Счетоводен и данъчен справочник

nssi118Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец август 2019 г. е 972,20 лв.

nssi118Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец август 2019 г. е 972,20 лв.

Председателствали: заместник-председателите Емил Христов и Кристиан Вигенин Секретари: Станислав Иванов и Филип Попов ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ (звъни): Има кворум. Откривам заседанието. Ще Ви запозная с Проекта на програмата за работа на Народното събрание за периода 9 – 11 октомври 2019 г.: „1. Второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Общ проект, изготвен от Комисията по правни въпроси въз основа на приетите на първо гласуване на 25 септември 2019 г. законопроекти с вносители: Корнелия Нинова и група народни представители на 2 септември 2019 г.; Искрен Веселинов и група народни представители на 3 септември 2019 г.; Веселин Марешки и група народни представители на 5 септември 2019 г. 2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Вносител е Министерският съвет на 19 август 2019 г. Приет на първо гласуване на 26 септември 2019 г. 3. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти Вносител е Министерският съвет на 2 септември 2019 г. Приет на първо гласуване на 26 септември 2019 г. – точка първа за четвъртък, 10 октомври 2019 г. 4. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция по приходите (Вносители: Красимир Ципов, Александър Иванов, Маноил Манев, Валентин Касабов, Халил Летифов, Румен Гечев, Жельо Бойчев и Емил Димитров на 3 октомври 2019 г. – точка първа за петък, 11 октомври 2019 г. 5. Парламентарен контрол.“ Подлагам на гласуване предложената Програма за работа за периода 9 – 11 октомври 2019 г. Гласували 137 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 24. Програмата е приета. Ще Ви запозная с постъпили законопроекти и проекторешения за периода 2 – 8 октомври 2019 г.: Проект на решение за удължаване срока на действие за Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източването на информация от електронната база данни на Националната агенция по приходите. Вносители са народните представители Красимир Ципов, Александър Иванов, Маноил Манев, Валентин Касабов, Халил Летифов, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Емил Димитров. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието и храните. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси. Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., Доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г.; Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2018 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2018 г. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по труда, социалната и демографската политика. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Общо имаме четири постъпили законопроекта. Започваме с: ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС. Доклад на Комисията по правни въпроси. Заповядайте, уважаема госпожо Александрова, да ни запознаете с Доклада. ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател. Моля на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да подложите на гласуване процедура за допуск на заместник-министъра на правосъдието Евгени Стоянов. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване постъпилото предложение за допуск в залата. Гласували 129 народни представители: за 126, против няма, въздържали се 3. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Доклад относно Общ законопроект, № 953-03-68 от 1 октомври 2019 г., на приетите на 25 септември 2019 г на първо гласуване: Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-60, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 2 септември 2019 г.; Законопроект за допълнение на Наказателно процесуалния кодекс, № 954-01-61, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 3 септември 2019 г. и Законопроект за допълнение на Наказателно процесуалния кодекс, № 954-01-63, внесен от Веселин Найденов Марешки и група народни представители нa 5 септември 2019 г. „Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс“.“ Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване текста на вносителите за наименованието на Закона. Гласували 138 народни представители: за 136, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По параграф единствен има предложение на народните представители Анна Александрова, Красимир Ципов и Иглика Иванова-Събева: Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф единствен, който става § 1: „§ 1. Създава се нов чл. 369а: „Основания, при които не се допуска съкратено съдебно следствие Чл. 369а. Съкратено съдебно следствие в случаите по чл. 371, т. 2 не се допуска при умишлено причиняване на смърт.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Заповядайте, госпожо Нитова. СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕВА (БСП за България): Уважаеми народни представители, тежката телесна повреда води до трайно разстройство на здравето на човека. Причинените увреждания засягат необратимо здравето, а оттам и живота на увредения. Те засягат не само физическия му статус, но и психологическия, защото увреденият човек не се чувства пълноценен гражданин. Не е справедливо тези престъпления – нанасянето на тежка телесна повреда, да останат в кръга на престъпленията, за които се прилага съкратеното съдебно следствие. Изправени сме пред следната дилема: бързина или справедливост? Тъй като правото е изкуство за справедливостта, приоритет е справедливостта. Това са и обществените очаквания. Хората очакват от съдебния акт да е справедлив и да раздаде възмездие, но тази справедливост трябва да бъде постановена в актовете в разумни срокове. Самата бързина на наказателния процес не гарантира това. Искам да отговоря на някои от аргументите на нашите опоненти вчера в Правна комисия, че разглеждането на такъв вид дела по общия ред ще води до забавянето и проточването им години наред. Но разглеждането на тези дела по общия ред могат да завършат със справедлива присъда и в казусите при наличието на многобройни смекчаващи вината обстоятелства. Тогава съдът ще произнесе своя акт при условията на чл. 55 от Наказателния кодекс, тоест може да слезе под минимума на предвиденото за това наказание. Затова считаме, че оставането на тежките телесни повреди в процедурата по Глава двадесет и седма от Наказателно процесуалния кодекс не е справедливо. Държа да отбележа, че и становището на Прокуратурата е в тази насока. От представената вчера справка на заседанието на Правната комисия е видно, че за периода от 2015-а до 2019 г. от общо 567 осъдени и санкционирани лица по тези текстове на Закона 156 от тях са наложени по реда на съкратеното съдебно следствие, тоест една трета от санкционираните лица. Затова, уважаеми колеги, ние няма да подкрепим това предложение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нитова. Реплики има ли? Не виждам. Други изказвания? Имате думата, господин Зарков. КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Жалко е, че след като постигнахме консенсус не само между нас, но до голяма степен и между правоприлагащите органи и експертната общност, отново влизаме в противоречия, които не отговарят нито на обществените причини, които породиха този дебат, нито на професионалните разсъждения, които изразихме и които като че ли ни събраха на първо четене. От обществен план ясно е какво предизвика тези промени. Цяло лято се говореше за тях – до такава степен, че пό миналата седмица имаше брожения. И благодарение на инициативата на БСП и на председателя ни Корнелия Нинова събрахме Председателския съвет, на който – поправете ме, ако греша – постигнахме съгласие за това, че преди да излезем във ваканция този проблем ще бъде решен по начина, по който е предложен тогава от три парламентарни групи – „БСП за България“, „Обединени патриоти“ и ВОЛЯ. Днес се предлага този текст да бъде сериозно осакатен и тежките телесни повреди да отпаднат като критерий, по който да не се провежда съкратеното съдебно следствие. В професионален мащаб считам, че това предложение не е издържано. Очевидно е, че основата на въпроса е в принципа на съответствие между наказанието и престъплението – принцип, който е подложен под натиск както от процедурата за съкратено съдебно следствие, така и от други процедури за ускоряване на процеса, като например споразумението. Този натиск може да бъде оправдан и неоправдан. Политически въпрос, въпрос на правилно определяне на обществените очаквания, на обществените опасности на дадени деяния е ние, като законодател, да сложим границата. От БСП от години насам твърдим, че тази граница е там, където престъплението води до най-тежкото накърняване на основното благо, поставено най-високо в йерархията на нашите разбирания, а именно човешкия живот и физическата неприкосновеност. Там стои границата! Всички аргументи, които обясняват, че така ще доведем до по-дълги процеси, до евентуални трудности, са верни, но те важат за всяко едно престъпление! Ние не можем да оставим в случая, както и колежката Нитова каза преди малко, идеята за бързина, за скорост да бъде за сметка на идеята за постигане на целите на наказанието, една от които е наказанието само по себе си, друга от които е превенцията – индивидуална и обща. И тук ми се стори, че ние постигнахме разбирателство, казвам още веднъж, и не виждам защо възбуждате този дебат, още повече че от цитираната вчера статистика се вижда, че тези дела не са чак толкова много. Още повече че във Вашето така наречено алтернативно предложение са изредени също определени престъпления – тежки, които трябва и според Вас да бъдат обект на различно третиране в съкратеното съдебно следствие или в последствията от него. В обществено-политически план също това е грешно. Защо? Защото тежкото чувство за неадекватност на наказанието ще се прояви пак утре по повод на престъпление, което ще доведе до тежки телесни повреди и ще предизвика в хората реакция! И ние, вместо днес да решим този въпрос и да дадем някаква елементарна устойчивост на законодателния процес, ще се намерим в същата ситуация само след няколко месеца, със същия дебат и със същите реакции! От цялата процедура, която днес трябваше да завърши с категоричното прекратяване на възможността за съкратено съдебно следствие за престъпления, които водят до смърт или до тежка телесна повреда, останах с впечатлението, че големият проблем е, че управляващото мнозинство не разбира и не знае точно какво иска! Поставя ни пред едно решение, което приеха; започнахте да шикалкавите по причини, които до ден-днешен остават неясни. Първо, с отваряне на Наказателния кодекс, който, между другото, тук отново сте се опитали да вкарате – по-нататък ще стане дума (председателят дава сигнал, че времето е изтекло); и, второ, с тези решения, които сякаш искат да покажат, че Вие не падате по гръб. Не става дума за падане по гръб… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. КРУМ ЗАРКОВ: …става дума да си свършим работата, уважаеми дами и господа народни представители. Затова моля, особено тези, които първоначално подкрепиха текста… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Завършете мисълта си. КРУМ ЗАРКОВ: …да останем на варианта, за който се бяхме разбрали. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков. Реплики? Реплика – господин Веселинов. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Зарков, вземам реплика, защото много на едро говорите за управляващите мнозинства. Групата на „Обединени патриоти“ продължава да стои зад текста, който първоначално е внесла. Ние смятаме, че не трябва да бъдат изключвани от текста случаите на тежка телесна повреда, тъй като наистина това са случаи на изключително тежко увреждане на здравето. Все пак не трябва и толкова да сгъстяваме краските, защото след една почти четиригодишна борба за изключване поне на тежките, скандални, ужасяващи случаи, ако щете, на убийства, които потрисаха цялата нация, мисля, че това е една добра стъпка. Но във всеки случай продължаваме да си стоим на позицията за това, че тежката телесна повреда трябва да бъде изключена от обхвата на съкратеното съдебно следствие поради ред причини, голяма част от които изброихте. Така че много моля – по-внимателно с адреса на Вашата критика. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Веселинов. Втора реплика – господин Митев. ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колега Зарков, аз споделям аргументите Ви по отношение на тежката телесна повреда, но съжалявам, че вчера на заседанието на Правната комисия присъстваха прекалено малко колеги от „БСП за България“. Ако присъстваха повече колеги, въобще не е сигурно, че резултатът щеше да е този, който е записан в Доклада. