Счетоводен и данъчен справочник

Настоящата Наредба е разработена на основание разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Тя се явява естествена част от процеса по модернизиране на режима по държавните помощи на европейско и национално ниво чрез въвеждане на принципни постановки по държавните помощи, с които се съобразява предоставянето на  национален и европейски ресурс.

Основната цел на Наредбата е да уреди част от отношенията, свързани с различните дейности по координация, изпълнение и мониторинг на средствата, предоставени от Европейските структурни и инвестиционни фондове, като се отчита необходимостта от правилното прилагане на законодателството по държавните помощи. По този начин се гарантира по-прозрачна и предвидима среда за законосъобразното разходване на публичните ресурси.

Наредбата обхваща реда за съгласуване с Министерство на финансите на мерки, типове процедури и форми на финансова подкрепа от средствата по оперативните програми, което ще подпомага Управляващите органи при вземането на информирани решения относно приложимостта и законосъобразността на режима по държавните помощи. Подробно са описани отделните етапи, форма, необходими документи и срокове за съгласуване с министъра на финансите, на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, с което се цели подобряване на координацията и контрола върху държавните помощи. Предвидените срокове са изцяло съобразени с процеса на оценката по същество на мерките, поради което са преценени като оптимални.

Съгласуването по реда на тази наредба не заменя процедурите по уведомяване, докладване, осигуряване на прозрачност по Закона за държавните помощи и правилника за неговото прилагане, както и конкретни процедури по европейски актове по държавните помощи, когато е приложимо. За процедури, по които се предвижда предоставяне на държавна помощ, която подлежи на подаване на уведомление до Европейската комисия или която е освободена от задължението за уведомяване на основание на акт на Съвета или на Европейската комисия, всички последващи действия на администратора на помощ следва да са в изпълнение на Закона за държавните помощи и правилника за неговото прилагане.


