Счетоводен и данъчен справочник

Председателствал: заместник-председателят Емил Христов Секретари: Стоян Мирчев и Николай Александров ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Имаме кворум, откривам заседанието. (Звъни.) Ще Ви представя Проекта за програма за работата на Народното събрание за периода от 30 октомври до 1 ноември 2019 г.: „1. Прекратяване пълномощията на народен представител – подадена е оставка от народния представител Лиляна Павлова. 2. Прекратяване пълномощията на народен представител – подадена е оставка от народния представител Волен Сидеров. 3. Проект на решение за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2019 г. Вносители са народните представители Даниела Дариткова, Валентин Касабов, Йордан Цонев, Кристиан Вигенин и Полина Цанкова. 4. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция по приходите. Вносители са народните представители Красимир Ципов, Александър Иванов, Маноил Манев, Валентин Касабов, Халил Летифов, Румен Гечев, Жельо Бойчев и Емил Димитров. 5. Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието на предоставената от Министерството на отбраната към НАТО информация, свързана с разходите за отбрана на България, съгласно класификацията и изискванията на НАТО. Вносители са народният представител Дора Христова и група народни представители. 6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Вносител е Министерският съвет – точка първа за четвъртък. 7. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма. Вносител е Министерският съвет – точка първа за петък, 1 ноември.“ Моля, режим на гласуване. Гласували 168 народни представители: за 139, против няма, въздържали се 29. Предложението е прието. Ще Ви запозная с постъпилите законопроекти и проекторешения за времето от 9 до 29 октомври 2019 г.: 1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси, разпределен е още на Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. 2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и помощник-фармацевтите. Вносители са народният представител Искрен Веселинов и група народни представители. Водеща е Комисията по здравеопазването. 3. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Вносител е Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. 4. Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието на предоставената от Министерството на отбраната към НАТО информация, свързана с разходите за отбрана на България, съгласно класификацията и изискванията на НАТО. Вносители са народният представител Дора Христова и група народни представители. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси. 5. Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ ЕАД – Варна. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. 6. Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на съответствието при финансовото управление на Българската национална телевизия за периода от 1 януари 2017 г. до 31 октомври 2019 г. Вносители са народният представител Волен Сидеров и група народни представители. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по културата и медиите. 7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтени продукти. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по енергетика, разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. 8. Законопроект за ратифициране на сключеното чрез размяна на ноти на 22 юли 2019 г. Споразумение за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията относно функционирането на Франкофонски институт по администрация и управление в София, подписана на 28 август 2002 г. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по образованието и науката, разпределен е също на Комисията по външна политика. 9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическа политика и туризъм. Разпределен е също на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Съобщения: Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България, първо, в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжение сили уведомява Народното събрание, че за времето от 20 до 26 октомври 2019 г. на Учебен център „Сливница“ ще се проведе съвместна подготовка. В подготовката ще участват сили и средства от въоръжените сили на Република България и военнослужещи и сухопътна техника от въоръжените сили на Република Сърбия. Подготовката се провежда в изпълнение на План за дейността на Сухопътните войски през 2019 г. и постигнатите договорености с Министерството на отбраната на Република Сърбия и не е свързано с провеждането на военни операции и подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяването на военни действия, водени от други, на друга държава или организация въоръжени сили. Второ, уведомява Народното събрание, че за времето от 18 октомври 2019 г. до 1 юли 2020 г. включително ще се проведе съвместна българо-американска подготовка в района на съвместното българо-американско съоръжение Учебен полигон „Ново село“. Подготовката се провежда в изпълнение на Плана за съвместна българо-американска подготовка и учение в страната и чужбина през 2019 г. и не е свързана с провеждането на военни операции и подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяването на военни действия, водени от други, на друга държава или организация въоръжени сили. В съвместната