Счетоводен и данъчен справочник

На основание чл. 50, ал. 3 във връзка с чл. 45, ал.2 от Закона за хората с увреждания, е разработен проект на Наредба за реда за осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели, съответно органи по назначаване, специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебни бази (Наредбата).

В проекта на Наредбата е определени редът за осъществяването на контрол върху изразходването на средствата от осигурителни вноски, възстановени по реда на чл. 41 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания на работодателите, ползващи преференцията по чл. 42, чл. 45, ал. 1 или чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.

Целта на Наредбата е регламентация на осъществяването на контрол върху използването на средствата от възстановени осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване на съответните бенефициенти и с оглед спазване на законовите делегации по чл. 50, ал. 3 във връзка с чл. 45, ал.2 от Закона за хората с увреждания.

Очакваните резултати с издаването на Наредбата са в частност доизграждане на адекватна подзаконова нормативна рамка, която да позволява извършването на контролни действия относно изразходването по предназначение и за постигане на нормативно дефинираните цели на възстановените осигурителни вноски от държавния бюджет, както и рационалното използване на преференцията.


Дата на откриване: 25.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 24.5.2019 г.

bg-gr-2019С участието на експерти от Националния осигурителен институт (НОИ) в гръцкия град Александропулис се състоя консултационен ден по пенсионни въпроси съгласно българското и гръцкото законодателство, както и за прилагане на правилата за координация на схемите за социална сигурност.

Силен ръст на подадените по интернет формуляри

Само един работен ден остава за подаване на декларациите за физическите лица и плащането на данъка върху доходите, припомнят от НАП. Крайният срок изтича на 30 април, като от приходната агенция очакват повече от 50 000 формуляра в следващите дни.

Запазва се тенденцията повече от половината данъчни декларации за доходите на физическите лица да са подадени по интернет с ПИК на НАП или електронен подпис. 5 календарни дни преди края на кампанията в приходната агенция са получени малко над 450 000 формуляра. До момента ПИК имат близо 600 000 лица, като данъчните очакват за пръв път през тази година броят на подалите документите си онлайн да е повече от този на избралите хартията.

И подаването на декларацията, и плащането може да стане електронно с банкова карта и без такси чрез електронна услуга на НАП, достъпна на сайта www.nap.bg.

Също до края на април се декларират авансовите данъци за първото тримесечие на 2019 г. най-често от  упражняващи свободни професии, земеделци и наемодатели. Също до края на април самоосигуряващите се трябва да подадат осигурителната декларация 6, с която се определят окончателните вноски за социално и здравно осигуряване, припомнят още от НАП. 

И през тази година от приходното ведомство предлагат възможност за клиентите си да проверят всички изплатени им суми извън трудов договор през 2018 г. чрез електронна услуга с ПИК или е-подпис. В справката се виждат всички хонорари, възнаграждения по граждански договори и други, които могат просто да бъдат преписани в декларацията.  Така, според данъчните, рискът от пропуски и грешки значително намалява.

„Електронната система да деклариране на доходите и плащане без такси ще работи денонощно в празничните дни, включително до полунощ на 30 април.“ каза по повод наближаващия краен срок за обявяване на доходите о директорът на „Обслужване“ в НАП Боряна Георгиева.    

 

 

 

С проекта на постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия се предлага този вид пенсия да се увеличи от 125,58 лв. на 132,74 лв. месечно, считано от 1 юли 2019 г.

 

Промяната ще доведе до увеличаване на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност,  социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.


Дата на откриване: 24.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 24.5.2019 г.
Министерството на финансите изпрати в Брюксел приетите от Министерския съвет актуализирани Национална програма за реформи и Конвергентна програма за периода 2019-2022 година. Националният доклад за България за 2019 г., заедно с документите, поставящи началото на Европейския семестър, послужиха като отправна точка при изготвянето на двата стратегически документа. Националната програма за реформи се фокусира върху изпълнението на мерките, адресиращи специфичните препоръки на Съвета от 2018 г. и на констатираните пропуски в Националния доклад за България за 2019 г. Представен е и преглед на напредъка в изпълнението на националните цели по Стратегия „Европа 2020“, както и комплекс от мерки в области на политики, допринасящи за повишаване на конкурентоспособността на икономиката, и кратко описание на инвестиционната стратегия на правителството за адресиране на инвестиционния недостиг в ключови за растежа сектори. В Конвергентната програма са отразени приоритетите на правителството за придържане към фискална политика, осигуряваща дългосрочна устойчивост на публичните финанси и ефективно насочване на публичните разходи към дейности, които ускоряват икономическия растеж. С оглед постигане на балансиран растеж, устойчива конвергенция и увеличаване на благосъстоянието на населението българските власти ще продължат с усилията си, насочени към премахването на пречките пред инвестиционната дейност на частния сектор, подобряване качеството на предоставяните публични стоки и услуги, инвестиции в инфраструктура, увеличаване на финансирането в области като образование, здравеопазване и социална закрила, подобряване ефективността и ефикасността на администрацията. Данъчната политика остава предвидима, като същевременно с това ориентирана в посока насърчаване на развитието на бизнеса и инвестиционната активност, чрез запазване на ниските данъчни ставки за преките данъци, широка данъчна основа и малко на брой данъчни преференции. Правителството ще продължи политиките за повишаване на събираемостта на данъците и борбата със сенчестата икономика, и недекларирания труд.