Дата на откриване: 30.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 14.7.2016 г.
„Очакваме около 3,5 % излишък в бюджета за първото полугодие на 2016 г., това е доста сериозен резултат, който гарантира стабилизирането на публичните финанси. Така, след като успяхме да стабилизираме и подредим финансовата система, отчитаме, че България се представя сравнително добре - сравнение с последните години, и то на фона на геополитическата и икономическата нестабилност в обкръжаваща ни среда" - това съобщи министърът на финансите Владислав Горанов на Международна кръгла маса „Икономика на светло", организирана от АИКБ. Той допълни, че бюджетът ще бъде далеч от 2 % дефицит, който е заложен в консолидираната фискална програма за тази година. Министър Горанов обобщи резултатите от предприетите мерки за борба със сивата икономика, които се довели до този резултат в изпълнението на бюджета. Най-важните от тях са въведеният от началото на януари 2014 г. механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури. Министърът съобщи, че тази мярка е продължена до 31 декември 2018 г., а от нея отчитаме за 2015 г. и 2016 г. около 200 млн. лв. положителен ефект в приходната част на бюджета. Също от началото на 2014 г. е стартирала и е развита от сегашното правителство мярката, свързана с контрола върху физическото движение на стоки с висок фискален риск. За 2015 г. на фискалните контролни пунктове в страната са извършени над 280 000 проверки на транспортни средства, като на 73 000 от тях са поставени технически средства за контрол и е проследено движението на 895 000 тона рискови стоки от различни видове. В резултат на това при вътреобщностните придобивания на стоки с висок фискален риск от български юридически и физически лица се наблюдава увеличение на декларираната данъчна основа в размер на 605 млн. лв., увеличението е 16,5 %. Ръстът на деклариране на всички вътреобщностните придобивания за 2015 г. е общо 17,4 %. За 2015 г. при сделките в страната се наблюдава увеличение на декларираната данъчна основа в размер на 7,326 млрд. лв. или увеличението е 4 %. Детайлна информация за резултатите от мерките можете да видите тук. Финансовият министър подчерта, че нашата страна има сравнително модерна финансова структура, което позволява допълнително ограничаване на размера на плащанията в брой, като гаранция за намаляване на възможността за избягването на плащанията на данъци. Той предлага тази мярка да продължи да се засилва. По отношение на контрола върху доставките и движението на течни горива се полагат целенасочени усилия както от страна на НАП, така и от Агенция „Митници" - увери Горанов. „Вчера на първо гласуване в НС беше прието изменение в ЗДДС, с което се въвежда механизъм за гарантиране на дължимия ДДС при търговия с горива. Освен тази мярка създадохме задължение за органите по приходите на НАП да уведомяват съответните компетентни органи (Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и др.) за предприемане на действия по отнемане в полза на държавата на съдовете, които са предмет на нарушението и горивата, съдържащи се в тях" - обясни министърът.  Владислав Горанов съобщи и данни за приходите от акцизните стоки. По отношение на горивата за първите 5 месеца на т.г. АМ отчитат 8,2 % номинален ръст на приходите от акциз за горивата, като в сравнение със същия период на 2015 г. приходите достигат 851,5 млн. лв. и ръст от 64,4 млн. лв. Увеличава се значително и обемът на задържаните горива - за периода януари-май 2016 г. те са 282 тона, около 200 тона повече в сравнение с миналата година. При тютюневите изделия до м. май приходите от акциз са 874,3 млн. лв., като отчитаме 23 % ръст спрямо миналата година. Ръстът на обложените с акциз цигари е достигнал 5,3 млрд. къса, като за същия период на 2015 г. те са били 4,5 млрд. къса - с 18,7 % е нараснал броят на обложените цигари. „Тези данни се потвърждават и от изследванията на бизнеса. От 18,1 % дял на нелегалните цигари в края на 2014 г., през цялата 2015 г. делът прогресивно намалява, за да достигне рекордно ниското ниво от 8,3 % в края на годината - това е най-ниският измерен резултат за последните 9 г. и един от най-ниските в ЕС" - коментира финансовият министър. Приходите от акциз от алкохол и алкохолни напитки за първите 5 месеца на годината отчитат увеличение от 5,7 % спрямо м.г. - приходите са достигнали 105 млн. лв. До края на м. май 2016 г. при различни проверки в страната са задържани над 41 000 литра високо алкохолни напитки и спирт, предназначен за тяхното производство. Министър Горанов посочи, че тези числа ще продължат да нарастват, защото „само за последните няколко дни имаме разкрити над 5 000 литра нелегален алкохол - това са количества от няколко случая от проверки на морето и са свързани с активизацията на летния сезон". Постъпленията от мита нарастват с 11,2 % или 7,2 млн. лв. за първите 5 месеца от годината. Като добра перспектива министър Горанов оцени присъединяването на страната ни към международните инициативи на правителствата на държавите от Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за борба с укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане - това са Глобалният форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели; Конвенцията за административно сътрудничество по данъчни въпроси,; Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки и Приобщаващата рамка  за въвеждане на мерките по проекта за „Свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби" (Плана BEPS). Той съобщи, че веднага след като сме се присъединили, е започнало получаването на данни - например, министърът на финансите на Германия е изпратил списък с банкови сметки на български физически и юридически лица, които германската страна е прихванала по линия на сътрудничеството с швейцарските власти - това е тема, по която органите по приходите у нас в момента работят, анонсира министърът на финансите. Министър Горанов отново заяви пред представителите на бизнеса, които участваха в кръглата маса, че МФ е отворена администрация към всякакви предложения, които биха могли да засилят капацитета на държавата и тя да може си събира приходите и да създава среда за правене на бизнес, която да е конкурентноспособна.  

nssi118На свое заседание, проведено на 29 юни 2016 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) прие актюерски доклад, анализиращ дългосрочното финансово състояние на фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) в България.

.

.

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от новия Закон за обществените поръчки (ЗОП) публичните възложители могат да провеждат процедура на договаряне без предварително обявление, респ. при възлагане на поръчки на ниски стойности, в случаите когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. Аналогична възможност имат и секторните възложители при провеждане на приложимите за тях процедури. Този списък е приложим и при възлагане на поръчки в областите отбрана и сигурност.

В предложения списък са включени само суровини и материали, които се предлагат в големи количества, нямат характер на завършен продукт, който сам по себе си да може да служи за крайно потребление, и не се предлагат чрез търговската мрежа за търговия на дребно.


Дата на откриване: 28.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 12.7.2016 г.