подготовка ще вземат участие формирования от въоръжените сили на Съединените американски щати в състав военнослужещи с необходимата екипировка, щатно въоръжение и военни припаси, танкове и бойни припаси, танкове, бойни машини на пехотата, въздухоплавателни средства, транспортна, спомагателна и ремонтна техника. Трето, в изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България със свои заповеди е разрешил: 1. Изпращането на формирование от Сухопътните войски в състава от военнослужещи с военна техника, боеприпаси, щатно оръжие, индивидуална екипировка за участие в тактическо учение на тренировъчен полигон в град Килкис, Република Гърция, за времето от 14 до 21 ноември 2019 г. 2. Изпращането на група военнослужещи от въоръжените сили на Република България на територията на Република Гърция със снаряжение, боеприпаси и екипировка за участие в двустранна гръцко-българска подготовка за времето от 30 октомври до 1 ноември 2019 г. В изпълнение на разпоредбите на Закона са уведомени съответните компетентни държавни органи. Уведомленията са постъпили в периода от 9 до 28 октомври 2019 г. и са предоставени на Комисията по отбрана. Следващи съобщения: - в изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България министър-председателят на Република България уведомява Народното събрание, че Министерският съвет е приел Решение № 615 на Министерския съвет от 2019 г. за разрешаване участието на военнослужещи от състава на Националния мобилен модул по комуникационно-информационни системи на НАТО в Мисията на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане в Афганистан „Решителна подготовка“ в периода от 1 януари до 31 юли 2020 г. Планираният срок за участие е съобразен с чл. 71 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. В изпълнение на разпоредбите на Закона за решението на Министерския съвет е уведомен и Президентът на Република България. Уведомлението е постъпило на 17 октомври 2019 г. с вх. № 902-00-38 и е предоставено на Комисията по отбрана; - на 25 октомври 2019 г. от Националния център за парламентарни изследвания е постъпил Доклад с резултатите от емпирично социологическото изследване на тема „Общественото мнение по актуални проблеми в сферата на здравеопазването“, проведено в периода 19 – 27 септември 2019 г. Съгласно чл. 17 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Докладът и приложенията към него са публикувани на сайта на Националния център за парламентарни изследвания; - в Народното събрание от Сметната палата са постъпили Одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. със Становище на Сметната палата по отчета за изпълнението на бюджета на Касата за 2018 г.; Актуализирана програма за одитната дейност на Сметната палата за 2019 г. с вх. № 924-00-17 от 18 октомври 2019 г. С писма на председателя на Народното събрание материалите са предоставени на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по здравеопазването и са на разположение в Библиотеката на Народното събрание; - в Народното събрание са постъпили Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнение на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода от 22 септември 2019 г. до 21 октомври 2019 г. и Протокол № 39 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, проведено на 23 октомври 2019 г., на което Отчетът е разгледан и обсъден. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът и Протоколът са изпратени на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Преминаваме към първа точка от приетата Програма за работа: ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ПОДАДЕНА ОСТАВКА ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЛИЛЯНА ПАВЛОВА, 16.10.2019 Г. Имаме заявление от народния представител Лиляна Павлова Павлова, народен представител от Трети изборен район – Варненски, с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подава оставка като народен представител, избран в мандата на Четиридесет и четвъртото народно събрание. Ще Ви запозная с Проекта за решение: „РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Лиляна Павлова Павлова като народен представител от Трети изборен район – Варненски.“ Моля, гласувайте предложения Проект на решение. Гласували 160 народни представители: за 156, против 3, въздържал се 1. Предложението е прието. Следващата точка от Програмата е: ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ПОДАДЕНА ОСТАВКА ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ВОЛЕН СИДЕРОВ, 24.10.2019 Г. Той е народен представител, нечленуващ в парламентарна група, от Тридесет и първи многомандатен изборен район – Ямболски. „Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка като народен представител в мандата на Четиридесет и четвъртото народно събрание, избран от Тридесет и първи изборен район – Ямболски.