noi 7Първият брой на информационния бюлетин на НОИ за 2019 г. е достъпен на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg). Изданието е достъпно в рубриката „За потребителя” - “Информационни материали”.

Парламентарното измерение на социалния диалог беше основна тема на кръгла маса в Народното събрание, посветена на 100-годишнината от създаването на Международната организация на труда. Във форума, организиран от Министерството на труда и социалната политика, участваха представители на законодателната и изпълнителната власти, на социалните партньори и на структурите на гражданското общество.

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева изрази благодарността на българския парламент за дейността на всички участници в тристранния диалог. Вярвам, че и занапред всички заедно ще продължите да отстоявате правата на работещите, ще бъдете стожери за спазване на трудовото законодателство и ще влагате своите енергични усилия за отговорна защита на правата на труда в България, подчерта тя. Председателят на парламента заяви, че Народното събрание, както и досега, ще продължи да подкрепя усъвършенстването на законодателната уредба в тази област в името на благото на българските граждани и на цялото общество.

Можем да се гордеем, че нашата страна е активен участник в дейността на Международната организация на труда (МОТ), чиито член става година след нейното създаване, заяви Цвета Караянчева. Тя подчерта, че България е сред страните, които вече 100 години работят заедно за повишаване на благосъстоянието на трудещите се лица, за подобряване на качеството на живот и постигане на социален прогрес. Насърчаването на социалния диалог на всички нива е ключова предпоставка за постигане на този прогрес, посочи председателят на Народното събрание.

Председателят на парламентарната Комисия по труда, социалната и демографската политика д-р Хасан Адемов посочи, че България е ратифицирала 101 от общо 189-те конвенции, приети от МОТ. Това нарежда страната ни сред първите 10 държави, които са приели и приложили разпоредбите на организацията, подчерта той. Д-р Хасан Адемов декларира, че Народното събрание и Комисията по труда, социалната и демографската политика ще продължат съвместните усилия с представителите на Министерството на труда и социалната политика и на социалните партньори, за да могат всички конвенции на МОТ да намерят подобаващо място в българското законодателство.

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков посочи, че МОТ е уникална организация, която позволява да бъдат взимани съвместни решения от представителите на правителствата, работодателите и работниците с цел подобряване на условията на работа, постигане на достоен труд и социална справедливост за всички. Днес 100 години след нейното създаване със задоволство можем да отбележим множество постижения в социалната сфера, като същевременно отчитаме със загриженост и редица предизвикателства, пред които се изправя съвременния свят, отбеляза той. Бисер Петков подчерта, че са необходими конкретни действия в отговор на тези предизвикателства, за да може да се запази и укрепи постигнатото – активни политики по заетостта, приобщаващ пазар на труда, добре функциониращи институции, използване на технологиите в подкрепа на достойния труд и човека, както и насърчаване на възможностите на предприятията за развитие и генериране на заетост.

Изказвания на кръглата маса направиха президентът на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ и заместник-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество Димитър Манолов и председателят на Българската търговско-промишлена палата  и заместник-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество Цветан Симеонов.

В навечерието на Великден в Народното събрание бяха представени инициативи в подкрепа на различни благотворителни каузи.
 
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри великденската благотворителна изложба на ученици от столичното 143-то училище „Георги Бенковски“. Експозицията на картини и кошници с яйца, изработени от децата, е представена в парламента по инициатива на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето.
 
