Счетоводен и данъчен справочник

Облагаемите доходи от игри на случайността (парични, както и предметни награди на стойност над 30 лв.) също се посочват в справката

До 15 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2017 г. доходи на физически лица, посочени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), са длъжни да представят в НАП справка по образец за тези доходи.

В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи на физически лица от:

  • друга стопанска дейност (извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, за авторски и лицензионни възнаграждения и др. посочени в чл. 29 от ЗДДФЛ);
  • наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
  • доходи, посочени в чл. 35 от ЗДДФЛ, включително облагаемите парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител;
  • доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ, включително доходи от дивиденти и ликвидационни дялове;
  • доходи от прехвърляне на права и имущество и други доходи, посочени в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Доходите, които следва да се включат в справката, изчерпателно са описани в номенклатурата за вид на дохода към утвърдения от министъра на финансите образец на справката.

От НАП обръщат внимание, че паричните и предметните печалби от игри на случайността, които са освободени от облагане по реда на ЗДДФЛ от 01.01.2017 г., са посочените в чл. 13, ал. 1, т. 20 и 21 от ЗДДФЛ:

ü  парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта (ЗХ) или съгласно законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз (ЕС), или държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП);

ü  наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба с незначителна стойност от развлекателни автомати, по смисъла на ЗХ или съгласно законодателството на друга държава-членка на ЕС, или държава-страна по Споразумението за ЕИП, както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън посочените по-горе хазартни игри. „Предметна печалба с незначителна стойност“ за целите на закона е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 30 лв.

Всички парични награди от игри на случайността, както и предметните награди с пазарна цена над 30 лв., които не попадат в цитираните по-горе изключения, представляват облагаем доход по чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ и се описват в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Те трябва да се декларират от физическите лица в годишна данъчна декларация в срок до 30 април на годината, следващата годината на придобиването им.

Информацията от справките, които предприятията подават, позволява на приходната администрация да извърши съпоставка на декларираните данни от платците и получателите на доходи.

Санкциите за непредставяне на данни за изплатени суми на физически лица, както и за посочване на неверни или непълни данни в справката, са в размер до 250 лева. Глобата се налага за всяко физическо лице, за което не е подадена информация или подадената информация не е коректна.

Повече информация за попълването и подаването на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева разговаря с генералния секретар на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) Асаф Хаджиев. В срещата участва и председателят на Комисията по икономическа политика и туризъм и заместник-председател на ПАЧИС Петър Кънев.

България отдава голямо значение на участието си в най-развитата и активна Парламентарна асамблея в региона на Черно море и българските парламентаристи се включват дейно в нейната работа, отбеляза на срещата председателят на Народното събрание.

Българското председателство на Съвета на ЕС е голямо предизвикателство за страната ни, посочи Цвета Караянчева. Тя информира госта за програмата на неговото парламентарно измерение и изрази благодарност към генералния секретар на ПАЧИС за приетата от него покана да бъде основен говорител на откриващата се утре в София Интерпарламентарната конференция за Общата външна политика и политика за сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана. Надявам се от съвместните срещи на парламентаристите от страните от ЕС и тези от региона да произлязат добри идеи, които да реализираме съвместно в бъдеще, добави председателят на Народното събрание.

Генералният секретар на ПАЧИС Асаф Хаджиев отбеляза, че България играе важна роля в дейността на Асамблеята и българските парламентаристи винаги правят конструктивни предложения, които са в интерес на сътрудничеството в Черноморския регион. Той отправи покана към председателя на Народното събрание да присъства на срещата на председателите на парламенти на страните-членки на ПАЧИС по повод 25-та годишнина от създаването на Асамблеята през май в Истанбул.
За живота, идеите и делата на Васил Левски разказва документална изложба на Регионалния исторически музей в Ловеч. Експозицията, която беше открита от председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, гостува в парламента по инициатива на народния представител Иван Миховски и областния управител на Ловеч Георги Терзийски.

Народното събрание винаги е отворено за изложби, свързани с живота и делото на Апостола на свободата, отбеляза при откриването на експозицията Цвета Караянчева. Те ни помагат да разкажем на децата и младите хора повече подробности за големия Васил Левски, подчерта тя.

В изложбата можем да видим каква е била ролята на Ловеч в живота на Апостола, да проследим детството му, революционната му дейност и неговата гибел, посочи Цвета Караянчева. Тя отбеляза, че в експозицията са представени и седемте оригинални портрета на Апостола.

Областният управител на Ловеч Георги Терзийски благодари за възможността Регионалният исторически музей в Ловеч да гостува в Народното събрание с изложбата за Васил Левски. Той цитира разбирането на Апостола, че България трябва да бъде държава „храм на истинната и правата свобода”, която да се нареди редом с другите европейски народи. Днес това е факт, но за да останем редом с тях, са необходими единение, родолюбие и общи усилия, добави Георги Герзийски. От името на музея той подари на председателя на парламента и на всички парламентарни групи Справочник на Регионалния исторически музей Ловеч и паметен календар.

В документалната изложба са отразени мислите и представите на Апостола на българската свобода за параметрите на държавно-политическото устройство на свободна България – „свята и чиста република!“. Акцент е поставен върху създаването на комитетската мрежа в България и на ролята на ловчанци и Ловеч като седалище на БРЦК.
14/02/2018 - 16/02/2018
1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Георги Колев и група народни представители, 3.11.2017 г. Приет на първо гласуване на 20.12.2017 г.).
2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (Вносител: Министерски съвет, 19.1.2018 г. Приет на първо гласуване на 31.1.2018 г.).
3. Законопроект за ратифициране на актовете на ХХVI конгрес на Всемирния пощенски съюз (Вносител: Министерски съвет, 7.12.2017 г.).
4. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, приет от Народното събрание на 24 януари 2018 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 25 от 1 февруари 2018 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България – точка първа за четвъртък, 15.2.2018 г.
5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Вносител: Министерски съвет, 16.1.2018 г.) – точка втора за четвъртък, 15.2.2018 г.
6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Вносител: Министерски съвет, 20.12.2017 г.) – точка трета за четвъртък, 15.2.2018 г.
7. Парламентарен контрол – петък, 16.2.2018 г. от 9.00 ч.