Счетоводен и данъчен справочник

Физическите лица, които са регистрирани като земеделски производители имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2015 г. В случай, че изберат облагането да е по реда, предвиден за едноличните търговци, трябва да прилагат този ред за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години. Правото на избор се упражнява с подаване на декларация в срок до 31 декември на предходната година. За 2015 срокът за подаване на декларацията е 31 декември тази година.

Правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа се упражнява чрез подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ, като веднъж подадена декларацията важи за целия петгодишен период, през който лицето ще се облага по реда, предвиден за едноличните търговци. Образец на декларацията може да бъде намерен на сайта на приходната агенция www.nap.bg и в офисите за обслужване на НАП в цялата страна.

Декларацията се подава лично от земеделския производител или негов упълномощен представител в местния офис на Агенцията по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде и чрез пощенски оператор.

Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор.

Уважаеми клиенти,

Поради техническа профилактика в събота (20 декември) от 09:00 ч. до 17:00 ч. достъпът до е-услуги ще бъде ограничен, за което молим за извинение. Вярваме, че промените ще доведат до по-качествена работа на софтуерните приложения. 

Със заповед на министъра на финансите Владислав Горанов се извърши промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на община Перник с централния бюджет за 2014 г. и се предостави временен безлихвен заем в размер на 2 200 000 лева.Средствата се предоставят за преодоляване на проблеми с просрочени плащания и дефицит по бюджета на общината от минали периоди, поради пропуски във финансовото управление. С допълнителния ресурс се цели възстановяване на разходите на общината към доставчици на значими за населението на общината дейности, при изисквания за подобряване на системите за финансово управление и контрол върху разходите. Финансовият ресурс се отпуска на основание разпоредбите на чл. 52, ал. 1, т. 2 и чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), във връзка с писмо от кмета на общината Иван Иванов и представен протокол от заседание на пернишкия общински съвет за даване на съгласие за поемане на общински дълг - безлихвен заем от централния бюджет. Средствата се отпускат със срок за възстановяване до 15 декември 2015 година.
1. Причините, които налагат изготвянето на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, са свързани с приемането на 26 юни 2013 г. на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (Директива 2013/36/ЕС)  и Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (Регламент (ЕС) № 575/2013). 2. Целта на предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗИД на ЗПФИ) е транспониране в българското законодателство на изискванията на Директива 2013/36/ЕС и създаване на условия за прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно дейността на инвестиционните посредници. Тези законодателни актове на общностното законодателство, известни като “CRD IV”, формират правната рамка, която урежда достъпа до пазара за извършване на банкова дейност, на дейност като инвестиционен посредник, надзора на индивидуална и консолидирана основа и пруденциални правила за кредитните институции и инвестиционните посредници, изисквания към надзорните органи при осъществяване на надзорната дейност. По-конкретно, Регламент (ЕС) № 575/2013 установява единни и пряко приложими изисквания към елементите на капитала и пруденциални изисквания  за кредитните институции и инвестиционните посредници, тъй като тези изисквания са тясно свързани с функционирането на финансовите пазари и  стабилността на единния пазар на финансови услуги. Регламент (ЕС) № 575/2013 урежда също така изискванията относно съдържанието и сроковете на публикуваната от институциите информация (кредитни институции и инвестиционни посредници), ликвидност, ливъридж, както и към съдържанието и формите на представяната информация на надзорните органи. Разпоредбите на Директива 2013/36/ЕС са тясно свързани с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 575/2013. С предлагания законопроект в българското законодателство се транспонират изискванията на Директива 2013/36/ЕС, касаещи дейността на инвестиционните посредници, като освен това се предвижда и делегация за издаването на наредба от Комисията за финансов надзор за капиталовата адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници и за надзора за изпълнението им. Предложено е изменение на разпоредбите на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), касаещи размера на изискуемия начален капитал за получаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Размерът на изискуемия капитал остава непроменен, но е предложена редакция на разпоредбата на чл. 8 от ЗПФИ във връзка с възприетия подход от Европейската комисия за максимална хармонизация на законодателството на ниво Европейски съюз (ЕС) и предвиденото последващо прилагане на Директива 2013/36/ЕС