Счетоводен и данъчен справочник

11/12/2019 - 13/12/2019
1. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Диана Саватева, 6.12.2019 г.).
2. Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 6.11.2019 г.).
3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 28.2.2019 г. Приет на първо гласуване на 29.3.2019 г.).
4. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за собствеността (Вносители: Милен Михов и група народни представители, 18.9.2019 г.).
5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (Вносител: Министерски съвет, 6.11.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 12 декември 2019 г.
6. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията от квотата на Народното събрание, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения, 29.11.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 12 декември 2019 г.
7. Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център” ЕАД – Варна (Вносител: Министерски съвет, 10.10.2019 г.) – точка трета за четвъртък, 12 декември 2019 г.
8. Законопроект за ратифициране на международен договор (LOA) BU-B-UCB, „Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции (Material, Supply Equipment, Software Updates, Services and Training to support the Ultimate Building Machine)“ (Вносител: Министерски съвет, 6.12.2019 г.) – точка първа за петък, 13 декември 2019 г.
9. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата (Вносител: Министерски съвет, 5.11.2019 г.) – точка втора за петък, 13 декември 2019 г.
10. Парламентарен контрол, включващ: 10.1. Разисквания по питане от народните представители Корнелия Нинова, Манол Генов, Атанас Костадинов, Любомир Бонев, Милко Недялков, Васил Антонов, Иван Валентинов Иванов и Таско Ерменков към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно политиката на МРРБ за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктурата на ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана от потребителите и финансовите инструменти, предвидени за това; 10.2. Отговори на въпроси и питания.

noi 12Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец октомври 2019 г. е 1002,75 лв.