“ Ще Ви запозная със служебния Проект за решение: „РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Волен Николов Сидеров като народен представител от Тридесет и първи изборен район – Ямболски“. Моля, гласувайте. (Шум, реплики, провиквания от нечленуващи в ПГ народни представители.) Вече сме в режим на гласуване. Гласували 166 народни представители: за 149, против 9, въздържали се 8. Предложението е прието. Продължаваме с трета точка: ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ И НОЕМВРИ 2019 Г. ВНОСИТЕЛИ: НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА, ВАЛЕНТИН КАСАБОВ, ЙОРДАН ЦОНЕВ, КРИСТИАН ВИГЕНИН И ПОЛИНА ЦАНКОВА. Заповядайте. КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! (Народният представител Волен Сидеров разговаря с председателстващия Емил Христов.) Временната анкетна комисия бе създадена в края на месец юли и след създаването ѝ бяха проведени пет заседания, на които бяха изслушани множество… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Извинявам се! (Народният представител Волен Сидеров продължава разговора си с председателстващия Емил Христов.) КРАСИМИР ЦИПОВ: Бяха изслушани представители на Националната агенция по приходите, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Комисията за защита на личните данни, Държавна агенция „Електронно управление“, представители на Прокуратурата, на Висшия адвокатски съвет и на Нотариалната камара. Поради големия обществен интерес намираме за необходимо да бъдат проведени изслушвания също така и на представители на Асоциацията на банките, Асоциацията на фирмите, предоставящи бързи кредити, както и в заключение отново да бъдат изслушани представители на НАП, които да представят на вниманието на народните представители от Временната анкетна комисия какви мерки са предприели. Смятаме, че работата на Временната анкетна комисия трябва да бъде удължена до 30 ноември 2019 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Ципов, това беше процедурно предложение, нали така? КРАСИМИР ЦИПОВ: Не, не беше процедурно предложение, а представяне на мотивите. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Малко май разменихме точките. Ние сме по друга точка от дневния ред. (Шум и реплики.) По начина на водене. ПАВЕЛ ШОПОВ (нечленуващ в ПГ): Господин Председател, уважаеми колеги! Явно, господин Председателю, на Вас толкова Ви се искаше да се гласува по-бързо искането за оставка на господин Волен Сидеров, че не спазихте елементарни правила от Правилника. Когато Вие обявихте точката, следваше да подканите залата за дебат. Вие не го направихте. Вие дори не погледнахте залата, както някога един Ваш предшественик по комунистическо време – Бонев, мисля, че се казваше, от БЗНС, когато питаше, гледайки надолу в документите, има ли някой „за“, някой „против“ или някой „въздържал се“, той не поглеждаше залата. Видях – Вие не погледнахте залата. Вие трябваше да дадете възможността за дебат, като подканите залата. Това се прави винаги! Аз се опитах още тогава да направя искане за повторно гласуване. Вие отново не погледнахте залата. Вдигах ръка. Вие не дадохте и тази възможност. Явно, че сте от тези, които с облекчение в момента и за в бъдеще ще гледат на тази оставка и това, че Волен Сидеров няма да бъде в залата, за да хвърля камъни в блатото – в колониалното блато, което е толкова зеленясало, толкова пихтиесто, че камъните ще казват само едно „цоп“ в това блато, без то да се разплиска! Явно това блато е обхванало и нашето Народно събрание, и Вие с поведението си го показахте! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Шопов. Ще Ви запозная с Проекта за решение за работата на Народното събрание: „РЕШЕНИЕ за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2019 г. Народното събрание на основание чл. 74 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: 1. Народното събрание не провежда пленарни заседания на 31октомври и 1 ноември 2019 г. 2. В дните по т. 1 се провеждат заседания на парламентарните комисии. 3. За дните по т. 1 на народните представители се признават транспортните разходи, извършени само по повод участие в заседания на парламентарните комисии.“ Има ли изказвания? Не. Подлагам на гласуване представения Ви Проект за решение. Гласували 146 народни представители: за 134, против 8, въздържали се 4. Предложението е прието. Госпожо Нинова, имате думата за декларация от името на парламентарна група. КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Мина първият тур на изборите за местна власт. Партийните отчети за безапелационни победи ще правим след втория, а и не им е тук мястото, но искам да поставя на Вашето внимание някои изключително остри въпроси, които касаят всички ни – всички партии, всички парламентарни групи и касаят България. Става въпрос за пороците в изборния процес, които изкривяват реалния вот на българския народ. Видяхме ги и на тези избори. Първо, ужасяващо купуване на гласове, и Вие го знаете, под зоркия поглед на българските институции, на МВР и на властта. (Шум и реплики.) Докато МВР арестуваше, задържаше или изземваше, както искате го наречете, баници на кандидати на БСП, защото черпят с тях за Димитровден и МВР смята това за купуване на гласове, под техния зорък поглед истинските купувачи на гласове, които са престъпници, защото това е престъпление по Наказателния кодекс, спокойно раздаваха до 300 лв. на глас в България. Докато МВР и властта разпитваха кандидат на БСП за кмет дали е бил роми, набил физически, за да гласуват за него, ромските махали под строй гласуваха за властта. Ето как: само в една секция от 420 души – 383 (91% за властта); в друга от 424 – 344 (82% за властта); в един район от 2600 – 2000 ромски гласа за властта! Следващото – страх, внушаван у хората отново от управляващите. Властта беше употребена, за да плаши хората по тяхно признание. Чухме откровения на български граждани в ефир да казват: „Страх ни е от всичко – че ще ни запалят къщата, ще ми запалят колата, ще ми спрат топлия обяд от социалната кухня, ще ме изгонят от работа“. Властта беше внушаваща и използваща страховете на хората. Властта използва бедността на хората, които признаваха, че са взели 20 лв., защото са гладни и искат да ядат. На следващо място – цялата държавна администрация, и общинска под страх и по списък гласува за властта, защото ще си загуби работата, ако не го направи. Развихрихте ужасяваща компроматна война срещу опонентите, жлъч, омраза и насъскване на българския народ едни срещу други по принципа „Разделяй и владей!