чрез многобройни имплементиращи актове по прилагането й и по прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013, преобладаваща част от които са под формата на регламенти с пряко действие. С предложените изменения в ЗПФИ са доразвити изискванията към управителните органи на инвестиционните посредници, като са добавени, тези, произтичащи от Директива 2013/36/ЕС. Разширяват се изискванията към организацията на дейността на инвестиционния посредник. В Директива 2013/36/ЕС са предвидени също нови изисквания към надзорните органи на финансовите пазари, в т. ч. и към Комисията за финансов надзор по отношение на извършването на надзорен преглед и оценка на инвестиционните посредници, както и изискванията към надзорното оповестяване от страна на Комисията за финансов надзор. Със законопроекта тези изисквания са транспонирани в специален раздел на Закона за пазарите на финансови инструменти, където са въведени изискванията за разкриване на информация от страна на комисията във връзка с капиталовата адекватност и ликвидност. Следва да се отбележи, че обемът на надзорните дейности, насочени към спазването на новите изисквания, се увеличава за всички надзорни органи от Европейския съюз, включително и за Комисията за финансов надзор. В тази връзка чл. 4 от Директива 2013/36/ЕС предвижда държавите членки да осигурят надзорните органи да разполагат с експертни познания, ресурси, оперативен капацитет, правомощия и независимост, които са необходими за да изпълняват функциите си по пруденциален надзор и недопускането на надзорен арбитраж. Със законопроекта е направено изменение и допълнение на административно наказателните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти, свързано със спазването на пруденциалните изисквания. Въведени са нови принудителни административни мерки и административни наказания, произтичащи от изричното изискване на Директива 2013/36/ЕС за наличието на такива санкции в законодателствата на държавите членки. Със законопроекта са доразвити разпоредбите, касаещи надзора на консолидирана основа, функциите и задълженията на консолидиращия надзорен орган, участието в надзорни колегии, уредени са отношенията на обмена на информация и сътрудничеството между надзорните органи, предоставянето на информация на европейските надзорни органи на финансовите пазари и в частност Европейския банков орган във връзка с пруденциалния надзор. С Директива 2013/36/ЕС е разширен кръгът от лица, пред които може да се разкрива информация, представляваща професионална тайна. Тези разпоредби са транспонирани  в глава „Професионална етика и тайна” на Закона за Комисията за финансов надзор, като е направено допълнение на лицата, пред които може да се разкрива информация, представляваща професионална тайна. В Закона за Комисията за финансов надзор е предвидено също правото на комисията да публикува резултати от проведените от нея стрес тестове във връзка с капиталовата адекватност на инвестиционните посредници. Също така, с Директива 2013/36/ЕС се предвижда създаването на ефективни и сигурни механизми за уведомяване на надзорните органи от служители на инвестиционния посредник за нарушения или потенциални нарушения, както и за тяхната защита. Тези разпоредби са транспонирани в българското законодателство чрез изменение и допълнение на  Закона за Комисията за финансов надзор. В преходните и заключителните разпоредби на ЗПФИ е предвидено изменение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) във връзка с началния и собствения  капитал на управляващите дружества и на лицата, които управляват алтернативни инвестиционни фондове и алтернативните инвестиционни фондове. Началният и собственият капитал на горецитираните лица трябва да отговарят на изискванията за начален и собствен капитал по „CRD IV”, тъй като изискванията за капитал в директивите, които са транспонирани в ЗДКИСДПКИ, са съгласно изискванията на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО, които са отменени. Съгласно чл. 163 от Директива 2013/36/ЕС позоваванията на отменените директиви се считат за позовавания на Директива 2013/36/ЕС и на Регламент (ЕС) № 575/2013. 3. Със законопроекта се предвиждат и изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които имат за цел привеждането му в пълно съответствие с изискванията на Директива 2010/73/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2004/109/ЕО. 4. От гледна точка на очакваните, вкл. финансови, последици от приложението на визираните изменения, прилагането на новите разпоредби ще се отрази на дейността на инвестиционните посредници, като обемът на извършваните от тях дейности, с цел спазване на разпоредбите на ЗИД на ЗПФИ, ще се увеличи съществено, което ще доведе до увеличаване на разходите за извършване на дейността им. Увеличението на разходите на инвестиционните посредници ще се отрази косвено на цената на предлаганите от тях услуги, като това ще засегне потребителите на техните услуги.
Националният осигурителен институт уведомява осигурителите и самоосигуряващите се лица, че от 1 януари 2015 г. влизат в сила нови образци на документи за изплащане на парични обезщетения при болест и майчинство.

