Счетоводен и данъчен справочник

„Вече трета година съм председател на групата за приятелство с Израел и още в началото на нашата среща искам да Ви кажа, че Вашата държава е изключително уважавана в България. Това намира израз не просто в официални ни отношения днес, корените са по-дълбоки и са заложени в дългата история и традиции на приятелство между двата ни народа. Ние добре познаваме „Центъра за млади лидери“, неговите цели и капацитет като опора на израелското общество във всички области на живота – политика, бизнес, човешко достойнство и хуманизъм. Миналата година през април беше и първата ни среща с Вашите съученици, на която видяхме такива като Вас – образовани, търсещи, знаещи и изпълнени с мечти млади хора. От мое име, от името на ръководството на Народното събрание, парламентарната група за приятелство с Държавата Израел и всички депутати, бих желал да Ви кажа добре дошли и се надявам да останете с добри впечатления и хубави спомени от посещението Ви в България”. С тези думи генерал Попов посрещна младите хора от Израел.

От своя страна учениците програмата “Млади посланици” изразиха изключителните си впечатления от България и изказаха своята благодарност за спасяването на българските евреи. Имаше и множество въпроси за работата на парламента и на българските институции.

На срещата присъстваха Н. Пр. г-жа Ирит Лилиан, посланик на Държавата Израел в България, г-жа Даниела Дариткова, председател на ПГ на ГЕРБ и  Александър Сиди и Джейхан Ибрямож, зам.-председатели на групата за приятелство с Израел.

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева награди победителите в инициативата „Незабравимото“ на радио „Фокус“ и министерството на образованието за популяризиране на българските литературни шедьоври. Конкурсът, който е под патронажа на председателя на парламента, има за цел да провокира по-широко познаване на родната история и литература. В рамките на 12 седмици бяха представени цитати от произведения на едни от най-известните български поети и писатели, сред които „Арменци“ на Пейо Яворов, „Живот“ на Михаил Белчев, „Душата ми плаче за сняг“ на Стефан Цанев, „Ден на гнева“ на Гео Милев, „Азбучна молитва“ на Константин Преславски и др.
 
Трябва да накараме младите хора да се интересуват от българската патриотична литература, подчерта Цвета Караянчева и допълни, че идеята за осъществяването на инициативата „Незабравимото“ е на покойния основател на Информационна агенция и Радио „Фокус“ Красимир Узунов. Председателят на парламента отбеляза способността на Красимир Узунов да събира около себе си хора с противоположни политически възгледи и да ги сприятелява. Ние загубихме голям приятел и истински патриот в сърцето си, който духом остава с нас, каза още Цвета Караянчева. Председателят на Народното събрание добави, че конкурсът „Незабравимото“ дава възможност на всички да си припомнят ценностите на писаното българско слово и в края на своето слово рецитира част от стихотворението на „Новото гробище над Сливница“ от Иван Вазов.
 
Управителят на Информационна агенция и Радио „Фокус“ Тетяна Узунова благодари на всички, ангажирани с инициативата, за тяхната всеотдайност и професионализъм. Тя припомни и думите на полковник Борис Дрангов: „Бъди възторжен идеалист, смел до безумство, влюбен в България до фанатизъм, честен до самопожертване“. 
 
Печелившите в конкурса „Незабравимото“ бяха наградени с книгата „Бойните маршове за честта и славата на България“, към която е включен и компакт диск с 17 бойни марша от стотици български военни песни.
 
На събитието присъстваха още народни представители, общественици и журналисти.  
29.05.2019

Парламентът отхвърли единодушно ветото на президента върху разпоредби от промените в Закона за държавната собственост. "За" повторното приемане на измененията гласуваха 143 народни представители. Нямаше "против" и въздържали се.

От ГЕРБ, "Обединени патриоти" и ДПС заявиха, че не споделят притесненията на екипа на държавния глава и отново подкрепиха промените в закона.

29/05/2019 - 31/05/2019
1. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, приет от Народното събрание на 15 май 2019 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 124 от 23 май 2019 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
2. Второ гласуване на Законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода (Вносител: Министерски съвет, 11.3.2019 г. Приет на първо гласуване на 4.4.2019 г.).
3. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (Вносители: Иглика Събева, Анна Александрова, Мария Илиева и Димитър Лазаров, 12.4.2019 г.; Хамид Хамид, 18.4.2019 г.).
4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги (Вносител: Министерски съвет, 8.4.2019 г. Приет на първо гласуване на 9.5.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 30 май 2019 г.
5. Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2018 г. (Вносител: Председателя на Българската академия на науките, 19.4.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 30 май 2019 г.
6. Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2018 година (Вносител: Комисията за енергийно и водно регулиране, 29.3.2019 г.) – точка трета за четвъртък, 30 май 2019 г.
7. Парламентарен контрол.