“ Управляващите опорочиха и тези избори, но сега искам да кажа нещо за всички ни – управляващи, опозиция, партии, извънпарламентарни и граждански сдружения, за всички ни. Уважаеми колеги, по предварителни данни, ще изчакаме и окончателните, разбира се, но по предварителни – 400 хиляди невалидни бюлетини, 15% невалидни бюлетини. Още на първия ден след минаването на втория тур на изборите отново ще поставим въпроса за машинното гласуване. Премахнахте го, за да фалшифицирате. (Реплики от ГЕРБ: „Стига манипулации!“) Четиристотин хиляди гласа не са отчетени по Ваша воля, защото няма машинно гласуване, защото така е по-лесно – да купувате и да изкривявате вота! Още един удар по всички ни – избирателната активност отново е ниска. Колеги, за пореден път призоваваме – замислете се върху това! Това е шамар за всички ни – за всички партии, за цялата политическа система и за статуквото. Ако не променим това, хората ще ни изгонят всички – няма да правят разлика между управляващи и опозиция. Ниската избирателна активност е изключително важен въпрос, защото показва апатия, показва аполитичност, показва недоверие, че гласът на хората може да реши нещо. Те смятат, че всичко е предварително нагласено. И тези фалшиви бюлетини – 400 хиляди невалидни, и това купуване на гласове налива вода в тази мелница – че от тях не зависи нищо. Всички трябва да променим поведението си така, че избирателната активност да бъде по-висока. Накрая, призовавам всеки свободен българин, който иска това да се промени – злоупотребите на властта в избирателния процес могат да бъдат преодолени само с висока избирателна активност, затова, уважаеми българи, не стойте по домовете си! Как ще живеете утре зависи от това какво правите днес. Излезте и гласувайте за себе си и за промяната. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаема госпожо Нинова. Продължаваме. Имате думата, госпожо Дариткова. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Благодаря на всички парламентарни групи, че подкрепиха решението на Народното събрание да нямаме пленарни заседания следващите два дни, защото това ни предпазва именно от употребата на парламентарната трибуна за предизборна агитация – нещо, което смятам, че е категорично недопустимо. С това си поведение ние не мотивираме хората да имат по-добро отношение към Народното събрание и към политическите партии, защото отговорността е на всички нас. Още по-голяма е отговорността на лидерите на политически партии. Смятам, че тук, от тази трибуна, ние категорично заявихме, че след изборите ще търсим наистина едно сериозно, конструктивно, диалогично обсъждане на Изборния кодекс с цел да избегнем всички негативни прояви, които сме отчели по време на изборите. Ще търсим решения, които да направят процедурата максимално прозрачна. Не смятам, че внушенията, че поради една или друга причина някой не е спечелил достатъчно гласове на тези избори, са полезни преди балотажи. От една страна, преди няколко дни чухме от колегите отляво, че са спечелили максимален брой гласове и са изключително успешни на тези избори, при условие че имат наистина шанс само в два областни града, а от друга страна, сега слушаме за манипулации. КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България, от място): А това не е ли агитация? ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Нали всеки български гражданин, когато има информация за нарушения на законите, трябва да подаде сигнал, и това се доказва по надлежния ред? ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): А кой да даде този сигнал? ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Аз смятам, че сте достатъчно смели и отговорни да сигнализирате органите на властта. Отговарям на подвиквания от залата. КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България, от място): Ние да, но хората – не. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Такива сигнали има и от всяка една от общините. Аз самата, проследявайки изборния процес в региона, който представлявам, знам за такива сигнали. Така че така се доказват престъпления и те после следват съответния правно установен ред за доказателство и наказание. Искам да апелирам: всички български граждани също да участват активно в тези избори, защото само чрез активно, масово участие, от една страна, добива легитимност избраният представител в местната власт, от друга страна, по този начин могат да се преодолеят всички негативни последствия от контролирания вот. Тук абсолютно се солидаризирам с призива на госпожа Нинова. Уважаеми колеги, надявам се да приключим успешно днешното пленарно заседание и наистина изборите да приключат успешно за всички тези, които искат местната власт не с цел да се гордеят с нея, а с цел да работят в интерес на хората. