
 • Подобряване на отчетността и контрола в сферата на социалните услуги.

Целта на предложените промени в областта на социалните помощи е прецизиране на действащия механизъм за социално подпомагане и привеждането му в съответствие с настъпилите изменения в нормативните актове в други секторни политики. Предвижда от началото на следващата година социалното подпомагане да се осъществява по настоящ адрес. Предложеният проект на Постановление хармонизира неговите разпоредби с промените в Закона за социално подпомагане, Закона за убежището и бежанците и Закона за предучилищното и училищното образование. Регламентацията на отпускането на социални помощи се привежда в съответствие с приоритетите на провежданата политика за социално подпомагане, свързани с ограничаване на рисковете от социално изключване и установяване на трайна зависимост от системата за подпомагане.


Дата на откриване: 08.9.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 21.9.2016 г.

 Разработването на Доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2015 г. и на Национална програма за закрила на детето за 2016 г. е в изпълнение на законодателството в областта на закрилата на детето. Проектът на Национална програма за закрила на детето за 2016 г. е в съответствие с Националната стратегия за детето 2008-2018 г. и има за цел да осигури провеждането на държавната политика за закрила на детето на национално ниво. Разработването на двата проекта на документи е координирано от Държавната агенция за закрила на детето.

              В проекта на Доклад за изпълнение на Националната програма за закрила на детето за 2015 г. са отчетени дейностите в областта на политиките за насърчаване на детското благосъстояние, както и възникналите проблеми при изпълнението на заложените цели и области на интервенция. Докладът съдържа и препоръки за оптимизиране на изпълнението на политиките за децата.

              В проекта на Национална програма за закрила на детето за 2016 г. са посочени актуалните задачи и ангажименти на всички държавни институции, компетентни по въпросите за децата. За всяка конкретна дейност са описани отговорните институции, източниците на финансиране, очакваните резултати, както и индикатори с текущи и целеви стойности. Заложените мерки ще допринесат за гарантиране на спазването на правата и интересите на децата в Република България. Програмата е структурирана в девет части по следните области на интервенция:

 1. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата;
 2. Подобряване здравето на децата;
 3. Осигуряване правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда;
 4. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование;
 5. Правораздавателна съдебна система, приятел на детето;
 6. Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация;
 7. Насърчаване на участието на децата;
 8. Спорт, култура и дейности за свободното време;
 9. Мониторинг и подобряване на работата на системата за закрила на детето.

Дата на откриване: 08.9.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 21.9.2016 г.

От 2 септември 2016 г. се разширява обхвата на стоките, за които се прави валидация на данните при приемане на Интрастат декларации на базата на определени от НАП диапазони за минимално и максимално тегло в килограми за единица количество по допълнителна мярка, като към досегашния списък на такива стоки се добавят всички кодове на стоки от глави 01, 40, 41, 42, и 43 на Комбинираната номенклатура на стоките.

 Рубрика 'Номенклатура"

От НАП напомнят, че продължават да приемат обезпечения при доставки на течни горива. С последното изменение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) беше въведено задължение търговците с течни горива да предоставят обезпечение, когато извършват такива доставки. Целта е да бъдат предотвратени възможностите за злоупотреби с данъчните измами в областта на данък върху добавената стойност при осъществяване на търговия с течни горива. С промените в ЗДДС се въвежда механизъм, съгласно който при осъществяване на търговия с течни горива лицата задължително предоставят обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция, всяко от които следва да е за срок една година пред компетентната териториална дирекция на НАП.

Тук можете да видите видовете течни горивата, за които се предоставя обезпечение.

Случаи, при които данъчно задължено лице е длъжно да предостави обезпечение:

Съгласно чл. 176в, ал. 1 от ЗДДС задължението за предоставяне на обезпечение възниква, когато данъчно задълженото лице за текущия данъчен период е:

 • извършило облагаеми доставки на течни горива със ставка на данъка 20 на сто с обща стойност на данъчните им основи над 25 хил. лв. В тази хипотеза се включват и случаите, при които лицето действа от свое име и за чужда сметка, включително и когато доставката, по която е получател е отчетена от доставчика му по реда на чл. 118, ал. 6 от ЗДДС, както и когато лицето действа като купувач при условията на чл. 329 от Търговския закон.  
 • извършило, вътреобщностно придобиване на течни горива, които не са предназначени за потребление от лицето, осъществило вътреобщностното придобиване, с обща стойност на данъчните основи на придобиванията над 25 хил. лв.;
 • получило течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) на стойност над 25 хил. лв., ако не е възникнало основание за обезпечение на друго основание. В тази хипотеза е без значение дали получените течни горива са предназначени за потребление от лицето. Ако в хипотезата на чл. 176в, ал. 1, т. 3 от ЗДДС лицето получи течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗАДС, за които е възникнало основание за обезпечение на данък върху добавената стойност на друго основание, не е налице задължение за предоставяне на обезпечение по чл. 176в от ЗДДС.

Вижте данъчно задължените лица, за които не възниква задължение за предоставяне на обезпечение.

Какви обезпечения се приемат?

Обезпеченията, които могат да бъдат предоставени от данъчно задължените лица са:

Как и къде се подават документите?

Обезпеченията се предоставят чрез подаване на заявление в съответните ТД на НАП/офиси по регистрация на лицата.

За лицата, регистрирани на територията на гр. София и София област заявления се подават  в ТД на НАП София на адрес: ул. „Аксаков“ 21, отдел „Регистрация“.