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев. Има ли трета реплика? Няма. Дуплика – господин Зарков. КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа Веселинов и Митев! Първо, благодаря, че подкрепяте правилното решение – това, което и Вие внесохте след нас, защото е хубаво да се говори дълго време, но трябва и да се пише, и внася – иначе няма да се стига до тази зала. По отношение на това, че Вие сте част от управляващото мнозинство – в случая вземате правилното решение и се надявам да го отстоявате. Не е въпросът кой колко е правил в комисия – ние свършихме нашата работа, написахме текста, провокирахме дебата, благодарение на нас той е тук и днес, а не след месец, два или три. Така че ние нашата работа я свършихме. Моля Ви, свършете сега и Вие Вашата. Вижте, когато сте в управление, не може само меда – има и на меда жилото. Носите отговорност за всяко решение, което взема това управляващо мнозинство, от което Вие сте част. Иначе има и друга граница, освен тази, за която говорим по Наказателния кодекс, а тя е докъде стига един компромис, за да участваш във властта. Вие днес сте изправени и пред този въпрос, моите уважения. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Зарков. Продължаваме с изказванията. Господин Шопов, искахте думата – имате я. ПАВЕЛ ШОПОВ (нечленуващ в ПГ): Беше споменато, че промяната се прави под обществен натиск и недоволство вече няколко месеца. Не, уважаеми колеги, не от няколко месеца – от години тлее това напрежение и обществото страда от промяната, извършена още през 2006 г. Тогава във вихъра на либералническата вакханалия беше въведен този нелеп институт на бързото производство и оттогава се създават ред проблеми в правораздаването. Ние от „Атака“ тогава още единствени взехме позиция против него! Както винаги, тази позиция я отстояваме в десетилетията и стигнахме до този момент. При първото четене от трибуната от „Атака“ изразихме позиция, че сме за отпадане на целия този институт на бързото производство – ясно и категорично, и че трите законопроекта, които бяха внесени тогава, са недостатъчни по своята радикалност! На какво сме свидетели? В момента Комисията ни представя с нейно решение най-мекия вариант – даже не за тежки престъпления, а само за убийства! Аз Ви предричам, че ще минат година-две-три и в залата ще бъде внесено ново предложение, общественото напрежение ще продължи по разни поводи, ще продължи да съществува чувството на неудовлетвореност, чувството за ненаказуемост, защото този институт има точно тази задача – да се галят престъпниците! И това става вече в продължение на всичките тези 13 години. И се изпадна в правораздаването в един уклон, който гали престъпниците, в смекчителен обвинителен уклон, да го наречем така! Защото има и обвинителен – той е обратният, когато го прави Прокуратурата и когато всичко е по-тежко наказуемо. Но, колеги, тук в генезиса на проблема стои обстоятелството, забележете, има си начин, който се нарича „индивидуализация на наказанието“. Той се прилага във всеки един случай по усмотрение на съда, когато има смекчаващи вината обстоятелства – класика в правораздаването. Всичко това, за което говорим – бързото производство, е просто едно излизане от това основно положение, това е осакатяване на наказателната репресия, пак Ви казвам, по идеологически, либералнически съображения. Ако беше положителна стъпка този опит да се направи нещо в такава насока, то тази стъпка е абсолютно недостатъчна с това, което предприемаме и към което сме се устремили днес – да се отнася само за убийствата. Толкова много са тежките престъпления, при които се прилага този институт, че ще бъде абсолютно недостатъчно това действие, тази стъпка и след една-две-три години ще видите, че не удовлетворението в обществото, а тръпчивият, горчив вкус на ненаказуемост на дейците, на престъпниците ще остане в българското общество. Днес не правим почти нищо. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов. Има ли реплики? Не виждам. Изказване – господин Димитров. ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ОП): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, колеги! Господин Зарков, Вие сте Крум Зарков – не сте хан Крум. Да въвеждаме старо законодателство: око за око, зъб за зъб, зъб за чене, белим нокти до лакът, режем глави до кръста е нещо, което абсолютно е в миналото. Искате доживотно, без замяна – всякакви други присъди. Ако вчера Вие бяхте в Комисията, това предложение, което е и наше, и Ваше, щеше да мине – Вас Ви нямаше. Аз се въздържах. Но искам да кажа нещо друго. Вчера в Комисията се представи статистика. Уважаеми дами и господа, от 156 престъпления ние, премахвайки тези, които са свързани с умишлените убийства – и двата състава, премахнахме 146 и останаха 10 случая за пет години насам! Знаете ли колко от тези случаи са за тежка телесна повреда? Огромната цифра от един случай – един случай, в който този човек се е възползвал, но не е ясно дали е получил намаление на присъдата. И ние сега коментираме този един случай. Колегата от „Атака“ – прекрасна е идеята да промените и отмените целия този инструмент. С езика на статистиката: ако сме имали само един случай на тежка телесна повреда и той се е възползвал, излиза, че 100% от тези, които са извършили тежка телесна повреда за последните пет години, са се възползвали. А то е един случай! Със същия език на статистиката можем да кажем, че от народните представители в това Народно събрание всеки, който е бил обвинен, 100% са се възползвали от тази мярка, защото един Ваш лидер се възползва от тази мярка за намаление на наказанието, което Вие сега искате да отпадне! Аз мога в негова защита да кажа, че той не само сключи споразумение, но съдът не призна неговото споразумение и му увеличи двойно наказанието. Ако тръгнем да се занимаваме със статистика, защото тя е нещо като банските – показва почти всичко, но скрива най-важното, следва ли сега да кажем, че всички, извършили телесна повреда в България през последните пет години, са се възползвали от този инструмент? А то е било само един случай – не е ясно дали е получил намаление, или, че всички депутати също са се възползвали, а то е било само един, и вместо да получат намаление, са получили двойна присъда, което също е безпрецедентно. Ето, имаме български депутат, сключил е споразумение, сключил е за една година – съдът каза: „Не ти го признавам. Да, ама две.“ Според мен не беше справедливо тогава непризнаването на това споразумение. Статистиката е нещо, с което всеки играе. Истината е, че в тази зала сме се събрали и 240 човека заседаваме месеци наред за това, че през последните пет години един човек, причинил тежка телесна повреда, се е възползвал от тази мярка, но не е сигурно, дали я е получил. А ние вчера, отхвърляйки половината от нашето предложение – само за убийствата, от 156 случая за последните пет години, 146 ги отхвърлихме, те ще си получават пълно наказание. Ще припомня думите на главния прокурор: „В съда се решава от – до.“ В примера с шефа на „Атака“ – Волен Сидеров, той получи двойно наказание, но се възползва от този инструмент, Вие сега искате и него да премахнете. Той получи двойно – изключително несправедливо! По същия начин от тези 146 – не всички са получили, но от останалите 10, които са най-различни видове престъпления… И вчера правосъдният министър изрично каза, че държи този дебат да е след изборите, защото сега под натиск, с желанието да се харесаме на избирателите, ние бързаме да го решим. Уважаеми колеги, цялата зала тук обаче се занимава с един случай за последните пет години! Сигурно този човек дори не е получил облекчение на присъдата, или намаляване. Това, което взехме в Комисията като решение, защото Вас Ви нямаше да имаме мнозинство, е да отпаднат само убийствата. Тежката телесна не можа да мине. Ние ще се въздържим. Ако бяхте там, щеше да минат и двете. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Димитров. Реплика, господин Зарков. КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Димитров, Вие сте ревизор, но стилът Ви е далече от Гогол. Вашето разбиране за наказателно право и начинът, по който четете статистиката, показва единствено две неща: първо, нямате представа от нещата, за които говорите, второ, нямате представа от позицията на Вашата парламентарна група. Тежките телесни повреди и въобще – дори това, което казват от „Атака“ за пълното отменяне на съкратеното следствие, което според мен би било грешка, е дългогодишна позиция на Вашата група. На групата, на която Вие сте член. Не знам вчера колко сте били, какво сте си говорили? Споменахте главния прокурор – той подкрепя предложението в първия му вариант, така, както го внесохме. Така, както и съдиите, между другото, поставени пред алтернативните варианти, избраха този, който предлагаме. Няма никакво съмнение, че в ситуацията, в която сме поставени, по повод на решенията, които сме тръгнали да взимаме, това е правилното. От тук нататък – вчера кой бил не знам, днес да видим кой е и кой как гласува, защото Вие сте част от това мнозинство, а не ние. Ние това, което правим, е да си свършим работата, и като опозиция Ви дадохме текста, за който Вие говорите три години. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Втора реплика господин Нотев и трета реплика – господин Веселинов. ЯВОР НОТЕВ (независим от ПГ): Благодаря, господин Председател. Само едно изречение, за да потвърдя констатацията, че господин Димитров не знае за какво говорим в тази зала. Говорим за друга, различна процедура от тази, която Вие визирахте, когато дадохте примера с председателя на партия „Атака“. Споразумението с Прокуратурата и одобряването му от съда е нещо коренно различно, много различно от това, за което говорим днес. Не само по предмета, който обсъждаме – убийства и телесни повреди, тъй като е технология. Знаете, че става дума за признаване на фактите и служебно намаляване на санкцията с една трета. Такава процедура не е проведена. Моля да бъдете коректен и точен, особено когато цитирате конкретни казуси и се обръщате към народното представителство с примери от нашите среди. Много Ви моля! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Нотев. Господин Веселинов, имате думата за реплика. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаеми господин Димитров, не съм съгласен и оспорвам твърдението, че този един случай не е получил своето намаление на присъдата. Получил го е, тъй като има автоматизъм в този институт, и това е един от основните проблеми да го атакуваме. Мога да добавя, че не съм съгласен и с тезата, че БСП са изготвили този текст, защото те просто взеха нашия текст, който ние внесохме през 2015 г. Единствени ние – тогава от Патриотичния фронт, го подкрепихме, когато се гледаше в залата, това беше предложение между първо и второ четене, впоследствие го внесохме отново като самостоятелен Законопроект. За съжаление, той така и не видя разглеждане в Правната комисия, съответно влизане в залата. Така че това са нещата, които искам да допълня. Вярно, сега, когато след години с наша атака в медиите се създаде онази обществена вълна, която ние целяхме – има много герои, които искат да се закичат с тази теза, но истината е, че единствено ние – Патриотите, от четири години се борим последователно за ревизиране на този институт. Истината е, че тази промяна е много важна – отпадането на убийствата е една добра стъпка напред, но справедливостта изисква тежката телесна повреда също да отпадне от института съкратено съдебно следствие. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Веселинов. Дуплика – имате думата, уважаеми господин Димитров. ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ОП): Благодаря, уважаеми господин Председател. Господин Зарков, статистиката, която Ви цитирах, не е моя. Тя е на Прокуратурата на Република България – беше представена вчера, когато Вие отсъствахте, от заместник-главения прокурор Шишкова. Каквито и претенции да имате към статистиката, интерпретация на статистиката, се обърнете към Прокуратурата! Ако бяхте вчера, щяхте да ги чуете сами. Вие имате! По отношение на колегата Нотев. Вие се обявихте против тази възможност. Конкретизирайте си коя част точно! Вие обаче се възползвахте веднъж от тази възможност и не виждам нищо лошо в това. Дали Ви харесва или не моето изказване – Вашият лидер се възползва. Считам, че беше редно, считам, че беше правилно и считам, че не беше правилно да му увеличат двойно наказанието. Но ако сте против този инструмент, това е Ваше право, аз не съм против. По отношение на нашето държане вчера в Комисията. Ние се обявихме „против“ предложението на ГЕРБ и не го подкрепихме. Ако бяхте Вие там, резултатът щеше да е друг. Не ни вменявайте собствената си вина, отговорност и обяснение, че статистиката някой не я разбирал, пък само Вие я разбирате, цялата Прокуратура нищо не разбира, цялото съдопроизводство! Разбира се, че днес всеки вади своите дивиденти да се хареса на избирателя. Факт е обаче, че вчера имаше безспорни доказателства, безспорна статистика и твърдения на всички засегнати в този кръг –и министърът на правосъдието, беше и Прокуратурата, имаше и колеги, които се изказаха. Някои си припомниха миналото и казаха, че от предците ни го е имало този Наказателен кодекс, в него имаше и „убийство“. Сега вече го няма. Така че нека да бъдем наясно: ние не сме подкрепяли този текст и в пълен състав нашата парламентарна група беше там. И аз, и господин Христиан Митев не сме подкрепили за отпадане на тежката телесна повреда. Така че, ако има проблем, той е при Вас. Не се опитвайте да се криете зад когото и да е било! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Димитров. Продължаваме с изказвания – господин Ерменков и госпожа Нинова. ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Генезисът на проблема го помните – жестокото престъпление в Сотиря. То ескалира напрежението, то предизвика протестите, то ни накара най-накрая да се обърнем към проблема, който в момента обсъждаме. Помните, че малката Кристин беше намерена в тежко състояние, едва дишаща на входа на селото. (Шум и реплики.) И Ви питам… (Шум и реплики.) И Ви питам, ако лекарите бяха проявили чудеса от героизъм случайно, макар че минало време условно няма, и бяха спасили живота на това момиче, щеше ли това престъпление да бъде по-малко престъпление и то да заслужава по малко наказание? Питам Ви не за нещо друго, питам Ви, защото престъплението е извършено, действията са извършени и само благодарение на лекарите, бих казал, пак условно, това дете би могло да остане живо. И Вие, с Вашето решение, което предлагате – да отпаднат тежките телесни повреди от този текст, щяхте да направите така, че този човек да бъде оправдан или неоправдано да му бъде намалено наказанието. Това не е логично! Това не е човешко! И аз Ви моля, осъзнайте се! Приемете, че когато става въпрос за насилие над най-висшето човешко благо – неговия живот, и физическо посегателство върху неговото здраве, водещо до тежки последствия, не може да има компромиси с присъдата! Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ерменков. Има ли реплики? Не виждам. Госпожо Нинова, заповядайте – имате думата. КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми български граждани, дебатът днес стана твърде експертен и малко объркан, защото объркахме няколко правни института – изглежда това го разбираме само юристите. Затова бих искала да се изкажа по друг начин. За какво става дума? Ако днес някой изнасили и убие дете и си признае вината, присъдата му се намалява с една трета. След това може да бъде намалена отново, защото той се е подобрил в затвора, може и да бъде помилван. Това е фактическото състояние към момента. Българската социалистическа партия предложихме при тежки телесни повреди и убийства или тежки телесни повреди, водещи до смърт, да няма такова съкратено производство при признание. Да има присъда до живот без право на замяна. Смятаме, че това е справедливо. Колегите от ГЕРБ осакатиха този текст и оставиха само убийства, без другите тежки престъпления. И сега, да се опитам да обясня, какво означава това. Скъпи българи, ако някой направи с Вас следното: причини Ви продължително разстройство на съзнанието, постоянна слепота с едното или с двете очи, постоянна глухота, загуба на речта, детеродна неспособност, обезобразяване, което причинява завинаги разстройство на речта или на сетивен орган, загуба на единия бъбрек, слезката или на крило на белия дроб, загуба или осакатяване на крак или ръка, постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота Ви, тоест това са тежките телесни повреди, ако някой Ви причини това и Ви остави за цял живот с опасност за Вас поради общо разстройство на здравето, отиде и си го признае, според ГЕРБ този човек трябва да бъде с намалена присъда от една трета. А ако е добър в затвора, може да му се намали още – предсрочно да се пусне, може и да бъде помилван. Това е тежката телесна повреда! Ето за този въпрос става дума днес. И се вадят следните аргументи: малка била статистиката на извършените такива престъпления или ако премахнем съкратеното производство, процесът ще стане много бавен и много скъп. Представете си срещу това, което може да Ви причини някой и утре да се разхожда свободно по улицата, докато Вие цял живот лежите в болница с опасност за живота, срещу това Ви се казва: „Ама, статистиката е малка.“ Статистика или справедливост и възмездие?! Бързина на процеса или справедливост и възмездие?! Аз благодаря на Прокуратурата и на съдиите в България, които по този казус застанаха единодушно зад предложението на БСП, въпреки че те ще бъдат потърпевшите, защото при тях ще се усложни процеса – те ще трябва да вършат повече работа. Въпреки това достойно и професионално казаха: „Време е за справедливост.“ Преди време поставихме дебата за маловажните случаи поради огромната битова престъпност. Както знаете, при такива случаи по селата – за кражби или престъпления, които са определени в Кодекса за маловажни, процедурата е специална. За да има справедливост казахме – дайте да дискутираме, да обмислим, да променим маловажния случай. Е, не! От тази страна (посочва в дясно) – не. Сега казваме: дайте да дискутираме, да обсъдим, да махнем съкратеното производство при най-тежките престъпления и при убийства. Не, отдясно, от ГЕРБ (посочва в дясно) – пак не. Изводът ми е само един: докато ГЕРБ управлява страната, няма да има справедливост, уважаеми българи. Промяната е във Вашите ръце. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Господин Ципов. КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Дебатът, който водим след внасянето на тези законопроекти, е дали да има справедливо наказание. Само че, уважаеми народни представители, дали да има справедливо наказание не се решава в Наказателно-процесуалния кодекс. Текстовете са в Наказателния кодекс. Чухме спекулации: ГЕРБ бил виновен за това или за онова, за липсата на справедливост. Да припомним, когато се въведе първото ограничение на съкратеното съдебно следствие, уважаеми народни представители, това се случи, заради това че имаше постановени присъди под минимума. Така че, когато говорите за справедливо наказание, тогава, когато се ограничава приложното поле на съкратеното съдебно следствие, имайте доблестта да отговорите на пострадалите и на жертвите – може ли да дадем гаранция с промените в Наказателно-процесуалния кодекс, не в Наказателния кодекс, че няма да имаме присъда под минимума. Нека да бъдем откровени. Не можем да дадем тази гаранция – такъв е отговорът. Дори да ограничим съкратеното съдебно следствие за всички тежки престъпления, това са 95% от Наказателния кодекс, пак не може да дадем тази гаранция – това, което очакват близките на пострадалите и жертвите. Нека да водим дебата такъв, какъвто трябва да бъде и да го водим професионално. Какво искаме да постигнем? Да решим въпроса тогава, когато има извършено тежко убийство, да няма възможност извършителят, признавайки фактите и обстоятелствата, непрекъснато в този дебат се говори за признаване на вина, а когато има признаване на вина това може да се приеме за смекчаващо обстоятелство, и пак да стигне до несправедливо наказание. Така ли е, уважаеми народни представители от „БСП за България“? (Реплики от „БСП за България“: „Не, не е така!“) Не! Отговорете ми в реплика, ако желаете. Не! Какво целим да постигнем днес? Да отговорим на обществените очаквания, а тези обществени очаквания са именно да има едно такова справедливо наказание. Вчера в дебата в Правната комисия стана дума за това, че при съкратеното съдебно следствие няма пълноценно разследване. Това е съдебна фаза на наказателния процес. Ако трябва да припомним какво се случваше в годините назад преди да съществува този институт – трябва да напомним, че делата се точеха по пет, шест, десет, петнадесет години, експертизи се губеха, свидетели забравяха своите показания, дадени в досъдебното производство. И какъв беше резултатът? Какъв беше резултатът?! Постигахме ли справедливо наказание?! Отговорът е прост. Не, не го постигахме. След като получихме указанията на Европейската комисия, решенията на Европейския съд по правата на човека в Страсбург за бавно правосъдие, след като през 2006 – 2007 г. се прекратиха поради изтекла давност няколкостотин хиляди наказателни дела, се въведе този институт и той дава резултати. И недейте да заблуждавате от тази висока трибуна, че във всички случаи има редукция на наложените наказания с една трета. Текстът на Наказателния кодекс в момента е ясен. Това, което иска обществото от нас, е да няма възможност наложеното тежко наказание „доживотен затвор без замяна“ да се замени „с доживотен затвор“, а „доживотен затвор“ – „с лишаване от свобода от 20 до 30 години“. Това е хипотезата за умишлено причиняване на смърт. Достатъчно ясна беше позицията вчера и на Прокуратурата. Така че, когато говорим за тези неща, нека да говорим такива, каквито са, а не да спекулираме. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ципов. Реплика от господин Зарков. КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ципов, започвам оттам, откъдето завършихте – да не спекулираме, а да говорим конкретно. Съзнавате добре, че случаят, който обсъждаме – Наказателно процесуален кодекс, е директно свързан за наказанието по Наказателния кодекс, тъй като е единственият случай, в който се налага автоматично намаление на наказанието, и неслучайно в текста, който сме изписали, сме фиксирали онази хипотеза на съдебното съкратено следствие, която при признаване на факти и обстоятелства, както Вие правилно казвате: води до прилагане на общата част на Наказателния кодекс и в частност на чл. 58а. Става дума за автоматизъм и неслучайно този автоматизъм е необходим, за да проработи тази процедура. И неслучайно от 2006 г. насам ние твърдим, че тези престъпления, които водят до убийство и тежка телесна повреда, не трябва да бъдат обект на тази процедура. Чисто, ясно, просто решение, тоест прието решение. Какво казвате на хората: „Избирайте – казвате Вие – между един процес, който тече 10 – 12 години и накрая свършва по давност, или една трета наказание.“ Що за сделка им предлагате? А не може ли и двете? А не може ли бърз и справедлив процес? А не може ли бързо дознание, качествена организация на работата на съдилищата, нови съдийски карти, съдебна реформа, която да гарантира едновременно бърз процес и достатъчно справедливо наказание?! Чувал съм, че в някои страни са го постигнали. Ние защо не можем? Какъв е този фатализъм? Освен това, напомням Ви, че в това Народно събрание Вашето мнозинство прие серия промени за ускоряване на наказателния процес и че ситуацията въобще не е такава, каквато беше преди време. Някои промени са спорни, други не. По някои сме спорили, след година-две ще видим кой е бил прав, но за наказателния процес, за неговото развитие, особено в съдебна фаза, доста беше направено през годините. И сега въпросът е много ясен и конкретен и той е: считате или не, кажете го веднъж завинаги, защото от две-три седмици вече слушаме как едновременно съдебното следствие е много хубаво, ама може за малко, ама може не за толкова, ама… Кажете чисто, просто и ясно! (Председателя дава сигнал, че времето е изтекло.) Ще имате време, имаме само две точки от дневния ред. Чисто, просто… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: И все пак, придържайте се към времето. КРУМ ЗАРКОВ: Извинявам се, господин Председател, задавам въпроса и приключвам. Вие съгласни ли сте да се съкрати, да се отмени съдебното следствие… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Завършете мисълта си, господин Зарков, моля Ви. КРУМ ЗАРКОВ: …за тежките телесни повреди или не? Ако не – защо? Кажете веднъж завинаги, за да разберем! (Ръкопляскания от „БСП за България“.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Господин Манев. МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ): Господин Ципов, имам една молба към Вас, тъй като тук на колегите, дето разпалено говорят от трибуната, им е много трудно след лидера им да обясняват какво е наказателно право и че политиката и наказателното право нямат нищо общо, да вземете да кажете, че това, което ни прочетоха от трибуната, са резултати, а в наказателното право определящ е умисълът и вината и не можеш да говориш за настъпили резултати от паднала тухла от третия етаж на апартамента Ви, ако там няма умисъл и вина. Моля Ви, просто една малка кратка лекция по прилагане на наказателното право! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Манев. Госпожо Александрова – трета реплика. ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаеми господин Ципов, моята реплика към Вас е да обясните на колегите отляво, когато казваме статистиката от 2007 г. – с 275 000 прекратени преписки и пуснати престъпници на свобода, да се разхождат сред хората, чиито деца са убити, бихте ли казали на колегите отляво, към момента България на кое място в Европа се намира по бързина в наказателния процес. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Александрова. Господин Ципов, имате думата за дуплика. КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Да започна с Вас, господин Манев. Не мога да си позволя да отговоря на Вашия въпрос по такъв начин, защото моите скромни юридически познания няма как да ме доведат дотам да изнасям лекции на хора с изключително сериозен, дълъг практически и юридически стаж. Това по отношение на Вас. Уважаема госпожо Александрова, винаги има какво да се желае за това да се постигне бързина в процеса, само че дебатът днес е за справедливото наказание. Но през този месец, през който водим дебата, уважаеми господин Зарков, явно стигнахме дотам не да водим дебат дали може да бъде постигнато справедливо наказание, а водим дебат дали въобще може да се стигне до наказание. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ципов. Продължаваме с изказванията. Господин Митев. ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители! Всъщност този текст, който разглеждаме сега, не е внесен преди един месец, не е свързан само с последните трагични случаи на убийства, а това е една борба, която от „Обединени патриоти“ водим още от предишното Народно събрание. Още през 2015 г. беше внесен първият законопроект, с тази редакция. Там бяха включени случаите на извършване на тежки престъпления след употреба на алкохол и упойващи вещества. Тогава този текст беше отхвърлен. Сега, за съжаление, вчера в Правната комисия, заради отсъствието на колегите от „БСП за България“, вместо да разглеждаме варианта, който беше внесен от нас и от тях, и е идентичен, ние в крайна сметка сме изправени пред избора дали да подкрепим в този случай отпадането на съкратеното съдебно следствие при умишленото причиняване на смърт, или, иначе казано, на умишлените убийства. При тази дилема за мен решението е ясно. Отпадането на умишлените убийства от обхвата на съкратеното съдебно следствие е една решителна крачка напред в постигането на справедливост в наказателното правораздаване. Оттук нататък това, което трябва да се направи по отношение на тежките телесни повреди, и ние се ангажираме да го направим, е да внесем отново законопроект, с който тежките телесни повреди също да бъдат изключени от обхвата на съкратеното съдебно следствие. За нас тази борба не е приключила. Ние ще я продължим. Ще продължим да излагаме аргументите си в тази посока, но няма как да не подкрепим огромната крачка напред, която се прави с отпадането на умишленото причиняване на смърт от обхвата на съкратеното съдебно следствие. От една страна, защото сме се борили толкова дълги години, не се борим от един месец, повече от четири години се борим за това. От друга страна, защото ние ще продължим да действаме по същия начин по отношение на отпадането от обхвата на съкратеното съдебно следствие на тежки телесни повреди. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев. Първа реплика, госпожо Нитова. СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕВА (БСП за България): Уважаеми господин Митев, аз ще Ви задам един въпрос: извинявайте, от Вашето пространствено изказване не можах да разбера Вие как ще гласувате? Кой Законопроект ще подкрепите – нашия, внесен от БСП, или този на ГЕРБ, както вчера имаше такъв въпрос по повод изказването на заместник-главния прокурор Шишкова? (Реплики.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Има ли друга реплика? Господин Митев, заповядайте за дуплика. ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Нитова, първо, няма наш, няма Ваш. Ние гласуваме в момента общ законопроект. Второ, това, което ще бъде подложено на гласуване сега, е редакцията, която е приела Комисията. Няма в случая законопроект на ГЕРБ. Има предложение, което беше внесено между първо и второ четене и което можеше да бъде отхвърлено, ако Вашата група беше в залата вчера в Комисията. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Митев. Продължаваме с изказванията. Има ли други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Ще подложа на гласуване редакцията, която Комисията предлага на Параграф единствен по вносител, който става § 1. Моля, гласувайте. Гласували 165 народни представители: за 92, против 62, въздържали се 11. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател. Предложение на народните представители Анна Александрова, Красимир Ципов и Иглика Иванова-Събева за създаването на § 2. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 2: „§ 2. В чл. 411а се създава нова aл. 4: „ (4) На специализирания наказателен съд са подсъдни и делата от компетентност на Европейската прокуратура.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Господин Зарков. КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Председател! С този текст се създава подсъдността и се определя подсъдността на бъдещите дела, които ще води Европейската прокуратура, когато тя започне реално да функционира. Според мен избързваме с решението на този въпрос. Причините за това са, че Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза по наказателноправния ред и всички правила, които ще определят компетентността и работата на Европейската прокуратура, не са все още транспонирани в българското законодателство. И това, че с този закон казваме, че ги прилагаме, съвсем не е достатъчно. Доказателство за това е, че и в момента, доколкото ми е известно и четох в пресата, в Министерството на правосъдието работи работна група, която трябва да стикова съставите на Наказателния кодекс, да напише нови, ако трябва, да оправи старите, така че да бъде транспонирана в материално-правен аспект тази прокуратура. Съгласете се, че е нормално, първо, да се види кои дела ще се гледат, и след това да се определи къде ще се гледат. Досега компетентността на Специализирания наказателен съд се определя по два типа – единият е материално-правен, така започна – като съд, специализиран в определени състави от Наказателния кодекс. Другият е по отношение на качеството на подсъдимите лица – висши длъжностни лица и така нататък. Тук не е ясно точно какво продължаваме да правим с този Наказателен съд и със специализираното наказателно правосъдие. Колко ще са тези дела? Колко ще са тези състави? Има ли обезпеченост да се гледат там? Защо се бърза с този текст, вместо той да бъде част от общия проект на Наказателния кодекс по транспониране на Директивата, за мен остава мистерия. Попитах и на Правна комисия и не можах да намеря отговор. Считах, че този въпрос, бидейки не толкова спешен, колкото предишният, който обсъждахме, ще бъде обект на по-дълбока и по-пространна дискусия и в Министерството на правосъдието, и в Министерския съвет, и в експертната общност преди да дойде при нас, за да се произнесем накрая. Защо обаче се бърза? Защо той намира тук своето място – това е отговор, който очаквам от вносителите госпожа Александрова, Красимир Ципов и Иглика Иванова-Събева? Надявам се много да го получим, за да знаем какво правим, иначе отново някак си слагаме каруцата пред коня. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Зарков. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Госпожо Нинова, заповядайте. КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми управляващи, имам по-скоро въпроси към Вас! Внасяте подсъдност на Специализирания съд на делата от Европейската прокуратура и Ви питам: кога ще имаме правила, кога ще гласуваме реда, по който ще бъдат избрани онези делегирани български прокурори, които ще отговарят за България по линия на Европейска прокуратура и европейска наказателна политика? Бързате да определяте подсъдността, но никак не бързате да внесете яснота кога и как ще избираме тези хора. И не си и помисляйте, тихомълком и без правила, някъде в Министерския съвет да ги решите и изберете без критерии, определяни в Народното събрание, без дебат и без кандидатури. Просто Ви предупреждавам. Европейската прокуратура е един изключително важен институт за справедливост в Европа, но и в България също, разбира се. Очакваме, освен подсъдността, в много скоро време да внесете и начина за избиране на европейските прокурори за България. Ние имаме готовност да го направим и ако не го направите в скоро време, ще внесем промени в Закона за съдебната власт. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Има ли реплики? Господин Шопов, заповядайте за изказване. ПАВЕЛ ШОПОВ (нечленуващ в ПГ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Досега беше поставян въпроса защо избързваме, защо толкова рано – необходимо ли е, наложително ли е? Никъде тук във внесените документи не се видя кои сме – първи ли сме, втори ли сме, има ли други страни от всичките 27 ли бяха в Европейския съюз, да са го направили вече? Аз си спомням в началото на 80-те години, понеже съветските другари били тогава решили и имало индикации, че там следствието щяло от Прокуратурата да бъде прехвърлено в МВР – в България го направиха, за да бъдем първи – преди още да се е случило там. После в Съветския съюз това не се случи, не стана. Намерението е било отпаднало поради разумни съображения, обаче в България си остана. Това, което вършим в момента, ми прилича на едно такова прибързване. Трябва да сме наясно, че това е акт, който предава отново за пореден път част от суверенитета ни, дотолкова доколкото е останал той, защото много малко суверенитет на държавата България, на Република България е останал. В тази насока – още един удар, още един пирон в ковчега на българския суверенитет. Правим го с един юнашки жест – ей така, защото там, в Европейския съюз, това е решено и нека да бъдем първи. Явно тук някои искат да се натегнат. Не е друга причината и отговарям на този въпрос защо толкова бързаме преди други действия и актове да бъдат извършени. Това е най-лесното, но някои искат да бъдем първи и да докладват бодро на брюкселските господари – в България го направихме, и дори да заявят и да кажат в други страни: „Последвайте нашия светъл пример!“ Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов. Има ли реплики? Няма. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията и подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на § 2 с текст съгласно Доклада на Комисията. Гласували 139 народни представители: за 92, против 46, въздържал се 1. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народните представители Анна Александрова, Красимир Ципов и Иглика Иванова-Събева. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде наименование „Допълнителна разпоредба“ с § 3: „Допълнителна разпоредба § 3. Член 201, ал. 2 от Наказателния кодекс и чл. 83а, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания въвеждат изисквания на Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (OB, L 198/29 от 28 юли 2017 г.)“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на ново подразделение с наименование „Допълнителна разпоредба“ и текст на § 3 съгласно Доклада на Комисията. Гласували 130 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 35. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народните представители Анна Александрова, Красимир Ципов и Иглика Иванова-Събева – създава се подразделение „Заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Емил Димитров, Красимир Ципов и Явор Нотев по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде наименование „Заключителни разпоредби“ с параграфи 4 и 5: „Заключителни разпоредби „§ 4. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 201: а) досегашният текст става ал. 1; б) създава се ал. 2: „(2) Наказанието по ал. 1 се налага и когато деянието е извършено от чуждо длъжностно лице.“ 2. В чл. 251 ал. 2 се отменя. 3. В чл. 260в, ал. 1 след думата „търговия“ се добавя „или извършва друг вид дейност или действие“. § 5. В Закона за административните нарушения и наказания в чл. 83а, ал. 1, в текста преди т. 1 след думите „чл. 172а – 174“ се поставя запетая и се добавя „201 – 203“.