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Дариткова. Продължаваме с: ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ВРЕМЕННАТА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ОКОЛО СЛУЧАЯ С ИЗТОЧВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЕЛЕКТРОННАТА БАЗА ДАННИ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ. Имате думата, уважаеми господин Ципов. Вие представихте мотивите на вносителите. ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, приемете извиненията ми – не разбрах, че има промяна в дневния ред и представих мотивите по Проекта за решение. Ще бъда кратък, да призова народните представители да подкрепят Проекта за решение, за да може Временната анкетна комисия да свърши своята работа. Предложението е срокът за работа на Комисията да се удължи до 30 ноември 2019 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Бихте ли представили и Проекта за решение? ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: „Проект! РЕШЕНИЕ за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция по приходите Народното събрание на основание чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Удължава срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция по приходите до 30 ноември 2019 г. включително.“ Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ципов. Изказвания има ли? Подлагам на гласуване представения Ви Проект за решение. Гласували 105 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. Следващата точка е: ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ДА ИЗВЪРШИ ОДИТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА КЪМ НАТО ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С РАЗХОДИТЕ ЗА ОТБРАНА НА БЪЛГАРИЯ, СЪГЛАСНО КЛАСИФИКАЦИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА НА НАТО. Вносители: народният представител Дора Христова и група народни представители. Имате думата за представянето на Доклада на Комисията по бюджет и финанси, уважаема госпожо Ангелова. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател. Най-напред моля за процедура за допуск на генерал Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение. Гласували 97 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 3. Предложението е прието. Моля, поканете заместник-министър Запрянов. Моля, продължете, уважаема госпожо Ангелова. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: „ДОКЛАД относно Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието на предоставената от Министерството на отбраната към НАТО информация, свързана с разходите за отбрана на България, съгласно класификацията и изискванията на НАТО, № 954-02-102, внесен от Дора Христова и група народни представители на 10 октомври 2019 г. На заседание, проведено на 10 октомври 2019 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения Проект за решение. На заседанието присъства Цветан Цветков – председател на Сметната палата. В мотивите към Проекта за решение вносителите посочват, че през последните години България чрез Министерството на отбраната е подавала непълна информация за разходите за отбрана към НАТО. От официалните прессъобщения на НАТО във връзка с докладите за разходите за отбрана на държавите членки навсякъде Република България е посочена със забележка, която посочва, че в разходите за отбрана не са включени разходите за пенсии на военни и цивилни служители на военни ведомства. В тази връзка от важно значение за цялото общество, предвид размера на средствата, които се отделят от всички български граждани, е извършването на одит на подаваната от Република България цялостна информация за разходите за отбрана и коректното ѝ представяне в съответствие с класификацията и изискванията на НАТО. След проведеното обсъждане на Комисията по бюджет и финанси с 16 гласа „за“, без „против“ и “въздържал се“ предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния: „Проект! РЕШЕНИЕ за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието на предоставената от Министерството на отбраната към НАТО информация, свързана с разходите за отбрана на България, съгласно класификацията и изискванията на НАТО Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата РЕШИ: 1. Възлага на Сметната палата да извърши одит за съответствието на предоставената от Министерството на отбраната към НАТО информация, свързана с планираните разходи за отбрана на България, съгласно класификацията и изискванията на НАТО за 2018 г. и 2019 г. 2. Срокът на извършване на одита е до 30 ноември 2019 г. 3. Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата е до 20 декември 2019 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ангелова. Имате думата за изказвания. Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване представения Ви Проект за решение. Гласували 101 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. Уважаеми народни представители, следващото редовно пленарно заседание ще бъде на 6 ноември 2019 г. от 9,00 ч. Закривам заседанието. (Звъни.) (Закрито в 9,43 ч.) Заместник-председател: Емил Христов Секретари: Стоян Мирчев Николай Александров

