Счетоводен и данъчен справочник

проект на Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, редa за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност на Портала за обществени консултации на Министерския съвет

 

 

Правилникът е съществена част  от действащата от началото на 2019 г. нормативна уредба, която урежда сътрудничеството в областта на политиката за правата на хората с увреждания.

 

Проектът на Правилник е изготвен в изпълнение на чл. 17, ал. 7 и чл. 92, ал. 5 от Закона за хората с увреждания.

 

Националният съвет за хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет за сътрудничество при разработването и провеждането на политиката за правата на хората с увреждания. В Съвета участват представители на държавата, определени от Министерския съвет, национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите, национално представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България.

Основната цел, която се постига с проекта на Правилник, е чрез участието на представил на всяко отраслово ведомство в съвета да се задълбочи сътрудничеството при разработване и провеждане на политиката за правата на хората с увреждания и да се изгради координационния подход с оглед запознаване с проблематиката в отделните области и предприетите действия за нейното преодоляване. Участието на представители на работодателските и синдикални организации, както и на организациите на и за хората с увреждания с призната национална представителност позволява повишаване на интензитета на социалния диалог и вземане на рационални решения за оказване на адекватна социално-икономическа подкрепа за хората с увреждания.

 

С разработването на проекта на Правилника се прави следващата стъпка към  съобразяване изискванията на чл. 33, т. 1 с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, като се институционализира националния координационен механизъм за улесняване провеждането на свързани дейности в различни сектори и на различни равнища по отношение на областите и средствата за подкрепа за социално приобщаване на хората с увреждания.

 

В проекта на Правилник са определени условията и редът за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания, както и контролът за спазването на критериите за национална представителност, с което се изпълнява законовата делегация по чл. 92, ал. 5 от Закона за хората с увреждания.

 


Дата на откриване: 23.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.5.2019 г.

Българското законодателство в областта на борбата с корупцията беше основна тема на срещата на народните представители от Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика с председателя на Съвета за контрол на дейността на Агенцията за превенция на корупцията на Черна гора Горанка Вучинич.

Председателят на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика Борис Ячев отбеляза, че първият български закон за борба с корупцията е приет още през 1896 г. броени години след Освобождението на България. В него за първи път се говори за гражданската конфискация, която е тема, актуална и днес, посочи той. Борис Ячев разказа на гостите за принципите на формиране и за работата на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на Народното събрание. Той подчерта, че от избирането й до сега комисията, в която участват по двама представители на всички парламентарни групи, е взимала всички свои решения с пълен консенсус. Това е доказателство за професионализма на нейните членове и за волята им за ефективна борба с корупцията, добави Борис Ячев.

Председателят на Съвета за контрол на дейността на Агенцията за превенция на корупцията на Черна гора Горанка Вучинич благодари за възможността делегацията да разговаря с народните представители от Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Това е изключително важно посещение за нашата институция, създадена преди три години с цел изпълнение на препоръките на Европейската комисия в тази област, отбеляза тя. Съветът за контрол на дейността на Агенцията за превенция на корупцията на Черна гора е независима институция, която има превантивна функция, посочи Горанка Вучинич и добави, че с нейното създаване се осъществява централизация на дейностите, свързани с борбата с корупцията в Черна гора.

Борис Ячев отбеляза, че членовете на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика са участвали активно в подготовката и обсъждането от Народното събрание на новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. С него се уреждат мерките за противодействие на корупцията, конфликтът на интереси, декларирането на имущество, условията и редът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, статутът и функциите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Възможностите за привличане на повече инвестиции и развитието на туризма обсъди заместник-председателят на Народното събрание Емил Христов с председателя на Групата за приятелство с България в парламента на Кувейт Ракан Юсеф Ал Несф. По време на разговора бяха набелязани начини за ускоряване на стокообмена между двете страни, както и на партньорството в областта на земеделието.
 
Заместник-председателят на парламента Емил Христов подчерта, че двустранните отношения датират от 1963 г. и ги определи като отлични. България и Кувейт никога не са имали спорни въпроси и теми, по които не са постигали съгласие, добави той. По думите му за България е от изключително значение да се развива като туристическа дестинация през всичките четири сезона. Връзките между нашите правителства, парламенти и дипломати са повече от добри, но ние ценим и усилията, които полага Кувейт в международен план, заяви Емил Христов.
 
Председателят на Групата за приятелство с България в кувейтския парламента Ракан Юсеф Ал Несф посочи, че между двете държави е налице огромен потенциал както в икономическото сътрудничество, така и в сферата на туризма. Той потвърди отличните си впечатления от страната ни и изрази надеждата си приятелството между двата народа да укрепва.
 
В рамките на срещата бяха отбелязани положителните резултати от подписаните два меморандума за разбирателство между България и Кувейт. Беше изразена и надежда да бъде сключено споразумение за сътрудничество в сферата на културата и образованието.