Счетоводен и данъчен справочник

Публикуван е проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Предложените промени в чл. 35 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация са свързани с въвеждане на изискване докладите към проектите на актове, внасяни за разглеждане в Министерския съвет, да съдържат и финансови разчети за необходимите разходи, трансфери и други плащания и мотиви към тях,  както и прецизиране на понятието „въздействие върху държавния бюджет“.

 

Отговорна дирекция:

 „Държавни разходи“

E-mail:

state.expend@minfin.bg

 


Дата на откриване: 20.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 20.12.2018 г.

 за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища

 

Целта на предложените промени е синхронизиране и прецизиране на разпоредбите в Наредбата за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища така, че нормативният акт да бъде изцяло съобразен с промените в Закона за пътищата (ЗП) и по-конкретно с регламентацията относно издаването на безплатните годишни електронни винетки. С предложените промени се цели също така подобряване на ефикасността на процеса по обмен на информация и същевременно контрола над предоставените електронни винетки. 

Проектът е разработен в изпълнение на дадените правомощия на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на труда и социалната политика на основание чл. 10в, ал. 1 от Закона за пътищата.

 


Дата на откриване: 20.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 20.12.2018 г.

Ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове участва в Конференцията на Комисиите по европейските въпроси на националните парламенти на страните-членки на EС. С конференцията днес във Виена завърши парламентарното измерение на Австрийското председателство на Съвета Европейския съюз.

Народното събрание на Република България беше представено от делегация от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в състав Кристиан Вигенин – председател на КЕВКЕФ и заместник-председателите на комисията Ивелина Василева, Имрен Мехмедова и Петър Петров. В програмата на домакините бяха заложени основни теми от дневния ред на Европейския съюз – приоритетите на Австрийското председателство, Брекзит, политиката за климата и Енергийния съюз, прозрачен Европейски съюз по-близък до гражданите в светлината на предстоящите избори за Европейски парламент.

Българските народни представители представиха националните позиции в дебатите. Имрен Мехмедова изрази опасения относно това дали в бъдеще българските граждани, които живеят и работят във Великобритания, ще успеят да покрият новите изисквания, поставени от Обединеното кралство и ще могат легално да продължат да работят и пребивават на територията ѝ. Тя допълни, че България и Европейският съюз ще продължат да настояват за по-голяма информационна кампания за гражданите на Съюза и за гаранции, че след Брекзит правата им ще бъдат защитени. Г-жа Мехмедова акцентира на това, че България държи нейните граждани да не бъдат ощетени и дискриминирани след напускането на Великобритания.

В дебата по въпросите на климата и енергетиката се включи заместник-председателят на КЕВКЕФ Ивелина Василева. Тя отбеляза, че преходът към нисковъглеродна икономика в Европа следва да е съобразен със спецификите на всяка държава, както и с конкурентоспособността на икономиката и социалната поносимост на гражданите. Г-жа Василева добави, че държавите, за които преходът към нисковъглеродна икономика е най-тежък, трябва да бъдат подкрепени и с финансов ресурс. Тя подчерта, че България изпълнява поставените цели и отбеляза, че е готова Националната стратегия за адаптация към изменението на климата с план за действие и се очаква да бъде приета от българското правителство до края на годината. В своето изказване г-жа Василева увери, че България работи и по националната енергийна стратегия до 2050 г.

Председателят на КЕВКЕФ Кристиан Вигенин изтъкна ролята на КОСАК за засилване на прозрачността и приближването на Европейския съюз към гражданите чрез активното участие в Работната група по пропорционалност и субсидиарност, ръководена от първия заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс. Вигенин отбеляза, че в окончателния доклад на Работната група са залегнали всички важни предложения на националните парламенти, а самият доклад е намерил продължение в Съобщение на Европейската комисия, което е изпратено за консултация към страните-членки в края на октомври. "Наша отговорност е да продължим активно работата по тази тема, която стана един от приоритетите на австрийското председателство. Трябва да засилим капацитета на нашите комисии, да подобрим координацията помежду си, за да защитим собствените си претенции за по-активна роля в законодателния процес на европейско равнище." Председателят на КЕВКЕФ се спря и на предстоящите Европейски избори, като призова депутатите от комисиите по европейските въпроси на националните парламенти да помогнат предизборната кампания да бъде фокусирана върху реални идеи и политика, а не върху фалшиви новини и фалшива пропаганда. "Все повече граждани се чувстват разочаровани от институциите, дистанцирани от политиката, не вярват на политиците. Връщането на доверието е много труден процес, възможен е само ако хората почувстват, че са в центъра, че са на първо място, когато се вземат решения, независимо на кое равнище – местно, национално или европейско", подчерта Кристиан Вигенин.