Чехия подкрепя идеята на председателя на парламентарната Комисия по културата и медиите Вежди Рашидов за общ европейски стандарт на страните-членки на ЕС в опазването на културното наследство, борбата с незаконния трафик на културни ценности, с фалшификатите на произведения на изкуството и с фалшивите новини. Председателят на Комисията по културата и медиите разговаря в Прага с председателя на Комисията по културата в Камарата на депутатите в Чешкия парламент Мартин Бакса. Вежди Рашидов е на еднодневно работно посещение в чешката столица.

На срещата присъстваха депутатът от Комисията по културата в Камарата на депутатите Антонин Станек и българският посланик в Прага Йордан Първанов.

Мартин Бакса, който е и кмет на Пилзен, поздрави Вежди Рашидов за впечатляващото му представяне на прочутото Лондонско биенале, както и за изложбата му “Страсти” в Пловдив. ”Пилзен беше вече столица на културата, сега е Пловдив и аз зная колко е важно изкуството и талантът да бъдат достойно представени”, отбеляза председателят на Комисията по културата в Камарата на депутатите в Чешкия парламент.

Председателят на Комисията по културата в Камарата на депутатите в Чешкия парламент приветства идеята на Вежди Рашидов през следващата година София да бъде домакин на среща на председателите на парламентарните комисии по култура на страните-членки на ЕС, на която да бъдат обсъдени конкретни мерки за подкрепа на общите усилия на Европа за опазване на културното наследство, както и други актуални теми.

„Сигурен съм, че само с активни общи усилия ние, като страни-членки на ЕС, можем да постигнем най-доброто за опазване на паметниците на културата и категорично да се противопоставим на нелегалния трафик на артефакти“, подчерта председателят на Комисията по културата и медиите. Радвам се, че и Чехия подкрепя моето предложение българският парламент да бъде през 2020 година домакин на европейски форум по тези теми, както и по проблемите с фалшифицирането на произведения на изкуството и с фалшивите новини, които засягат всички държави, добави Вежди Рашидов. България има уникално културно наследство, а Европа е най-старият континент, люлка на безценни цивилизации, и затова сме длъжни да опазваме заедно създаденото през вековете", каза по време на срещата Вежди Рашидов. Мартин Бакса изрази готовност Чехия да представи на форума в София най-добрите си практики, за да се използват за създаването общ европейки стандарт за опазването на културното наследство.

Търг с тайно наддаване № 1/2019 г. за възлагане преработка на отнети и изоставени в полза на държавата по ЗАДС акцизни стоки – алкохол и алкохолни напитки, обявява ТД на НАП Варна на 22.11.2019 г.

Акцизните стоки, които ще се възлагат за преработка, се съхраняват в бидони в складове, находящи се в гр.Варна и гр.Русе. 