Радвам се, че за пети пореден път съм патрон на инициатива в подкрепа на каузата „Деца помагат на деца“, заяви Цвета Караянчева. Няма нищо по-хубаво от това със своето творчество децата да помагат на свои връстници в нужда, подчерта тя и благодари на учениците и техните учители и ръководители за усилията и старанието, които са вложили за подготвяне на изложбата.
 
С вашите големи сърца, отворени да помогнат на деца в нужда, Вие сте наши учители, обърна се към учениците председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Славчо Атанасов и им благодари, че правят народните представители съпричастни с тяхната кауза. Събраните средства от продадените картини ще бъдат дарени на деца в нужда.
 
Сувенири за Великден, ръчно изработени свещи, картички, дърворезба и керамика са включени в базара „Малкото е Много“, който гостува на Народното събрание по инициатива на председателя на Комисията по образованието и науката Милена Дамянова. Целта на организаторите е народните представители и гостите на парламента да се запознаят с дейността на социалните предприятия – граждански организации и да подкрепят техните благородни усилия.
 
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, която откри базара, призова депутатите да подкрепят инициативата. Няма нищо по-хубаво от това да отвориш сърцето си и да помогнеш на хора в нужда, хора, които творят красиви предмети, добави тя.
 
При откриването на базара председателят на Комисията по образованието и науката Милена Дамянова благодари на Българския център за нестопанско право за инициативата и изрази надежда всеки народен представител да купи сувенир и да отнесе частица от каузата, която има всяко едно от 10-те представящи свои произведения социални предприятия. Доверие, съпричастност и партньорство са трите елемента на сътрудничеството между институциите и неправителствения сектор, надявам се заедно да продължим да работим заедно в полза на доброто, добави тя.
 
В Народното събрание започна благотворителна инициатива „С приятели към върха“ в помощ на деца и младежи, болни от детска церебрална парализа. В Клуба на народния представител беше подредена изложба с рисунки на деца от столичните 73-то, 121-во и 22-о училища и от школите при Народно читалище „Младост 2003“ в град Самоков. Децата от читалището, които са част и от инициативата „Деца помагат на деца“, отправиха музикален поздрав към народните представители. Събраните средства са за рехабилитация на Теодора Тодорова Юрукова /Теди/ от Златица, която преди половин година изкачи връх Ботев с помощта на брат си и на планински спасители, както и за подпомагане на деца, болни от детска церебрална парализа.
 
Народният представител Димитър Главчев отбеляза, че днешното събитие е начало на кампанията, предстои концерт в Южния парк, а след това Теди ще изкачи с помощта на приятели Черни връх. Народният представител Валентин Милушев благодари на децата от Самоков за съдействието им за осъществяване на инициативата.
 
Най-добрите картини на ученици от Средно училище „Сава Доброплодни“ в Шумен, са представени в изложба в Народното събрание. В експозицията, която е по повод празника на град Шумен – 11 май, могат да се видят 34 рисунки на деца, участвали в конкурса „Моят град“. Днес Народното събрание е място за среща и изява на много и разнородни таланти, на млади български творци, отбеляза при откриването на изложбата председателят на Народното събрание. Цвета Караянчева пожела успех на художниците и благодари на децата, че чрез своите картини дават възможност на народните представители да се запознаят с красотата на Шумен.

24/04/2019 - 25/04/2019
1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Общ проект изготвен от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, въз основа на приетите на първо гласуване на 12.12.2018 г. законопроекти с вносители: Александър Сиди и група народни представители, 9.10.2018 г.; Министерски съвет, 5.11.2018 г.).
2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет, 3.4.2019 г.).
3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (Вносител: Министерски съвет, 27.3.2019 г. Приет на първо гласуване на 10.4.2019 г.).
4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Вносители: Пламен Нунев, Менда Стоянова, Маноил Манев и Александър Иванов, 23.4.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 25 април 2019 г.
5. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносители: Менда Стоянова, Мария Илиева и Александър Иванов, 22.4.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 25 април 2019 г.
6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна банка“) за предоставяне на подкрепа за офис на Световната банка в Република България (Вносител: Министерски съвет, 19.4.2019 г.) – точка трета за четвъртък, 25 април 2019 г.
7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Вносител: Министерски съвет, 29.3.2019 г. Приет на първо гласуване на 17.4.2019 г.) – точка четвърта за четвъртък, 25 април 2019 г.
8. Първо гласуване на Законопроект за маслодайната роза (Вносител: Министерски съвет, 16.4.2019 г.) – точка пета за четвъртък, 25 април 2019 г.
24/04/2019 - 25/04/2019