В края на заседанието беше приет Приносът от 60-тия Пленарен КОСАК, който се изпраща до националните парламенти, Европейския парламент, Съвета и Комисията. Основните послания са свързани със сигурността и борбата срещу незаконната миграция, осигуряване на просперитет и конкурентоспособност чрез дигитализация, Западните Балкани и Европейската политика за съседство, Брекзит, политиката за климата и Енергийния съюз, както и приближаването на Европейския съюз до гражданите в светлината на предстоящите избори за Европейски парламент.

Следващата среща на КОСАК ще се проведе през януари в Румъния, която ще води ротационното председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2019-та година.

Председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов и членовете на комисията Димитър Лазаров, Мустафа Карадайъ и Филип Попов се срещнаха днес във френското Национално събрание в Париж с депутатите Антоан Ерт – председател на Групата за приятелство Франция-България, и Лор де ла Родиер – съпредседател на Групата за проучване по киберсигурност и дигитална сигурност.

Участниците в срещата подчертаха важната роля на групите за приятелство в българския и френския парламент за засилването на двустранните контакти в редица сфери. Дадена бе висока оценка за приноса на групите в интензивния обмен на опит и добри практики в областта на бизнеса, културата, образованието и науката. Българската делегация пожела на председателя на Групата за приятелство Франция-България Антоан Ерт успех на предстоящото посещение на групата в България.

Лор де ла Родиер запозна Цветан Цветанов и водената от него делегация със структурата и начина на функциониране на френското звено за гарантиране на киберсигурността. Българските депутати представиха приетия в България Закон за киберсигурност в изпълнение на европейската директива, с който страната ни става една от четиринадесетте държави-членки със законодателство в тази сфера. Цветанов подчерта, че обменът на опит в този динамично развиващ се сектор е от ключово значение. Председателят на вътрешната комисия отбеляза, че приемането на национално законодателство позволява създаването на звена за обмен на информация в рамките на съответните национални структури.

Цветан Цветанов информира своите френски колеги, че в българската делегация от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред са включени представители както на управляващата партия, така и на опозиционните партии. По думите му без значение от партийните си различия, депутатите от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и от Комисията за контрол над службите за сигурност винаги се стремят към консенсус, когато става дума за гарантиране на сигурността на българските и европейските граждани. На свой ред Антоан Ерт и Лор де ла Родиер заявиха, че по тези теми във френското Национално събрание има същата практика за надпартиен подход.

Председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов и членовете на комисията Димитър Лазаров, Мустафа Карадайъ и Филип Попов се срещнаха днес в Париж с председателя на Групата за проучване по въпросите на сигурността във френското Национално събрание Жан-Мишел Фоверг.

Българската делегация запозна Жан-Мишел Фоверг със законодателните инициативи в сектор „Сигурност“ в България, както и с усилията на страната ни за опазване на външната граница на ЕС. „С изградения капацитет и придобития през годините опит, България гарантира охраната и контрола на границите си и е изпълнила всички технически критерии за присъединяване към Шенген“, отбелязаха българските делегати. На свой ред Фоверг изрази подкрепа за усилията на България за присъединяването й към Шенгенското пространство, като подчерта признателността на френската страна за ефективността на България при опазването на външната граница на ЕС.

Участниците в срещата се обединиха около мнението, че е нужно все по-интензивно парламентарно сътрудничество по темите от сектор „Сигурност“, като подчертаха отличната съвместна работа и обмен на опит между правоприлагащите служби на България и Франция.