Огледи могат да бъдат извършвани от 14.11.2019 г. до 19.11.2019 г. (включително) от 09.30 ч. до 16.00 ч.

Толерантността, разбирането и уважението към другия човек винаги са били в кръвта на българския народ. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание Емил Христов по време на срещата си с председателя на Националната коалиция в подкрепа на евразийското еврейство Даниел Рубин. Сред основните теми на разговора бяха предстоящите законодателни промени по отношение на езика на омразата и антисемитските прояви. Беше подчертана ролята на Димитър Пешев и депутатите от 25-ото Народно събрание за спасяването на 48000 български евреи по време на Втората световна война.
 
Заместник-председателят на парламента Емил Христов изрази безпокойството си от възраждащите се човеконенавистнически идеологии. Той посочи, че усилията на институциите у нас са добре координирани, като уточни, че през първата половина на 2020 г. в пленарната зала ще бъдат гласувани изменения в текста на чл. 108 от Наказателния кодекс. Заместник-председателят на Народното събрание добави, че разпространението на античовешки идеологии без ефективно наказание е крайно неприемливо. Заедно трябва да успокоим страха на обикновените хора, да работим по-активно сред младото поколение, да обменяваме идеи, защото само по този начин ще преодолеем тези проблеми, заявърши Емил Христов.
 
Заместник-министърът на външните работи и национален координатор за борба с антисемитизма Георг Георгиев благодари на законодателната институция за активните й действия по отношение на справянето с антисемитските прояви и изработването на политики срещу езика на омразата. В хода на разговора той отбеляза, че България среща сериозна подкрепа за това и в международен план.
 
Вие сте страна, в която има нулева толератност към дискриминацията и която подкрепя свободата и равнопоставеността на еврейското население, каза председателят на Националната коалиция в подкрепа на евразийското еврейство Даниел Рубин. Той сподели идеята си за създаването на музей на Холокоста у нас, защото светът трябва да види смелостта на българското население за спасяването на десетки хиляди евреи по време на Втората световна война.
 
Сред останалите акценти на срещата бяха и традиционно добрите дипломатически връзки с Израел, както и дейността на групите за приятелство в парламентите на двете страни.

Парламентът удължи до 30 ноември срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите /НАП/. Решението беше взето със 103 гласа "за" и двама въздържали се.

В мотивите за решението се посочва, че поради големия обществен интерес анкетната комисия е необходимо да изслуша представители на Нотариалната камара, Камарата на частните съдебни изпълнители, Асоциацията на банките, Асоциацията на фирмите, предоставящи бързи кредити, Висшия адвокатски съвет, за да се установи дали има наличие на проблеми в ежедневната им дейност след теча на данни. Предвижда се и изслушване на НАП, на което народните представители и обществото да бъдат запознати с предприетите мерки от тяхна страна.

С две отделни гласувания Народното събрание прекрати пълномощията като депутати на Лиляна Павлова и Волен Сидеров.

30/10/2019 - 01/11/2019
1. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Лиляна Павлова, 16.10.2019 г.).
2. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Волен Сидеров, 24.10.2019 г.).
3. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция по приходите (Вносители: Красимир Ципов, Александър Иванов, Маноил Манев, Валентин Касабов, Халил Летифов, Румен Гечев, Жельо Бойчев и Емил Димитров, 3.10.2019 г.).
4. Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието на предоставената от Министерството на отбраната към НАТО информация, свързана с разходите за отбрана на България, съгласно класификацията и изискванията на НАТО (Вносители: Дора Христова и група народни представители, 10.10.2019 г.).
5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (Вносител: Министерски съвет, 2.9.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 31 октомври 2019 г.
6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма (Вносител: Министерски съвет, 26.8.2019 г.) – точка първа за петък, 1 ноември 2019 г.

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) е приета с Решение № 142 на Министерския съвет на 15 март 2019 г. Дългосрочната стратегическа цел по отношение на застаряването е насочена към създаване на условия за активен и достоен живот на възрастните хора чрез осигуряване на равни възможности за пълноценното им участие в икономическия и социален живот на обществото.