 

В изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване и във връзка с §7 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (обн. ДВ, бр. 35 от 2019 г.) е разработен проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Той предвижда промени, които целят облекчаване на административните процедури и намаляване на административната тежест при реализиране на правото на хората на социално подпомагане от една страна. От друга страна, разпоредбите на Правилника се привеждат в съответствие с новите моменти в Закона за социално подпомагане, които бяха приети през април т. г. и влизат в сила от 1 август 2019 година. Създава се също така прозрачен механизъм за актуализиране на размера на помощите в съответствие с препоръките на Европейската комисия към България и се гарантира плавен преход на финансирането на лечението в чужбина от Министерството на здравеопазването към НЗОК.

 

Очакваните резултати са осигуряване на по-ефикасна социална подкрепа на лицата и семейства от уязвимите групи, които се нуждаят от помощта на държавата с максимално намаляване на административната тежест, стимулиране на отговорното родителство по отношение на образованието на децата и осигуряване на по-добра целенасоченост и ефективно разходване на публичните финансови средства, както и изпълнение на специфичната препоръка 3, отправена към България от ЕК.


Дата на откриване: 28.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 27.6.2019 г.

Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси е разработен в изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

В Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административното обслужване е посочена необходимост за отмяна на таксата за вписване на промени в обстоятелството в размер от 50 лв., доколкото тези промени са свързани с обстоятелства, за които е налице публичен регистър и няма основания заявителят да уведомява органа за настъпването им. Освен това разпоредбата на чл. 3, ал. 4 от Валутния закон предвижда заплащане на такса само при вписване в публичния регистър на лицата, които извършват сделки като обменно бюро, а не и за вписване на промени в обстоятелствата.

 

Отговорна дирекция: "Данъчна политика"
E-mail: taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 27.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 26.6.2019 г.

 

На основание чл. 17 от Закона за личната помощ (ЗЛП) е разработен проект на Наредба за включване в механизма лична помощ  (Наредба).

 

Съгласно § 6, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЛП, Наредбата по чл. 17 от ЗЛП, относно прилагане на разпоредбите, касаещи включването в механизма лична помощ се издава от министърът на труда и социалната политика в 6-месечен срок от влизането в сила на закона.

 

С проекта на Наредба се уреждат редът за включване в механизма лична помощ, както и начинът за прилагане на процедурите по сключване, изменение и прекратяване на договорните отношения, отчитане, изплащане и контрол върху изразходването на средствата в изпълнение на заложените дейности, свързани с предоставянето и ползването на механизма лична помощ.

 

С разработването и приемането на Наредбата по чл. 17 от ЗЛП се доизгражда новата правна рамка, която ясно постави фокуса върху защитата и гарантирането на правата на хората с увреждания.

 

Представеният нормативен акт е част  от действащата от началото на 2019 г. нормативна уредба, която урежда областите и средствата за оказване на подкрепа. Прави се следващата стъпка към дефинирането на процедурите за прилагане на механизма лична помощ, което способства за изпълнение на държавната политика за предоставяне на лична помощ на хора с увреждания, осъществявана от Министерството на труда и социалната политика.

 

Основната цел, която се постига с приемането на проекта на Наредба е синхронизиране с разпоредбите на новото законодателство в областта на политиката за правата на хората с увреждания и създаване на условия и необходимите управленски и организационни предпоставки за предоставянето и ползването на личната помощ.      

 


Дата на откриване: 27.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 26.6.2019 г.

Подкуп от 50 лв. е предложил собственик на търговски обект в Сандански на екип проверяващи от звеното за фискален контрол на НАП, за да не санкционират дружеството за неиздадена касова бележка. Данъчните веднага са сигнализирали полицията и предложилият подкупа е задържан от правоохранителните органи. Предстои налагането на глоба до 2000 лв. и запечатването на търговския обект, допълват от приходната агенция.

От НАП припомнят, че никога и по никакъв повод служители, извършващи проверки не могат да искат и получават пари от проверяваните. За всяка проверка в обект инспекторите се легитимират със служебна карта, чиято валидност може да бъде проверена с обаждане на телефона на НАП 0700 18 700. На същия телефон се приемат сигнали за данъчни нарушения или противозаконни действия на служители на агенцията за приходите.

„Имаме ясни етични стандарти в НАП, които спазваме стриктно, защото обществото ни е гласувало доверие, което сме длъжни да оправдаваме всеки ден. Благодаря на колегите за професионалното отношение.“ каза по  повод на случая заместник-изпълнителния директор на НАП Пламен Димитров.

Ръководителят на българската делегация в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) и заместник-председател на Асамблеята Петър Кънев се срещна с мисия от наблюдатели на ПАЧИС на изборите за членове на Европейския парламент в България.

В състава й бяха Асаф Хаджиев, генерален секретар на парламентарната организация, представители на парламентите на Сърбия и Грузия и заместник-председателят на Комитета по правни и политически въпроси към ПАЧИС Рамаз Николаишвили.

На срещата бяха обсъдени впечатления от извършеното наблюдение и предстоящата дейност на Черноморската асамблея. Наблюдателите на ПАЧИС са посетили редица избирателни секции в столицата, където са имали възможност да проследят изборния процес, включително и машинното гласуване.

През настоящата година Народното събрание ще поеме председателството в ПАЧИС за периода от 1 юли до 31 декември 2019 г.