Правила за обработка при възстановяване на ДДС за покупка на дизелово гориво в Ирландия:

  1. Считано от 1 януари 2015 г., всички искания за възстановяване (EVR) подадени към Ирландия за закупено дизелово гориво трябва да съдържат името и ДДС номера на доставчика, и номера на фактурата свързана с покупката. Оригиналите на фактурите изброени в молбата за възстановяване трябва да бъдат представени пред ирландската Митническа и Данъчна администрация при поискване. Исканията за възстановяване (EVR), в което доставчика на гориво е записан погрешно като такъв, няма да бъдат обработвани.
  2. Считано от 1 януари 2015 г., опростени фактури ще бъдат приемани единствено за суми по-малки от 100 евро. Важно е да се уверите в правилния избор на вида на фактурата, когато се подава искане за възстановяване (EVR). Когато е избрано „опростена“ в полето „фактура“ и общата сума по тази фактура е по–голяма от 100 евро, то тя ще бъде отказана. 
Рубрика Възстановяване на ДДС от друга държава членка на ЕС

 

„През 2015 г. за проекти по оперативните програми, съфинансирани от ЕС, държавата ще похарчи близо 3,59 млрд. лв., а очакваме да ни бъдат възстановени около 2,12 млрд. лева" - това коментира заместник-министърът на финансите Карина Караиванова в интервю за вестник „Банкеръ". Тя уточнява, че за оперативните програми от новия програмен период България ще получи през 2015 г. авансови плащания в размер на 2% от бюджета на програмите. Заместник-министър Караиванова пояснява, че очаква работата по големите проекти, включени в индикативните годишни работни програми на "Транспорт и транспортна инфраструктура" и "Околна среда 2014-2020 г." да започне  във втората половина на 2015 година. По отношение на дълговата политика на МФ Караиванова коментира, че „след изплащането на глобалните облигации в средата на януари 2015 г., чиято обща стойност преизчислена в национална валута е 1,7 млрд. лв., значително ще се намали и валутният риск, защото тези облигации са деноминирани в долари". Карина Караиванова съобщава още, че МФ максимално ще удължи сроковете за погасяване на държавния дълг и ще разшири инвеститорската си база, защото държавата ни започва активно да излиза на международните дългови пазари и няма да разчита предимно на вътрешния финансов пазар. Във връзка с предстоящото публикуване на емисионния календар за 2015 г. заместник-министърът на финансите анонсира, че матуритетите на предстоящите емисии ще бъдат максимално съобразени с погасителния профил на държавния дълг и с интереса на инвеститорите, които участват на този пазар. Тя уточнява и че „обемите на облигациите ще отговарят на нуждите от рефинансиране на дълга в обращение и финансиране на бюджетния дефицит и ще бъдат в съответствие със заложените лимити в Закона за държавния бюджет за 2015 година". Цялото интервю на заместник-министъра на финансите Карина Караиванова за в. „Банкеръ" може да прочетете тук.
Националният осигурителен институт (НОИ) съобщава, че четвъртият брой за 2014 г. на информационния бюлетин на НОИ вече е публикуван на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg).

Национална агенция за приходите уведомява платците и получателите на доходи от наем на оборудване, че от 01.01.2015 г.  разпоредбата на чл. 12, ал. 3, б. „б“  от спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, в сила от 21 декември 2010 г., прекратява своето действие.

Считано от тази дата, местните лица на Германия, които реализират доходи от наем на оборудване от България, могат да се освободят от облагане с данък при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физически лица, на основание на чл. 7, ал. 1 от Спогодбата между България и Германия.

Издадените до 31.12.2014 г. становища за наличие на основания за прилагане на СИДДО няма да имат действие по отношение на доходите от наем на оборудване, реализирани след 01.01.2015 г.  За доходи с размер над 500 000 лева годишно, следва да се подадат нови искания за прилагане на СИДДО по чл. 137 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), а за доходи под този размер – пред платеца на доходите следва да се представят доказателствата по чл. 136 от ДОПК.