С предложеният проект на постановление на Министерския съвет се предвиждат изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия (Наредбата), които са свързани с настъпилите промени в нормативната база, регламентираща условията и реда за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия, както и относно функциите на органите на изпълнителната власт по издаване на разрешения и контрол на съответните дейности в процеса на тютюнопроизводството.
С проекта, в съответствие с предвиденото в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСИ), се посочва коректно и изчерпателно кръга на лицата, които могат да подават заявления, съответно – да извършват дейности по промишлена обработка на тютюн и производство на тютюневи изделия, като в тази връзка са допълнени чл. 2 и чл. 16 от Наредбата с оглед постигане на идентичност с разпоредбите на ЗТТСИ.
С предвидените изменения и допълнения по § 3 – 10 от проекта на постановление, министърът на финансите се освобождава от участие в процедурата по издаване на разрешенията за производство на тютюневи изделия, което съгласно Устройствения правилник на Министерството на финансите не влиза в неговата функционална компетентност. Същевременно се предвижда, директорът на Агенция „Митници“ да предлага представител на агенцията, който да взема пряко участие в цялостния процес по подготовката и издаването на разрешенията за производство на тютюневи изделия и упражняването на последващ контрол върху тази дейност. В съответствие с предвижданите промени, броят на членовете на Експертния съвет се определя от 9 на 5 члена, като с това се дава възможност за повишаване на неговата оперативност за работа и вземане на съответните решения.
Следва да се отбележи, че с предвижданите изменения и допълнения на Наредбата и оправомощаването на министъра на икономиката като единствен орган на изпълнителната власт, който да ръководи и контролира процедурата по разглеждане на заявленията и по изготвянето на съответните проекти на актове на Министерския съвет, се опростява в голяма степен тази процедура, като по този начин се облекчават като цяло съответните административни дейности, а така също и лицата – заявители.
 


Дата на откриване: 24.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 08.7.2016 г.

При проверката на софийска фирма са открити документи, които сочат недекларирана търговия с месо с фирми от държави в ЕС

Хиляди килограми месо и колбаси, разопаковани и препакетирани с нов срок на годност, са установени в цех на софийска фирма. Съвместната акция, проведена вчера в София и Пловдив, е осъществена от служители на ГД „Национална полиция“, Национална агенция за приходите и Българската агенция по безопасност на храните.

В складовете на фирмата са открити общо 30 000 килограма месни продукти. За близо половината от тях (14 тона) няма валидни документи за произход и ще бъдат насочени за унищожаване в екарисаж. БАБХ е съставила 2 акта за установяване на административно нарушение. Към момента няма данни тези продукти да са предлагани на пазара, разследването продължава.

При счетоводната проверка се оказало, че в касата на дружеството липсват близо 1 млн. лева в брой, които би следвало да има налични. Екипите на НАП и полицията са открили документи, които сочат недекларирана търговия с месо с фирми от държави в ЕС. В скритото счетоводство на фирмата е отразено движението на голямо количество месни продукти, които не са декларирани пред данъчните власти.

Фирмените сметки, банковите трезори и наличната стока в складовете са запорирани. Възложена е пълна данъчна ревизия на дружеството, като ще бъдат изследвани операциите на компанията за последните 5 години. Управителят да дружеството също ще бъде ревизиран като физическо лице.

Уважаеми клиенти,

Поради техническа профилактика в петък, 24.06.2016 г., няма да бъдат приемани и обслужвани обаждания на информационния телефон на НАП 0700 18 700.

Запитванията си може да изпращате на електронен адрес infocenter@nra.bg.

Съжаляваме за причинените неудобства.

 

На територията на страната има над 80 хил. жители на малки и планински населени места, които нямат достъп до основни услуги, поради липсата на частен интерес за разкриване на търговски обекти и невъзможност за редовно снабдяване с основни хранителни стоки. В тази връзка и при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки, подкрепата за населението от малките и планински селища може да се осъществи чрез предоставяне на целеви средства по общинските бюджети за покриване на част от транспортните разходи за доставки на хляб и основни хранителни продукти.
Населените места с необходимост от подкрепа са определени въз основа на следните критерии за допустимост:
•    нямат разкрити регулярно функциониращи търговски обекти;
•    имат по-малко от 500 жители по постоянен адрес (съгласно публично достъпни данни на Дирекция „ГРАО“ на МРРБ към 31.12.2015 г.) (без курортите). Включени са и отделни населени места с над 500 жители, които включват в състава си махали, отдалечени на над 5 км от основното.
За допустими се считат населените места, които отговарят едновременно на двата критерия. Потребността от подкрепа се определя чрез обхващане на тези селища в транспортни маршрути, по възможност с кръгово зареждане. Общата дължина в км на съответните маршрути е определена на база дължината за едно зареждане. Разчетите са минимум 2 зареждания на хляб до съответните населени места в седмицата. Информацията за обхванатите общини и селища, общ брой транспортни маршрути и обща дължина на маршрутите, е обобщена и предложена от Националното сдружение на общините в Република България, въз основа на заявки от кметовете на съответните общини, и е както следва:
-    общо 94 общини заявяват потребност от подобна подкрепа в общо 1 050 селища.
-    общият брой транспортни маршрути е 391 - с обща дължина за едно зареждане 19,3 хил. км.
-    броят на засегнатото население е над 83 хил. жители, като преобладаващата част от тях са хора в риск от бедност и застаряване, поради това, че живеят в периферни райони, без достъп до основни обществени услуги, вкл. храна и транспорт.
Разпределението на средствата по общини съгласно приложението  към проекта на ПМС, е извършено на база общата дължина на транспортните маршрути за общината и индикативна максимална стойност на 1 км от общия пробег по маршрут в размер на 0.70 лв., определена по експертна оценка. Диапазонът на разчетените средства по общини варира в зависимост от броя населени места и спецификата на района. Предложението за предоставяне на допълнителни трансфери обхваща второто полугодие на 2016 г.
Средствата ще бъдат предоставени на два етапа: авансово финансиране в размер на 50 на сто от одобрената сума по приложението на съответната община, и окончателно изравняващо плащане в края на годината, в рамките на одобрените за съответната община средства, но не повече от фактически изразходените за целта средства. Контролът по изпълнението ще бъде организиран от възложителите - общини, с оглед спазване изискванията на Закона за обществените поръчки.
Допълнителните трансфери по бюджетите на общините ще бъдат осигурени за сметка на предвидените за целта средства по централния бюджет за 2016 г.
 