Постигнатото от българската металургия и предизвикателствата, пред които е изправен бранша обсъдиха в Народното събрание депутатите от Комисията по икономическа политика и представители на металургичната индустрия.

Българската металургия има бъдеще, тя е модерна и е пример за кръгова икономика, чрез която се намалява енергийното потребление, подобрява се околната среда и се постига по-ефективно конкурентно производство, подчертаха по време на дискусията "Базовите индустрии и икономическото бъдеще на България. Металургията - с иновативна визия и двигател на устойчиви растеж" представители на бранша.

През изминалата година българската металургия е произвела продукция за 9,6 млрд. лева и износ за 8 млрд. лева, посочи Антон Петров, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на металургичната индустрия, който е инициатор на форума. Пряко заетите в бранша са 13 400 души, а непряко - 60 000 души, подчерта той.

От асоциацията направиха извода, че България има висока специализация в производството и преработката на цветни метали и сплави, чийто дял от общата металургия е 77 на сто. Добавената стойност на един зает в металургията създава три пъти по-висока стойност от средната за преработващата промишленост, посочи Антон Петров.

България е на първо място в индустрията на Европейския съюз по производство на калцинирана сода и на трето по добив на медни руди, показва анализът за 2017 г. на Българската асоциация на металургичната индустрия. Страната ни е на четвърто място в ЕС по добив на златосъдържащи руди и на пето по добив на лигнитни въглища. Делът на промишленото производство в БВП за 2017 г. е 24, 1 на сто, докато Европа в момента се стреми да постигне 20 на сто, подчерта Антон Петров. Според него металургията е тази свързваща брънка, която ни прави част от Европа и темата може да бъде една от малкото, обединяваща нацията.

От бранша отбелязаха, че основните проблеми на българската металургия са свързани с бизнес средата и качеството на техническото образование. Според тях е наложително да се постави началото на интензивен обществен и експертен дебат за приемане на нов Кодекс на труда.

Председателят на парламентарната Комисия по икономическа политика и туризъм Петър Кънев посочи, че в рамките на своите правомощия комисията се стреми да промени условията и да работи за подобряване на бизнес климата и средата. Депутатите препоръчаха на представителите на металургичния бранш да предоставят своите мнения, становища и предложения за промяна на нормативната база, включително и за изменения в Кодекса на труда и се ангажираха те да бъдат обсъдени.

България и Япония ще удвоят усилията си за нарастване на търговския стокообмен между двете държави, както и за увеличаване на броя на туристите и на японските  стратегически инвестиции в България. Около това се обединиха председателят на Народното събрание Цвета Караянчева и министър-председателят на Япония Шиндзо Абе по време на официалната им среща. Българска делегация, водена от председателя на парламента, е на официално посещение в Япония.

Япония е важен инвеститор за страната ни, а България предлага отличен инвестиционен климат като макроикономическа стабилност, високи темпове на икономически растеж, нисък държавен дълг, ниски данъци, ниски производствени разходи и квалифицирана работна ръка", подчерта Цвета Караянчева. Тя допълни, че достъпът до обширния пазар на Европейския съюз също е предпоставка за по-осезаемо присъствие на японския бизнес в българската икономика.

По време разговора бе изразено взаимно  задоволство от възходящото развитие на стратегическото партньорство между ЕС и Япония. Отбелязано беше, че с подписването през юли 2018 г. и предстоящото влизане в сила на Споразумението за икономическо партньорство (свободна търговия) и Споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония, се създават условия за по-тясно взаимодействие между ЕС и Япония. „В същото време това ще даде нов силен тласък на партньорство между България и Япония във всички области от взаимен интерес и ще даде перспективи за разкриването на нови сфери за сътрудничество“, посочи председателят на българския парламент.

"България приветства позицията на Япония в подкрепа на единна и силна Европа, както и за европейското бъдеще на страните от Западните Балкани“, заяви Цвета Караянчева. Тя допълни, че обявената от премиера Шиндзо Абе японска Инициатива за сътрудничество със Западните Балкани кореспондира с българските приоритети за Балканския регион и създава добри условия двете държави да работят съвместно  по различни  проекти на Балканите. Премиерът Шиндзо Абе потвърди пред председателя на парламента Цвета Караянчева и ангажимента на Япония за провеждането на съвместен семинар за превенция и управление на риска при бедствия и кризисни ситуации за страните от Западните Балкани през месец февруари на 2019 година в България.