Към заявлението в зависимост от вида на обезпечението се подават следните документи:

 • При обезпечения в пари – копия от платежно нареждане за внесената сума;
 • При обезпечения в държавни ценни книжа - извлечение от индивидуалната сметка на лицето от регистъра по чл. 24 от Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа, наричана по-долу Наредба № 5 от 2007 г., издадено от поддепозитаря на държавните ценни книжа, както и документ от лицето, водещо регистъра на държавни ценни книжа, удостоверяващ липсата на наложен залог или предходен запор от друг кредитор върху предлаганите за обезпечение държавни ценни книжа;
 • При банкова гаранция - оригинал на банковата гаранция.

Виж тук примерно заявление.

От 1 септември НАП ще възстановява без проверка ДДС на фирми, отговарящи на определени условия. Последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс дадоха възможност облекченият ред за възстановяване на подоходен и местен данък да може да се прилага и за ДДС.

Задължително условие за облекчения ред е в месечната справка-декларация да е посочена валидна банкова сметка в лева, по която сумата да бъде възстановена. Затова от 1 септември в е-услугата за подаване на ДДС документи по интернет ще бъде дадена възможност в справките-декларации с декларирана сума за възстановяване фирмата да може да посочи и банкова сметка за превод на средствата. Близо 100% от фирмите подават месечните си декларации по ДДС по интернет, допълват още от НАП.

Опростената процедура по възстановяване на ДДС ще е достъпна  само за фирмите, които са определени от приходната администрация като ниско-рискови и при които не се налага извършване на прихващане с други изискуеми задължения. Това означава, че за да очакват своите пари по сметка без проверка, дружествата не трябва да имат също неплатени задължения към бюджета.

Агенцията оценява риска от неспазване на данъчното законодателство по утвърдени критерии, които се прилагат автоматично за всички задължени лица. Част от тях се отнасят до наличие на данни за участие в схеми за измами с ДДС. От НАП уточняват още, че конкретните критерии и тяхната тежест в оценката на исканията за възстановяване на ДДС без проверка, са служебна тайна.

С проекта на Наредба за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците се определят условията и редът за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците, като се посочват специфичните изисквания, при които се унищожават задържаните, отнети или изоставени в полза на държавата стоки по Закона за митниците, с изключение на акцизните стоки.  
Проектът на наредба цели нормативно да бъдат определени правила, които да гарантират точни условия и ред за своевременното унищожаване на стоки, отнети или изоставени в полза на държавата по производства, водени от митнически органи, или задържани по Закона за митниците, с цел стриктното  прилагане на закона, както и с оглед задължителното прилагане на Закона за управление на отпадъците и нормативните актове по неговото прилагане и недопускането на пазара на негодни или опасни стоки. Регламентират се ясни правила, които включват изискване за унищожаване на всички стоки, които са негодни, или за които има становище от компетентен орган, че същите не съответстват на изискванията, свързани с опазването на здравето на хората и животните, защитата на растенията и опазването на околната среда. Въвеждат се и правила за незабавно унищожаване на стоки, срокът на годност на които е изтекъл.
С проекта на наредба се регламентира и унищожаването на изоставените или отнетите в полза на държавата стоки, за които има декларация на притежателя на право върху интелектуална собственост, че са произведени без неговото съгласие или разрешение, което е свързано със защитата на права върху интелектуалната собственост.   
Изпълнението на изискванията, заложени в предложения проект на наредба, ще гарантира правилните организация и ред за извършване на унищожаването на задържани, отнети или изоставени стоки в полза на държавата по Закона за митниците.
Предложеният проект на акт няма да доведе до необходимост от допълнителни финансови средства.

Отговорна дирекция в МФ: "Данъчна политика"
e-mail: taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 30.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 13.9.2016 г.

С проекта се предлага уредба относно реда и начина за предаване на данните посредством Интегриращо комуникационно устройство за наблюдение и контрол (ИКУНК). Регламентират се техническите изисквания на Системата за контрол на измервателните уреди. Предлага се уредба относно реда и начина на изпращане на данни от средствата за измерване и контрол – СЕПИ на тютюневи изделия.

 


Дата на откриване: 26.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 09.9.2016 г.

От 17 ч. на 24.08.2016 г. до 9.00 часа на 29.08.2016 г. достъпът до до е-услугата за справка за задълженията за местни данъци и такси с възможност за извършване на плащане ще бъде временно спрян поради техническа профилактика.

Извиняваме се за причиненото неудобство.

С проекта на постановление се предлага дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне“ да се преименува на „Централизиранo възлагане и обществени поръчки“, както и да се променят функциите на дирекцията в съответствие със Закона за обществените поръчки и Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г.

Предвидено е увеличаване на числеността на персонала на дирекцията с 6 щатни бройки за сметка на намаляване на числения състав на дирекция „Финанси и управление на собствеността“. С посочените щатни бройки ще бъдат обезпечени преминаващите от дирекция „Финанси и управление на собствеността“ функции по планиране, организиране и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, по които възложител е министърът на финансите. Предложената промяна има за цел всички дейности по планиране, организиране и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, вкл. по централизирано възлагане, по които възложител е министърът на финансите, да се концентрират в рамките на една дирекция на Министерството на финансите. По този начин министерството ще оптимизира работата си в сферата на обществените поръчки. Същевременно промените ще създадат възможност за оптимално организиране и разпределение на експертния и материалния ресурс и използване на натрупания опит при избягване на дублиращи се дейности.

Допълнителните щатни бройки за дирекция „Централизиранo възлагане и обществени поръчки“ също така ще укрепят капацитета на дирекцията във връзка със значително разширения обхват на дейността на Централния орган за покупки и кръга от възложители, които ползват централизираното възлагане съгласно Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. и в съответствие с Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за 2014-2020 г.

Отговорна дирекция в МФ: "Човешки ресурси и административно обслужване"

e-mail: l.filchev@minfin.bg


Дата на откриване: 23.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 06.9.2016 г.