Дата на откриване: 23.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 07.7.2016 г.

nssi buildingС решение на Министерския съвет на Република България от 22 юни 2016 г. е променен съставът на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ).

Питейните заведения, нощни клубове, кафенета и паркинги на територията на Слънчев бряг масово не отчитат оборотите си. Това показват данните от проверките на НАП в курортния комплекс през изминалия уикенд. Така например по време на откритото наблюдение на 18 юни, паркинг отчита с 1200% повече оборот, отколкото седмица по-рано. Тогава са издадени касови бележки само на 13 клиента на съоръжението.

Не по-различна е ситуацията и с нощните заведения на територията на известния курорт. Дискотека, част от популярна верига, регистрира оборот от 32 000 в нощта, в която инспекторите на НАП следят издаването на фискални бонове. Седмица по-рано същият клуб е отчел три пъти по-нисък оборот. Друго нощно заведение отчита 5 пъти по-високи приходи от тези, които са регистрирани седмица по-рано и 9 пъти по-високи от тези, регистрирани година по-рано, в събота, на 13 юни 2015 г.

По време на наблюденията при почти всички заведения в Слънчев бряг данъчните отчитат значително покачване на оборотите, когато следят за издаването на фискални бонове. На собствениците на няколко обекта ще бъдат направени ревизии като физически лица, а наблюденията на заведенията ще продължат и през целия туристически сезон, допълват от НАП.

Общо за трите дни на интензивни проверки на територията на Слънчев бряг (от 17 до 19 юни) данъчните са проверили близо 300 обекта. Присъствието на инспектори на приходната агенция ще продължи до края на сезона по цялото Черноморие.

По време на проверките данъчните използват разнообразни методи за контрол, сред които покупки на принципа на тайния клиент, стотици обекти са поставени под пряко физическо наблюдение, а оборотите на хиляди други се следят в реално време чрез дистанционната компютърна връзка на касовите апарати със софтуера на НАП.

От НАП напомнят на гражданите, че могат да подават сигнали за търговци, които укриват оборот или не издават касови бележки на  телефон 0700 18 700.

bg german_june_2016От 14 до 16 юни 2016 г. в гр. Нюрнберг (Германия) се проведе двадесетият кръг от международните българо-германски консултационни дни с участието на експерти от Националния осигурителен институт на Република България и от Германското пенсионно осигуряване.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта (Наредбата) е свързан с необходимостта от прецизиране на разпоредбите, регламентиращи разходването на средствата за дейностите за социално отговорно поведение.
Проектът има за цел да бъде осъществяван по-ефективен контрол върху разходване на средствата за дейностите за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта (ЗХ). Съгласно разпоредбата на чл. 10а, ал. 4 от ЗХ по бюджета на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) се предвиждат и разходват средства за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за:
1. предпазване на младите хора от хазарт;
2. превенция и лечение на хазартна зависимост;
3. провеждане на социално отговорна реклама и маркетинг.
В тази връзка, за да се гарантира разходването на предвидените средства по предназначение, а именно за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, и финансирането да бъде за горепосочените нормативно определени дейности, проектът на наредба предвижда да бъде усъвършенстван контролният механизъм за изразходване на публичния ресурс.
 


Дата на откриване: 20.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 04.7.2016 г.