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕАМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Изказване – господин Зарков. КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Многократно е ставало дума, че в тази легислатура и в парламента като цяло се злоупотребява с текста на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника ни. Това е онзи текст, който позволява на народни представители и на второ четене, след като са изтекли сроковете за правене на предложения, да правят инцидентни такива. По този начин, естествено, няма никаква възможност нито за дълбочинно размишление върху проекта, нито за кой знае каква мотивация. Обикновено се прави с мотиви, че трябва да стане бързо по една или друга причина – виси наказателна процедура, натиска срок. Тази порочна практика е особено опасна, когато се прилага към Наказателния кодекс. Уважаеми дами и господа, с тази книга, която ние лековато променяме, хора влизат в затвора, губят свободата си, други, които заслужават, остават ненаказани. Абсолютно безотговорно е такова поведение. Ако разгледаме внимателно трите точки, които ни се предлагат така на коляно, първата е свързана с онази директива, за която говорихме и част от чийто изисквания транспонираме – казахме вече за това. Втората е свързана с чл. 251 от Наказателния кодекс, който засяга тези, които не изпълняват задължения за деклариране на парични средства, благородни метали и други ценни вещи. Обръщам внимание върху този текст не само защото той е практически важен, но и защото преди две години, а именно на 22 ноември 2017 г., той беше обсъждан в Правната комисия, само че тогава беше въведен като нормално предложение и не можа да се получи дебат. Тогава вносителите, пак натиснати от международна юриспруденция, предлагаха коренно различен подход. В момента се предлага да се отмени наказанието конфискация на тези средства, които не са били надлежно декларирани или са укрити по някакъв начин. Тогава се предлагаше нещо по-балансирано, при което едни наказания се намаляваха, други се увеличаваха. Както и да е. След дебат в Комисията решихме, че това не е правилен подход и че е необходима допълнителна кореспонденция със съответните институции. Сега разбирам, че по този текст отново има наказателна процедура и ни се предлага отново да реагираме като ощипани зайчета, за да отговорим на нея, рискувайки, от една страна, да направим текста неефективен, а от друга страна, дори да не отговорим на изискванията, които европейските институции са поискали от нас. Няма никаква причина за подобно бързане. Един такъв текст, който е подкрепен с международна юриспруденция, препоръки, предварителен дебат отпреди две години в Правната комисия, становища, може да бъде внесен нормално, да бъде разгледан нормално, да бъде приет ефективно, за да бъде ефикасен. Не мога да разбера, още веднъж казвам и съжалявам за това, как може да се отнасяме с един от най-важните закони в държавата, с този, който решава кой е свободен и кой не, по този начин?! (Ръкопляскания от „БСП за България“.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? Също не виждам. Закривам разискванията и подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на подразделение „Заключителни разпоредби“ с параграфи 4 и 5 и текст съгласно Доклада на Комисията. Гласували 131 народни представители: за 95, против 36, въздържали се няма. Предложението е прието. Продължаваме с: ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ. Доклад на Комисията по земеделието и храните – имате думата, уважаема госпожо Белова. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Уважаеми господин Председател, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да бъде гласуван допуск до заседанието на Народното събрание за лицата: Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката; Слави Кралев – директор на дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ в Министерството на земеделието, храните и горите; Симонета Бонева – началник на отдел „Търговски механизми“ в дирекция „Външноикономическа политика“ при Министерството на икономиката; Нина Христова – държавен експерт в отдел „Търговски механизми“ в дирекция „Външноикономическа политика“ при Министерството на икономиката; Светослава Малчева – главен експерт в отдел „Търговски механизми“ в дирекция „Външноикономическа политика“ при Министерството на икономиката. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Подлагам на гласуване направеното предложение за допуск в залата. Гласували 105 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. Моля, поканете допуснатите лица в залата. Моля, продължете, госпожо Белова. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, № 902-01-43, внесен от Министерския съвет на 19 август 2019 г., приет на първо гласуване на 26 септември 2019 г. – проект за второ гласуване. „Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване наименованието на Закона. Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 1: „§ 1. В чл. 9 ал. 5 се изменя така: „(5) Редът за разглеждане на споровете по окачествяването на тютюна се урежда с наредба, издадена от министъра на земеделието, храните и горите.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Има ли изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 1. Гласували 88 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 20. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 2. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Има ли изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на Комисията § 1 да стане § 2. Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 2 има предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3: „§ 3. В чл. 21 се създават нови ал. 4 и 5: „(4) Лицата по ал. 1 и организациите за научни изследвания и висшите училища, които осъществяват научни изследвания, научно приложна и иновативна дейност в областта на тютюна и/или тютюневите изделия, могат да притежават технически съоръжения, предназначени за рязане на тютюн. (5) В 14-дневен срок от придобиване или разпореждане с техническо съоръжение, предназначено за рязане на тютюн, лицата и организациите по ал. 4 подават уведомление до Министерството на икономиката.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Има ли изказвания по текста? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на Мария Белова и група народни представители, с редакцията на текста от страна на Комисията на § 2, който става § 3. Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма. Предложенията са приети. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители – да се създадат нови § 4 и 5: „§ 4. В чл. 22 думите „чл. 21“ се заменят с „чл. 21, ал. 1“. § 5. В чл. 25, ал. 1 думата „предлагане“ се заличава.“ Комисията подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Има ли изказвания? Няма. Обявете гласуване по предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 4 и 5. Гласували 80 народни представители: за 79, против 1, въздържали се няма. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 3 има предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 6: „§ 6. В чл. 26а се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 съюзът „и“ се заменя с „или“. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Производителите и вносителите на нови тютюневи изделия при условията и по реда на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186 на Комисията от 25 ноември 2015 година за установяване на формат за представянето и предоставянето на информация за тютюневи изделия (ОВ, L 312/5 от 27 ноември 2015 г.), наричано по-нататък „Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186“, предоставят чрез Общия електронен портал на Европейския съюз (EU-CEG): 1. информация за съставките и емисиите съгласно чл. 35б, ал. 1; 2. наличните научни изследвания за токсичността, опасността от пристрастяване и атрактивността на новото тютюнево изделие, по-специално по отношение на съставките и емисиите му; 3. наличните изследвания, обобщени оценки за новото тютюнево изделие и пазарните проучвания за предпочитанията на различни потребителски групи, включително на младите хора и пушачите; 4. друга налична и относима информация, включително анализ на риска и ползата от новото тютюнево изделие, очакваните последици при започване и при преустановяване на употребата на тютюневи изделия, както и предвиждания, свързани с възприемането от страна на потребителите.“ 3. В ал. 3: а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Уведомлението по ал. 1 се представя в електронна форма 6 месеца преди пускането на пазара на съответното изделие и съдържа:“; б) създава се т. 3: „3. дата на предоставяне на информацията по ал. 2.“ 4. В ал. 4 т. 3, 4, 5 и 6 се отменят. 5. В ал. 8 думите „вносителите или лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз“ се заменят с „и вносителите“. 6. Алинеи 9 и 10 се изменят така: „(9) Производителите и вносителите на нови тютюневи изделия предоставят при условията и по реда на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186 чрез Общия електронен портал на Европейския съюз (EU-CEG) всяка нова или актуализирана информация за изследвания, проучвания и друга информация, станала им известна след подаване на уведомлението по ал. 1. (10) Производителите, вносителите или лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, нови тютюневи изделия, уведомяват в електронна форма Министерството на икономиката за информацията по ал. 9 и посочват датата на предоставянето й чрез Общия електронен портал на Европейския съюз (EU-CEG).“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията, за текста на § 3 по вносител, който става § 6. Гласували 77 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 4 има предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 7: „§ 7. В чл. 26б се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) В публичния регистър се вписват: 1. производителят на изделието; 2. вносителят или лицето, което въвежда изделието на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз; 3. търговската марка на изделието; 4. разновидността на изделието; 5. информацията по чл. 26а, ал. 2, т. 1, с изключение на информацията, която представлява търговска тайна.“ 2. Създава се ал. 3: „(3) Административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, които предоставят обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите представяне на доказателства за информация, вписана в публичния регистър по ал. 1.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за § 4 по вносител, който става § 7. Гласували 80 народни представители: за 79, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 5 има предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 8: „§ 8. В чл. 30, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 13 след думата „опаковки“ се добавя „и с външни опаковки“ и думите „за етикетиране и опаковане“ се заменят с „на глава десета „б“. 2. В т. 17 буква „г“ се отменя. 3. Създава се т. 20: „20. тютюневи изделия за пушене, съдържащи добавки, улесняващи вдишването или абсорбирането на никотина.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма. Подлага на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на§ 5 по вносител, който става § 8. Гласували 77 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 9. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 6, който става § 9. Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 7 има предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 10: „§ 10. Създава се чл. 31в: „Чл. 31в. Забранява се пускането на пазара на: 1. тютюневи изделия, за които не са предоставени данните и информацията по чл. 35б, ал. 1 и 2 и чл. 35д, ал. 1; 2. нови тютюневи изделия, за които не е представено уведомление по чл. 26а, ал. 1 и приложенията по чл. 26а, ал. 4; 3. електронни цигари и контейнери за многократно пълнене, за които не е представено уведомлението по чл. 43а, ал. 1 и не са представени данните и информацията по чл. 43б; 4. изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, за които не е представена информацията по чл. 43к, ал. 1, т. 1 и декларацията по чл. 43к, ал. 1, т. 2.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията, за текста на § 7 по вносител, който става § 10. Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 8 има предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 11: „§ 11. В чл. 35б се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз“ се заменят с „и вносителите на“. 2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз“ се заменят с „и вносителите на“. 3. В ал. 3 думите „вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз“ се заменят с „или вносителите на“. 4. Алинеи 4 и 5 се изменят така: „(4) Производителите и вносителите на нови и/или изменени цигари, пури, пурети, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за лула, тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане, тютюн за орална употреба и тютюн за водна лула предоставят данните и информацията по ал. 1 и 2 за съответните изделия преди пускането им на пазара. (5) Данните и информацията по ал. 1 – 4 се предоставят при условията и по реда на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186 чрез Общия електронен портал на Европейския съюз (EU-CEG).“ 5. Алинея 6 се отменя. 6. В ал. 7: а) точки 1 и 3 се отменят; б) в т. 7 думите „вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз“ се заменят с „и вносителите на“. 