 

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.) съдържа четири приоритета:

 

  • Приоритет 1: Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на заетостта;
  • Приоритет 2: Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на участието в обществото;
  • Приоритет 3: Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на самостоятелния живот;
  • Приоритет 4: Създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните хора на национално и на регионално ниво.

 

Към всеки от приоритетите са разписани конкретни мерки, които ще бъдат проследявани чрез двугодишни планове и двугодишни отчети за изпълнение на Стратегията. Първият План обхваща периода 2019 – 2020 г., като представя оперативна рамка за предприемане на комплексни действия и мерки в отговор на предизвикателствата, породени от застаряването на населението.

 

Министерството на труда и социалната политика координира разработването на Плана за 2019 - 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.), като прилага подход на максимално широко съгласуване. Проектът на План бе изготвен в рамките на Междуведомствената работна група по демографски въпроси, доходи и жизнено равнище към министъра на труда и социалната политика, която е основен инструмент на националния механизъм за координация и мониторинг и в която участват представители на министерствата, държавните агенции, социалните партньори, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Българския червен кръст и др.

 

Мерките в Плана за 2019 - 2020 г. ще бъдат финансирани от бюджетите на компетентните ведомства според Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и 2020 г., Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, други оперативни програми, както и по европейски и международни проекти.

 


Дата на откриване: 29.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 29.11.2019 г.

Остават два дни за подаване на декларации за дължими данъци от предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън тези по трудов договор, и са задължени по закон да удържат данък. Декларацията – по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци. Авансовият данък за доходите от наем, от друга стопанска дейност и за паричните доходи от други източници, удържан за доходи, изплатени през третото тримесечие на 2019 г., се декларира в срок до 31 октомври 2019 г.

Декларацията се подава и от физически лица, ако предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, не е задължено да удържа и съответно да внася данък. Дължимите данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е придобит доходът, като за доходи от наем или от друга стопанска дейност, придобити от физическите лица през третото тримесечие на годината, срокът съответно е 31 октомври 2019 г.

 Декларацията за дължими данъци се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически и юридически лица (например върху възнаграждения за технически услуги, доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени на местни и чуждестранни физически лица, на чуждестранни юридически лица (в случаите, когато данъкът е дължим) и на местни юридически лица, които не са търговци, включително общини.

 Информация за попълване декларациите и внасяне на суми към бюджета, може да се получи в сайта на приходната агенция - www.nap.bg  или на телефона на НАП - 0700 18 700 /обажданията се таксуват по тарифа на съответния оператор/. 

С проекта на Наредба сa изменени и допълнени текстове по разпоредбите, свързани с изпълнение на дейностите за предоставяне и ползване на механизма лична помощ.

С разработването и приемането на Наредбата за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ се подобрява новата правна рамка, която ясно постави фокуса върху защитата и гарантирането на правата на хората с увреждания.

Представеният нормативен акт прецизира конкретни разпоредби и оптимизира процедурите по целесъобразното осъществяване на тази асистентска подкрепа и синхронизиране с принципите и изискванията на действащото трудово и осигурително законодателство.

Очакваните резултати с приемането на проекта на Наредба са подпомагане на цялостния процес при прилагане на механизма лична помощ, което да способства за ефективното изпълнение на държавната политика за предоставяне на лична помощ на хора с увреждания, осъществявана от Министерството на труда и социалната политика.


Дата на откриване: 26.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 24.11.2019 г.

Проект на Решение за изменение на Решение № 208 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.

 

Отговорна дирекция:  Финанси на общините
E-mail: e.petkova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 25.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 25.11.2019 г.

Документът дава основните насоки за провеждането на единна политика в областта на държавния дълг, в съответните с очакваните макроикономически и бюджетни прогнози в тригодишен времеви хоризонт. Предназначението ѝ е да оцени и ограничи в максимална степен рисковете, които структурата и профилът на дълга генерират и да осигури стабилни източници за дългово финансиране.

 

Отговорна дирекция: "Държавен дълг"
E-mail: v.vacheva@minfin.bg  и  s.davidova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 25.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 07.11.2019 г.