Счетоводен и данъчен справочник

Парламентът прие промени в Изборния кодекс на второ четене. С текстове от закона депутатите върнаха старите правила за преференциите – 5 процента за евроизборите и 7 процента за парламентарни и местни избори.

Бяха отхвърлени предложенията на ДПС за уседналостта, броя на изборните секции извън страната и майчиния език.

Парламентът прие на първо четене два законопроекта за промени в Закона за банковата несъстоятелност. Единият е внесен от Министерския съвет, а другият е предложен от депутати от ГЕРБ, ДПС и "Обединени патриоти".

Парламентът одобри единодушно със 108 гласа "за" законопроекта на правителството, който въвежда в българското законодателство разпоредбите на европейска директива. С нея се хармонизира частично йерархията на кредиторите при несъстоятелност на банки и инвестиционни посредници.

Въвежда се нов допълнителен клас кредитори - притежатели на непривилегирован първостепенен дълг, който следва да има по-висок ред от притежателите на инструменти на собствения капитал и подчинен дълг и по-нисък ред спрямо притежателите на други инструменти на необезпечен първостепенен дълг.

В обхвата на директивата, наред с банките, попадат и инвестиционните посредници, както и някои финансови институции, смесени финансови холдинги и финансови холдинги със смесена дейност, по отношение на които се прилагат правилата на общата търговска несъстоятелност, уредена в част четвърта на Търговския закон. С предложените промени се въвеждат съответните изменения в Търговския закон, за да бъдат изцяло транспонирани изискванията на директивата.

Промените в Закона за банковата несъстоятелност, внесени от ГЕРБ, ДПС и "Обединени патриоти", бяха приети на първо четене със 109 гласа "за" и 5 въздържали се. Със законопроекта се предлага максимално попълване на масата на несъстоятелността чрез ограничаването на разходите от масата на несъстоятелността при водените съдебни производства, включително относно процесуалното представителство, както и предвиденото правомощие на синдика да продава чрез пряко договаряне вещи и права, които на практика не могат да бъдат реализирани чрез публична продан. Предложените изменения внасят яснота, като се уточнява изрично кръгът на страните в съдебните производства, от които предварително не се събира държавна такса, както и се определя броят на неуспешните публични продани, след които се пристъпва към пряко договаряне. Предвиждането на служебно вписване на кредиторите в списъка на приетите от синдика вземания ще гарантира правата им в случай на обявяване на недействителност на направено прихващане.

27/03/2019 - 29/03/2019
1. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (Вносители: Министерски съвет, 22.2.2019 г.; Данаил Кирилов, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Христиан Митев, 26.2.2019 г.).
2. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 12.2.2019 г. Приет на първо гласуване на 14.3.2019 г.).
3. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани (Вносител: Йордан Цонев – председател на Временната анкетна комисия, 20.3.2019 г.).
4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 18.2.2019 г. Приет на първо гласуване на 15.3.2019 г.).
5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Вносители: Емил Димитров, Данаил Кирилов, Йордан Цонев, Хамид Хамид, Симеон Найденов и Явор Нотев, 28.2.2019 г. Приет на първо гласуване на 15.3.2019 г.).
6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет, 26.2.2019 г.).
7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (Вносител: Министерски съвет, 26.2.2019 г.).
8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията (Вносители: Цветан Цветанов и Мустафа Карадайъ, 31.1.2019 г. Приет на първо гласуване на 8.3.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 28 март 2019 г.
9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Вносители: Данаил Кирилов и Хамид Хамид, 17.12.2018 г.) – точка втора за четвъртък, 28 март 2019 г.
10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 28.2.2019 г.) – точка първа за петък, 29 март 2019 г.
11. Изслушване на министъра на културата на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно държавната подкрепа в сферата на изкуствата (Вносител: Диана Саватева, 22.3.2019 г.) – точка втора за петък, 29 март 2019 г.
12. Парламентарен контрол.