7. В ал. 8 думите „обработващи и съхраняващи“ се заменят с „които имат достъп до“ и думите „ал. 7, т. 1“ се заменят с „ал. 1 и 2“. 8. Създава се ал. 10: „(10) Разходите на Института по тютюна и тютюневите изделия за извършване на дейностите по изпълнение на Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (OB, L 127/1 от 29 април 2014 г.), включително за осигуряване на необходимото лабораторно оборудване, се финансират със средства от бюджета на Селскостопанската академия.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Имате думата, госпожо Бъчварова. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За пореден път с промяната в Закона за тютюна и тютюневите изделия се възлагат функции на Института по тютюна, които са свързани с прилагането на директива – в случая директива от 2014 г. Тези функции, които следва да изпълнява Институтът, са далече от това, с което е финансово осигурена Селскостопанската академия. Селскостопанската академия е научна организация и нейният бюджет се формира на база на научни проекти, които се изпълняват в структурата на Академията. Докато тези функции, които се възлагат – това е единственият институт, при който със закон се възлагат определени дейности по изпълнение на Директивата, не са включени в бюджета на Селскостопанската академия. Нашето предложение беше тази дейност да се финансира от бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите. Прие се един компромисен вариант, в който целево се записва, че Селскостопанската академия е задължена да осъществи финансирането на дейности, свързани с лабораторното оборудване, а също така и с дейностите, които ще се изпълняват по Директивата. Честно да Ви кажа, аз не съм много убедена, че това ще се случи, още повече, ако няма и контрол от страна на Министерството на земеделието, храните и горите по отношение на това как ще се разпредели бюджетът и такива средства ще бъдат ли осигурени. Затова много ми се иска, приемайки този компромисен вариант – Селскостопанската академия да финансира тези дейности, да има и последващ контрол от страна на Министерството, защото в противен случай ще се получи така, че Академията няма да разпредели целево финансови средства за изпълнение на дейности, които са изключително важни и които съответно не само в България, но и в Европейската комисия по прилагането на Директивата ще се предлагат. Предполагам, няма да оспорваме това предложение, но ни се иска, когато се приема бюджетът, този въпрос да бъде поставен и съответно да намери своето решение и финансово изражение в бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите, респективно в Селскостопанската академия. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Бъчварова. Има ли реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията, за текста на § 8 по вносител, който става § 11. Гласували 82 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 17. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 9 има предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 12: „§ 12. В чл. 35в се правят следните изменения: 1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз“ се заменят с „и вносителите на“. 2. В ал. 2, изречение трето думите „вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз“ се заменят с „или вносителите на“. 3. В ал. 3, изречение първо думите „вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз“ се заменят с „или вносителите на“. 4. Алинея 4 се изменя така: „(4) Производителите или вносителите на цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари предоставят Доклада по ал. 3 на Европейската комисия и на Института по тютюна и тютюневите изделия най-късно 18 месеца след включването на добавката по ал. 1 в приоритетния списък по чл. 35б, ал. 2, т. 2. Докладът се предоставя при условията и по реда на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186 чрез Общия електронен портал на Европейския съюз (EU-CEG).“ 5. В ал. 6 думите „извършва проверка на докладите по ал. 3“ се заменят с „може да поиска докладите по ал. 3 да бъдат подложени на партньорска проверка от независим научен орган“.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията, за текста на § 9 по вносител, който става § 12. Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 10 има предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 13: „§ 13. В чл. 35г думите „вносител или лице, което въвежда на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз“ се заменят с „или вносител на“.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията, за текста на § 10 по вносител, който става § 13. Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 11 има предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 14: „§ 14. В чл. 35д се правят следните изменения: 1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз“ се заменят с „и вносителите на“. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Данните и информацията по ал. 1 се представят при условията и по реда на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186 чрез Общия електронен портал на Европейския съюз (EU-CEG).“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване, предложената от Комисията редакция за текста на § 11 по вносител, който става § 14. Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 12 има предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 15: „§ 15. В чл. 35е се създава ал. 7: „(7) Изображенията на потребителските опаковки и на всякакви външни опаковки на тютюневите изделия, насочени към потребителите, трябва да отговарят на изискванията на тази глава.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията, за текста на § 12 по вносител, който става § 15. Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 13 има предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 13 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърлянето на § 13 по вносител. Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 14 има предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 16: „§ 16. В чл. 35р думите „участващи в търговията с тютюневи изделия – от производителя до последния икономически оператор преди първия търговски обект за продажба на дребно (икономически оператори по веригата за доставка)“ се заличават.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията, за текста на § 14 по вносител, който става § 16. Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат нови § 17 и 18: „§ 17. В чл. 35с думите „по веригата за доставка на тютюневи изделия преди първия търговски обект за продажба на дребно“ се заличават. § 18. В чл. 35т се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „по веригата за доставка на тютюневи изделия преди първия търговски обект за продажба на дребно“ се заличават. 2. В ал. 9 думите „по веригата за доставка на тютюневи изделия преди първия търговски обект за продажба на дребно“ се заличават.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 17 и 18 с текст, съгласно Доклада на Комисията. Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По §15 има предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 19: „§ 19. В чл. 43а се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „и лицата“ се заменят с „или лицата“. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Производителите и вносителите на електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене при условията и по реда на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2183 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за установяване на общ формат за уведомлението за електронни цигари и контейнери за многократно пълнене (OB, L 309/15 от 26 ноември 2015 г.) в зависимост от вида на изделието предоставят чрез Общия електронен портал на Европейския съюз (EU-CEG): 1. списък на съставките, които се съдържат в изделието и на емисиите в резултат на използването му, за всяка марка и за всеки тип, включително техните количества; 2. токсикологичните налични данни за съставките и емисиите на изделието, включително при нагряване, като се посочват по специално въздействието им върху здравето на потребителите при вдишване и евентуалният им ефект на пристрастяване; 3. информация за дозите на никотина и абсорбирането му, когато се консумира при нормални или разумно предвидими условия; 4. описание на съставките на изделието; когато е приложимо и описание на механизма за отваряне и за зареждане на изделието; 5. описание на производствения процес, включително дали той включва серийно производство, и декларация, че производственият процес осигурява съответствие на изделието с изискванията на тази глава; 6. декларация, че производителят и вносителят носят пълна отговорност за качеството и безопасността на изделието, когато се предлага на пазара и се използва при нормални или разумно предвидими условия.“ 3. В ал. 3: а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Уведомлението по ал. 1 се представя в електронна форма 6 месеца преди пускането на пазара на съответното изделие и съдържа:“; б) точка 3 се изменя така: „3. дата на предоставяне на информацията по ал. 2.“; в) точки 4, 5, 6, 7 и 8 се отменят. 4. В ал. 6 думите „вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз“ се заменят с „и вносителите на“, думите „ал. 1 –4“ се заменят с „ал. 1 – 3“ и се създава изречение второ: „Лицата, които въвеждат изделието на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз уведомяват в електронна форма Министерството на икономиката за датата на предоставяне на информацията чрез Общия електронен портал на Европейския съюз (EU-CEG).“ 5. Алинеи 8 и 9 се изменят така: „(8) Министерството на икономиката поддържа публичен регистър на електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене. В публичния регистър се вписват: 1. производителят на изделието; 2. вносителят или лицето, което въвежда изделието на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз; 3. търговската марка на изделието; 4. разновидността на изделието; 5. информацията по ал. 2, с изключение на информацията, която представлява търговска тайна. (9) При поискване от Европейската комисия или държава – членка на Европейския съюз, Министерството на икономиката предоставя информацията по ал. 2 и 3 и чл. 436, ал. 1.“ 6. Създава се ал. 10: „(10) Административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, които предоставят обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите представяне на доказателства за информация, вписана в публичния регистър по ал. 8.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложената от Комисията редакция за текста на § 15 по вносител, който става § 19. Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 16 има предложение на народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 20: „§ 20. В чл. 43б се правят следните изменения: 1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава –членка на Европейския съюз“ се заменят с „и вносителите на“. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) За целите на анализ дали употребата на електронни цигари и контейнери за многократно пълнене води до никотиново пристрастяване и употреба на тютюневи изделия сред младите хора и непушачите, Министерството на икономиката може да предостави информация по ал. 1 на Министерството на здравеопазването и на Института по тютюна и тютюневите изделия и да изиска мотивирано становище от тях.“ 3. Алинея 3 се отменя.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията, за текста на § 16, който става § 20. Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 17 има предложение на народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 21: „§ 21. Член 43в се изменя така: „Чл. 43в. Икономическите оператори създават и поддържат система за събиране на информация за всички неблагоприятни последици за човешкото здраве от употребата на предлаганите от тях електронни цигари и/или на контейнери за многократно пълнене.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на § 17 по вносител, който става § 21. Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 22: „§ 22. В чл. 43д, ал. 2 думите „чл. 43а, ал. 3, т. 3“ се заменят с „чл. 43а, ал. 2, т. 1“.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 22 с текст съгласно Доклада на Комисията. Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 18 има предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 23: „§ 23. В чл. 43к се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) в текста преди т. 1 съюзът „и“ се заменя с „или“; б) създава се т. 3: „3. дата на предоставяне на информацията по т. 1.“ 2. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така: „(2) Производителите, вносителите или лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, информират Министерството на икономиката за всяка промяна в състава на изделие, за което е представена информация по ал. 1, т. 1 като посочват датата на предоставянето й чрез Общия електронен портал на Европейския съюз (EU-CEG). (3) Информацията по ал. 1, т. 1 и ал. 2 се представя преди пускането на пазара на ново или изменено изделие за пушене, различно от тютюневи изделия, при условията и по реда на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186 чрез Общия електронен портал на Европейския съюз (EU-CEG). (4) Министерството на икономиката поддържа публичен регистър на изделията за пушене, различни от тютюневи изделия. В публичния регистър се вписват: 1. производителят на изделието; 2. вносителят или лицето, което въвежда изделието на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз; 3. търговската марка на изделието; 4. разновидността на изделието; 5. информацията по ал. 1, т. 1 с изключение на информацията, която представлява търговска тайна.“ 3. Създава се ал. 6: „(6) Административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, които предоставят обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите представяне на доказателства за информация, вписана в публичния регистър по ал. 4.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията, за текста на § 18, който става § 23. Гласували 99 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 3. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 19 има предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 24: „§ 24. В чл. 44а се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „от 50 до 500 лв.“ се заменят с „от 200 до 2000 лв.“, а накрая се добавя „но не по-малко от 30 на сто от стойността на тютюна, и тютюнът се отнема в полза на държавата“. 2. Създават се ал. 2 и 3: „(2) При повторно извършено нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер на глобата, съответно на имуществената санкция, по ал. 1. (3) Министерството на земеделието, храните и горите публикува на интернет страницата си информация за наложените глоби и имуществени санкции по ал. 1 и 2 по влезли в сила наказателни постановления.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на § 19 по вносител, който става § 24. Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма. Предложението се приема. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 25: „§ 25. В чл. 44б се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея накрая се добавя „но не по-малко от 30 на сто от стойността на тютюна, и тютюнът се отнема в полза на държавата“. 2. Създават се ал. 2 и 3: „(2) При повторно извършено нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер на глобата, съответно на имуществената санкция, по ал. 1. (3) Министерството на земеделието, храните и горите публикува на интернет страницата си информация за наложените глоби и имуществени санкции по ал. 1 и 2 по влезли в сила наказателни постановления.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията, за текста на § 20, който става § 25. Гласували 87 народни представители: за 87 против и въздържали се няма. Предложението се приема. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 21 има предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 26: „§ 26. Създава се нов чл. 45: „Чл. 45. В случаите по чл. 44, 44а и 44б отнетият в полза на държавата тютюн се унищожава при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. Разходите по унищожаването са за сметка на нарушителя.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на § 21, който става § 26. Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма. Предложението се приема. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 27: „§ 27. В чл. 46, ал. 1 думите „т. 10 – 18, чл. 31, 31а“ се заменят с „т. 10 – 20, чл. 31, 31а, 31в“.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията, за текста на § 22 по вносител, който става § 27. Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма. Предложението се приема. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 28: „§ 28. В чл. 51б, ал. 1 думите „чл. 43а, ал, 1, 2 и 6“ се заменят с „чл. 43а, ал. 1 – 3 и ал. 6“ и думите „чл. 43к, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 43к, ал. 1 – 3“.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията, за текста на § 23 по вносител, който става § 28. Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 29: „§ 29. В чл. 52, ал. 1 се правят следните изменения: 1. В т. 3 думите „чл. 44а и 44б“ се заменят с „чл. 44, 44а и 44б“, 2. В т. 4 думите „чл. 26а, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 26а, ал. 1 –3“, думите „чл. 43а, ал. 1, 2 и 6“ се заменят с „чл. 43а, ал. 1 – 3 и ал. 6“ и думите „чл. 43к, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 43к, ал. 1 – 3“. 3. В т. 5 думите „т. 10 – 18, чл. 31, 31а“ се заменят с „т. 10 – 20, чл. 31, 31а, 31в“.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на § 24 по вносител, който става § 29. Гласували 98 народни представители: за 98 против и въздържали се няма. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 30: „§ 30. В чл. 52а се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „чл. 26а, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 26а, ал. 1 – 3“, „думите „т. 10 – 18, чл. 31, 31а“ се заменят с „т. 10 – 20, чл. 31, 31а, 31в“, думите „чл. 43а, ал. 1“ се заменят с „чл. 43а, ал. 1 –3 и ал. 6“ и думите „чл. 43в – 43и“ се заменят с „чл. 43в – 43к, ал. 1 –3“. 2. В ал. 2 думите „чл. 30, ал. 2, т. 17 и 18“ се заменят с „чл. 30, ал. 2, т. 18 и 20“. 3. В ал. 3 думите „чл. 26а, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 26а, ал. 1 – 3“ и думите „чл. 43д – 43и“ се заменят с „чл. 43в – 43и“. 4. В ал. 5 думите „чл. 26а, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 26а, ал. 1 – 3“, думите „чл. 43а, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 43а, ал. 1 – 3 и ал. 6“ и думите „чл. 43в, 43г и чл. 43и“ се заменят с „чл. 43г и чл. 43к, ал. 1 – 3“. 5. В ал. 8 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 3“.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на § 25 по вносител, който става § 30. Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма. Предложението се приема. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става §31. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 26, който става § 31. Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма. Предложението се приема. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 26а има предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 11. Предложение на народния представител Мария Белова и група народни представители за създаване на § 31. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 32: „§ 32. В § 35 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ДВ, бр. 28 от 2016 г.) думите „за тютюневите изделия с характерни вкусово-ароматни качества“ се заличават, а думите „на тютюневите изделия с характерни вкусово-ароматни качества“ се заменят с „на тютюневите изделия по чл. 30, ал. 2, т. 18“.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 32 с текст съгласно Доклада на Комисията. Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: „Заключителна разпоредба“. Има предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението: „Преходни и заключителни разпоредби“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Изказване – господин Димитров. ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ОП): Благодаря, уважаеми господин Председател. Колеги, какво искаме да направим с това предложение? Искаме да имаме закон, но той да не важи за всички, които продават нелегално неясни по произход горива, продават на нерегистрирани и без измервателни уреди обекти, ползват по села и градове над 20-годишни цистерни, които отдавна трябваше да са отишли за скрап. Обсъждаме как да имаме закон, който хем да съществува за пред Европа и евентуалните инвеститори, хем да не засяга никой от нерегистриралите се до този момент търговци и всякакви други родни субекти. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Димитров, ще ме извините, но ние обсъждаме създаването и името на подразделение. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Ще изчакам. Няма проблем, разбира се. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Да. Благодаря Ви за разбирането. Има ли други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за наименование на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“. Гласували 93 народни представители: за 92, против 1, въздържали се няма. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Има предложение на народния представител Мария Белова и група народни представители да се създадат параграфи 33 и 34. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създадат нови параграфи 33 и 34: „§ 33. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон лицата по чл. 21, ал. 4, които притежават технически съоръжения за рязане на тютюн, подават уведомление до Министерството на икономиката. § 34. (1) Издадените до влизането в сила на § 2 от този закон безсрочни разрешения по чл. 16а, ал. 6, запазват действието си до 31 март 2024 г. В срок до 1 юни 2020 г. председателите на съответните комисии по тютюна към областните дирекции „Земеделие“ издават на титулярите на безсрочните разрешения нови разрешения със срок 31 март 2024 г. (2) Издаването на новите разрешения по ал. 1 е служебно и за него не се заплащат държавни такси.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на два нови параграфа 33 и 34, с текст съгласно Доклада на Комисията. Гласували 94 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Има предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители за създаване на нов § 27. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 35: „§ 35. В Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (обн., ДВ, бр. 62 от 2018 г.; изм. и доп. бр. 13 и 17 от 2019 г.) в § 7, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби думата „тримесечен“ се заменя с „6-месечен“.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Господин Димитров, имате думата. ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ОП): Благодаря уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги от ГЕРБ, може би трябва да припомня, че едва в третия мандат стигнахме до смелостта да започнем работата по този закон, който сега за пореден път отлагаме. Лично пред мен се състояха всички разговори на премиера с газовици, петролни дейци, земеделци. Каквото си поискаха, това им обеща и изпълни премиерът. Казвам го не само защото те публично му благодариха пред журналистите в Министерския съвет, но и защото лично аз внесох за промяна всичките поети от него ангажименти. Заради премиера разрешихме посмъртно незаконни обекти да се лицензират и да работят; в Закона за устройство на територията – отстояния, противопожарни норми, неясна собственост на земята, наличие в един парцел на ведомствена бензиностанция и на вътрешен обект; на вътрешни обекти на търговски обекти. Нямаше норма, която ние да не нарушихме. Но ние се съгласихме, защото премиерът реши – пак под натиск – или го направете, или стачка, да отстъпи: да нямат нивомерни системи, да нямат компютри, да си водели отчетност на тефтери, да нямали връзка с НАП и „Митници“, да си разнасят горивото безконтролно, където си поискат. И ние, колеги, го гласувахме. Благодаря Ви за това, че го подкрепихте. Дойде Нова година – нови ултиматуми: или ни изключете от същия този закон, който ние писахме, одобрихме и благодарихме, или – стачка! Дойде октомври. Мина година и половина, откакто ние приехме този закон, но той не може да работи, защото още няма регистър. От 15 хиляди потенциални обекта за регистрация по този закон, към днешна дата са се регистрирали 260. Отговорът е: „Не, трябват ни още три месеца“. Не, не е така. Те никога няма да се регистрират. Двеста хиляди лева беше за регистрация на бензиностанция. Поискаха 20 хиляди – приехме я. Приехме и намалихме капитала. Направихме безплатна регистрацията – безплатна, нула лева, на ведомствените бензиностанции, на транспорта, на вътрешните обекти. Между другото, регистрацията и на земеделците е безплатна, няма регистрация. Няма регистрирани! Тези сега отвън, които искат да стачкуват, държаха да няма образование, да не внасят гаранции, да бъде безплатно. Искаше се само шофьорска книжка, АDR и сертификат от метрологията. Приехме го да е точно така. Не са се регистрирали! Упражнението днес е всички нерегистрирали се досега да си останат нерегистрирани и неконтролирани за в бъдеще – това ще последва. Всяко новоизбрано правителство може да направи реформа първите шест месеца, максимално една година от управлението си, след това удържа мандата. Ако питате как: седиш на балкона и хвърляш пари на тези, които викат най-силно! Дали ще удържи на натиска ГЕРБ, аз не мога да гадая. Искам пълен и успешен мандат и помагам колкото мога