„Ние сме дълбоко признателни за ценната подкрепа на Япония в икономическата, социалната, образователната и културната област в годините на прехода на България към демокрация и пазарна икономика“, заяви Цвета Караянчева. Тя изрази задоволството на нашата страна от посещението в България през юни 2018 г. на бизнес делегация на Японската организация за външна търговия, когато бе учреден предложеният от премиера Шиндзо Абе Японски бизнес-форум в България, който ще подпомага засилването на контактите между двете правителства и бизнеса. Председателят на парламента подчерта пред японския премиер важността  на това двете страни да засилват сътрудничеството си по линия на малките и средни предприятия.

Цвета Караянчева благодари за ежегодно отпусканите японски държавни стипендии за обучение на български студенти и специализанти и посочи, че такива вече са получили около 500 души. Тя изрази задоволство и от това, че българските културни събития в Япония се радват на широк интерес от страна на японската публика. Сред тях са изложби на тракийското изкуство и злато, турнета на изпълнители и ансамбли, изложби на тема български бит и култура, азбука, графика и др. „В България от 1991 г. насам ежегодно се провеждат Дни на японската култура, представящи различни аспекти на традиционното и съвременно японско изкуство“, посочи председателят на Народното събрание.

В състава на българската делегацията са заместник-председателят на Групата за приятелство България – Япония Ихсан Халил, членовете на групата Димитър Данчев, Николай Александров и Пламен Христов, както и заместник-министърът на външните работи Георг Георгиев.

Япония е наш традиционен приятел и приоритетен партньор, отбеляза председателят на Народното събрание Цвета Караянчева на срещата си с председателя на Горната камара на парламента на Япония Чуичи Дате. Българска парламентарна делегация е на официално посещение в Япония по покана на председателя на Камарата на съветниците Чуичи Дате.

Цвета Караянчева подчерта, че между нашите две държави винаги са съществували топли приятелски отношения, основани на споделени ценности и взаимно уважение, които имат исторически корени.

На срещата бе споделено, че парламентарният обмен е много активен, има дългогодишни традиции и важна роля за цялостното развитие на българо-японските отношения. Отбелязано беше, че групите за приятелство в Горната и Долната камара на японския парламент и в Народното събрание на допринасят много за развитието на двустранното сътрудничество.

Цвета Караянчева изрази надежда да се задълбочи диалогът на ниво парламентарни комисии по въпроси, които са от интерес за двете страни като външна политика, отбрана, труд и социална политика, образование и наука, децата, младежта и спорта.

Двамата споделиха разбирането, че през 2018 г. е налице съществен напредък в укрепването и задълбочаването на отношенията между България и Япония, като основен принос за това имат осъществените през годината знакови визити в двете посоки.

Специално бе отбелязано историческото посещение в България през януари 2018 г. на министър-председателя Шиндзо Абе, което е стимулирало активизирането на двустранното сътрудничество във всички сфери, придавайки му и регионално измерение. Потвърдено бе общото желание за активизиране на отношенията с акцент върху инвестициите и търговията.

Цвета Караянчева и Чуичи Дате обсъдиха отбелязването в двете страни на 3 важни годишнини в отношенията ни през 2019 г. – 110 години от началото на официалните контакти, 80 години от установяването на дипломатически отношения и 60 години от възстановяването им.

На срещата бе изразено задоволство от активизирането на сътрудничеството в областта на науката и технологиите, спорта, както и от богатия образователен и културен обмен. Председателят на Народното събрание акцентира върху желанието ни за привличане на повече японски туристи, за което страната ни полага целенасочени усилия.

В състава на делегацията са заместник-председателят на Групата за приятелство България – Япония Ихсан Халил, членовете на групата Димитър Данчев, Николай Александров и Пламен Христов, както и заместник-министърът на външните работи Георг Георгиев.