това нещо да се случи. Предстои бюджет. Как да толерираме нови и нови правила за инвестиции в контрола само за половината от сектор „Горива“ и да узаконяваме и толерираме беззаконността на другата половина? Искаме събираемост, да сме харесвани – за детски, майчинство, заплати, сестри, пенсии, а в същото време даваме индулгенции: от този не събирайте, на оня му опростете, трети – не го регистрирайте, четвърти – каквото и да прави, не го пипайте. Това правим. Политика се прави с пари. Имаш ли пари, събираемост, ред – правиш политика. Засега има какво да хвърляме от балкона, но идва рецесия – увеличаващи се разходи и непроменени приходи. Съкращение и преразпределение на мизерията ли ще правим тогава, защото догодина е късно? Заиграваме се кой да се хареса повече на избирателите, които един ден искат специални права, а на другия ден – да се увеличат субсидиите в тяхна полза. Реформи преди избори не се правят – точно на Вас да го обяснявам, и затова го отлагахме на два пъти. Приехме Закона. След шест месеца се задали изборите – евроизборите. После, хайде след шест месеца, задали се местните. Сега още три, пък не знам още колко, за да дойдели парламентарните избори. Всяко ново правителство е заложник на финансовата политика, провеждана преди него. Който и да дойде или да остане на власт, поне една година няма да може да промени правилата – бюджетът вече ще е приет, трудно се приемат правила, трудно се постига единство… Единствен приходоизточник за бюджета са останали горивата. Нямаш ли парите, си се провалил. Без значение е какво искаме – на коя баба, медицинска сестра, майка или учител, какво сме обещали или пък дали съжаляваме, че нарочно сме си затворили очите за една или друга нередност, или пък се радваме на нечий провал. Колеги, гласувайте „за“! Призовавам Ви да гласувате „за“ и отложете за пореден път наредбата да влезе в сила. Помогнете на премиера, защото, използвайки изборите, рекетират го дори и за това, което е направил и отстъпил за определена група, отрасъл, хора, съсловия. Не е останало ненаказано добро. Щом е отстъпил и се е съгласил един път на изнудване, тогава изнудване докрай. Така се процедира с него в момента и аз затова Ви моля да му помогнете. Щом е отстъпил и се е съгласил веднъж, ще търпи. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Приключвам, уважаеми господин Председател. Премиерът в момента плаща цената на отстъпката при желанието за коалиция, на желанието да има пълен мандат. Тръгвайки по този път, ще стигнем там, където преди нас други хора са стигали – за по-младите: справка изборите 2001 г., Иван Костов. Аз не знам кой накъде е тръгнал, но ми се струва, че ще стигнем в погрешната посока. Гласувайте „за“! Помогнете на премиера и може би се кръстете да не стигнем до този резултат, до който преди нас някои, мислещи се за много големи политици, са постигнали. Този закон трябваше да влезе в сила и отдавна да е забравен. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Димитров. Реплики? Реплика – господин Симеонов. ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Благодаря Ви. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Димитров, по принцип взимам реплика не да изкажа основно възражение или да отхвърля, да изразя пълно несъгласие с изказването на мой колега, а напротив. По отношение на призива му да подкрепите този законопроект аз не възразявам – така и трябва да постъпи. Имам възражение по отношение на самата фактология и по останалата част от изказването, което рисуваше една катострофична, зловеща картина на едва ли не обществен разпад заради това, че трябва да отложим с три месеца действието на една наредба, която би трябвало да влезе преди – някъде на 26 август, мисля, че трябваше да влезе, юли, да. За какво става въпрос? По принцип ние имаме вече – като казвам „ние“, значи е управляващата коалиция, има подготвен законопроект, по който е работено повече от шест месеца. Този законопроект се нарича: „Законопроект за административно регулиране на дейностите, свързани с нефт и нефтопродукти“. Вече има един текст, който е съгласуван с всички участници в процеса на доставка, разпространение, търговия на горива, работната група при Министерството на икономиката работи и имам уверението от министър Караниколов, че всички гледища и становища са взети предвид. С други думи, има постигнат консенсус по този законопроект. Той трябва да бъде приет днес на Министерски съвет, по поради това, че излизаме в отпуска за две седмици заради изборите, няма да има възможност да бъде приет и да влезе в сила преди влизането на Наредбата по приетия месец януари Законопроект, който отвсякъде е лобистки и драконовски. Това е причината днес да поискаме отлагане с още три месеца и нищо повече. Така че и аз също Ви призовавам да подкрепите Законопроекта. Става въпрос за едно техническо отлагане, което няма как да бъде удължавано повече. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Симеонов. Втора реплика – господин Ерменков. ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Димитров, от тази трибуна Вие казахте страшни работи за премиера – че той Ви е мотивирал да се приемат положения в Закона, които са противозаконни. (Шум и реплики.) Така каза, може да го проверите в стенограмата, че премиерът подлежи на изнудване и се подлага на изнудване, поради което един път подложен на изнудване, ще продължава да го търпи. Господин Димитров, питам Ви: това ли е премиерът на Република България?! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков. Трета реплика? Не виждам. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Димитров. ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ОП): Благодаря, уважаеми господин Председател. Не рисувам никакви трагични или лоши картини. Имаше група хора, които отидоха при премиера, поставиха своите условия и всичко, което поставиха, беше прието. Те тържествено прочетоха в Министерския съвет пред журналистите и в кабинета на премира своята благодарност на всички земеделци, строители, газовици, петролни и така нататък. Това е факт. Има го в телевизията, снимано е, журналистите са го отразили. Ние тук възприехме всичко, аз лично ги внесох. По отношение на Закона. Той влезе миналата година. Един път – хайде да дадем шест месеца точно за пред изборите, за да можели да се подготвят – не се подготвиха, хайде да го удължим с още шест месеца – те със сигурност ще се подготвят, не са. Сега на практика искаме увеличение с три месеца, защото през това време имало някакъв закон. Да Ви кажа ли какво би се случило от този момент нататък? Досега всички легални търговци в България са регистрирани. Те са регистрирани и всеки ден им налагаме нови и нови уреди, нови и нови системи, нови видеонаблюдения, нивомерни системи, компютърни и така нататък, защото са били глупави да се регистрират. Това са всички чуждестранни инвеститори и всички големи вериги. Всички нерегистрирали се до момента – целта е да останат нерегистрирани, въпреки че за голяма част е безплатно – за земеделците е безплатно, за транспорта е безплатно, за ведомствените обекти е безплатно. Искаха 200 хиляди, бензиностанциите казаха, че им е много – да бъде на 20, възприехме го! Искаха да няма образование, възприехме го! Искаха да няма ценз за шофьори, възприехме всичко и миналата година всички бяха благодарни. В момента нещо се случва и всички, които не са се регистрирали до момента, изведнъж са решили, че не трябва да се регистрират. Затова казвам, че има два стандарта. На тези, които са се регистрирали, ще продължаваме да им налагаме. Ето днес се приема Закон за запасите от нефт и нефтопродукти и налагаме на този бизнес, който е имал неблагоразумието да се регистрира, нови и нови задължения, защото Европа го иска. Кой? Ами, регистриралите се. А в същото време тези, които не са се регистрирали, не желаят да се регистрират. Какви са мотивите, аз не искам да гадая, но имаме два стандарта – половината сектор е на светло, другата не иска да се регистрира, въпреки че е безплатно. Безспорно би могло още отстъпки, но всичко, което поискаха, уважаемият премиер го прие, аз го внесох лично. Сега е минала година и половина и изведнъж са забравили всичко, което са искали, и искат ново. Това искам да кажа. Няма апокалиптични картини, държавата не е в разпад, но е факт, че някои хора отиват пред кабинета му, започват да искат и да заплашват преди изборите по всякакъв начин. Миналия път номерът мина, сега минава, чакаме следващите избори. Това не е редно да се случи в този отрасъл. Аз конфликт на интереси нямам – нямам нито газстанция, нито бензиностанция, така че мен не ме вълнува дали този закон ще влезе, или няма да влезе, но за приходната част е изключително важно. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Димитров. Други изказвания? Не виждам. Ще подложа на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 35 с текст, съгласно Доклада на Комисията. Гласували 86 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 5. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 27 има предложение от народния представител Валери Симеонов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 36: „§ 36. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на: 1. параграф 2, който влиза в сила от 1 април 2020 г. 2. параграф 11, т. 8, която влиза в сила от 1 януари 2020 г. 3. параграф 35, който влиза в сила от 25 октомври 2019 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 27, който става § 36. Гласували 84 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 4. Предложението е прието. Благодаря Ви, уважаема госпожо Белова. С това завършваме за днес. Уважаеми колеги, ще Ви прочета съобщение. В Клуба на народния представител ще бъде открита благотворителна изложба „Деца рисуват за деца“. Инициативата е част от благотворителната кампания на Светия Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия, в подкрепа на онкоболните деца, лекуващи се в Клиниката по детска клинична хематология и онкология при УМБАЛ „Царица Йоанна“. Всички народни представители са поканени на събитието. Следващото редовно пленарно заседание е на 10 октомври 2019 г. от 9,00 ч. с дневен ред съгласно приетата Програма за работа. Закривам заседанието. (Звъни.) (Закрито в 11,53 ч.) Заместник-председатели: Емил Христов Кристиан Вигенин Секретари: Станислав Иванов Филип Попов

Заместник-председателят на Народното събрание Емил Христов откри благотворителната изложба-базар „Деца рисуват за деца“. Експозицията се организира на трета поредна година и е част от кампанията на Светия Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия за събиране на средства за онкоболните деца и техните семейства, лекуващи се в Клиниката по детска клинична хематология и онкология при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ в София. В изложбата са показани най-добрите произведения на ученици от цялата страна от Синодалния национален конкурс „Възкресение Христово“.

Инициативата засяга всеки един човек, който има сърце и чувствителна душа, подчерта заместник-председателят на парламента Емил Христов. Той призова да възпитаваме и учим децата си да бъдат по-добри хора и винаги да протягат ръка към нуждаещите се.

Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил и ръководител на Културно-просветния отдел на Светия Синод отбеляза, че е важно децата да растат добри, вярващи, трудолюбиви и милосърдни, за да бъде България истински силна.

За нас е удовлетворително, че всяка година нови и нови деца се включват в тази кампания, каза началникът на Клиниката  по детска клинична хематология и онкология при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ проф. д-р Добрин Константинов. По думите му благотворителната изложба-базар е високоморално дело, натоварено с възпитателна, духовна и социална тежест.

09/10/2019 - 11/10/2019
1. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Общ проект изготвен от Комисията по правни въпроси, въз основа на приетите на първо гласуване на 25.9.2019 г. законопроекти с вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 2.9.2019 г.; Искрен Веселинов и група народни представители, 3.9.2019 г.; Веселин Марешки и група народни представители, 5.9.2019 г.).
2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (Вносител: Министерски съвет, 19.8.2019 г. Приет на първо гласуване на 26.9.2019 г.).
3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (Вносител: Министерски съвет, 2.9.2019 г. Приет на първо гласуване на 26.9.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 10 октомври 2019 г.
4. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция по приходите (Вносители: Красимир Ципов, Александър Иванов, Маноил Манев, Валентин Касабов, Халил Летифов, Румен Гечев, Жельо Бойчев и Емил Димитров, 3.10.2019 г.) – точка първа за петък, 11 октомври 2019 г.
5. Парламентарен контрол.