Счетоводен и данъчен справочник

Проектът на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2019-2020 г. следва принципите и целите на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016 – 2020 г. и има за цел провеждането на единна политика за равнопоставеност между жените и мъжете, повишаване на информираността за значението на равенството между половете и на преодоляването на свързаните с това стереотипи. Дейностите са структурирани в пет приоритетни области:

 

- Повишаване на участието на жените на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост;

- Намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите;

- Насърчаване на равенство между жените и мъжете в процесите на взимане на решения;

- Борба с насилието, основано на пола и защита и подкрепа за жертвите;

- Промяна на съществуващите в обществото стереотипи по пол в различни сфери на обществения живот;

 

Внимание в проекта на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2019-2020 г. се обръща на мерките за осигуряване на по-добро съвместяване на професионалния и личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост на безработни лица чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за деца, насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст, развитие на уменията на безработни жени чрез професионално обучение за повишаване на участието им на пазара на труда и др. Включени са също мерки, насочени към намаляване на разликите по пол в доходите и насърчаване на равна стенен на икономическа независимост. Отчитайки важността на борбата с насилието по пол, като един от аспектите на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете, се предвижда провеждането на обучения за подобряване на експертизата на професионалисти, кампании за повишаване на информираността, за разпознаване на белезите на насилието, основано на пола и ролята на институциите в борбата срещу него, регистриране на сигнали за прояви на насилие, предоставяне на социални услуги на жертви на насилие и др. За промяна на съществуващите стереотипи по пол в различните сфери на обществения живот са планирани мерки за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете чрез продължаване интегрирането на принципа за равнопоставеност по пол в политиките, прилагане на различни образователни форми, провеждане на информационни събития и кампании, консултации, медиен мониторинг и т.н.

 

Националният план очертава практическото изпълнение на правната рамка в България, която беше укрепена чрез приетия Закон за равнопоставеност на жените и мъжете (Обн. ДВ. бр.33 от 26 Април 2016 г.), както и с Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016 - 2020 г. (приета с Решение № 967 на МС от 14 ноември 2016 г.), чиято основната цел е създаването и прилагането на дългосрочна и устойчива държавна политика за постигане на равнопоставеност между жените и мъжете.

 


Дата на откриване: 23.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.12.2018 г.
Председателствали: заместник-председателите Емил Христов и Явор Нотев Секретари: Филип Попов и Юлиан Ангелов ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.) Уважаеми колеги, на основание чл. 106, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам парламентарният контрол в днешното пленарно заседание да започне след приключването на точки четвърта и осма от Програмата за работа. В случай че това стане след 11,00 ч., парламентарният контрол продължава три часа според предвиденото в Правилника. Моля, гласувайте. Гласували 136 народни представители: за 131, против 1, въздържали се 4. Предложението е прието. Законопроекти, постъпили на 20 ноември 2018 г., и тяхното разпределение: 1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. 2. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Съобщение: Заместник-министър председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България със своя заповед е разрешил изпращането на формирования от въоръжените сили на Република България в състав военнослужещи за участие в ротационна подготовка/учение в Центъра за съвместна подготовка на силите на САЩ в Хохенфелс, Германия, за времето от 26 ноември 2018 г. до 14 декември 2018 г. В изпълнение на разпоредбите на Закона са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 22 ноември 2018 г., с входящ № 803-09-67, и е предоставено на Комисията по отбрана. Процедура. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моля да подложите на гласуване предложението за удължаване на срока със седем дни на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистота на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерския съвет на 22 октомври 2018 г., който беше приет на първо гласуване в залата на 16 ноември 2018 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от народния представител Ивелина Василева. Гласували 166 народни представители: за 141, против няма, въздържали се 25. Предложението е прието. Колеги, продължаваме с първа точка от дневния ред за днес: ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА. Доклад на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 854-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерския съвет; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители. Декларация от името на парламентарна група ще прочете господин Марешки. Имате думата, уважаеми господин Марешки. ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вчера беше интересен ден. Беше полезен и за мен. Господин Таско Ерменков ме вдъхнови да се заровя в числата и да се опитам да направя някакъв анализ, и съответно се зарових. Сега ще Ви запозная с интересните неща, които научих, когато се зарових в тях. Няколко пъти господин Ерменков каза: „Президентът Радев, избран от два милиона и половина български избиратели“. Ще започна именно оттам: президентът Петър Стоянов също е бил избран от два милиона и половина български избиратели, но не виждам това да го прави толкова любим за Вас, колкото господин Радев. Това е най-малкото. Ще Ви запозная с по интересни числа. Петдесет и шест процента от българите или около четири милиона българи не искат – това е от последните изследвания, предсрочни избори. Сега Вие, когато искате предсрочни избори, вървите срещу тези четири милиона българи и очаквате да Ви напляскат по някои други места, а не това пляскане, за което се говореше вчера. Ще Ви дам и други числа. Според последното изследване резултатът на ГЕРБ спрямо резултата на БСП е с 6,55% по-висок. Това е последното изследване – с 6,55% по-висок спрямо резултата на БСП! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Не казвам, че на мен ми харесва или не. Аз също искам нашият резултат да е по-висок, само че не означава, че когато социологията показва, че резултатът ни е лош, ние трябва да се обиждаме на българския народ и да го наричаме дебилен. Ние трябва да правим ежедневни усилия, за да може българският народ да хареса нашата визия за България – визията на всеки един от нас, на всяка една политическа партия и да се представяме по този начин, а не с постоянно крещене и недемократични методи. (Шум и реплики от „БСП за България“.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Запазете тишина, господин Ченчев, моля Ви! ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Президентът Радев, както и Вие… Вчера тук бяхме свидетели на безсмислен разговор, в който трябваше да спестим от два лева и няколко стотинки годишно, тоест 18 стотинки на месец за определени коли до около 30 лв. Някои казаха: „За някои е 30 лв.“. Да, за по-богатите увеличението ще бъде някъде с около 30 лв. Веднага ще Ви върна на разхода – около 10 млрд. лв. за въоръжаване. Като го разделим на населението, се получава около 1500 лв. на човек или за средно статистическо семейство от три или четири души – между 4500 и 6000 лв. от всеки български гражданин, от всяко българско семейство. Спестяваме два лева, говорим тук гръмко, палим се, късаме ризите, вратовръзки и така нататък обаче след това налагаме на всеки български гражданин – новороден, пенсионер, работещ, безработен по 1500 лв. Наказваме всяко едно българско семейство с този данък, защото това е данък. Защото тези пари не са дошли от някъде, те са събрани от данъците на българските граждани. Това са част от числата, които показват невероятния двоен стандарт, с който се опитваме да блестим и да залъгваме нашите избиратели. Радвам се, че господин Ерменков ме вдъхнови да се заровя в числата, за да видя истината. Надявам се с това, което Ви казах, да съм Ви отворил очите – да Ви вдъхновя и аз. Да работим малко по сериозно, по-активно, по-полезно и по-ефективно за интересите на българските граждани, които, както показват изследванията, не са за предсрочни избори и нов грабеж, а 97% от тях, тоест около 7 милиона българи, не искат харчене на пари за излишни играчки, още повече, ако ги вземем от техния джоб. Сега, ако някой ни ги подари от някоя държава – това вече е друга тема, но събрани от данъците на българите – за нас е абсолютно неефективно. Вчера Ви подсказахме само няколко неща как могат да бъдат изразходвани ефективно нови екологични автомобили, с които да подпомогнем социално слабите, лекарства. Днес излезе изследване, в което 85 – 90% от българите искат здравеопазване, искат социални разходи и никой не иска оръжие, никой не иска война. Вслушайте се в това, което Ви казва българският народ. Работете така, че накрая наистина да не бъдете напляскани не там, където искате! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „Воля“ и ГЕРБ.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки. Уважаеми господин Летифов, имате думата за представяне на Доклада на Комисията. ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател. Позволете най-напред да направя процедура за допуск в залата на основание на чл. 49, ал. 2 от Правилника на господин Красимир Ципов – заместник-министър на МВР; господин Ангел Попов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и господин Антон Антонов – директор на Националното управление. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Процедура. Имате думата, господин Иванов. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Предлагам от името на парламентарната група поименна проверка на присъствието в залата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Процедура. Заповядайте, господин Летифов. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): След поименната проверка, господин Председател, предлагам да изброите всички народни представители в залата и това да бъде кворумът за работа в Народното събрание. Благодаря. (Ръкопляскания и възгласи: „Браво!“ от „БСП за България“.) СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Има си Правилник! (Шум и реплики.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Процедура, господин Лазаров. (Шум и реплики.) Обратно предложение? (Шум и реплики.) ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): Няма обратно предложение! (Шум и реплики.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Вижте, господин Лазаров, няма… (Шум и реплики.) ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Господин Председателю, по начина на водене ще направя процедурата. Не разбрах на какво основание дадохте възможността на колегата да направи това изявление. Ако е по начина на водене… ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България, от място): По същия, по който дадоха на теб! ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: …аз също ще направя изявление. Ако е предложение, то би трябвало да има обратно предложение. Изберете по коя от двете хипотези да си направя изявлението! Не знам на какво основание го направи колегата, но го допуснахте в крайна сметка. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (от място): Не съм броен, защото съм на края! ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Да не изпадаме в диалог! Чухме изявлението на господин Летифов. Има Правилник, в който ясно е разписано, има и конституционно решение по повод такива щения и там е разписано как се формира кворумът, така че много Ви моля да спазвате Правилника. Достатъчно е 121 народни представители при поименната проверка да са налице, за да се счита, че има кворум. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Лазаров. След поименната проверка, която по същество е доказателство за кворум, не виждам основание да предприемам каквито и да е действия за преброяване. Няма дори да подложа на гласуване предложението, тъй като то не е в съответствие с това, което правим в момента. Съжалявам! Преминаваме към поименна проверка: Адлен Шукри Шевкед - отсъства Албена Владимирова Найденова - тук Александър Димитров Паунов - тук Александър Иванов Мацурев - тук Александър Койчев Иванов - тук Александър Маиров Сиди - тук Александър Николаев Сабанов - тук Александър Петров Александров - тук Александър Руменов Ненков - тук Александър Тихомиров Симов - отсъства Алтимир Емилов Адамов - тук Ангел Илиев Исаев - тук Андон Димов Дончев - тук Андриан Иванов Райков - тук Анелия Димитрова Клисарова - отсъства Анна Василева Александрова - тук Антон Константинов Кутев - отсъства Ася Атанасова Пеева - тук Атанас Иванов Ташков - тук Атанас Петров Костадинов - отсъства Атанас Славчев Стоянов - тук Ахмед Реджебов Ахмедов - тук Богдан Емилов Боцев - отсъства Борис Вангелов Борисов - тук Борис Петков Кърчев - тук Борис Янков Ячев - тук Борислав Иванов Борисов - тук Боряна Любенова Георгиева - отсъства Бюрхан Илиязов Абазов - отсъства Валентин Алексиев Николов - тук Валентин Георгиев Ламбев - тук Валентин Иванов Радев - тук Валентин Кирилов Касабов - тук Валентин Мирчов Милушев - тук Валентина Александрова Найденова - тук Валери Мирчев Жаблянов - тук Валери Симеонов - тук Васил Миланов Антонов - отсъства Васил Цветков Цветков - тук Вежди Летиф Рашидов - тук Велислава Иванова Кръстева - отсъства Венка Костадинова Стоянова - тук Весела Николаева Лечева - отсъства Веселин Найденов Марешки - тук Веска Маринова Ненчева - тук Виолета Русева Желева - тук Владимир Славчев Вълев - тук Владимир Цветанов Тошев - тук Владислав Тошков Николов - тук Волен Николов Сидеров - тук Галя Енева Захариева - тук Галя Стоянова Желязкова - тук Георги Георгиев Михайлов - тук Георги Георгиев Стоилов - отсъства Георги Димитров Андреев - отсъства Георги Евдокиев Марков - тук Георги Запрев Динев - тук Георги Йорданов Йорданов - тук Георги Колев Колев - тук Георги Страхилов Свиленски - тук Георги Тенев Станков - тук Георги Ченков Търновалийски - отсъства Георги Янчев Гьоков - тук Гергана Желязкова Стефанова - тук Данаил Димитров Кирилов - тук Даниел Петков Йорданов - тук Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук Даниела Владимирова Савеклиева - тук Даниела Димитрова Малешкова - тук Даниела Добрева Димитрова - тук Делян Александров Добрев - тук Делян Славчев Пеевски - отсъства Денчо Стоянов Бояджиев - тук Десислав Славов Чуколов - отсъства Десислава Ангелова Тодорова - тук Десислава Вълчева Атанасова - тук Десислава Жекова Танева - тук Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - тук Джевдет Ибрям Чакъров - тук Джейхан Хасанов Ибрямов - тук Джема Маринова Грозданова - тук Диана Димова Саватева - тук Дилян Станимиров Димитров - тук Димитър Бойчев Петров - тук Димитър Борисов Главчев - тук Димитър Величков Георгиев - тук Димитър Иванов Аврамов - отсъства Димитър Иванов Гечев - тук Димитър Иванов Данчев - тук Димитър Крумов Александров - тук Димитър Николов Лазаров - тук Димитър Стоянов Стоянов - тук Донка Димова Симеонова - тук Дора Илиева Янкова - отсъства Дора Стоянова Христова - тук Драгомир Велков Стойнев - тук Евгени Генчев Будинов - отсъства Евгения Бисерова Алексиева - тук Евгения Даниелова Ангелова - тук Елена Николова Йончева - тук Елена Стефанова Аксиева - отсъства Елхан Мехмедов Кълков - отсъства Емил Димитров Симеонов - тук Емил Маринов Христов - тук Емил Серафимов Тончев - тук Емилия Веселинова Станева-Милкова - тук Ерджан Себайтин Ебатин - отсъства Ерол Осман Мехмед - тук Жельо Иванов Бойчев - тук Запрян Василев Янков - тук Ивайло Ангелов Московски - отсъства Иван Валентинов Иванов - тук Иван Димов Иванов - отсъства Иван Ивайлов Ченчев - тук Иван Киров Генов - тук Иван Николов Миховски - тук Иван Стефанов Вълков - тук Иван Тодоров Ибришимов - тук Ивелина Веселинова Василева - тук Иво Ангелов Христов - отсъства Иглика Иванова Иванова-Събева - тук Илиян Ангелов Тимчев - тук Имрен Исметова Мехмедова - отсъства Ирена Методиева Димова - тук Ирена Тодорова Анастасова - тук Искрен Василев Веселинов - тук Ихсан Халил Хаккъ - тук Йордан Апостолов Апостолов - тук Йордан Илиев Йорданов - тук Йордан Кирилов Цонев - тук Йордан Стоянов Младенов - тук Калин Димитров Василев - тук Калин Николов Поповски - тук Кирил Боянов Калфин - тук Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук Кольо Йорданов Милев - тук Константин Веселинов Попов - тук Корнелия Петрова Нинова - тук Красен Георгиев Кръстев - тук Красимир Илиев Богданов - тук Красимир Любомиров Велчев - тук Красимир Митков Събев - тук Красимир Христов Янков - тук Кристиан Иванов Вигенин - тук Кристина Максимова Сидорова - тук Крум Костадинов Зарков - тук Кръстина Николова Таскова - тук Лало Георгиев Кирилов - тук Лъчезар Богомилов Иванов - тук Любомир Бойков Бонев - тук Маноил Минчев Манев - тук Манол Трифонов Генов - отсъства Маргарита Николаева Николова - тук Мария Йорданова Илиева - тук Мартин Владимиров Тинчев - тук Менда Кирилова Стоянова - тук Милен Василев Михов - тук Милена Цветанова Дамянова - тук Милко Недялков Недялков - тук Михаил Ивайлов Христов - отсъства Младен Николов Шишков - тук Мустафа Сали Карадайъ - отсъства Надя Спасова Клисурска-Жекова - тук Нели Рускова Петрова - тук Нигяр Сахлим Джафер - тук Никола Илиев Динков - тук Николай Асенов Тишев - тук Николай Веселинов Александров - тук Николай Георгиев Иванов - тук Николай Димитров Пенев - отсъства Николай Иванов Цонков - тук Николай Кръстев Бошкилов - отсъства Николай Цветанов Сираков - тук Нона Кръстева Йотова - тук Павел Алексеев Христов - тук Павел Димитров Шопов - тук Пенчо Пламенов Милков - отсъства Петър Бойков Витанов - тук Петър Георгиев Кънев - отсъства Петър Христов Петров - отсъства Пламен Дулчев Нунев - отсъства Пламен Иванов Манушев - тук До тук – 141. Колеги, имаме кворум. Продължаваме. (Реплики от народния представител Халил Летифов встрани от микрофоните.) Следващия път ще продължим в обратен ред, господин Летифов. Колеги, подлагам на гласуване направеното от народния представител Халил Летифов предложение за допуск в залата. Гласували 140 народни представители: за 126, против 1, въздържали се 13. Предложението е прието. Моля, поканете допуснатите в залата. Имате думата за Доклада, господин Летифов. ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Председател. „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 10 май 2018 г., Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерския съвет на 1 юни 2018 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14 ноември 2018 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 21 ноември 2018 г., бяха обсъдени Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 10 май 2018 г., Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерския съвет на 1 юни 2018 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14 ноември 2018 г.“ (Влиза народният представител Мустафа Карадайъ.) Здравейте, господин Председател. (Смях, оживление.) „На заседанието присъстваха: господин Ангел Попов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; комисар Росен Рапчев – началник на отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“; госпожа Весела Начева – началник на кабинета на министъра на регионалното развитие и благоустройството, госпожа Веселина Терзийска – главен секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството; господин Антон Антонов – директор на Национално ТОЛ управление в Агенция „Пътна инфраструктура“, и представители на Агенция „Митници“. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 10 май 2018 г., бе представен от господин Андон Дончев, който заяви, че приемането му ще доведе до: повишаване на събираемостта на глобите, наложени с фишове, електронни фишове и наказателни постановления; намаляване на административната тежест върху гражданите и пестене на време както на гражданите, така и на контролните органи, като се даде възможност за заплащане на глобите на място. Със Законопроекта се цели и намаляване на вероятността лица с чуждо гражданство и управляващи моторни превозни средства с чужда регистрация да напускат страната преди да са заплатили наложените им санкции на територията на Република България. При представянето на Законопроекта господин Дончев подчерта, че при сега действащото законодателство на водач, който не е заплатил наложените му глоби в срок и това се установи при проверка на пътя, се отнема свидетелството му за управление на моторно превозно средство до заплащане на глобите в пълния им размер. С предлаганите промени според вносителите се предвижда възможност на всички автомобили на контролните органи на Министерството на вътрешните работи, които разполагат с връзка към Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност“, да се инсталира и ПОС-терминално устройство, чрез което да се събира на място плащането по глобите. Със Законопроекта се предвижда и вариант за заплащане на глобите, според който задълженото лице може да извърши това в рамките на два часа след връчването на акта за принудителна административна мярка „отнемане на свидетелство за управление“. По Законопроекта в Комисията са постъпили становища от Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите. В хода на дебатите в подкрепа на Законопроекта се изказаха народните представители Павел Христов, Станислав Иванов и Радостин Танев. Представителите на Министерството на вътрешните работи изразиха мнение, че принципно подкрепят Законопроекта, като същевременно е необходимо да се прецизират отделни разпоредби от него. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерския съвет на 1 юни 2018 г., бе представен от госпожа Весела Начева. В мотивите към Законопроекта е посочено, че основната му цел е облекчаването на административните процедури и намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на хартиен носител на определени официални удостоверителни документи, необходими за издаването на удостоверение за регистрация за извършването на пътна помощ по пътищата, отворени за обществено ползване. От вносителите бе обяснено, че със Законопроекта се предвижда премахване на изискването за предоставяне на удостоверение за актуално състояние, копие от съдебното решение за регистрация по реда на Търговския закон или документ за регистрация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и декларация за липса на открита процедура за обявяване в несъстоятелност при искане за издаване на удостоверение за регистрация за осъществяване на пътна помощ. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14 ноември 2018 г., бе представен от господин Иванов. Той заяви, че законодателната инициатива е свързана с приемане на мерки по въвеждане на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства за преминаване по платената пътна мрежа – на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона и на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона. Целта на предлагания законопроект е създаване на изрична законова рамка за задълженията на водачите и собствениците на пътните превозни средства във връзка със заплащане на пътните такси за използване на платената пътна мрежа, както и на системата от органи, които упражняват контрол върху изпълнението на тези задължения. На следващо място, законодателната инициатива е насочена към уреждане на последиците от неизпълнение на тези задължения – заплащане на компенсаторна такса. Господин Иванов отбеляза, че въвеждането на такава възможност за доброволно плащане на дължимите пътни такси, дори и със закъснение, позволява контролът да функционира по-бързо и да постига целите си без да обременява в прекалено голяма степен ползвателите на платената пътна мрежа. От друга страна, приключването на производствата без съставяне на наказателни постановления гарантира, че органите на съдебната власт няма да бъдат натоварени с голям брой административнонаказателни дела в случаите, в които всъщност няма спор относно използването на платената пътна мрежа и липсата на изпълнение на задълженията във връзка с ползването ѝ. Според вносителите в Законопроекта са отчетени и съществуващите проблеми при връчване на съставените по реда на Закона за движението по пътищата актове за установяване на административни нарушения, електронни фишове и наказателни постановления. Предвижда се задължение на собственика да уведоми водача при предоставяне на пътното превозно средство дали за него е заплатена винетна такса, или съответно е сключен договор със съответен доставчик на услуги съгласно изискванията на Закона за пътищата. Съответно, ако не са предприети действия за заплащане на пътната такса преди предоставяне на пътното превозно средство, водачът се задължава да предприеме такива – да закупи винетка или маршрутна карта според категорията на пътното превозно средство. Според вносителите в основата на предложените изменения заляга разбирането, че за разлика от други правила за движение по пътищата, задължението за заплащане на таксата за използване на платената пътна мрежа може да бъде контролирано от собственика на пътното превозно средство и може да бъде проверено преди започване на пътуването. Извършването на нарушение не зависи от преценка на конкретната пътна обстановка, а само от предприемане на действия съобразно изискванията на Закона за пътищата преди започване на пътуването. Изменения са предвидени и във връзка с правомощията на контролните органи. Всички съществуващи правомощия на службите за контрол на Министерството на вътрешните работи са запазени по отношение на задължението за заплащане на електронна винетка. Същевременно се предлага да отпаднат правомощията на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да следи за заплащането на таксите, дължими съгласно Закона за пътищата. Във връзка с обстоятелството, че Агенция „Пътна инфраструктура“ ще използва мобилни екипи за осъществяване на контрол върху задължението за заплащане на таксите, предвидени от Закона за пътищата, по отношение на тях са предвидени специален режим на движение и съответни правомощия за спиране на автомобили и извършване на проверки. Прецизирани са и правомощията на контролните органи по отношение налагане на принудителна административна мярка „спиране от движение“ на пътно превозно средство, като предпоставките за налагането ѝ се привеждат в съответствие с изменените текстове на Закона за пътищата. Предвидена е и възможност засегнатото от принудителната административна мярка лице да освободи пътното превозно средство, като заплати съответната такса, предвидена от Закона за пътищата, съобразно вида на превозното средство. Като допълнителни мерки за гарантиране събирането на пътната такса се предлага изискване за пътното превозно средство да няма неизплатени задължения към Агенция „Пътна инфраструктура“, за да бъде допуснато до годишен периодичен преглед за проверка на техническа изправност. Със Законопроекта се предлагат и изменения в Закона за автомобилните превози, с които е предвидено погасяването на всички задължения за пътни такси да е условие за издаване и подновяване на лиценз за извършване на автомобилни превози. Според вносителите това решение е обосновано с разбирането, че именно при извършване на превоз на пътници и товари най-много се натоварва пътната мрежа, затова изпълнението на задължението за заплащане на пътните такси е критерий за финансова стабилност на превозвача и следва да бъде отразено в изискванията за издаване на лиценз. С предлаганите изменения в Закона за митниците се уреждат условията и редът за взаимодействие между митническите органи и органите на Агенция „Пътна инфраструктура“, за установяване, предотвратяване и санкциониране на нарушения и събиране на пътните такси. Отношение по Законопроекта взеха народните представители: Халил Летифов, Лало Кирилов, Станислав Иванов и Александър Паунов. От страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството изразиха подкрепата си към Законопроекта. Беше отбелязано, че предлаганите промени в Закона за движението по пътищата изцяло кореспондират с приетите промени в Закона за пътищата относно приетите мерки по въвеждане на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства за преминаване по платената пътна мрежа. Представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Министерството на вътрешните работи изказаха мнение, че подкрепят Законопроекта, като обърнаха внимание на членовете на Комисията за необходимостта да бъде предвиден отлагателен срок по отношение свързаността на системите между отделните ведомства. След проведените разисквания по законопроектите и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения: - единодушно – със 17 гласа „за“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 10 май 2018 г.; - единодушно – със 17 гласа „за“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерски съвет на 1 юни 2018 г.; - с 14 гласа „за“ и 3 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14 ноември 2018 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Летифов. За Доклада на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление – господин Ненков, заповядайте. Имате думата за представяне на Доклада. ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! „ДОКЛАД на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители На редовно заседание, проведено на 22 ноември 2018 г., Комисията по регионалната политика, благоустройството и местното самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14 ноември 2018 г. От името на вносителите Законопроектът бе представен от Александър Ненков. На заседанието присъстваха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Предложените изменения в Закона за движение по пътищата имат за цел да отразят промените в Закона за пътищата и въведената смесена система за таксуване ползването на пътищата, които са включени в платената пътна мрежа. Измененията гарантират привеждане в съответствие на разпоредбите на Закона за движението по пътищата с предвидената нова система от задължения на водачите и собствениците на пътни превозни средства, които използват такива пътища, и позволяват използване на възможностите на електронната система за събиране на пътни такси, предвидена от Закона за пътищата, за предотвратяване на нарушения във връзка със заплащането на пътни такси. Променя се разпределението на отговорностите между водач и собственик на пътно превозно средство с максимална допустима маса над 3,5 тона – доколкото не винаги е възможно за водача да установи дали е заплатена пътната такса, тъй като отпадат винетните стикери, собственикът трябва да има съответни задължения в тази връзка винаги, когато предоставя своето пътно превозно средство. Една от целите на Законопроекта е системата от мерки за контрол да бъде насочена изцяло към събиране дължимите пътни такси, без да се поставя фокус върху наказателната функция на контролните органи. Затова е предвидена възможност на всеки етап от осъществявания контрол да се заплати дължимата съгласно Закона за пътищата компенсаторна такса, която е основание за освобождаване на лицето от административнонаказателна отговорност. Въвеждането на такава възможност за доброволно плащане на дължимите пътни такси, дори и със закъснение, позволява контролът да функционира по-бързо и да постига целите си без да обременява в прекалено голяма степен ползвателите на платената пътна мрежа. От друга страна, приключването на производствата без съставяне на наказателни постановления гарантира, че органите на съдебната власт няма да бъдат натоварени с голям брой административнонаказателни дела в случаите, в които всъщност няма спор относно използването на платената пътна мрежа и липсата на изпълнение на задълженията във връзка с ползването ѝ. Изменения са предвидени и във връзка с правомощията на контролните органи. Всички съществуващи правомощия на службите за контрол на Министерството на вътрешните работи са запазени по отношение на задължението за заплащане на електронна винетка, след привеждане в съответствие с измененията в задълженията на водачите и собствениците на пътни превозни средства във връзка със заплащане на такси за използване на платената пътна мрежа. Същевременно, правомощията на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да следи за заплащането на таксите, дължими съгласно Закона за пътищата, се предлага да отпаднат. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще използва мобилни екипи за осъществяване на контрол върху задължението за заплащане на таксите, предвидени от Закона за пътищата,. По отношение на тях са предвидени специален режим на движение и съответни правомощия за спиране на автомобили и извършване на проверки. За случаите, в които пътното превозно средство не е спряно за проверка, трябва да бъде предвидена допълнителна възможност за упражняване на контрол, като за тази цел се предвиждат контролни правомощия на Агенция „Пътна инфраструктура“ – това е ведомството, което ще поддържа и ще има най-лесен достъп до електронната система. В хода на дискусията народните представители и представителите на изпълнителната власт подкрепиха необходимостта от приемане на предложените промени, като бяха направени предложения за прецизиране на текстовете между първо и второ четене. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 11 гласа – „за“, без – „против“, и 6 гласа – „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14 ноември 2018 г., да бъде приет на първо гласуване“. Благодаря, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков. За становище на вносител – заповядайте, господин Иванов. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, позволете ми да представя основните изменения в Закона за движение по пътищата. Предложеният проектозакон предвижда следните изменения в задълженията на водачите, съответно в правилата за упражняване на контрол върху тях. Уточнено е задължението на водача във връзка със заплащането на пътни такси, като употребата е усложнена, тъй като отпада лесното установяване на заплащането на таксите – няма винетен стикер, който е залепен на челното стъкло, както и в някои случаи заплащането ще се извършва след приключване на пътуването. Предвидено е, че не се допуска до преглед за техническа изправност на пътно превозно средство, за което има неизплатени пътни такси или чийто собственик има такива непогасени задължения. Уточнени са контролните правомощия на органите на МВР и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по отношение на Закона за движение по пътищата, който касае тол системата. Предвидени са допълнителни контролни правомощия на органите на Агенция „Митници“, които ще трябва да гарантират, че пътните превозни средства, за които не е заплатена съответната такса, няма да могат да напуснат Република България. Уредени са контролни правомощия за органите на Агенция „Пътна инфраструктура“, които да им позволят да извършват както контрол на пътя, така и чрез последващо разглеждане на записите от електронната система за събиране на пътни такси. Предвидено е издаване на подзаконови нормативни актове, които уреждат достъпа на органите на МВР и Агенция „Митници“ до електронната система за събиране на пътни такси. Уточнена е възможността за предотвратяване движението по платената пътна мрежа на пътни превозни средства, за които не е заплатена пътна такса чрез налагане на принудителна административна мярка „временно спиране от движение“. Променени са административнонаказателните разпоредби на Закона, като са уточнени нарушенията във връзка с ползването на пътната мрежа без закупена винетка, както и са предвидени нарушения във връзка с тол таксата, когато не са предприети наказателни действия за установяване на нейния размер и когато тези задължения са изпълнени, но тол таксата не е заплатена. Тези разпоредби ще действат след 16 август 2019 г., когато се въвежда тол таксата, а иначе от 1 януари 2019 г. се въвежда електронната винетки. Нещо изключително важно искам да кажа по отношение на електронната винетка. Електронната винетка ще може да се конвентира след 17 декември 2018 г., но пожелание. Това е изключително важно. Ако водачът желае да си конвентира винетката, може да го направи. Ако не желае, може да продължи да си кара с винетката, която трябва да остане обаче залепена на челното стъкло. Предвидени са правила как се определя мястото за извършване на нарушението. Уточнена е уредбата на допустителството, тъй като възможността за налагане на санкции в редица случаи ще зависи от това дали предвидените санкции ще бъдат налагани и на юридически лица. В много случаи за пътното превозно средство, с което е извършено нарушението, ще може да се установи само неговият собственик. Създадено е специално производство за налагане на административни наказания, което съобразява особеностите на електронната система за събиране на пътни такси, както и предвижда възможността за освобождаване от отговорност при доброволно заплащане на компесаторна такса. Уредена е доказателствената сила на записите от електронната система за събиране на пътни такси, създадени са допълнителни правила за връчването на документи в рамките на административнонаказателното производство, които ще улеснят хода на процедурите по отношение на всички производства по Закона за движение по пътищата, не само по отношение на нарушителя, свързани с пътните такси. Тези правила позволяват и електронното връчване на документи, ако тези документи отговарят на изискването на електронния документ, като е предвидено връчването да е редовно, дори да е връчен отпечатан екземпляр на електронния документ, подписан с квалифициран електронен подпис, като се удостовери създаването на електронния документ, предвиден за съхранение в електронната система и отпечатването му за връчване. По отношение на електронните документи е предвидено производство за издаване на електронни фишове, което ще може да бъде прилагано, когато функционалността на електронната система бъде разработена. Това нещо се случва в момента. Системата се тества в момента. Тя е разработена, тества се и когато приключат тестовете след 16 август 2019 г., системата ще може да започне да работи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. За още едно становище на вносител – господин Дончев, имате думата. АНДОН ДОНЧЕВ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги. Ще представя становището ни относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 854-01-37, от 10 май 2018 г. Вносител на Законопроекта е Боряна Георгиева и група народни представители. Основните цели на Законопроекта са да се повиши събираемостта на глобите по фишове, електронни фишове и наказателни постановления, които се налагат на база на издадените от оправомощените да осъществяват контрол органи, актове за установяване на административни нарушения, също така да се намали административната тежест върху гражданите и да се спести време на тях и на контролния орган, като се даде възможност за заплащане на глобите на място. Една от целите на Законопроекта е да се намали вероятността лица с чуждо гражданство, управляващи моторни превозни средства с чужда регистрация, да напускат страната преди да са заплатили наложените им санкции на територията на Република България. При сега действащото законодателство на водач, който не е заплатил наложените му глоби в срок, а и това се установи при проверка на пътя, се отнема свидетелството за правоуправление до заплащане на глобите в пълен размер. Минималният срок, в който това може да се случи, обаче е след края на смяната на контролните органи и в съответната централа на регионалното звено Пътна полиция. Във времето това може да достига и до 12 часа. С предлаганите промени се предвижда възможността на всички автомобили на контролните органи на Министерството на вътрешните работи, които разполагат с връзки към автоматизираната информационна система „Административнонаказателна дейност“, да се инсталира пос терминално устройство, чрез което да се съберат на място плащанията по тези глоби. Предвижда се и втори вариант на заплащане на глобите, според който задълженото лице може да извърши това в рамките на няколко часа след връчването на акта за принудителна административна мярка за отнемане на свидетелство за управление. Внесените допълнения в Закона за движение по пътищата не само ще повишат ефективността при събиране на глобите, но също така ще спестят на водачите неудобството да бъдат лишавани за по-продължителен срок от възможността да управляват автомобила. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Дончев. Колеги, има още един Доклад от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Имате думата, господин Ненков. ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател. „ДОКЛАД на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерския съвет На редовно заседание, проведено на 14 юни 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерския съвет на 1 юни 2018 г. От името на вносителите Законопроектът бе представен от инженер Светослав Глосов – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Предложените изменения и допълнения са в изпълнение на мерките, предвидени в т. 2, буква „а“ на Решение № 496 на Министерския съвет от 2017 г., за изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г., за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Със Законопроекта се предвижда премахване на изискването за предоставяне на удостоверение за актуално състояние, копие от съдебното решение за регистрация по реда на Търговския закон или документ за регистрация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и декларация за липса на открита процедура за обявяване в несъстоятелност при искане за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лицата, осъществяващи пътна помощ. В действащия Закон за движение по пътищата липсват разпоредби, които да регламентират реда и начина за предоставяне по служебен път на горецитираните документи, поради което е предложено изменение на разпоредбата на чл. 148в от Закона. Това ще помогне на заинтересованите лица да спестят време и средства при иницииране на искането за получаване на удостоверение за вписване в регистъра на лицата, осъществяващи пътна помощ по пътищата, отворени за обществено ползване. Основната цел на Законопроекта е да се постигне облекчаване на административните процедури и да се намали административната тежест, като се намали броят на документите на хартиен носител, които заинтересованите лица представят в процедурата по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лицата, осъществяващи пътна помощ. В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от приемане на предложените промени. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 19 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 802 01-19, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.“ Благодаря, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков. Разискванията са открити. Имате думата за изказвания. Имате думата, господин Свиленски. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Ще започна изказването си с напомняне, че гледаме вероятно 82-ра, 83-та и 84-та поправка на Закона за движение по пътищата. Явно „черният петък“ е дошъл и в българския парламент, където българските граждани, гледайки един закон, ще получат три нови поправки в Закона за движение по пътищата. Но в крайна сметка обещанието за нов Закон за движение по пътищата в края на миналата година – месец септември, в края на миналата година – месец ноември, за тази година – месец септември, за тази година – месец ноември, няма да се случи. За съжаление, цената за всичко това я плащат българските граждани – и като законодателство, и като устойчивост на законодателния процес, и като норми, които им предлагаме. Ще започна отзад напред с големия закон, предложен от колегите народни представители. Само преди два месеца или месец и половина приехме поправки в Закона за пътищата, а днес с този закон в Преходните и заключителните разпоредби променяме оня закон, който приехме преди месец и половина-два. Тоест не завиждам на българските потребители, на българските превозвачи, на българските граждани, които трябва да спазват този закон. Как ще успеят да се ориентират, какво точно трябва да правят, какви точно такси трябва да плащат, дали трябва да си конвертират хартиената винетка в електронна, дали е по желание, или не по пожелание и какво ще стане, ако е по желание, къде трябва да го направят? Защото, колеги, аз разбирам Вашата цел, и ще го заявя за пореден път: тол системата е най-справедливият начин за заплащане на пътните такси. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) За това няма спор и ние не сме били никога против това нещо. Само че, уважаеми колеги, това нещо се прави в диалог с гражданите, това нещо се прави от администрацията – от Министерския съвет. В Закона за движение по пътищата администрацията някак я няма – те са свидетели в момента. Нещата, които Вие предлагате – те не участват в тази разработка, няма ги. Не знам, преди – министър Нанков, сега – министър Аврамова, подкрепят ли, не подкрепят ли? Министър-председателят подкрепя ли, не подкрепя ли? Кога ще бъде въведено? Още има въпроси, на които нямаме отговор. Какъв ще е обхватът на тол системата – 50%, 60 или 80, за колкото е проектирана? Никой не знае! Какви са цените? Превозвачите, браншът, автобусните превозвачи си правят бизнесплановете за следващата година. Никой не им е казал колко ще трябва да плащат. Трябва ли да го залагат в цените си, не трябва ли? Вървят обществени поръчки за доставки на товари за пътнически превози. С колко ще се увеличат билетите на българските граждани? За това никой не говори, а на Вас са Ви хвърлили тежката задача някак си технически, между другото, тук, в парламента, петък сутрин, в „черен петък“ да прокараме едни поправки, които да легализират по някакъв начин действията. Говорим досега, че трябва да има единен орган за пътен контрол, защото на пътя в момента контролира КАТ, в момента контролира „Автомобилна администрация“, в момента контролира и Министерството на регионалното развитие чрез Агенция „Пътна инфраструктура“ – три структури. Всички хора и всички превозвачи оценяват това като проблем – че три органа упражняват контрол. Вие сега слагате и четвърти орган. Тоест вместо да вървим в посока един орган да упражнява контрола върху движението, слагаме четвърти орган с нови 600 души. В един момент говорехте за държавно предприятие, което ще извършва тази дейност. Говоря за тол системата, за събирането и плащането. Сега имаме „Управление“ – дирекция към Министерството на регионалното развитие, към АПИ. Къде е държавното предприятие? Как направихме от три органа четири? КАТ, или МВР, не искат да вършат тази услуга, защото защо? Кажете! Министерствата говорят ли помежду си? Това не е ли политика на цялото правителство – въвеждане на тази тол система, или е политика на 10 – 15 народни представители? Пак казвам, не сте виновни Вие. Вие се опитвате да извадите кестените, така да се каже, но къде е държавата? Няма да можете сами да се справите, защото и тук, четейки промените, четейки текстовете, има много двусмислици. Аз съм сигурен, само между първо и второ четене половината от тях ще отпаднат и ще предложите други. Ние самите ще предложим нови текстове, но не е това начинът, не е това подходът. Объркваме българските граждани с този тип законопроекти – 660 нови души. В същото време в анализа на края на Закона за приходи и ползи Вие казвате: няма допълнителна тежест, няма допълнителен административен капацитет, който ще бъде ангажиран. Е как няма? 600 души не са ли допълнителен административен капацитет? Говорим за електронна система, за която са платени над 200 млн. лв. Тя би трябвало да е електронна и да оптимизира контрола, плащане – всичко. В крайна сметка така го оптимизира, че ще има 150 патрула с 600 души на пътя, които трябва да контролират. Това ли са новите технологии, това ли е само начинът за контрол? Тоест някой мислил ли е изобщо от обявяването на поръчката тогава законодателството какво е било, какво трябва да се промени, спечелването на поръчката, реализацията на поръчката и в крайна сметка това, което ще получат българските граждани от 1 януари, излизайки на пътя? Говорите за отговорностите между собственик на автомобил и шофьор, и там са толкова размити – той трябвало да уведоми. Ама как да го уведоми – писмено ли, неписмено ли? В същото време ще спрете от движение, ако не си е платил. Давате възможност на директора на АПИ да издава наказателни постановления за нарушенията, да събират глоби, които те не са ги налагали, и накрая вече за капак на всичко няма да може да мине човек на контролен технически преглед, ако има задължения към АПИ. Да, това е хубаво. Искате да се повиши събираемостта, нали така? Само че като предлагате това нещо, погледнали ли сте другите части от Закона за движение по пътищата, където пише, че автомобил, който не е минал технически преглед, подлежи на 20 лв. глоба, и нищо друго? Тоест те ще спрат да ходят на годишен технически преглед, защото вчера им повишихте данъците, заради които пак няма да могат да минат, днес им вменявате на прегледите да събират и таксите на АПИ. Шофьорите ще спрат да ходят на преглед, защото ще им е много по-лесно да бъдат глобени 10 пъти по 20 лв. на пътя, отколкото да ходят да се занимават… За това казвам, аз не ги призовавам да правят това. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Но това излиза в текстовете, господин Ненков, разбирате ли? И е хубаво да предупреждават – както Вас, така и хората от администрацията, така и българските граждани. Направете го така, че когато не си минал на технически преглед, да имаш глоба, да те спрат от движение. Сега ако нямаш „Гражданската отговорност“, дерегистрират автоматично, ако не си минал на преглед, нищо – 20 лв., за това говоря. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ, от място): Внесете предложение да стане повече. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Добре, ще го внесем, ама нали Вие сте се хванали с тази задача сега. Остава и ние да Ви се набутаме с предложение и тогава хаосът ще стане пълен. Колеги, молбата ми е, колкото може, разбира се, тъй като сроковете наближават – 1 януари, ако трябва, удължете сроковете максимално, но така че да не се спира въвеждането от 1 януари. Направете едно обсъждане и сред бранша, и сред българските граждани, ако трябва, и в комисиите още веднъж, за да се изчистят нещата. Пак Ви казвам, подкрепяме въвеждането на тол системата, но не подкрепяме подходите, по които го правите. По другите два законопроекта на колегите от „Воля“ и първия път, когато беше внесено това предложение, сме го подкрепили. Учуден съм обаче сега защо ГЕРБ го подкрепя? Тогава ГЕРБ не го подкрепиха с ясни аргументи. Сега какво се случи – дали вчерашното гласуване на ветото, дали за предстоящата подкрепа на бюджета си купувате десетина-дванадесет гласа с подкрепата на този законопроект? Ние и тогава, и сега ще подкрепим колегите от „Воля“. Законопроекта на Министерския съвет няма да го подкрепим, пак казвам, не защото не е правилен, а защото е 85-ата поправка в Закона за движение по пътищата, внесен от Министерския съвет – органа, който трябва да направи новия Закон за движение по пътищата и да ни го представи тук. Чакаме го, господа министри, заместник-министри, господа управляващи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Втора реплика – господин Иванов. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, първо, трите закона, които трябва да бъдат внесени от Министерския съвет, ще бъдат внесени до края на годината, тъй като текат обществени обсъждания, които, предполагам, че вече са приключили и законите в момента се обработват. Ще бъдат внесени от Министерския съвет в Народното събрание до края на годината. По отношение на първия Ви въпрос по този законопроект обаче – защо се създава нов орган, който да контролира на пътищата? Господин Свиленски, ако бяхте прочели внимателно Законопроекта, щяхте да видите, че се създава нов орган наистина, но той взема част от правомощията на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, а тя няма да може да контролира вече на пътя дали автомобилът има винетен стикер или не. Това ще го извършва Националното тол управление. По отношение на втория въпрос дали и какво е платено от българските граждани, нищо не е платено до момента, господин Свиленски. За три години по 50 милиона от тази система ще бъдат платени за нейното изграждане, така че към момента нищо не е платено. Отново подвеждате българските граждани в заблуждение. Какво ще плащат българските граждани след 1 януари? Ще плащат същото, което са плащали и досега, защото тук говорим за електронната винетка. За нея цените ще бъдат същите като на сегашните винетки, господин Свиленски, и тук няма никаква разлика. Няма никакви промени за автомобилите до 3,5 тона. Относно 20-те лева, които казахте, дали е минал годишен технически преглед или не. Вижте, преди да реши водачът да премине с пътното превозно средство на годишен технически преглед, той може да бъде засечен на пътя и да плати 300 лв., ако има неизплатени задължения към държавата по отношение на пътните такси, и това е само за до 3,5 тона. 1800 лв. е за водач, който не е упражнил контрол и не си е платил за тол управлението, говорим над 3,5 тона, или 3000 лв. е за собственик на такъв автомобил, така че нещата са много различни. По отношение на Законопроекта, който господин Свиленски спомена – Законопроекта на госпожа Боряна Георгиева. Вижте, колеги, когато колегите от „Воля“ внесоха този законопроект, ние започнахме промени. Тези промени гарантираха, първо, че българските граждани ще могат да си заплащат в районните управления, на пос терминали – това беше първата стъпка. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Завършете вече, господин Иванов, над три минути сте. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Сега надграждаме тази стъпка, като им даваме правото да си заплащат на пос терминали, и в колите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Втора реплика. ПАВЕЛ ХРИСТОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! Уважаеми колега Свиленски, от Вашето изказване мога да идентифицирам един-единствен проблем – действително честото отваряне на Закона. Това може би е най-същественото. Така или иначе материята, която обсъждаме днес, е важна предвид сроковете, които предстоят и предвид системата, която трябва да се внедрява. Това е наложително, така че не мога да отчета това като сериозен проблем. Налага се да го направим и го правим. Що се касае до структурата на дирекцията, която ще се занимава с управлението на тол системата. Смятам, че текстовете са достатъчно добре изчистени – да няма дублиране на функциите между различните контролни органи. Смятам, че взаимовръзките, които са описани в Закона, интерфейсите, които ще заработят в близките няколко седмици и месеци между различните институции, ще гарантират и добро взаимодействие между различните институции на пътя. Що се отнася до публичността. Не мисля, че темата е нова, не мисля, че е актуална от момента, в който сме внесли Закона. Мисля, че през цялата календарна година течеше достатъчно сериозно обсъждане, достатъчно много информация се изнасяше, достатъчно голяма яснота се даде как, кой, защо и какви анализи прави по отношение на тол системата. По отношение на обхвата – кога ще стане ясно колко процента от пътната мрежа, кои пътища ще са в обхвата на тол системата? Това е процес, който ще бъде финализиран паралелно с внедряването, за да може към месец август, когато трябва да заработи това нещо, да бъде готово. По отношение на електронната винетка – там разлика в обхвата нямаме, нямаме и разлика в цените, и не смятам, че има съществени проблеми. Голяма част от другите аспекти, които изтъкнахте в изказването си, са по-скоро технически детайли, които между първо и второ четене биха могли да се изчистят. Действително има някои дреболии, които трябва да бъдат подобрени. Уточнили сме ги с експертите на министерствата и с Агенция „Пътна инфраструктура“, така че между първо и второ четене имаме достатъчно възможности да отстраним тези, да ги наречем, дребни технически проблеми. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Христов. Господин Танев, имате думата за реплика. РАДОСТИН ТАНЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, първо, искам да Ви благодаря, че наистина подкрепяте, бих казал, тази добра инициатива, която държавата задължително трябва да внедри, за да подобрим състоянието на пътищата в България. Ще Ви отговоря на няколко въпроса и се надявам между първо и второ четене да бъдете все така градивни и да направим предложения, които наистина ще помогнат за по-добрата реализация. Относно това кога ще са ясни цените на тол системата и по какъв начин те трябва да бъдат разчетени от страна на превозвачите? Световната банка е поела ангажимент, че до края на годината ще излезе с анализ на това какви трябва да бъдат цените. Надяваме се те да бъдат достатъчно коректни, за да може превозвачите да определят своите цени в края на годината. Знаем, че тол системата ще влезе от месец август, така че превозвачите ще имат достатъчно дълъг период от време, за да вземат решение дали и как да променят цените си. Важно е да се знае, че конвертирането на винетката, която съществува към момента, не е задължително. Хората, които остават с винетките до приемането на електронна винетка, няма да бъдат глобявани, цената на винетката е същата. Отново искам да Ви помоля между първо и второ четене да направим все такъв добър дебат. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Танев. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Свиленски. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Нямаше несъгласие в репликите с това, което казах. Господин Иванов се опита да ми каже, че от „Автомобилна администрация“ били пренасочени, тоест извадени дейности, които са пренасочени в националното тол управление, само че „Автомобилна администрация“ ще продължи да проверява на пътя, нали така, но само други неща. Тоест един шофьор, един превозвач, едно превозно средство може да бъде спряно поне от четири вида контролни органи, нали така, поне четири вида… СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): С новия Закон няма да бъде така. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Не, за новия закон не говорете вече! Край! Приключихме! Черният петък мина. Три поправки. Новият закон?! Недейте да говорите. Тоест казваме на българските граждани: от 1 януари очаквайте още един контролен орган на пътя. Това е. На въпроса ми какви са таксите за обхвата, няма отговор. Този въпрос задавам поне от една година. Не знам Световната банка ли управлява България? Кажете Вие колко искате да бъде? Кажете Вашето? Нека Световната банка да си направи анализа. Цената обаче е политическо решение. Световната банка може да каже два лева на километър, но политическото решение да го вземем тук и да кажем, че ще бъде двадесет стотинки или десет стотинки? Ама никой не го говори. Кога ще стане този дебат? Какво чакаме да се случи? СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Нямаме изходна база. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Къде е изходната Ви база, господин Иванов? Няма да влизам в дебат. Така че политическото решение трябва да бъде взето тук, Министерският съвет, Народното събрание. Те ще кажат техният експертен анализ – колко трябва да бъде. Наближава обаче 30 ноември, а от 1 януари влиза в сила. Говорим – пак казвам, хората си правят планове за следващата година, правят си и за година, две, три – как да се калкулират цените? Но това е друг въпрос. Колеги, ние няма да подкрепим Закона на първо четене. Да е ясно! Ще направим нашите предложения. Повтарям и потретвам, за трети път, че не сме против тол системата, но сме против начина, по който се опитвате да я наложите в България, без ясна политическа отговорност, без ясни политически ангажименти. Правителството го няма, министър-председателят го няма в тази тема, министрите ги няма в тази тема. Единствено десет народни представители, съвместно от две комисии, се опитват и го правят, доколкото са им възможностите, през парламентарния Правилник да внасят законопроекти. Умолявам Ви за в бъдеще такива важни неща нека да си ги внася Министерският съвет, за да се види… Имам чувството, че правителството е против тази система и всячески не иска това нещо да се гледа. Добре, че сте Вие тук, та в последните месеци да ги вкарате. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски. Имате думата за изказване, уважаеми господин Летифов. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Ние ще подкрепим и трите законопроекта, въпреки че ще изразя сходни съображения, които и господин Свиленски каза досега – отново имаме работа на парче, отново правим три промени на Закона за движение по пътищата в условия, в които чакаме новите закони за движението по пътищата, отново една изтървана дейност или по скоро пропуск и на Министерския съвет, и на министерствата се решава с повикване на 112 на народен представител, който гаси пожари – в този случай уважаемият господин Иванов, и се вкарва нещо по бързата процедура, защото нещо е пропуснато, нещо не е видяно и ние трябва да го спасим. Разбира се, това, което се предлага, има смисъл, има резон, затова и ще го подкрепим. От друга страна, самата философия на вземане на решения – това, което е предложено, според мен е малко сбъркано. Законът за движението по пътищата има основна дейност да регулира движението и да спаси човешките животи, да няма травматизъм на пътя. Оказва се обаче, че по-голям проблем за държавата и за народните представители е да не си си платил винетната такса, отколкото да си направил нарушение на пътя. Поне като гледаме санкциите, които се налагат, се оказва, че по-голямо престъпление е да не си платиш санкцията, отколкото да нарушиш Закона за движение по пътищата и да си опасен за останалите участници в движението. Надяваме се тази философия наистина да бъде подредена в новите закони. Очаквахме с новите закони да се намали административната тежест. Уви, това няма да стане, въпреки че Законът за пътната помощ предвижда точно това. С тази идея ние ще го подкрепим, но трябва да се отбележи, че един, два документа отпадат оттам. Целият останал набор от документи – да регистрираш пътна помощ и да извършваш тази услуга, си е бумащина, огромна бюрокрация и това е затруднение като цяло. Тази дейност трябва да се регулира и не само тя. Ако говорим за електронно управление, трябва да имаме предвид, че с тези документи, с този режим на регистрация натоварваме и българския бизнес, и всички български граждани. Законопроектът на колегите от „Воля“ – първия път ние не го подкрепихме. Нямаше готовност, тогава „Пътна полиция“ нямаше отношение да налага административнонаказателна мярка „отнемане на свидетелство за правоуправление“, ако не си си платил глобите. Сега това вече е факт. Надявам се, че ще го подкрепим с идеята, че това ще сработи, въпреки че от МВР признаха, че нямат готовност, че тези сметки не могат да ги обединят и това ще отнеме време. Вероятно между двете четения ще има предложения, ще има и срок, в който това да влезе като дейност, който ще е доста по-голям от очакваното според мен, за да се направи това. И тук остава въпросът, ще дам пример: спираме водач, който има застраховка. Проверява го КАТ и му казва, че няма застраховка. Вадите застраховката, стикера. В тяхната система обаче не излиза. Това е повод полицаите да наложат санкция на този водач, защото в тяхната система не излиза. Кога всъщност ще гарантираме, че тази система ще сработи, че тя ще е актуална и че между всички контролни органи – вече стана ясно, че са четири, няма да има губене на информация. Ще се окаже така: имате електронна винетка, но не излиза в системата на контролния орган. На Вас Ви се налагат принудителни административни мерки и след това ходите да се обяснявате по институциите. Може би първо трябва да гарантираме точно тази сигурност на информацията и на обмена, който има, и след това да налагаме съответните рестриктивни мерки. Пак повтарям: подходът да се прави на парче, да се внася в последния момент от народни представители, да липсва отговорността на институциите, е порочен. Прави се на парче, не виждаме философията на промените, които се правят и това затруднява и българските граждани, и контролните органи, уважаеми господин Иванов. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Летифов. Реплики? Не виждам. Господин Ненков, имате думата за изказване. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Разбира се, ще се опитам да запазя добрия дух, в който тече днешният дебат по толкова съществен Законопроект, който е част от пакет законопроекти, които приехме през последните седмици. Всъщност днешният Законопроект регламентира контрола и санкционирането на неизправните водачи именно с цел въвеждането на смесената електронна система за таксуване на лекотоварни автомобили, както и на тези, които са над 3,5 тона. С чувство за хумор поздравявам колегите от БСП, че извадиха вода от девет кладенеца, за да кажат колко нямаме системен подход, не било достатъчно добре измислено. Ще продължа оттук нататък с моето изказване в тази насока. Колеги, наистина няма спор. Въвеждаме нещо, което е ново, модерно, до голяма степен такава система няма никъде в Европа. Забавили сме се много с въвеждането на таксуването по този начин: най-тежкият и най-ползващият пътната мрежа да плаща най-много. Забавили сме се, но пък, от друга страна, имаме и своя позитив, защото сме се опитали да имплементираме най-добрите практики в по-развитите държави. Самият факт, че няма да използваме бариери, както е в други държави, а ще използваме електронна система с декларирани тол данни, като всичко ще минава по електронен път, говори, че България може да се окаже с една изключително модерна система. Факт е обаче, че тъй като това е нещо непознато и ново, и колкото и да се опитваме да предвидим всяка една ситуация, с цялото си желание, с всичките усилия на институциите, на парламента, най-вероятно има сигурно и своите пропуски. Това не може да ни бъде пречка, или не може да ни спре да вървим в тази посока. Няма как, естествено, докато тази система не влезе в сила – тъй като ще има един преходен период и за леките автомобили, които и догодина, докато им изтече сега действащата винетка, ще ползват пътната мрежа със старите хартиени стикери на колите. Ще има един такъв преходен период. Естествено предстои ценово обсъждане. Тук господин Свиленски не е прав, защото той каза, че цените ги нямало. Няма ги, няма как да ги има и в Закона. Това, което знам от колегите като информация (реплика от „БСП за България“), напротив – месец декември това ще предстои като обществено обсъждане. Тъй като ще бъдат засегнати основно превозвачите, ще трябва да се търси и компесаторен механизъм, доколкото е възможно, доколкото позволява европейското законодателство цените да бъдат съобразени все пак и с пазарната логика. Искам да заявя най-категорично за леките автомобили, за масовия ползвател на тази републиканска пътна мрежа. Нищо няма да се промени за тях, напротив – то ще се улесни. Вече няма да има хартиени носители, няма нужда да лепите нещо по стъклата си. Всичко ще става по електронен път. В Законопроекта и в Закона за пътищата, и с въвеждането на санкциите е много ясно дефинирано как и по какъв начин може да го направите това. Единственото, което трябва да направите, е да отворите един таблет, телефон и да си запишете Вашия регистрационен номер, данните на автомобила, категорията, и да заплатите своята електронна винетка. Няма нужда някой да Ви спира, за да установява дали имате, или нямате. Ще бъдете спирани единствено и само, ако системата отчете, че Вие не сте си заплатили тази електронна винетка. Не трябва да плашим хората – пак с условието, че естествено нещо толкова сложно като изграждане чисто инфраструктурно, законодателно, административно, нови 620 души, които трябва да бъдат обучени в правилата по начина на санкциониране на гражданите, за тези, които са неизправни, със сигурност ще породи естествено и други въпроси, които ще трябва да бъдат изгладени във времето. Ако наистина милеем за това да имаме по-хубави и по-безопасни пътища, нямаме основание да не подкрепим днес Законопроекта, защото той е част от това – хем сме въвели законодателно създаването на тази смесена електронна система за таксуване, хем трябва да предвидим самите санкции и начина на санкциониране на неизправните водачи, за да има наистина реален ефект. Колеги, достатъчно време има и за тежкотоварните автомобили. Знаете, че от 16 август ще влезе в сила въвеждането на тол системата. Пак повтарям, предстои обществено обсъждане на цените, които ще трябва да заплащат те. На този етап не виждам проблем, който може да дефинираме. Призовавам Ви, ако сме конструктивни и заявявате, че сте за въвеждането на тази система, имаме достатъчно време. Говорихме и с колегите за едноседмичния срок, в който ще трябва да се правят предложения между първо и второ гласуване. Хубаво е всеки от нас да помисли, да прегледа отново текстовете, да внесем съответни промени, ако смятаме, че трябва да бъдат направени такива. Ние с радост от името на ГЕРБ, предполагам и на мнозинството, ще се съобразим с тези предложения, които са конструктивни. Последно, защото това е много важно и ще използвам трибуната на Народното събрание, за да кажа на гражданите следното нещо: за следващата година не се предвижда увеличаване на винетните такси. Тъй като ме поправиха да не използвам думата „конвертиране“, ще използвам друга дума „депреобразуват“ своите хартиени винетки в електронни, е пожелателно, но би било добре и полезно за тях, тъй като няма да се налага и системата няма да отчита, че те не са си платили своята винетка, ако го направят доброволно. Нека да се възползват от срока, който е даден по закон, а именно от 17 декември това нещо всеки ще може да го направи. Благодаря за вниманието и се надявам за Вашата конструктивност. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Ненков. Заявихте реплика, господин Данчев - заповядайте. ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Ненков, аз също ще запазя добрия тон на дебата и ще Ви поздравя за това, че наистина най-накрая някой от управляващите се е сетил, че всяка електронна система в държавата има нужда и от съответната законодателна рамка. Ние сме свидетели на това как в годините са направени и създадени N-броя електронни системи като част от електронното управление на страната ни, но, за съжаление, те висят във въздуха и законодателно, и нормативно просто не са уредени. Поздравявам Ви за това, че сте се сетили, че има нужда от подобен подход. Ние не сме някакви софтуерни специалисти, а сме членове на законодателен орган и законодателният процес има своята логика и последователност. Добре е, когато се прави едно предложение, то да бъде обсъждано на съответните нива, да бъде направена съответна адекватна оценка за въздействие и, първо, да се слага Законът и след това да се изгражда системата. В момента ние имаме възложена поръчка за изграждане на тол системата и сега започваме да напасваме законодателството по тази вече възложена поръчка. Това е дълбоко сбъркан подход и той ражда много проблеми след това в бъдеще. Ето Ви един ясен пример: Вие преди малко отговорихте на въпроса на колегата Свиленски, че няма отговор на въпроса каква ще бъде тол таксата за съответните видове превозни средства над три тона и половина. За сметка на това в Законопроекта, който предлагате, е съвсем ясно каква ще бъде глобата за незаплащането на тази тол такса. Това е изключително нелогично за мен. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Нека да спазваме законодателния ред и нека, когато изграждаме системи, които са част от електронното управление, да ги уреждаме законодателно тогава и където това му е времето. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Данчев. Втора реплика? Господин Иванов. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ненков, слушах Ви внимателно. Народното събрание има своята роля и тя трябва да бъде немалка, разбира се, но оставаме с впечатлението, че някак си ние ще дадем само подтика и ще отворим една широка врата в полето и оттам нататък ще минава всеки през нея. Ние този дебат го водихме и с предходния министър на регионалното развитие – господин Нанков, и се опитахме да разберем от него каква ще бъде политиката по отношение на формирането на тол таксите. За винетките е ясно. Вие ни обяснихте, улесняваме гражданите – никой не спори по тази тема. Аз също бих се радвал, в повечето европейски страни е така – купувате си електронна винетка, слагате си я в жабката и продължавате. Нищо не лепите, засичат Ви камери и така нататък. Какво правим с таксите за товарните автомобили? Как ще определим цената? Къде е Народното събрание в целия този процес? Къде е Народното събрание? Вие сега отваряте вратата и оттам нататък къде сме ние – народните представители? Това е основният въпрос. Нас ни вълнува и тогава още министър Нанков не можа да ни отговори: как Народното събрание ще участва в този процес? Ние включително предложихме, протегнахме му ръка народните представители да участва той в процеса, Комисията по транспорт да участва в процеса по определяне на цените, които ще плащат автомобилите. В крайна сметка не е ясно и кой ще понесе тежестта на едни евентуално високи такси за преминаване по пътищата на тежкотоварните автомобили – дали крайният потребител, или превозваческите фирми? Как ще се отрази на заплатите на тези хора? Съветвам Ви между първо и второ четене да се намери един компромисен вариант, в който Народното събрание, народните представители да участват в този процес (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), за да има пълна прозрачност по процедурата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. Трета реплика – господин Свиленски. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Ненков, аз съм съгласен с Вашето изказване в по-голямата част. Ние не критикуваме просто ей така, защото трябва БСП да критикува нещо, а Ви критикуваме чисто добронамерено. Когато беше породена идеята за въвеждането на тол системата – и затова казвам, че е сбъркан пътят, сбъркан е подходът – тогава трябваше да стане ясно, че ще се въвежда тол система, да се променят законите, да се определи обхватът, да се определят цените доколкото може. От обхвата зависи размерът на тарифата. Това нали е ясно на всички? Да се види колко пари ще се съберат от винетки, колко от тол такса. Не се случи това, а какво се случи? Правителството обяви една поръчка преди две години, тя се обжалва една година, процедури, връщане, тръгване напред назад, определи се изпълнител. През това време парламентът, правителството не знае какво става, някъде там между КЗК, съда се правят така... Определя се изпълнител, това се изгражда, направено е, ние тук пак не знаем нищо. Сега един месец преди това нещо да стартира, започваме: „ама сега дайте да дадем“ – няма закони, няма информация, не се знае обхват, не се знаят тарифи и затова колегите поставят тези въпроси. Не само те, а ги поставят и българските граждани. Ако е до двама-трима колеги, които не са разбрали таксите, това не е проблем. Проблемът е, че българските граждани не знаят на 17 декември какво да направят с хартиената си винетка, на 1 януари какво да направят с електронната. Къде да отидат да си я купят? В кои пунктове? Къде? Някаква рекламна кампания върви ли по това нещо? Питайте Ваши близки, познати знаят ли другата седмица откъде да си купят електронната винетка? Даже и сега в Закона променяме, разширяваме пунктовете, ама никой не го казва това нещо. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) ПАВЕЛ ХРИСТОВ (ГЕРБ, от място): Нали за това приемаме Закона, за да им кажем другата седмица?! ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Същото ще стане и с товарните превози само след няколко месеца. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Свиленски. Господин Ненков, имате думата за дуплика. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, ще обединя горе-долу отговора на трите реплики. Ще започна оттам – парламентът няма как да вземе решение колко да бъде една тарифа. Вие много добре знаете, колеги, че една такса трябва да бъде разходно ориентирана. Представете си как в парламента ще спорим за нещо такова, а Вие ще кажете: как, тук ще натоварим бизнеса, гражданите… Вчера си спомняте дебата по ветото на президента. Представете си, ако започнем да влизаме по тази плоскост. Мисля, че не е работа на Народното събрание, още по-малко пък при липсата на достатъчно информация, ние да вземем едно такова решение. Не пречи – тук съм съгласен с Вас, че народните представители могат да участват активно в този процес. Преди малко казах: през месец декември предстои обявяването на ценовите решения. Доколкото на мен ми е известно Световната банка, на консултанта, който консултира Министерството на регионалното развитие, е представил девет варианта, от които три варианта ще бъдат най-вероятно подложени на обществено обсъждане буквално месец декември. Става въпрос за тол таксуването, което ще влезе чак след шест-седем месеца. За леките автомобили Ви казах и преди малко: няма да има нито увеличение на цената за следващата година и ще могат да си я купуват или по електронен път – от телефона, от таблета, от бензиностанция, ако искате. Да, съгласен съм, че може би трябва – и тук призовавам и колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“, да направят по масова кампания в тази посока. Няма лошо, гражданите трябва да бъдат уведомени, но не мисля, че парламентът е институцията, която трябва да взима решение каква да бъде една или друга такса. Искам само нещо много важно да вметна пак по тази тема. Вие много добре знаете, че и по европейски регламент ние няма как да таксуваме по различен начин било наши превозвачи или чуждестранни – имам предвид транзитния трафик. Разходите за преминаването по пътната мрежа, както и нейният обхват, трябва да бъде еднаква за всички и тя трябва да бъде съобразена и с пазарния принцип, така че да не е хем много висока, хем да не е и толкова ниска, за да може от своя страна да не е в минус именно преди транзитния трафик да тръгне да търси по-евтини варианти за преминаването през нашата пътна мрежа. Ще завърша с едно изречение. Колеги, предстои ни наистина много стратегическа реформа в таксуването на пътната мрежа, с ясното съзнание – аз и преди малко казах, че тя със сигурност ще има своите въпроси. Вярвам, че поне минимум една година трябва да измине от стартирането до цялото преминаване от хартиени към електронни винетки, въвеждането на тол системата, оборудването на пътните превозни средства с над 3,5 тона, бордови устройства, ценовите решения. Много работа ни предстои и аз мисля, че в крайна сметка ще бъде полезно за гражданите и реалният ефект ще се види след няколко години. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-37, внесен от народния представител Боряна Георгиева и група народни представители, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерския съвет и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители. (Шум и реплики.) Колеги, изчетох какво ще гласуваме, а сега ще ги подложа поотделно на гласуване. Моля, гласувайте първия Законопроект, внесен от народния представител Боряна Георгиева и група народни представители. Гласували 143 народни представители: за 143, против и въздържали се няма. Предложението е прието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Подлагам на гласуване следващия Законопроект, № 802-01-19, внесен от Министерския съвет. Гласували 141 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 32. Предложението е прието. Сега подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от народния представител Станислав Иванов и група народни представители. Гласували 142 народни представители: за 109, против 15, въздържали се 18. Предложението е прието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Уважаеми народни представители, преминаваме към следващата точка от Програмата: ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНОТО ОБЩО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОБВЪРЗАНОСТ С УСЛОВИЯ ЗА МЕХАНИЗМА ЗА БЕЖАНЦИТЕ В ТУРЦИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ОБРАЗЕЦА НА СЕРТИФИКАТ ЗА ФИНАНСОВ ПРИНОС. Ще изслушаме докладите на комисиите. Доклад на Комисията по външна политика. Заповядайте, адмирал Манушев. ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАНУШЕВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Позволете ми, първо, да направя процедура за допуск в залата на заместник-министъра на външните работи господин Юрий Щерк. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Преминаваме към гласуване на процедурното предложение за допуск в залата. Гласували 93 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. Моля, квесторите, поканете заместник-министъра в залата. Слушаме Доклада, господин Манушев. ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАНУШЕВ: Колеги, „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия на Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца за сертификат за финансов принос, № 802-02-26, от 6 ноември 2018 г., внесен от Министерския съвет на 6 ноември 2018 г. На свое редовно заседание, проведено на 14 ноември 2018 г., Комисията по външна политика разгледа Законопроекта за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия на Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца за сертификат за финансов принос, внесен от Министерския съвет на 6 ноември 2018 г. От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Юрий Щерк – заместник-министър на външните работи. Общото споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на Механизма за Турция в полза на бежанците и сертификата за приноса на Република България с приложения към него график за плащанията е ратифицирано от 43-тото народно събрание като Законът за ратификацията е обнародван в Държавен вестник на 12 април 2016 г. Механизмът за бежанците в Турция е създаден с Решение на Европейската комисия C (2015) 9500, прието на 24 ноември 2015 г. Средствата по този механизъм са предназначени за спешна хуманитарна помощ, за образование, здравни услуги и пр. Първият транш по този Механизъм – от 3 милиарда евро, включва 1 милиард евро от бюджета на Европейския съюз, а останалите 2 милиарда евро от страните членки. В резултат на това успешно бяха подпомогнати около 1,2 млн. бежанци от най-уязвимите групи, а също така са осигурени образователни материали за 500 000 ученици от семействата на бежанците и са подпомогнати с основна медицинска помощ 764 000 бежанци. Внесеното за ратификация Актуализирано общо споразумение продължава политиката на Европейския съюз за хуманитарно подпомагане на бежанците в Турция, която приютява в момента най-голям брой бежанци и мигранти от Сирия и Ирак. На заседание на Съвета на Европейския съюз от 28 и 29 юни 2018 г. е постигнато Споразумение за осигуряване на финансирането на втори транш от Механизма за бежанците в Турция в размер на 3 милиарда евро, като 2 милиарда евро ще постъпят от бюджета на Европейския съюз, а 1 милиард евро ще постъпят от страните членки, като вноските им са изчислени въз основа на дела на брутния национален доход на страната в общата сума на брутния доход общо за Европейския съюз. Решението за допълнително финансиране за осигуряване на непрекъснатост на проектите по линия на Механизма е прието на 24 юли 2018 г. и публикувано в Официален вестник на Европейския съюз. По това изчисление делът на България е 3 198 581 евро или 6 255 880,68 лв. Той трябва да бъде изплатен съгласно предложения от Комисията график през всяко трето и четвърто тримесечие на годините в периода 2019 – 2023 г. Графикът за плащанията ще започне от третото тримесечие на 2019 г., като сумите за годините са съответно: за 2019 г. – 722 240 евро, за 2020 г. – 938 624 евро, за 2021 г. – 557 194 евро, за 2022 г. – 548 716 евро, за 2023 г. – 431 808 евро. Финансирането за България ще се осъществи от централния бюджет, чрез бюджета на Министерството на външните работи – в частта на бюджета за финансиране на двустранното сътрудничество и хуманитарна помощ съгласно чл. 24а от Постановление № 234 на Министерския съвет от 2011 г. Инструментът ще се управлява от Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия. Точка 34 от Общото споразумение предвижда като приложимо право по прилагането му правото на Европейския съюз, а за неуредените от това право въпроси да се прилага субсидиарното белгийско право. Съгласно § 36 на това споразумение споровете, свързани с него, се отнасят до Общия съд на Европейския съюз, действащ като арбитражен съд, съгласно чл. 272 от Договора за функционирането на Европейския съюз. В дебатите взеха участие депутатите Пламен Манушев, Валери Жаблянов, Иво Христов, Красимир Богданов и Юлиан Ангелов. Господин Манушев подкрепи ратификацията на Актуализираното общо споразумение, като изтъкна, че въпреки критиките към него след получаването на първия транш от Турция, бежанският натиск към българската граница е намалял съществено. Той посочи като недостатък на Споразумението несъгласието на Турция да допусне мониторинг на изразходваните средства. Народният представител Валери Жаблянов посочи, че депутатите от БСП са гласували против още при ратификацията на първоначалното споразумение. Позицията на социалистите по Актуализираното общо споразумение остава с много въпроси, в това число за липсата на мониторинг на изразходваните средства отпускани от Европейския съюз на Турция, поради което народните представители от тяхната парламентарна група ще гласуват „въздържал се“. Депутатите Красимир Богданов и Юлиян Ангелов заявиха, че са против Споразумението, което е тяхна последователна позиция. След проведените разисквания Комисията проведе гласуване, при което: „за“ Законопроекта гласуваха 10 народни представители, „против“ – 2, и „въздържал се“ – 5 народни представители. На основание на резултатите от проведеното гласуване Комисията по външна политика предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия на Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца за сертификат за финансов принос, № 802-02-26, от 6 ноември 2018 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, адмирал Манушев. С Доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае госпожа Илиева. Заповядайте. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ ИЛИЕВА: Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, ще Ви запозная с: „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, № 802-02-26, внесен от Министерския съвет на 6 ноември 2018 г. На свое заседание, проведено на 14 ноември 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, № 802-02-26, внесен от Министерския съвет на 6 ноември 2018 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на външните работи – господин Пламен Бончев – генерален директор на генерална дирекция „Глобални въпроси“, госпожа Димана Драмова – началник на отдел „Международно право“, и госпожа Мария Шопова – съветник в дирекция „ООН и сътрудничество за развитие“. От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Бончев, който посочи, че Механизмът за бежанците в Турция е създаден през ноември 2015 г. с цел координиране на действията, финансирани от бюджета на Европейския съюз и от приноса на държавите – членки на Европейския съюз, и засилване ефективността и взаимното допълване на подпомагането, предоставяно на бежанците в Турция. Средствата по механизма са предназначени за спешна хуманитарна помощ, образование, здравни и други услуги за бежанците. Беше отбелязано, че по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, на заседание на Европейския съвет, проведено на 28 и 29 юни 2018 г., е постигнато споразумение за осигуряване финансирането на втория транш за Механизма в размер на 3 млрд. евро, от които 2 млрд. евро се предоставят от бюджета на Европейския съюз и 1 млрд. евро – от вноски на държавите членки, като вноската на България ще бъде в размер на 6 млн. 255 хил. лв. Съгласно Актуализираното общо споразумение, одобрено от Комитета на постоянните представители на Европейския съюз, всяка държава членка следва да изпрати на Европейската комисия сертификат за принос и приложен към него индивидуален график за национални вноски за периода 2019 – 2023 г. Плащанията на България ще започнат от третото тримесечие на 2019 г. и ще бъдат осигурени от централния бюджет чрез бюджета на Министерството на външните работи. В разискванията взеха участие народните представители Крум Зарков и Данаил Кирилов, които изразиха своята подкрепа за Законопроекта. В резултат на проведеното гласуване Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, № 802-02-26, внесен от Министерския съвет на 6 ноември 2018 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Илиева. Не са постъпили доклади от други комисии. Откривам разискванията по предложения законопроект. Има ли желаещи народни представители да се изкажат? Заповядайте. ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, колеги! Вземам думата по предложения дневен ред и точката за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос. Ще подчертая няколко важни неща. Преди няколко дни, колеги, в Европарламента се разглеждаше бюджетът на Европейския съюз. Предполагам някои колеги от Народното събрание са запознати. Основният дебат, именно по бюджета, е бил по точката, свързана с финансовата помощ, свързана с Република Турция, и то точно касаещ Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка на управление и обвързаност с условията за механизъм за бежанците в Република Турция. Предложението, което е направено, е, както и от докладите, които чухме – от бюджета на Европейския съюз да бъдат отпуснати 1 млрд. евро и 2 млрд. евро да бъдат от брутния вътрешен продукт на страните членки, 2 милиарда от страните членки и 1 милиард от бюджета на Евросъюза. Комисията излиза с точно обратното предложение – или да бъде разпределена пропорционално, или 2 милиарда от бюджета на Европейския съюз и 1 милиард от бюджета на страните членки. Имало е и още две точки, по които е имало сериозен дебат, а именно Програмата „Еразъм“ и другата точка, свързана с наука и иновации, които са се оказали препъникамък за приемането на бюджета на Европейския съюз. Уважаеми колеги, Българското европредседателство мина, ние от „Движението за права и свободи“ преди една година, когато разглеждахме самата програма на България за Българското европредседателство, предложихме точката, свързана с Република Турция, касаеща преговорния процес и всички останали произтичащи въпроси, касаещи Република Турция, да бъдат заложени като основна точка в нашата програма. За съжаление, не се прие, но, така или иначе, по време на нашето Европредседателство имаше неформална среща между лидерите на Съюза, премиера на Република България и настоящия президент на Република Турция – казвам неформална. Обсъдиха се тези важни въпроси, но, за съжаление, ние все още не виждаме решаването на тези важни, касаещи бъдещето на Съюза като особено страните, които биха били засегнати от бежанските вълни. Много пъти както премиерът на страната, така и народни представители сме подчертавали огромната роля на Република Турция в решаването на казуса, свързан с бежанския проблем. А България е държава, която е външна граница на Европейския съюз и съседка на Турция. Тук искам да подчертая именно усилията на нашата съседка при справянето с бежанския поток. Също така бих желал да Ви информирам, че постъпват сигнали за нарастващо напрежение на места в Република Турция – говоря между местното население и бежанците поради огромния брой новозаселени – над 4 милиона в момента души. Въпреки това огромно напрежение нашите партньори доказаха, че са стабилна константа в тази проблемна ситуация. Правилно е посочено именно в Доклада, който е изчетен в Евросъюза, че те са стабилна константа и играят важна роля при справянето с тази бежанска вълна, и че турските граждани показват голямо гостоприемство, предоставяйки убежище в момента на над 3 милиона души. Естествено, има и други параметри, свързани с основния търговски партньор на Турция, а именно Европейският съюз, тя е шестият по големина партньор на Съюза. И затова е изключително важно днес Народното събрание на Република България да ратифицира този договор, защото усилията, които се положиха, а предполагам, че ще се положат и усилия от останалите държави членки този документ да бъде ратифициран. Това касае бъдещето като сигурност на целия Съюз. Леко съм притеснен, за съжаление, че предложенията на Комисията и парламента, имам предвид в Евросъюза, за драстично намаляване на средствата по Инструмента за предприсъединителната помощ за Турция усложняват ситуацията още повече и рискуват да тласнат Брюксел и Анкара в коренно различни посоки. Надявам се това да не се случи и примерът, който ние ще трябва да дадем в това Народно събрание, да бъде пример за народните събрания на останалите държави членки. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Ибрямов. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? Няма други изказвания. Господин Жаблянов, имате думата. ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Пред нас е Проект за решение, който има своята предистория. Става въпрос за Споразумението, което беше подписано между Турция и Европейския съюз в разгара на бежанската криза. Това споразумение беше подписано с активното действие на германското правителство, в момент, в който очевидно Република Турция нямаше сили, възможности и средства, а може би и желание да контролира бежанския поток от Сирия в резултат на гражданската война, която се водеше в най-горещата ѝ фаза. Република Турция постави условия пред Европейския съюз за получаване на финансова помощ за контролиране на потока от бежанци, както и за организиране на бежански лагери на нейна територия, за организиране на гражданския живот на бежанците и за създаването на предпоставки за завръщането им в местата, откъдето те идват, основно от Сирийската арабска република. Споразумението беше подписано изцяло под диктовката на Турция, като ключов елемент в това споразумение беше урегулиране на отношенията между Република Гърция и Република Турция, признаването на Гърция на практика за основна приемаща държава от бежанския поток, постигането на споразумения, които имаха и финансов, и политически, и международноправен характер. По това време България беше обект на мигрантски натиск и беше принудена със собствени и с бюджетни средства да организира посрещането на мигрантския натиск от гледна точка на, всички знаем, организиране на мигрантски лагери в страната, охраната на границата, засилването на подразделенията на „Гранична полиция“ и технически, и кадрово, и всичко това беше направено за сметка на бюджета на Република България. Когато се подготвяше това споразумение, Българската социалистическа партия постави въпроса и в парламента, и на правителството за необходимостта от това българската държава да бъде включена в Споразумението, заедно с Република Гърция, като държава, която е обект на мигрантския натиск и да се ползва от общата защита на това споразумение. Българското правителство не успя да постигне тази цел, независимо от разговорите и ангажиментите, които бяха поети от министър-председателя – провалихме се в това отношение. Споразумението остана да действа между Гърция, на практика между Европейския съюз и Турция, като страна по него беше само Гърция. България се превърна в донор, макар и с не кой-знае какви значими средства, в една операция, в която Република Турция отказа да се осъществява контрол върху разходването на средствата на Европейския съюз за дейностите, които извършва тя на своя територия и в граничните райони по отношение на бежанците. Тоест Република Турция получи една милиардна сума от Европейския съюз, българската държава я няма в това споразумение, и както изтъкват колегите, които са защитници на Споразумението и на тезата, че България трябва да участва финансово, ние се ползваме косвено от това споразумение, защото върху българската граница е намален мигрантският натиск. Разбира се, това няма как да бъде изчислено. Мигрантският натиск може да е намален по най-различни причини, включително и от това, че военният конфликт в Сирия беше ограничен и гражданската война очевидно върви към своя край. Завръщането на бежанците на сирийска територия, по нататъшната съдба на Споразумението не се дискутира по никакъв начин. Днес ние трябва да подкрепим поредния финансов план за обезпечаване на дейностите по това споразумение. Струва ми се, че българската държава недостатъчно добре през 2013 г., а и след това, когато се подписваше Споразумението, независимо от правителствата, които са били по това време, не защити своите интереси. Беше подписано сепаративно споразумение между Турция и Европейския съюз и това, което се предлага днес, е то да бъде продължавано. Струва ми се, че няма основание да се смята, че това споразумение може да има живот в бъдеще. Ако това споразумение беше модел за външната политика на Европейския съюз, то възниква един сериозен въпрос: защо не бяха подписани подобни споразумения с държавите от Северна Африка например с Либия и с другите държави от Африка и Близкия изток, които са източник на миграция за Европейския съюз? Защо не бяха подписани такива споразумения? Тоест преследва се един интерес от страна на Република Турция, който така или иначе постави Европейския съюз в една деликатна ситуация, в много тежко положение. В случая трудно могат да бъдат открити и намерени аргументи за партньорство. Става въпрос за изнудване. Това беше една от причините, заради които Българската социалистическа партия при подписването на Споразумението гласува „против“. Условията не са се изменили съществено по това споразумение. Считаме, че позиция „въздържал се“ е напълно аргументирана в тази ситуация. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Жаблянов. Има ли реплики? Няма. Желание за изказване заяви народният представител Юлиан Ангелов. ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа! Имах възможността и в Комисията по външна политика да заявя позицията, която е и на народните представители от ВМРО. Ние считаме, че това споразумение, дори да има временен положителен ефект от гледна точка на миграцията на нелегални мигранти, беше подписано наистина с изнудване и рекет от страна на Турция към Европейския съюз. Това за нас не е добре и от гледна точка на това, че Европа оставя хора и политически лидери на определени държави да изнудват и да поставят Европа на колене, тоест да постигнат това, което искат, на базата на изнудване и рекет. За нас е важно наистина мигрантският поток да бъде спрян, но това споразумение е временно решение на проблема, защото докато има пари, Турция ще ги спира, а като спрат парите или се случи нещо друго – Турция ще ги пуска. За нас е важно наистина като държава всички политически партии, без значение дали са управляващи или опозиция, да изработят една стратегия, едно решение на този проблем: какво ще се случи един ден, ако това споразумение не работи, когато тръгнат стотици хиляди мигранти да пресичат и да навлизат на територията на България? Ние нито като опозиция, нито като управляващи имаме решение на този проблем и върху това трябва да се замислим. Наистина трябва да се замислим какви действия всички политически сили и лидери трябва да предприемат в българската държава, за да не допуснем подобно нещо да се случи. Всеки може да каже и положителни, и отрицателни неща по повод това споразумение. Ние като ВМРО не считаме, че трябва да подкрепяме подобно изнудване и извиване на ръце от страна на Ердоган към Европа, а трябва като държава и като политици да изготвим своята стратегия и решение на тези проблеми. Защото, не дай си боже, утре-вдругиден в Република Турция се случи нещо, а виждаме там, че през годините са се случили доста неща, и тези милиони мигранти тръгнат в посока България или, не дай си боже, определени фактори в политиката на Турция да се сблъскат и да станат милиони и турските граждани, търсещи убежище в България. Какво прави българската държава тогава? Ние трябва да си отговорим като политици на този въпрос, защото това е важният въпрос: как ще гарантираме националната сигурност на българската държава и какво ще направим ние като политици, пак казвам, без значение дали са управляващи, или опозиция? Нашето желание от ВМРО е наистина да седнат всички политически фактори в българската държава и да се изработи един общ план и една стратегия за защита на националните интереси, ако подобно нещо се случи, защото само по този начин ще може да гарантираме бъдещето на България и на следващите поколения български граждани. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Ангелов. Има ли реплики? Няма. Други изказвания? Заповядайте, госпожо Грозданова. ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще говоря повече политически, отколкото фактически, както обикновено сте свикнали да ме слушате. Разбирам, че лявата, а и дясната част на залата, не желаят да бъде подкрепено това споразумение между Европейския съюз и Турция, в което България е част от преговорите от страна на Европейския съюз. Аз не знам дали господин Ангелов говори от името на цялата група на „Обединени патриоти“ или само от името на… ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП, от място): ВМРО. ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Само от името на ВМРО. Но това, което имам като наблюдение в Комисията по външна политика, е, че всички фракции на Патриотите няма да подкрепят Споразумението. Ако не е така, нека след малко да излязат и да кажат. (Реплика на народния представител Юлиан Ангелов.) България е част от няколко съюза. Това е избор, който сме направили информирано и ако искаме да не бъдем част от тези съюзи, трябва в тази зала или чрез свикване на Велико народно събрание да вземем такова решение. Има няколко примера, че не се подкрепя единната, общностната политика на съюзите, което в крайна сметка води до резултати, колкото и те да не са ясно очертани, че между групата на „Обединени патриоти“ и БСП се получава прехвърляне на топката и важни международни документи не биват приемани от страна на България. Това е вече една оформена политика на изолационизъм на нашата държава – изолираме се, господин Ангелов, от общностната политика на форматите, в които участваме. Аз смятам, че това нещо в момента не е полезно за България, особено когато предстоят избори за европейски институции. Споразумението с Турция е инвестиция в собствената ни сигурност, колкото и да не Ви се иска, и е защита на националния интерес от гледна точка на ограничаване на нелегалната миграция. Естествено, решението не е било взето лесно, но е било взето на ниво държавни и правителствени ръководители, на най-високо ниво. Естествено, че последиците от него не са предвидими. То не е нито трайно, нито е единствено решение, но е решение, което до момента работи. Ако ние нямахме това решение до момента, нямаше да можем да знаем какво щеше да стане на нашата граница и какво щеше да тръгне като мигрантски поток от България към Европейския съюз, така че ниският параметър на числата на миграция показва, че Споразумението до момента работи. Какво друго искам да Ви кажа от тези критики, които казахте за него? Вече има изработена всеобхватна система за мониторинг на механизма, имам предвид финансовия мониторинг. Той се контролира от Сметната палата на Европейския съюз и Европейският парламент и Съветът са ангажирани с този контрол. Посланието в него е оставане в близост до страната на произход на мигрантите, а нали това искаме всички? И последно, но не и по важност, няма как ние като партия, имам предвид ГЕРБ – народна партия, да не следим и гледната точка на човешките права. В това споразумение са заложени пари за хуманитарна помощ, за образование, за здравеопазване и за изграждане на инфраструктура, които имат нужда от това, така че няма как от наша страна Споразумението да не бъде подкрепено. Искам да кажа няколко думи от гледна точка на това, с което започнах, че между двете страни на залата – крайнодясната и лявата, се провежда една неполезна за България политика. Първият пример, колкото и да не Ви е приятно да го чуете, е ратификацията на Истанбулската конвенция. Какво стана там? Патриотите започнаха, а пък БСП поде темата, въпреки цялата подкрепа на Партията на европейските социалисти към този документ. Конституционният съд има решение за този документ, то е доста обемно и ако се прочете изцяло, се вижда, че в него има основания. Но смятате ли, че на православна Гърция ѝ беше лесно да ратифицира този документ? Не беше, но го направи, точно заради принципната политика. Другият пример е с Пакта за мигрантите на Организацията на обединените нации. Какво стана? Стана същото прехвърляне – господин Джамбазки започна, БСП поде темата, а пък ГЕРБ, за да не влиза в грозен вътрешнополитически дебат се съгласи, че ние няма да подпишем това споразумение. Няма да намерите нито един експерт в нито едно от трите министерства, които две години и половина са работили, а там има и експерти не само от ГЕРБ, има експерти от ДПС и от БСП, и от всички политически сили, които да кажат, че в този Пакт за миграция на ООН има някакъв проблем. Това по никакъв начин не може да бъде сравнявано с Истанбулската конвенция, защото е правно необвързващо. За съжаление, тук Конституционният съд няма как да се изкаже, защото няма право, но смятате ли, че когато България не го подкрепи чрез гласуване и след това не подкрепи съответната Резолюция на ООН по диалога за международната миграция, ние ще спечелим нещо? Нищо няма да спечелим, няма и да защитим нашите мигранти, които са извън България, защото в този пакт има и такива клаузи. Проблемът е, че документите не се познават, експертно не се обясняват на обществото и ние тук вътрешнополитически си играем с това. Ще кажа още един пример, който все още нашето правителство не е внесло за ратификация. Това е Търговското споразумение с Канада. За него има решение на Конституционния съд, че няма несъответствия, но защо правителството не внася това споразумение за ратификация, при положение че то така или иначе действа в голяма част от своя състав? По същите причини! Защото се очаква същият такъв дебат, който да не бъде експертен и ясен за хората. Така че ако ние продължаваме в тази посока – имам предвид нашата партия, ще излезе, че „Движението за права и свободи“ е най-европейската партия в този парламент. РЕПЛИКА ОТ ДПС: Факт! ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: За мен това не е в полза на партия ГЕРБ. Призовавам правителството да помисли още малко за това дали ще подкрепи Пакта за миграция на Организацията на обединените нации, защото в него няма нищо негативно, но освен да помисли дали да го подкрепя, да помисли и как в по-ранен период от всички тези разговори по тези документи да има повече информация за хората, която да не бъде манипулирана и спекулирана. Защото за да може да се разбере това, което пише в тези документи, трябва да има по-широк дебат и повече хора да бъдат въвлечени в него. Уважаеми колеги, призовавам Ви да подкрепите Споразумението, което обсъждаме днес, защото то е в полза на нашата страна. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ДПС.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Грозданова. Господин Ангелов – реплика, веднага след това три реплики. Заповядайте, господин Ангелов. ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа! Госпожо Грозданова, аз уважавам Вашата позиция и позицията на партия ГЕРБ, но това си е Ваша позиция. Когато ние имаме позиция, имаме една и съща позиция в Европейския парламент и в българския парламент. Обвързването, което направихте между нас и БСП, просто няма как да се случи, защото те в Европейския парламент имат друга позиция, а тук – друга позиция. ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България, от място): Не се притеснявайте! ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Така че обвързването ни не е правилно и не е редно. В крайна сметка ние с ГЕРБ имаме Споразумение за управление на страната, в което са описани по програма за кои неща сме заедно, а по другите, за които имаме различно мнение, може да ги изразяваме, и в това не виждам нищо лошо. Аз не съм Ви критикувал за позицията, че подкрепяте Истанбулската конвенция в личен план или че подкрепяте глобалния Пакт за миграция и така нататък, или в конкретния случай. Това е Ваше мнение и Ваше право – Вие считате, че така е редно и правилно. Ние имаме друго виждане по въпроса и това мнение трябва да се уважава, защото това, че мислиш различно, не означава, че си враг, че не си полезен на държавата или на Европейския съюз. Защото вижданията ни за развитието на Европа на Народната партия или на нас, примерно от ВМРО – при реформаторите и при консерваторите, е съвсем различно. Имаме различни позиции и различно виждане за развитието на Европа, това е наше право да го изразяваме и казваме, и мисля, че така е по-добре. Но ние го казваме открито в Европа и тук, не го правим задкулисно – в Европа да гласуваме „за“, а тук популистки да гласуваме „против“, защото така ни изнася. Така че молбата ми е наистина – Ваше право е да имате различно мнение от нас, но не го правете като нападка, защото ние не сме врагове заради това, че имаме различни виждания. Напротив, различните виждания един ден се срещат някъде и там се намира правилната посока за развитието на държавата и на Европа, така считам лично аз. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ОП.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Ангелов. Господин Витанов – втора реплика. Заповядайте, имате думата. ПЕТЪР ВИТАНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател. Колеги, ще се опитам да изляза извън емоционалния заряд, с който беше белязан между другото и предишният дебат по тази тема. Няма как да се стърпя, когато бяха направени внушения за антиевропейския характер на Българската социалистическа партия и бяха посочени няколко примера. Първо, за ратификацията на Истанбулската конвенция. Оказва се всъщност, че позицията на Българската социалистическа партия е била правилната, поне от гледна точка от решението на Конституционния съд, за което, надявам се, Вие нямате никакви съмнения. Колкото за Пакта за миграцията – мисля, че нашата позиция я изразихме ясно. Той по-скоро насърчава, а не овладява миграцията. Много ми е трудно да приема, че един документ, който засяга 65 млн. души – този брой може да нараства до 250 млн. души, може да бъде оправдан с грозен вътрешнопартиен дебат. Аз смятам, че това е много далеч от една държавническа позиция. Колкото до третия аргумент, защото в изказването на госпожа Грозданова почти отсъстваха тези, свързани със Споразумението, което разглеждаме в точката, мисля, че финансовата част е един от елементите, който има най-малко значение, и трябва да признаем, че тя е незначителна и не обуславя съмненията и резервите на БСП по отношение на него. Мисля, че те бяха достатъчно ясно казани, а именно, че няма гаранция за България като страна – външна граница на Европейския съюз, не е защитен националният интерес, тя не е спомената в това споразумение и тези резерви остават общовалидни и днес. Това исках да кажа като реплика. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Витанов. Трета реплика – господин Жаблянов, заповядайте. ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Грозданова, днес разглеждаме Споразумението между Европейския съюз и Република Турция и ми се струва, че е неуместно да бъдат правени паралели с други документи, които са били обект на дискусия в нашето Народно събрание, обект на решения от други институции, какъвто е случаят с Конституционния съд, трудно може да бъде направена такава връзка. Разбира се, ако тези документи в някаква идеологическа догматика се разглеждат като някакво единство на отношението на Европейския съюз и е изразител на неговите ценности към други извън европейски общности, държави, религии, културни пространства, мога да открия някакъв аргумент, но той няма отношение към днешната дискусия. Що се отнася до външната политика на Европейския съюз, мисля, че дори и в центристката десница в Европейския съюз трудно се намират аргументи в подкрепа на досегашната миграционна политика на Съюза. Дори и госпожа Меркел, която беше и продължава да е лицето на този вид миграционна политика – колкото се може и който пожелае да влезе в Европейския съюз, с документи или без документи, да работи на черно или на светло, но нека да работи. Този вид миграционна политика беше отречена от всички национални правителства, включително и вътре в партията на госпожа Меркел. Ние ли да бъдем последните поддръжници на това нещо, не мога да разбера? Очевидно е, че това споразумение е действащо три години. Какво реши то по отношение на общата миграция в Европейския съюз? Неслучайно подчертах и в изказването си, че то не беше последвано от други споразумения. Очевидно е, че пътят на осигуряване на вътрешната сигурност на Европейския съюз, на контрола върху миграцията, не е пътят на сепаративните споразумения. Затова ние сме против сепаративни споразумения, против откупуване на Европейския съюз. Европейският съюз трябва да има ясна и открита политика по отношение на съседите си. (Реплики от ГЕРБ.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Времето, господин Жаблянов. ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Ако обичате да не подсещате председателя, извинявайте, той си знае работата. Госпожо Стоянова, днес гледаме други теми. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Ориентирайте се към приключване! ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Жаблянов. Дуплика – госпожа Грозданова, заповядайте. ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви. Колеги, никога не съм получавала три реплики от залата, което значи, че започвам вече да произвеждам някаква политическа реч. (Смях и реплики от ГЕРБ.) Имайте предвид, господин Ангелов, че аз по никакъв начин не критикувам Вашите позиции. Аз смятам, че позициите на „Обединени патриоти“ по определени теми, по международни теми не са в полза на моята партия и по този начин ГЕРБ губи идентичност и избиратели, защото ако направим сравнение в програмите на различните политически семейства, основната разлика е във външната политика. Ако ние започваме да се идентифицираме с други партии във външната политика, ние няма как да търсим подкрепата на нашите избиратели. От гледна точка на репликата на господин Витанов – Глобалният пакт за миграцията на ООН не насърчава миграцията, не познавате документа. Това, което говорите, е клише, съжалявам. На господин Жаблянов – ми е трудно да вляза в неговата мисловна дейност, защото тя е много широка и много обемна като познания. Не смятам обаче, че БСП действа като проевропейска партия от гледна точка на примерите, които дадох в моето изказване. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Гласуваме Законопроект за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, № 802-02-26, внесен от Министерския съвет на 6 ноември 2018 г. Гласували 136 народни представители: за 98, против 7, въздържали се 31. Предложението е прието и с това на първо гласуване Законопроектът. Процедура – заповядайте, адмирал Манушев. ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАНУШЕВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Моля на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да подложите на второ гласуване Законопроекта за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви. Ще подложа на гласуване Вашето предложение за второ четене на току-що приетия на първо гласуване Законопроект. Гласували 134 народни представители: за 102, против 2, въздържали се 30. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАНУШЕВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! „ЗАКОН за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос Член единствен. Ратифицира Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца за сертификат за финансов принос, одобрени от Европейската комисия и представителите на правителствата на държавите членки на 18 юли 2018 г. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви. Има ли изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване: наименованието на Закона, предложения текст на член единствен, подразделението „Заключителна разпоредба“ и текста на параграф единствен от нея. Гласували 131 народни представители: за 99, против 5, въздържали се 27. Предложението е прието, а с това, и окончателно Закон за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, № 802-02-26, внесен от Министерския съвет. Уважаеми колеги, няма да има прекъсване на заседанието преди парламентарния контрол. Съобщение: в Северното фоайе ще бъде открита изложба „Диабетът не ни спира“. Поканени сме всички да посетим фотоизложбата. Преминаваме към последната точка от днешната Програма: ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ. Новопостъпили питания – няма. Писмени отговори от: - министъра на околната среда и водите Нено Димов на два въпроса от народните представители Георги Стоилов и Иван Иванов; - министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос от народните представители Иван Иванов и Димитър Данчев; - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на въпрос от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев; - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народните представители Манол Генов и Любомир Бонев; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Анелия Клисарова; - министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Антон Кутев; - министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Васил Антонов; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народните представители Светла Бъчварова и Георги Стоилов; - министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос от народните представители Светла Бъчварова и Веска Ненчева; - министъра на вътрешните работи Младен Маринов на два въпроса от народния представител Николай Тишев; - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Георги Гьоков. Господин Каракачанов е вече тук. Заповядайте, господин Министър. Декларация от името на парламентарна група – имате думата, госпожо Йончева. ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Ние, парламентарната група „БСП за България“, внесохме в Агенция „Пътна инфраструктура“ искане за независима експертиза на пътната настилка на българските магистрали в лицензирана европейска лаборатория – отговор все още няма. Ако не искат да чуят нашия глас, надяваме се гласът на суверена – гласът на българския народ, да бъде чут. Затова организираме петиция до Европейската комисия и ОЛАФ за проверка на качеството на българските магистрали в лицензирана европейска лаборатория. Във връзка с получени сигнали и обществено недоволство от качеството на изпълненото строителство на отделни пътни участъци в страната искаме Европейската комисия и ОЛАФ да направят независима експертиза на участъците от автомагистралите „Тракия“, „Хемус“, “Струма“, „Марица“, изградени през последните пет години със средства на Европейския съюз. Целта на експертизата е да установи има ли в действителност пропуски в качеството на получения краен продукт. Изграждането на некачествени пътища представлява опасност за българските граждани. При инцидент на пътя София – Своге, на 25 август 2018 г., автобус излиза от пътното платно и се преобръща, загиват 20 граждани. Министърът на регионалното развитие и благоустройството съобщи, че в износващия пласт на пътя има недопустимо количество материал. Това е недопустимо по задължителните изисквания на техническата спецификация, на която трябва да отговарят всички вложени материали по одобрената рецептура. Тя очевидно не е спазена. Вложените некачествени материали са с значително с по ниска цена от тези, които би трябвало да се вложат, и водят до предпоставки за пътни произшествия. В същото време обектът е предаден с Акт образец 16 и с изрядни документи. Случаят в Своге показва, че при строителството на пътища се слагат материали, които не отговарят на задължителните изисквания. Тъй като има подобни отклонения и в магистралните участъци, настояваме за независима експертиза, която да докаже създава ли се опасност за живота на хората, за живота на гражданите от качеството на българските магистрали. Състоянието на магистралите е видимо за всеки от нас и без да се прави техническа експертиза. Магистрали, първокласни и второкласни пътища започват да се ремонтират често – веднага след като се изградят. Последният пример е с магистрала „Марица“, открита официално на 29 октомври 2015 г. През февруари 2016 г., само пет месеца по-късно, около 200-метров участък от магистралата пропада. Направен е ремонт. През месец ноември 2018 г. същият участък – между Димитровград и село Оризово, отново е компрометиран. В българското общество съществува и убеждението, че изграждането на големи инфраструктурни проекти, строителството на пътища е основен инструмент, който генерира корупция. Съществува съмнение, че значителен процент от стойността на обществените поръчки за изграждането на магистрали и пътища – вместо за тяхното изграждане, се връщат към властта. Поискахме съгласието на Агенция „Пътна инфраструктура“ да бъдат извършени полеви изпитания на пътната настилка чрез вземане и на дълбочинни ядки. Участъците, посочените в искането, са изградени през последните пет години, какъвто е и периодът на устойчивост според европейските изисквания. Това е срок, в който износването на пътното платно е минимално. Настояваме изборът на местата и взимането на проби, и провеждането на изпитания да се направят от независим европейски експерт по качеството на пътищата. За да обезпечим реален и безпристрастен резултат, предлагаме експертизата на пътната настилка да се извърши от лицензирана европейска лаборатория, която не е работила в България, за да отпаднат всякакви съмнения за зависимости. Фактът, че има толкова голям отпор за независима проверка, говори за страх от констатиране на нередности. Проверката не уронва престижа на българските строители. Независимата експертиза на качеството на българските магистрали помага на строителите, принудени да работят в обстановка, в която се констатират редица нередности по цялата верига на инвестиционния процес. Призоваваме всеки български гражданин, който настоява за независима експертиза, който счита, че има право да получи отговор, а именно създава ли качеството на българските магистрали опасност за живота им, да подпише тази петиция без страх. Без страх! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Йончева. Заповядайте, господин Гърневски – декларация от името на парламентарната група на ГЕРБ. Имате думата, господин Гърневски. СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, вече втори месец сме свидетели на наглостта, популизма на Българската социалистическа партия. Втори месец сме свидетели на подбуждане на българския народ към протести с фалшиви покани за тях. (Народните представители от групата на „БСП за България“ напускат залата.) Лидерът на БСП заявява пред свои кметове призив за метеж: „Ще ги изметем, на 11-и ги няма“. Както виждам, днес, 22-ри ноември, още сме си тук, а Вас май няма да Ви има напролет. (Шум и реплики.) Мислех, че напролет ще си тръгнат, а те – много рано. Вчера говориха за социална справедливост при обсъждането на данъчните закони. Каква социална справедливост? Самите те я доказаха в изказванията на техните депутати – един лев на месец за по-бедните хора и за по-скромните коли. Вчера те защитаваха богатите и се опитаха да спрат увеличаването на данъка на онези коли, които са в парковете, в гаражите на олигарсите – БМВ-та, мерцедеси, бентлита, за които трябва да плащат хиляди левове данъци, а плащат по 6,50 лв. Вчера те не защитаваха българския народ, а защитаваха техните, онези, които ги финансират, онези, за които протестират – Бенчевци. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Да минем ли през Карнобат, през Пловдив? Кои са олигарсите? Вчера ги поканиха да изброят и да кажат поне едно име на олигарх от ГЕРБ. Не могат да кажат! Ако имаше, щяха да тиражират това име 100 хиляди пъти. Един път не са тиражирали нито едно име. Говорят за социална политика. Искаха във всяко село да имаме полицейски патрули. Ето, вчера госпожа Нинова в своето изказване каза: „Отивам в онези села и във всяко село – патрули“. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Значи ГЕРБ си изпълнява предизборната програма. Отиваме при баба Дора и при нея – патрул. Пази я държавата, защото баба Дора получи над 100 хил. лв., след като беше евтаназирано нейното стадо. Сега държавата е пратила патрул да пази баба Дора да не я ограби някой местен бандит. Тоест държавата си спазва обещанията. Ама, пазили госпожа Нинова, да не я изпускат патрулите от очите си. Как няма да те пазим, госпожо Нинова? Ние те пазим като рохко яйце! Само ти си тази, която много бързо ще ликвидира най-после тази пиявица, впита в тялото на българския народ, наречена „Българска социалистическа мафия“. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.) Затова ще те пазим. Още няколко месеца и ти ще изпълниш задачата. Сега, като си мисля, още по-социална е държавата. Нищо не работят, ето, и сега не работят – получават заплати. Каква е тази социална държава и откъде тези пари? Президентът нищо не работи, никакви отговорности няма, цял ден работата му е да критикува тези, които се мъчат да оправят хала на народа, 11 хил. лв. заплата! Толкова големи заплати, че вече объркаха посоките и взеха да спират в насрещното движение, да са по-близко до магазините за нови рокли. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Социалната държава няма да я коментирате. Снощи като разсъждавах за тяхното поведение и, имайки предвид, че те са една шайка ренегати – продават партиите си, идеите си, пребоядисват се, строейки социализъм, после комунизъм, после капитализъм, а сега отново пак социализъм, капитализъм, се чудех какво ще стане, ако вземат да станат от гробовете си например Смирненски и Вапцаров – идеолозите, с които се хвалят, цитират ги, честват ги? Какво би си казал един Смирненски – чудя се аз снощи, и взех та направих една кавър версия на неговото стихотворение „Червените ескадрони“. Ако ми позволите, ще се опитам да Ви го прочета. Тук има хора, които ще го разберат. „Червените ескадрони – 2018 г. В утрото на светла ера, с факела на нова вера, идат бодри хамелеони, с устрем стар и набег смел. Летят над Тракия, летят над Мизия, и с шрапнели проповядват новата фалшива визия. (Ръкопляскания.) И развяла буйна грива черната кобила, ездачката си носи към пожънатата нива и летят след нея смело безкрупулните легиони към спастрените от народа в хазната милиони. Ах, летете, хамелеони, в устрема Ви чрез погроми Партията е приковала поглед с надежда и любов, свила десницата корава, БКП се днес изправя България да доразграби до последния ѝ грош! Нека в ужас, в изненада, рухне всяка нова сграда на демократичната ни правда при червения нагон и Корни да намери зад приватизираните двери мъртви новите химери за държава и закон! Ах, летете Вий сред лъжи и огнени картечи развихрени предтечи на кражбите огромни, с буря, мълния и грохот възвестете гордий поход на ограбените роби от олигарсите ни родни. И когато сетний камък на обгърната в пламък от предателствата ни България се отрони в пепелта, победени, примирени, в Кремъл се върнете, за да настане мир и правда над родната земя. Притихнал Смирненски, и по-бледен от Йохан, напуска барикадите с нескрито омерзение, с какви надежди бе проводил ескадроните насам, а те пак се озоваха в насрещното движение.“ (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Това беше декларация от името на парламентарната група на ГЕРБ. Продължаваме Парламентарния контрол с въпрос към господин Красимир Каракачанов – заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната. Той ще отговори на въпрос от народния представител Джейхан Ибрямов относно награждаването на Дянко Марков – член на Съюза на Българските национални легиони със знак „За достойнство и чест“ в пряко нарушение на Раздел ІІ, чл. 4 от Парижкия мирен договор. Заповядайте, господин Ибрямов, да развиете въпроса. ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Благодаря, господин Председател. Господин Министър, уважаеми колеги! Въпросът ми е свързан, както казахте, с награждаването на Дянко Марков – член на Съюза на Българските национални легиони със знак „За достойнство и чест“. Министерството на отбраната връчи награден знак „За достойнство и чест“ на бившия легионер Дянко Марков. Заповедта е подписана от министъра на отбраната господин Каракачанов и е издадена на 22 септември 2018 г. „за заслуги на Марков към отбраната на страната, активната му социална и военно-патриотична дейност, както и във връзка с 96-годишнината му“. Марков бе награден и заради участието си във втората фаза на войната след 9 септември 1944 г., когато страната ни се нарежда в редиците на антихитлеристката коалиция – една война, чиято освободителна и антифашистка мисия той отрича публично в поредица интервюта и за която смята, че е гавра да се нарича „отечествена“. Припомням Ви, че Дянко Марков е бивш активен член на действалата преди 9 септември 1944 г. организация на Съюза на Българските национални легиони, действала през 1932 – 1944 г. и определяна като най-мощното фашистко движение в българската история, което работи в тясна връзка и взаимодействие с национал-социалистическия режим на Третия райх. Марков е сред видните му лидери заедно с генерал Христо Луков, генерал Никола Жеков, Илия Минев, Христо Статев и други. Нещо повече, в свои публични и документирани изказвания той окачествява депортацията на евреите от Беломорието и Македония като „депортация на враждебно население“ – цитат, и признава, че като офицер е изпълнявал бойни мисии срещу българските антифашисти, като изказва съжаление, че мисиите му са били само разузнавателни и не са довели до реални бомбардировки над партизанските отряди. След четири години в армията, през 1948 г. е арестуван и има 5-годишна присъда в процеса срещу така наречения „Втори легионерски център“. Тогава е бил със звание поручик и не е ясно кога и кой го произвежда в полковник от резерва. След 1989 г. Дянко Марков е бил председател на организацията Български демократически форум, обявяваща се за наследник на Съюза на Българските национални легиони. Предложението за неговото награждаване идва от дирекция „Социални дейности“ на повереното Ви министерство, господин Министър, чийто директор Иво Антонов стана известен с нацистките си пристрастия и бе предложен за уволнение лично от премиера Борисов. В тази връзка моят въпрос към Вас е следният. Кога и как лишеният от военно звание Дянко Марков бе произведен в чин полковник от резерва? За какви заслуги Вие му дадохте тази престижна награда? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Ибрямов. Господин Вицепремиер, заповядайте, за да отговорите на поставения въпрос. Имате думата. ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ибрямов, аз отговарях миналата седмица на същия въпрос на двама от колегите Ви от БСП. За съжаление, Вас Ви нямаше тогава и ще се наложи да повторя някои от фактите. Първо, в самия Ви въпрос има някои тези, които много ме учудват. Докога български депутати с лека ръка ще квалифицират части от българската история като фашистка и определени личности като фашисти? Най-чудното за мен обаче е, че в конкретния случай по въпроса Ви за полковник Дянко Марков Вие като че ли си противоречите с тезите, които развивате от 28 години. Когато говорите за възродителния процес, той е процес, организиран от една тоталитарна, комунистическа злокобна държава. От друга страна, ми цитирате факта, че същата тази, според Вас „злокобна тоталитарна античовешка държава“ го била арестувала през 1946 г. и го вкарала в затвора. Да Ви напомня, че в затвора след 9 септември влизаха десетки хиляди хора само по най-малкото обвинение – типично за това, което се е случвало и в сталинския Съветски съюз по онова време. Бяха избити без съд и присъда 30 хиляди човека! И сега Вие тази власт, която при други обстоятелства квалифицирате като репресивна, недемократична и така нататък, когато може би отърва на Вашата политическа партия да развива своята идеология, а когато не Ви отърва – фашистът Дянко Марков! По фактите. Първо, опирате се на едно абсолютно невярно твърдение: един от видните лидери на Българските национални легиони. Дянко Марков, момент да отворя биографията, е роден през 1924 г. Легионът е създаден 1932 г. Дянко Марков влиза в училището, в ученическия легион, в продължение на три или четири години, преди да постъпи във Военния колеж през 1936 г. Смятате ли, че 16-годишен младеж, не-дете, може да бъде ръководител на някакъв легион, на някаква организация?! Навремето и в БКП чавдарчетата и пионерчетата не ги правеха ръководители. Това е само за Ваша информация, когато говорите, че някой бил ръководител, вдъхновител, организатор и еди-какво си. От 1936 г. Дянко Марков влиза във възстановения тогава Военен колеж. Както сега, така и тогава, в момента, когато постъпиш в редовете на армията, ти се деполитизираш, следователно той няма такава дейност. Завършва Военното училище и става летец. Оттук нататък следват отговорите на конкретните Ваши въпроси. Дянко Марков е съден по процеса, който казвате, срещу така наречения „Втори легионерски център“. Абсолютно доказано в историята той е активно мероприятие, плод на сблъсъка между тогавашното Военно разузнаване и тогавашната Държавна сигурност. За да неутрализират ръководителя на Военното разузнаване, това са вътрешнопартийни битки, БКП измисля целия този така наречен „Втори легионерски център“, за да отрежат главата на своя човек. Покрай него, за съжаление, изгарят и десетки или стотици млади българи, които лежат по лагери и затвори. На Вашия въпрос кога е произведен в чин полковник. Пред мен е заповедта от 23 октомври 1992 г. – заповед на тогавашния министър на отбраната Сталийски, в която заповядва: „Повишавам офицери от запаса в звание полковник, както следва: подполковник Ноев – посмъртно; поручик Димитър Николов – посмъртно; капитан Александър Нозанов – посмъртно, поручик Дянко Георгиев Марков“. Дянко Марков се уволнява от армията с чин поручик, както много правилно отбелязахте, но не го развихте, защото това е неговата военна биография. Той е участвал във втората фаза на Втората световна война, в която участва България. По отношение на това дали той я нарича „отечествена“ или не, „Отечествена“ я наричат в Съветския съюз – става въпрос за тяхното отечество, нападнато на 22 юни 1941 г. от Хитлер. Дали ние имаме право да я наричаме „отечествена“, това е друга тема. За мен тя не е отечествена. Отечествена война беше Балканската война, в която България се бореше да освободи българите в Тракия и Македония от турско робство, отечествена за България беше Първата световна война, когато се борехме да ги освободим от сръбско робство. Други отечествени войни България не е водила. Това е втората фаза на Втората световна война, в която ние участваме. ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС, от място): Времето! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Каракачанов! ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Само за Ваша справка, Дянко Марков е награждаван. Да изчакам репликата, господин Председател? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Нека така да направим, за да се придържаме към процедурата. ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Тогава ще Ви отговоря с още факти по отношение наградите, които е получавал този достоен български офицер. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Много благодаря за разбирането. Нека се допълни въпросът, Вие ще довършите окончателно отговора в репликата. Заповядайте, господин Ибрямов. ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Благодаря, господин Председател. Господин министър, колеги! Никъде в моето изказване не съм одобрявал този или онзи режим. Всичко, което изброихте, са отделни прояви. Ние питаме дали в Министерството на отбраната има наченки на национал-социализъм. ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: А, това е друг въпрос. ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Дянко Марков е участник в щурмовите отряди от младите членове на организацията Български национални легиони, участник в щурмовете на еврейската махала в София. Не го оправдава, че е бил на 16 години. Като подпоручик от армията бил ли е привърженик на възгледите на Христо Луков, негов заклет привърженик? Дирекцията, която предлага за награждаване Марков, е оглавявана от същия, когото министър-председателят предложи за уволнение за близките му възгледи с нацистките. Същият Марков не беше ли човекът, който се опита да възстанови Българския национален легион в автентичния му вид. Нещо повече, колеги: той се опита да ги вкара в Съюза на демократичните сили, но покойният Желев не допусна фашизъм в СДС. Ние знаем, че той е безспорен борец срещу фашизма. Как така от подпоручик става полковник?! Знае ли министър Каракачанов какво гласи чл. 4 от Парижкия мирен договор, вследствие на който България става член на ООН две години след влизането в сила на този договор? Чие беше изявлението, цитирам: „враждебно настроено население“ – за евреите от Западните покрайнини, като така оправда тяхната ликвидация в концлагерите? Не стана ли това от трибуната на Народното събрание точно от Дянко Марков? Смята ли министърът да оттегли или да отмени награждаването на изявения нацист Дянко Марков? Ако не го сторите, България е длъжна да информира ООН, че ние отказваме да спазваме чл. 4 от Парижкия мирен договор. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря. Това беше репликата на господин Ибрямов. Заповядайте, господин Вицепремиер, за дуплика. ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Съвсем се объркахте, господин Ибрямов. Твърдите и ми задавате въпроса: появяват ли се идеите на национал-социализма в Министерството на отбраната. Ето Ви въпроса, ще го цитирам за протокола. Въпрос от Джейхан Ибрямов – народен представител от ДПС. Въпросът Ви е следният, господин Ибрямов, ще го чета дословно: „Кога и как лишеният от военно звание Дянко Марков бе произведен в чин полковник от резерва? За какви заслуги Вие му дадохте тази престижна награда?“ Никъде във Вашия въпрос няма за национал-социализъм. Недейте да спекулирате. Тези номера, дето се учите да ги играете в парламента, аз съм ги играл преди Вас. Просто на стар краставичар няма смисъл да продавате тези криви краставици! Дянко Марков е един достоен български офицер – абсолютно категорично го заявявам. Този човек е награждаван след Втората световна война, преди да му спретнат делото, заради което го вкарват в лагер, наред с десетки хиляди невинни хора, между които е и моят дядо, а другият е убит като куче и осъден посмъртно. Така че много Ви моля да не спекулирате с тези неща – за справедливостта след 9 септември! Прочетох Ви заповедта на министър Александър Сталийски от 1992 г. за производство в чин на група офицери, повечето от които – посмъртно. Второ, другата спекулация – той не е предложен от дирекция „Социална политика“ в Министерството на отбраната, а наградата е предложена от Съюза на възпитаниците на Негово величество, от Военни училища и Школа за запасни офицери – това е предложение на Съюза на ветераните. Аз никога не съм делил българските офицери на такива, служили преди 9 септември, след 9 септември или след 10 ноември 1989 г. За мен всеки един български мъж или жена в униформа, положили клетва към България, без значение дали се е казвала Царство, Народна република или само Република България, е едно и също – клетвата е към България, тя не е към даден строй! Ето Ви наградите, които е получавал след 9 септември командирът на Народните въздушни войски Ганчо Манчев Иванов от август 1945 г. Август 1945 г.! ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС, от място): Времето, времето. ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Времето, ама Вие ми задавате провокативни въпроси, ще го наруша. Награждава със съветски медал за победа над Германия Дянко Марков, 1945 г. Има още един медал, даден на Дянко Марков от министъра на народната отбрана, генерал лейтенант Георги Дамянов – също представител на тогавашното БКП, орден за храброст, заради отлични командни качества, храброст и самоотверженост в борбата срещу фашистка Германия. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Вицепремиер, да завършите отговора. Завършете отговора, моля! ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Един такъв офицер, който е бил оценяван дори в онова време, има пълното право по повод на неговата 96-годишна възраст да бъде отличен и от нормална съвременна демократична България. За съжаление обаче, всички квалификации, обиди и клевети, които Вие използвате по повод на един достоен български офицер, ще останат за сметка на Вашия морал и политическа съвест. Благодаря Ви. (Заместник министър-председателят Красимир Каракачанов излиза от залата.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви за допълнението. ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС, от място): По начина на водене. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Заповядайте, господин Ибрямов, очаквах такава бележка по начина на водене. ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Господин Председател, колеги, вземам думата по начина на водене. Уважаеми господин Председател, обръщам се към Вас – трябва да припомняте на изпълнителната власт, че техни работодатели сме ние, народните представители на Народното събрание на Република България. Това, че отговарят на въпроси на народни представители им влиза в задълженията. Просрочването на времето е факт, за който Вие от управляващата коалиция, постоянно си затваряте очите, когато давате да прекрачват това време именно от управляващата коалиция или министрите. Ако министър Каракачанов беше така добър да отговори на зададения от мен въпрос, впоследствие в репликата ми неслучайно му припомням някои факти, нямаше да стигаме до тези негови словосъчетания, които са със странен словесен конструкт, без съдържание. В Народното събрание езика на омразата за пореден път го чухме, господин Председател. Именно от вицепремиер, излъчен от крайните националисти. Не може да се обижда народен представител! Вие сте пръв сред равни. Разбирам, че имате пристрастия към „Обединени патриоти“, защото сте част от тях, но, моля Ви, правете забележка на министрите да спазват Конституцията и най-малкото Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Ибрямов. Ще бъда стриктен в отмерване на времето и ще се съобразя с Вашата бележка. Господин Ангелов – по начина на водене. Само нека да е по начина на водене, моля Ви. ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа народни представители! Въпросът ми е по начина на водене, защото Вие допускате народни представители да поставят различни въпроси от тези, които са задали към съответния министър или вицепремиер. Не може господин Ибрямов да има претенции да му се отговаря на още 100 допълнителни въпроса, които не ги е задал в писмения си въпрос към вицепремиера. И Вие допускате той да говори и да прави внушения от тази трибуна, да задава хиляди други въпроси, да направи внушения към премиера и към Министерството на отбраната. Естествено, след това няма как вицепремиерът да не отговори на всички тези внушения, защото Вие сте го допуснали като водещ на това събрание. Тоест молбата ми към Вас е: не позволявайте на тези, които тачат терористи, които взривяваха вагони с майки с деца, да правят внушения от тази трибуна, а нека по същество си задават въпросите към всеки един, каквито са ги задали. В противен случай, нормално е в рамките на две или три минути да не може да отговориш на 30 въпроса, които внушават определени неща, с оглед на дейността, която изпълнява министър Каракачанов. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Ангелов. Разбрах забележката. Стори ми се, че вицепремиерът… ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (встрани от микрофоните): Господин Председател, за лично обяснение… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Няма лично обяснение, моля Ви. Ние сме в процедура. Влизаме в други измерения на парламентарния контрол, много Ви моля! ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (встрани от микрофоните): Имаше и други случаи, когато по време на процедура… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Имаше такива прецеденти, съгласен съм. ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (встрани от микрофоните): Именно. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Добре, заповядайте за лично обяснение. Имаше, но не съм в състояние да преценя доколко не бяхте в една посока… ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Господин Председател, личното обяснение е към колегата Ангелов, защото си позволи от трибуната да обвини парламентарна група и я обвърза с хора, които са извършили неправомерен акт в Република България. По онова време се наричаше по друг начин. Ние в най-новата си история сме свидетели на излъчен именно от тяхната партия човек, който продава българско гражданство – обвинен от прокуратурата. Повдигнато му е обвинение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Извинявайте, господин Ибрямов… ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ: Ето за тези неща става дума, господин Председател и колеги, когато излизате на тази трибуна, и речта на омразата се лее от Вас. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Ибрямов, нарушихте основни правила и принципи. Презумпция за невиновност е позната правна институция за всички. Прокуратурата няма място в тази зала. Това не е съдебна зала. Съжалявам за това отклонение. Извинявам се на всички народни представители, които не взеха отношение. Взимам си бележка по отношение на спазване на времето и съдържанието на парламентарния контрол. Оттук нататък предупреждавам, че стриктно ще следя за това. Преминаваме към следващите въпроси. Готова да отговори на тях е госпожа Петя Аврамова – министър на регионалното развитие и благоустройството. Питане от народните представители Манол Генов и Любомир Бонев относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за справяне с изоставането от страна на общините за изработването, приемането и влизането в сила на общи устройствени планове. Заповядайте, господин Бонев, да развиете питането. ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Министър! Изработването на общи устройствени планове е процес, при който се координират пространствени, секторни и времеви аспекти на политики и ресурси за постигане на дефинирани цели с използване на специфични финансови инструменти в основни области от развитието на урбанизираните територии. Общите устройствени планове са стратегически управленски инструменти за прилагане на политиката на общината, както и основа за нейното дългосрочно, устойчиво, пространствено развитие. В процеса на създаването му се извеждат и формулират визии, цели и стратегии за пространствено развитие на общините. С езика на устройственото планиране и в съответствие с пространствената стратегия се определят преобладаващите предназначения и начинът на устройство на отделните структурни части на територията за времеви период 25 – 30 години. В тази връзка питането ни към Вас е: какви мерки е набелязало ръководеното от Вас Министерство, за да се справи с изоставането на общините в Република България по изработването, приемането и влизането в сила на общите устройствени планове? Направени ли са анализ и оценка на актуалното състояние на този проблем, който е елемент от социалното-икономическото развитие на общините, а именно – кога предвиждате краен срок за влизане в сила на общите устройствени планове във всички общини на територията на Република България? Какво ще предприеме Министерството на регионалното развитие и благоустройството за наваксване изоставането от страна на общините? Има ли направен анализ какви са причините за дългите и бавни процедури за влизането в сила на общите устройствени планове? В Закона са разписани санкции за кметовете на общини, които не са изпълнили в срок изработването на общите устройствени планове, смятате ли да ги приложите спрямо тях? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Бонев. Заповядайте, госпожо Министър. Съгласно процедурата имате пет минути за отговор на питането. МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Бонев, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Бонев, Вашето питане е свързано с изпълнението на § 123 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, съгласно който кметовете на общини и общинските съвети бяха задължени да предприемат действия за изработване на общите устройствени планове на общините, съответно министърът на регионалното развитие и благоустройството беше задължен да разпределя средства от държавния бюджет и да осъществява методическо ръководство, координация и контрол при възлагането, изработването, съгласуването и одобряването на общите устройствени планове на общините. По постъпили в Министерството на регионалното развитие и благоустройството към настоящия момент данни от 265 общини в Република България – 75 общини разполагат с влезли в сила актуални общи устройствени планове за цялата им територия. Действащите споразумения за финансово подпомагане, които се изпълняват към настоящия момент, са: 34 броя, сключени през 2015 г., с краен срок на действие до изтичане на бюджетната 2018 г., срокът на действие на тези споразумения е удължаван два пъти през 2016 г. и през 2017 г.; 113 броя сключени през 2016 г. с краен срок на изтичане на бюджетната 2018 г.; 4 броя сключени през 2017 г., с краен срок на действие до изтичане на бюджетната 2019 г.; и 6 броя сключени през 2018 г., с краен срок бюджетната 2020 г. Към момента още осем общини са заявили желание за финансово подпомагане, като пет общини: Бобошево, Дряново, Симитли, Трекляно и Цар Калоян, са уведомени за необходимостта от допълване на документацията в съответствие с изискванията на утвърдения ред и условия за финансово подпомагане, а с останалите три – Аврен, Поморие и Белене, предстои да се сключат споразумения за финансово подпомагане. Пет общини не са кандидатствали изобщо за финансово подпомагане в Министерството – Габрово, Елхово, Хайредин, Чирпан и Ябланица. Крайният срок за влизане в сила на общите устройствени планове е определен в действащите споразумения за финансово подпомагане. Спазването на така определения краен срок е свързан с изпълнението на процедурите по възлагане на изработване, съгласуване, обявяване и одобряване на общите устройствени планове, което е изцяло в правомощията на общинските администрации и зависи от тяхната активност и ангажираност. Като цяло се предвижда процесът на подпомагане със средства да приключи до края на 2021 г. След изтичане на този прогнозен краен срок без действащи общи устройствени планове ще останат общините, които не са предприели действия по възлагане изработването им, включително за подпомагане на изработването им по реда на § 123, както и общините, които не успеят в този срок да изпълнят процедурите по възлагане за изработване, съгласуване и обявяване. Информацията, свързана с процедурата по финансово подпомагане, е публична и се публикува ежегодно на интернет страницата на Министерството. Всички общински администрации са уведомявани за действията, които трябва да предприемат за включване в процедурата по финансово подпомагане, включително са изпращани напомнителни писма – в случаите на забавяне от страна на някои общини или при изтичане на сроковете, определени в споразуменията. Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството ежегодно се назначава постоянно действаща експертна работна група, която разглежда и приема отделните етапи при изработването на общите устройствени планове. Във връзка с постъпващата от общините информация за изоставане и обективна невъзможност за изпълнение на сключените през 2015 г. и 2016 г. споразумения, които изтичат през 2018 г., Министерството има готовност за сключване на анекси към действащите споразумения за удължаване на техния срок. Изоставането в изпълнението на споразуменията се определя основно като следствие от забавянето при изпълнение на процедурите за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки при набавянето на необходимите за изработването изходни данни и при осъществяването на съгласувателни процедури по реда на Закона за културното наследство. Министерството поддържа постоянна връзка с общините, предоставя методическа помощ, оказва съдействие, включително при постъпване на информация за забавяне на съгласувателни процедури в други институции. Считаме обаче, че единствено усилията на Министерството не са достатъчни за преодоляване на изоставането от страна на общините при изработването и одобряването на общите устройствени планове. От голяма важност е и повишаване на активността на общинските администрации, за което биха могли… (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Да, времето не стигна. След това ще довърша. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Ще имате възможност да довършите тази процедура. Благодаря Ви засега. Господин Бонев, можете да вземете отношение и да поставите допълнителни въпроси. ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители! Госпожо Министър, сега ли установихте, че има проблеми, които водят до забавяне изготвянето и приемането на общите устройствени планове? Не беше ли редно тези проблеми и възможните техни решения да се предвидят и да се анализират още на етапа на възлагане? Забавянето на изготвянето на общите устройствени планове не се дължи на лошото ни законодателство, а на липсата на административен и експертен капацитет в управляващите. Проблемите при възлагането, изпълнението и съгласуването на общите устройствени планове от страна на общините са следните и най-ярките – възлагането чрез Закона за обществени поръчки и критериите най-ниска цена. Поръчките се печелят от фирми и обединения без никакъв опит в устройственото планиране. Общите устройствени планове се изготвят с прогнозен период 25 – 30 години, както казах. Няма решение на въпроса по поддържането на базата данни – кой ги прави и кога? Общините нямат капацитет и ресурс да работят в ГИС среда. Събирането на изходни данни обременява финансово общинската администрация. Съгласуването на екологичните оценки още на етап предварителен проект за общ устройствен план на дадената община е изключително дълга и тромава процедура – в най-добрия случай между 6 и 12 месеца. Съгласуването на общите устройствени планове с Националния институт за недвижимо културно наследство е с неясни срокове и изисквания – в най-добрия случай сроковете са от 6 до 12 месеца. Агенция „Пътна инфраструктура“ не съгласува общите устройствени планове, ако предвижданията не съвпадат с краткосрочната инвестиционна програма на Агенцията, а именно – общият устройствен план е с времеви период 30 години, а инвестиционната програма на АПИ е от 12 до 24 месеца. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Само да довърша – да задам въпроса. В контекста на всичко казано дотук и по време на течащите дебати по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за следващата година бих искал да Ви попитам: не е ли именно сега времето да коментираме възловата политика на Министерството относно изработването, приемането и влизането в сила на общите устройствени планове? Как се осигурява и дали въобще е възможно тяхното прилагане? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Бонев. Госпожо Министър, имате допълнително три минути за отговор на поставените току-що въпроси. МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Бонев, Вие току-що повторихте част от причините, които общините срещат като обективни за забавяне на изработването, съгласуването, приемането на общите устройствени планове. Това е констатацията и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Преди малко подчертах, че преодоляването на тези пречки не е невъзможно, след като много общини имат приети вече общи устройствени планове и че в голямата си част целият процес зависи от активността на съответните общински администрации за това как ще се справят с всички процедури по приемането. Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява финансовия ресурс и осъществява цялата методична подкрепа, която общините имат нужда да получат, и която е в компетенциите на Министерството. Ще допълня моя отговор в частта, в която визирате глобите за общините. В ЗУТ е предвидена глоба от 10 хил. лв., която се налага на кметове на общини, които в 6-месечен срок след влизане в сила на § 23 не внесат предложение в съответния общински съвет за изработване на общи устройствени планове, като не е предвиден срок, в който следва да приключи процедурата по одобряване и влизане в сила на проектите. В тази връзка не се предвиждат санкции за това за общинските администрации. Целта на разпоредбата не е да се санкционират общините, а да бъдат стимулирани и подпомагани финансово при изработването на общите устройствени планове с оглед ограниченията, които ще възникнат с влизане в сила на промените в чл. 59, ал. 1, чл. 103, ал. 5, чл. 109, ал. 2 и 4 от ЗУТ, и съгласно които подробните устройствени планове, които ще се изработват и одобряват, трябва да съответстват на предвижданията на общите устройствени планове, което ще ограничи възможността на общините да процедират подробни устройствени планове. Ние продължаваме да оказваме съдействие, така че всички общини в България и с финансовата подкрепа, която е определена, да изработят, да приемат общи устройствени планове за развитието на всяка община. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, министър Аврамова. Имате думата, господин Бонев, за отношение към дадените отговори на питането. ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Госпожо Министър, общият устройствен план, както казах, е стратегически инструмент на общината за прилагане на политика на общината и региона, както и основа за нейното дългосрочно устойчиво пространствено развитие. Общият устройствен план решава редица проблеми, като аз ще визирам само част от тях: общата структура на територията и преобладаващото предназначение на съставните и структурни части; местоположението и границите на урбанизираната територия, земеделските територии, горските територии, защитените територии, нарушените територии; общия режим на устройство на всяка от гореобразуваните територии, които включват най-общи цели, мерки и изисквания; извънурбанизирани територии – изключителна държавна собственост, публична държавна собственост и публична общинска собственост; разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и на съседните общини; територията с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начина на устройство и защита. В момента на възлагане на по-голяма част от общите устройствени планове на общините имаше приета Национална концепция за регионално развитие, но няма изготвени регионални схеми за устройствено планиране, тоест липсва едно ниво от планирането. Това доведе до работа на парче, без цялостна визия по регионална и областна политика. Разчита се само на приети регионални областни планове за развитие, без те да са отложени върху устройствени схеми. Необходимостта от приемане на общи устройствени планове се разработва на основата на четири взаимосвързани политики, целящи укрепване на икономическата база и развитие, насърчаване на равнопоставеност, социална интеграция и обновяване, защита и подобряване на средата с цел постигане на места и глобална устойчивост, стимулиране на добро управление и устойчиво ползване на местните ресурси. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Именно чрез тази интеграция се достига повишаване на атрактивността и конкурентоспособността на територията, осигуряване на добро качество на живот, отдих и достъп до основни дейности в тях. Тъжната истина е, че един министър идва, друг си отива, но сметката за грешните и неефективни решения я плаща българският народ. Крайно време е някой да вземе отношение и да понесе отговорност за работата, която не е свършена и не е решена. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Бонев. Следващият въпрос към министър Аврамова е от народните представители Никола Динков и Виолета Желева относно изграждане на пречиствателни станции за манган в общините от Хасковска област, разположени по поречието на река Марица. Заповядайте, госпожо Желева, да развиете въпроса. ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА (БСП за България): Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, като народни представители от област Хасково, няколко пъти сме отправяли въпроси, свързани с влошеното качество на водата в региона. Освен наличието на уран във водата на град Хасково, град Харманли и още 14 села в областта съществува и друг сериозен проблем, а именно наличието на манган и неговото завишено състояние по определените норми. Това е характерно за повечето общини по поречието на община Марица. Особено сериозно е положението в общините Свиленград и Симеоновград. В някои от селата в Хасковско за две години има над шест забрани за ползването на водата. Манганът трябва да не надвишава 50 микрограма на литър. Направени са следните констатации: в село Брягово е над 4000 микрограма на литър; в село Николаево – над 3300 микрограма на литър. Години наред, освен че водата не се пречиства, има и сериозни отлагания по тръбите. Това се установява, когато се отстраняват съответните аварии. Нееднократно се свикват кризисни щабове и единственото решение е спешното изграждане на пречиствателни станции. ВиК операторът на територията на област Хасково няма такива финансови възможности за реализация на такъв тип съоръжение. В тази връзка нашият въпрос към Вас е: какви мерки предвижда Министерството на регионалното развитие и благоустройството и най-вече в какви срокове за решаването на този наболял от дълги години проблем? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Желева. Заповядайте, госпожо Министър, за отговор. МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Желева, уважаеми господин Динков, качеството на водата, предназначена за питейно-битово водоснабдяване, е в комплексна зависимост от различни фактори, като състоянието и качеството на водите във водните обекти, водоснабдителна инфраструктура, природни дадености и явления, опазване на околната среда, замърсявания от индустриални, селскостопански и други източници. Качеството на питейната вода се контролира по цялата верига – от водоизточника до крана на потребителя. Конкретно по въпроса следва да отбележа, че манганът е показател с индикаторно значение. При несъответствие с изискванията с наредбата за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, органите на държавния здравен контрол преценяват дали съществува здравен риск и изискват от водоснабдителните организации предприемане на действия за възстановяване качеството на питейната вода. Превишаването на допустимите стойности на показателя е важно за потребителите, тъй като променя органолептиката на питейната вода – цвят, мътност, мирис и вкус. Министерството на регионалното развитие и благоустройството участва в обмена и анализа на информация относно мониторинга на качеството на питейната вода от компетентните институции. В повечето случаи трайното разрешаване на установените проблеми изисква и съществени инвестиции. Към настоящия момент за решаване на проблема от Министерството са предприети следните действия. За община Симеоновград с финансиране от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в размер на 11 хил. 200 лв. през 2015 г. е изготвено прединвестиционно проучване и задание за проектиране във фаза идеен проект на пречиствателно съоръжение за питейна вода за Симеоновград и околните села Брягово, Александрово, Нова надежда, Поляново и Константиново. През 2016-а и 2017 г. допълнително Министерството предоставя средства в размер на 93 хил. 600 лв. за извършване на хидрогеоложки проучвания и анализ на състоянието на подземните водни тела в района за установяване на нови водоизточници с добро количество и качество на водата за водоснабдяване на Симеоновград и околните села. При направените изследвания е определен участък от подземно водно тяло с неголям ресурс, водите от който отговарят на критериите на Наредбата за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели и на Наредбата за проучване, ползване и опазване на подземните води. Тези води могат да се използват за подобряване на качеството на водата във водоснабдителната система. За община Свиленград с финансиране от бюджета на Министерството общината изпълнява проект „Подмяна на водопроводна мрежа в град Свиленград“. Проектът обхваща подмяна на около 4900 м водопроводна мрежа и над 400 сградни отклонения. През 2017 г. и 2018 г. са предоставени 779 хил. лв. и към настоящия момент са подменени около 2000 м водопроводи и над 140 сградни отклонения. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Необходимите средства за завършване на обекта са около 800 хил. лв. и те ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството. Ще довърша отговора си в дупликата. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Министър. Реплика? Думата има господин Динков. НИКОЛА ДИНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Министър, Вие направихте един опознавателен разказ за това каква е водата в Хасковска област и как се процедира по отношение на мониторинга, но тук въпросът е конкретен – какви мерки ще предприеме Министерството по отношение решаване на въпроса с мангана в общините по поречието на община Марица? Имаме лош пример в това отношение – справянето с проблема за урана. През месец май 2017 г. правителството отпусна 2 млн. лв. за решаване на въпроса в Хасково. До ден-днешен този въпрос не е решен и хасковлии ще посрещнат Нова година пак с водоноски. Това означава, че нещо куца – дали в Министерството, дали в общината, или във ВиК оператора. По отношение на справянето с проблема с мангана, миналата година заместник-министър Крумова съобщи в Комисията по регионална политика, че ще има специална програма по отношение на изграждане на пречиствателни станции за манган в малките населени места. Това прозвуча като много добър отговор на исканията в това отношение, но виждам, че си остава само пожелание, а конкретни мерки няма. Едно е подменянето на водопроводите – това е важно, и аз Ви благодаря за отговора, че за община Свиленград ще бъдат осигурени допълнително средства, но въпросът с пречиствателните станции трябва да намери решение от Министерството. ВиК операторът в Хасково не може да реши този въпрос, защото, първо, дружеството има проблеми с консолидацията с ВиК асоциацията. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Завършвам. След това трябва да се изготви бизнес план, той да бъде одобрен и ще влезем в новия програмен период. Считам, че по отношение решаването на този въпрос Министерството има решаваща роля и това би трябвало да залегне в бюджета. Благодаря. (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Динков. Госпожо Министър, заповядайте за дуплика. МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: За едно съм длъжна да се съглася с Вас, господин Динков, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството трябва да намери начина, средствата, така че да реши проблема с качеството на водата, която хората получават като потребители. Наистина е важен моментът с консолидацията на ВиК дружествата, за да могат да участват в кандидатстването за средства по Оперативна програма „Околна среда“, които да дадат възможност за финансиране на всичко това, което е необходимо за качеството на водата, която получават и продават на потребителите. Аз поздравявам всички, които успяха да направят тази консолидация, да имат изработени регионални прединвестиционни проучвания, да кандидатстват и да инвестират милиони левове в качеството на водата. Министерството ще продължи – става въпрос за сериозен финансов ресурс, да търси възможност за финансиране за тези, които не са успели, така че да осигурим качество и да се справим с проблема както с мангана, така и с всички останали. Знаете, че през 2017 – 2018 г. се предоставиха 3 млн. 640 хил. лв. на общини от Хасковска област: допълнително аварийно водоснабдяване на Хасково – 1 млн. 930 хил. лв.; изграждане на Пречиствателна станция „Минерални бани“ за корекция на арсен – 342 хиляди. Продължаваме да работим в посока осигуряване на средства за справяне с проблема. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Аврамова. Следващият въпрос е от народния представител Георги Гьоков. Въпросът е относно състоянието и необходимостта от ремонт на третокласен път III-608, част от републиканската пътна мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на област Стара Загора, в участъка между селата Пъстрово и Съединение. Заповядайте, господин Гьоков, имате думата. ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! Госпожо Министър, въпросът ми е относно състоянието и необходимостта от ремонт на третокласен път III-608, който е част от републиканската пътна мрежа на България. Аз съм се отказал доста отдавна да задавам въпроси за третокласни пътища, особено в селски общини, пък, ако щете и в Старозагорска област. Само, че хората се вълнуват много от това по какви пътища се движат колите им, защото нищо, че живеят в някои по-отдалечени села от общинския град, също си плащат данъците, винетките и така нататък, и се възмущават от това, че трябва да си трошат колите. Транспортно-експлоатационното състояние на тези републикански пътища, включително и III-608 Казанлък – Средногорово – Пъстрово – Сърневец – Съединение – Чирпан, особено в участъка между село Пъстрово и село Съединение, е в изключително лошо състояние. Значителна част от него е без асфалтова настилка. Според експерти – дори и за неспециалисти е видно, че частични изкърпвания на практика не са възможни и е ясно, че влагането на средства за текущо поддържане на този третокласен път е нецелесъобразно. Парите за такъв ремонт ще са хвърлени на вятъра. Тоест пътят се нуждае от основен ремонт. В тази връзка, госпожо Министър, Ви задавам няколко въпроса. Те не са толкова отговор към мен, а за да чуят хората какво мислите за техните желания. Първият въпрос е: има ли готов проект за ремонт и рехабилитация на въпросния пътен участък? Включен ли е в ремонтната програма на АПИ за 2018 г.? В началото на ноември се извърши ремонт на третокласен републикански път III 6602, който минава по друг участък, но стига до село Пъстрово и се свързва с участъка, за който Ви говоря. При условие, че не е включен в ремонтната програма на АПИ за 2018 г., ще бъде ли включен в тази за 2019 г.? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Гьоков. Госпожо Министър, заповядайте. МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Гьоков, дами и господа народни представители! Изисках от Агенция „Пътна инфраструктура“ становище за това какви са причините, поради които през последните две бюджетни години участъци от републикански път III-608 Казанлък – Средногорово – Пъстрово – Сърневец – Съединение – Чирпан не са били включени в Програмата за проектиране и съответно в ремонтната програма на Агенцията. Експертите са на мнение, че проектът от 2012 г. за пътя не е актуален и предвид изминалия период от време и промяна в експлоатационното му състояние, трябва да се изработи нов. До този момент единствената пречка за възлагане на проектиране и за изпълнение на основен ремонт на пътя е недостигът на финансов ресурс. През последните две години по линия на Програма „Текущ ремонт и поддържане“ и в рамките на разполагаемия финансов ресурс Агенция „Пътна инфраструктура“ полага усилия за частично изкърпване на критичните участъци от пътя, като са изпълнени следните дейности: в участъка от километър 0 до километър 1+2 е извършено възстановяване на експлоатационното състояние на пътната настилка, полагане на износващ пластов асфалт на стойност 393 хил. 590 лв. с ДДС. В участъка от километър 51 до 57 Средно градище – Чирпан е изпълнено изкърпване на повредени площи и деформации на настилката. До края на месец ноември ще бъде извършено изкърпване – ако метеорологичните условия позволят, на деформирани площи на стойност 18 хил. лв. Участъкът от километър 11+3 до 28+1 Средногорово – Пъстрово преминава през военен полигон със специален пропускателен режим и не се поддържа от Агенция „Пътна инфраструктура“. Населението на село Съединение ползва общински път през село Найденово за достъп до общински център – село Братя Даскалови и град Чирпан. Село Пъстрово се обслужва от общинска фирма „Автобусни и тролейбусни превози“ – град Стара Загора, с маршрут път III-6602 Стара Загора – Старозагорски минерални бани с ул. „Сладък кладенец“, Пъстрово. През октомври и ноември тази година се извърши ремонт на участъка от Старозагорски минерални бани до село Сладък кладенец с изкърпване на повредени площи и деформации в настилката. В участъка между село Сладък кладенец и село Пъстрово е положен цял износващ пласт, като ремонтните дейности са на стойност 562 хил. 221 лв. В момента се подготвя списък с отсечки, които да бъдат включени за проектирания ремонт през следващата година. След утвърждаване на бюджета на Агенцията за 2019 г., и съответно в рамките на финансовата рамка на ремонтните програми, ще се търси възможност да се осигурят средства за изработка на проект за основен ремонт на републикански път III-608. Тъй като е необходимо технологично време и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки, включването на пътя в строителната програма за основен ремонт може да бъде планирано през 2020 г. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря и аз. Реплика на господин Гьоков – заповядайте. ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Министър, благодаря Ви за обстойния отговор. Покрай това, за което питахме, Вие отговорихте и за още няколко пътища. Искам само да Ви кажа, че конкретно ставаше въпрос за участъка Пъстрово – Сърневец – Съединение. Въпросът е свързан с това, че хората гледат, че се ремонтира съседния път, който Вие споменахте в отговора си – ремонт на третокласен републикански път III-6602 Старозагорски бани – Сулица – Лозен и Сладък кладенец – от разклонението до Пъстрово, Сърневец и нататък, остават някакви 7 – 8 километра – не знам точно колко километра са, но хората са били с очакване да бъдат ремонтирани тези километри, защото са в невъзможно състояние. Благодаря Ви за сумите, които споменахте, че са изразходвани за текущи ремонти на останалата част от пътя. Другият участък не съм го гледал, но специално за този участък Ви казвам, че такива козметични текущи ремонти са абсолютно излишни, защото са само харчене на пари и, дето се казва, надали ще замажат очите на хората с отчитане на такава дейност. По-добре наистина да се направи нещо сериозно наведнъж за този път. Доколкото разбрах от отговора, Вие поехте ангажимент, че 2020 г. ще бъде включен в плана на Агенция „Пътна инфраструктура“. Надявам се да са го чули и хората и с вътрешното си усещане да Ви дадат отсрочка до 2020 г. Притеснява ме, че много неща отлагаме за 2020 г. и да не би да останете с надежда, че няма тогава да сте министър и да ги прехвърлим на някой друг. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли дуплика? Заповядайте, госпожо Аврамова. МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Гьоков, това са възможностите на бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. Налага се да приоритизираме пътните отсечки според тяхната натовареност и броя на превозни средства, които преминават по тях. Стараем се да ремонтираме по-натоварените. Наистина този път това, което Вие казахте, съвпада и с мнението на експертите от Агенция „Пътна инфраструктура“, че за този път е необходим основен ремонт, че трябва да бъде проектиран и след това да се изпълни основният ремонт. Така че продължаваме в рамките на средствата, с които разполагаме, да приоритизираме и да извършваме ремонт на пътищата в България. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Министър. Следващият въпрос е от народните представители Николай Иванов и Иван Генов. Той е относно аварийни ремонтно възстановителни дейности на територията на община Криводол, област Враца. Заповядайте, да развиете въпроса. НИКОЛАЙ ИВАНОВ (БСП за България): Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Преди две седмици завършиха ремонтните работи по моста при село Краводер, община Криводол на път I-1 Монтана – Враца, като през периода от края на месец юни до преди няколко дни целият пътен трафик в посока Видин и Дунав мост 2, а и в обратна посока за София, беше пренасочен през населените места от община Криводол, включително и през общинския център. Безспорно е, че това беше единственото възможно решение, но вследствие на това, и особено заради движението на тежкотоварни моторни превозни средства, много участъци от републиканската пътна мрежа на територията на общината, а и улиците в общината и общинският център бяха тежко компрометирани. Предстоящият зимен сезон и рискът за участниците в движението налагат спешни мерки от страна на Министерството и Областно пътно управление – Враца. Затова моят въпрос към Вас е: какви мерки предвиждате за спешно възстановяване на разрушените асфалтови настилки в участъците на републиканската пътна мрежа на територията на община Криводол и улиците в населените места от общината, които бяха разрушени вследствие на отклонения тежък пътен трафик на леки и на тежкотоварни моторни превозни средства? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви. Госпожо Министър, заповядайте за отговор на поставения въпрос. Имате думата. МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Иванов, уважаеми господин Генов, ремонтно-възстановителните работи на моста на река Ботуня при километър 129+355 на републикански път I-1 Монтана – Враца започнаха на 1 август 2018 г. с подписване на Протокол Образец 2. Вие като народни представители сте следили целия процес по ремонтиране на съоръжението и тъй като характерът на ремонтните дейности изискваше пълно затваряне на първокласния път, се наложи движението да бъде насочено по обходните маршрути, които Вие визирате. В тази връзка беше въведена временна организация на движението. Посочените обходни маршрути включваха участъци от републиканската пътна мрежа на територията на три общини – Враца, Криводол и Монтана, както и малки като дължина участъци от общинската пътна мрежа на град Криводол и село Сумер, община Монтана. През община Криводол преминават следните републикански пътища, включени в Проекта за временна организация: път II-13 Крапчене – Стубел – Криводол – Борован – Бяла Слатина; на второкласния път – участък от този второкласен път съвпада и с уличната мрежа на град Криводол, път III-101 Враца – Криводол – Бойчиновци, като участък от 17+800 до 19+900 на третокласния път съвпада с уличната мрежа на града; път III-162 Вършец I-1 Враца – Монтана и път III-1302 Криводол – Голямо бабино – Пудрия – Главаци, III-162 Стояново – Вършец, като част от този път пак е в уличната мрежа на град Криводол. По време на ремонтно-възстановителните работи на мостовото съоръжение експертите от Областно пътно управление извършиха системни огледи на цялата обходна мрежа с цел установяване на възникнали дефекти. След завършване на обекта беше направен цялостен оглед на обходната пътна мрежа – републиканска и общинска. Проверката установи локални единични повреди на асфалтова настилка на обходните пътища. Констатирани са единични повреди по път III 101, III 1302 и III 162, деформирани са два броя дъждоприемни шахти в град Криводол, една на път II-13 и една на общинска пътна мрежа. Агенция „Пътна инфраструктура“ предприе своевременни действия за отстраняването им. Провеждат се частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка на засегнатите участъци както на републиканската, така и на уличната мрежа на град Криводол. Поради влошените климатични условия ремонтните дейности временно са възпрепятствани, но те ще продължат при благоприятни климатични условия, каквито очакваме да има. В следващите дни ще продължат ремонтните дейности, като индикативната стойност на работите, които се предвиждат, са 25 хил. лв. и са осигурени от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Министър. Ще има ли реплика? Заповядайте. НИКОЛАЙ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, благодаря Ви за отговора. Благодаря и за това, че своевременно започнаха и бяха предприети мерки за възстановяване на компрометираните участъци. Тревогата на жителите на община Криводол е голяма. Въпросът ми беше поставен и от общински съветници, беше провокирана и гражданска подписка, която ще Ви предам по-късно, с която хората изразяват тревогата си дали ще се успее преди началото на зимата да бъдат аварийно възстановени тези участъци. Още повече, че почти всички основни улици на общинския център, и то като дължина, доста сериозна като размер, са част от републиканската пътна мрежа. Надявам се, че и метеорологичните условия, и ангажиментът на Министерството и на Областното пътно управление ще са достатъчни преди зимата да бъдат възстановени тези части, особено от уличната мрежа в общинския център, и да бъде осигурена и необходимата безопасност на движението, и необходимата проходимост на уличната мрежа по време на зимата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Иванов. Дуплика, госпожо Министър? Заповядайте. МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Уважаеми господин Иванов, ремонтните дейности започнаха в първия удобен момент след въвеждането на моста в експлоатация и пускане на движението по него. По мое нареждане тази седмица господин Дончо Атанасов – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, лично направи обход на всички отсечки по трасето, където минаха обходните маршрути. Продължаваме с ремонтните дейности. Надявам се до края на годината при благоприятни условия – да използваме климатичните условия, когато позволява времето, и да ремонтираме всички участъци. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Следващият въпрос е от народните представители Димитър Бойчев и Диана Саватева относно извършването на неотложни ремонти на пътни отсечки в Бургаски регион до края на годината. Имате думата, господин Бойчев, да зададете въпроса. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, господин Министър, уважаеми колеги! Въпросът ми е за състоянието на пътищата от второкласна и третокласна пътна мрежа, които са проблемни и вълнуват много хора в регионите, особено в по-отдалечените места, там, където живеят. Има случаи, свързващите отсечки между две отделни населени места да не са основно рехабилитирани от години, поради което, с влошаване на климатичните условия, състоянието им става критично и се налагат неотложни ремонти. Такива ремонти се налагат и при пътища, които по принцип са в добро състояние, но минават през участъци със свлачища, срутища, които са причинени от климатичните условия. Подобен е и случаят с участъка от пътя Бургас – Малко Търново, където се появиха пукнатини в района на старо свлачище в местността „Босна“. Това е основно свързваща артерия, пътят Бургас – Малко Търново, и съответно границата ни с Република Турция. Въпросът ми, госпожо Министър, към Вас е: предприети ли са мерки за текущи неотложни ремонти както на визирания участък, така и на други отсечки в Бургаска област, бихте ли ни представили точна информация за дължината на ремонтиращите се в момента участъци към края на годината? Разбирайте предвидените средства и дейностите, които ще бъдат извършени в такава неотложна ситуация по тези пътни отсечки. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Бойчев. Уважаема госпожо Министър, имате думата за отговор. МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Бойчев, уважаема госпожо Саватева! В отговор на поставените въпроси предоставям следната информация: За пътищата на територията на област Бургас се полагат грижи в рамките на наличния финансов ресурс по Програма „Текущ ремонт и поддържане“. Дейностите се възлагат на фирмата, с която Агенция „Пътна инфраструктура“ е сключила договор с предмет „Извършване, поддържане – превантивно, текущо, зимно, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканската пътна мрежа на територията на област Бургас“. В този смисъл както всички текущи ремонти, така и неотложните възстановителни дейности се извършват съобразно бюджета на Агенцията. През текущата година са вложени общо 4 млн. 558 хил. 816 лв. с ДДС за дейности по Програмата за поддържане на републиканската пътна мрежа в областта. Относно предстоящите дейности по пътя Бургас – Малко Търново бих желала да уточня, че визираното от Вас свлачище по път I-9 в местността „Босна“ всъщност представлява поява на пукнатина и улягане на настилката на първокласния път в обхвата от км 282+100 към км 282+200. В участъка не са установени свлачищни процеси. Мястото е сигнализирано с пътни знаци за обозначаване на неравности и ограничение на скоростта 60 км в час. За решаване на проблема в най-кратък срок ще бъде извършено инженерно-геоложко проучване, което да установи причините за образувалото се улягане на настилката, и ще бъде изготвен проект за отстраняване и възстановяване на пътя. Тези дейности вече са възложени от Агенцията. Средствата в размер на 20 хил. лв. са от бюджета за поддържане. След готов и одобрен проект ще стане ясна и стойността на ремонтно-възстановителните дейности. През следващата година, след като метеорологичните условия позволят и при осигурено финансиране, ще се пристъпи към изпълнение на ремонтните дейности за укрепване на участъка. Дотогава Агенция „Пътна инфраструктура“ планира да извърши преасфалтиране на компрометираната настилка с цел осигуряване на проходимост. В момента на дневен ред е подготовката на пътищата за есенно-зимния сезон, за която са отделени средства на стойност 342 хил. 839 лв. – в ход са, и до средата на декември ще бъдат приключени планирани ремонтни дейности, включващи асфалтови работи, студено изкърпване на настилки основно по следните републикански пътища с интензивно движение и интензивен тежкотоварен трафик на територията на Бургаска област: път I-6 София – Карнобат, път I-9 граница с област Варна – Обзор – Слънчев бряг – Бургас – Малко Търново, път II-73 граница с област Шумен – Лозарево – Карнобат, път II-79 граница с област Ямбол – Средец – кв. „Меден рудник“, път ІІ-99 Царево – Малко Търново, път III-208 граница с област Варна – Дъскотна – Айтос, път III-906 граница с област Варна – Каблешково, път III-907, път III-6009 Брястовец – Ахелой, път III 9009 Ново Паничарево – Ясна поляна и други. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Имате думата за реплика, уважаема госпожо Саватева. ДИАНА САВАТЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Ако има статистика, министърът на регионалното развитие ще има най-много въпроси в рамките на парламентарния контрол и голяма част от тях, разбира се, ще са свързани с пътищата от второкласната и третокласната пътна мрежа. За хората от всяко населено място тези пътища са важни. Аз Ви благодаря за конкретиката, защото Вие изброихте поне десетина отсечки в цялата Бургаска област, по които или в момента се извършват ремонтни дейности, или предстоят до края на годината. Един от уточняващите ми въпроси е: ако влошените метеорологични условия не позволяват, ще продължат ли тези ремонтни дейности при благоприятни условия през следващите месеци, в началото на годината, или по някакъв начин ще трябва да се разчита на други средства, които са предвидени вече за 2019 г.? Специално за този пропаднал участък, който е по пътя Бургас – Малко Търново, тъй като казахте, че в момента се обследва и едва след приключването на това проучване ще бъде ясна сумата, която трябва да се вложи, бихте ли могли да ни посочите по конкретен срок, в който могат да започнат ремонтни дейности там? Има ли някакъв срок за проучването, след което да започнат ремонтни дейности по пропадането на пътя, защото все пак това не може да се отлага прекалено дълго време? В отсечките, които посочихте, присъства и една отсечка, за която има особена чувствителност, и ние с колегите от Бургас няколко пъти сме поставяли въпроса – вътрешният път, който минава през Странджа и свързва Царево с Малко Търново. Заданието за неотложния ремонт беше разписано съвсем скоро. Въпросът ми е дали можеше да стане, да речем, до края на октомври, за да се използват хубавите дни, и точно колко километра от този път ще се ремонтират? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Саватева. Уважаема госпожо Министър, имате думата за дуплика. МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Уважаема госпожо Саватева, уважаеми господин Бойчев! Няколко пъти сме имали разговори с Вас във връзка с пътя Царево – Малко Търново. Аз разбирам Вашето настояване. Всички пътища, и най-вече третокласните, които и по констатация на Агенция „Пътна инфраструктура“ имат най-много нужда от ремонти и са в най-тежко състояние, да бъдат ремонтирани. Към настоящия момент фирмата, която има договор с Агенция „Пътна инфраструктура“, извършва ремонти на банкети, водостоци и планира в понеделник при добри метеорологични условия да извърши и асфалтови дейности. Ще използваме възможните хубави дни до края на 2018 г. да асфалтираме, така както бяхме говорили с Вас – да има в участък от пътя цялостно асфалтиране. Надявам се времето да ни позволи и метеорологичните условия да са подходящи. През 2019 г. ще продължим да работим по възстановяване на пътната настилка на пътя Царево – Малко Търново, който, както Вие сами казахте, е важен за жителите на населените места. Аз се надявам, че средствата, с които разполага Агенция „Пътна инфраструктура“, и тези, които очакваме да бъдат генерирани с въвеждането на електронното таксуване и тол системата, да бъдат в малко по-голям размер, така че да имаме възможност да работим не само по първокласни, второкласни, а да работим повече и за третокласната пътна мрежа в държавата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви. Това беше дупликата. Следващ въпрос от народните представители Кольо Милев и Таско Ерменков. Кой ще развие въпроса? Заповядайте, господин Милев. КОЛЬО МИЛЕВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Във връзка с постоянното пропадане в резултат на неподходящи и некачествени ремонти на републикански път ІІ-53 в участъка село Бяла – град Сливен, местността „Пещерата“, молим за Вашия отговор на следното: какви мерки са предприети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за извършване най после на качествен ремонт на свлачището в местността „Пещерата“? Този въпрос го задавахме и на Вашия предшественик – господин Нанков обеща да го реши, но все още нищо не е направено. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Милев. Заповядайте, госпожо Министър. МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Милев, уважаеми господин Ерменков! Преди всичко бих искала да подчертая, че пропадането на участъка с дължина 40 м от път ІІ-53 Елена – Сливен – Ямбол, в местността „Пещерата“ не е в резултат на неподходящи и некачествени ремонти, а се дължи на обстоятелството, че се намира в разломна зона и под пътното платно има големи кухини в скалите, установено при обследване, направено от геоложка фирма. Вследствие на повърхностни подпочвени води и други неблагоприятни фактори в компрометирания участък пътното платно постоянно пропада. Тази информация действително Ви е била предоставена от господин Нанков по време на парламентарен контрол. За извършване на проучвателно-проектантски работи АПИ е сключила договор с „Геоконструкт“ ЕООД след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки. След предоставяне на проектната разработка с вариантни решения за укрепване на свлачищния участък от изпълнителя е установена явна фактическа грешка в картата на възстановената собственост на село Бяла. За времето от предходния отговор по поставения въпрос процедурите са приключили и грешката е отстранена. Изпълнителят – „Геоконструкт“ ЕООД, представи технически проект за възстановяване на свлачището, който беше приет от Експертен съвет в Агенцията на 30 октомври тази година. В срок до 2 ноември дружеството предостави окончателно коригиран технически проект за обекта, в който бяха отстранени всички пропуски съгласно становищата на експертите от Агенцията. Агенция „Пътна инфраструктура“ е кандидатствала пред Министерството на околната среда и водите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ с Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“. В проектното предложение, което е на етап оценка от управляващия орган на Оперативната програма, е включено и въпросното свлачище. Предстои документацията да бъде внесена в Министерството на регионалното развитие и благоустройството съгласно Указанията за реда и необходимите документи за издаване на предварителни разрешения по реда на чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от Закона за устройството на територията и издаване на разрешение за строеж и провеждане на процедура за строително-монтажни работи и строителен и авторски надзор. Съгласно приетия технически проект на обекта общата стойност на строително-монтажните работи е 2 млн. 199 хил. 986 лв. с ДДС. При осигуряване на финансовия ресурс за укрепване на свлачището и провеждане на необходимите процедури за избор на изпълнител на строително-монтажните работи и на строителен надзор очакваме през следващата година да стартират реалните ремонтни дейности. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Министър. Реплика от вносителите? Господин Ерменков ще развие репликата. Заповядайте. ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, дами и господа народни представители! На Сливен видимо му върви така на свлачища по пътища, които практически уж ги няма. След това се правят корекции, след това тези пътища се оказва, че са пътища и така нататък и така нататък. И още една тенденция забелязваме в тези ремонти. Ще напомня само пътя Сливен – Ичера, започнал при министър Лиляна Павлова, завършил при министър Николай Нанков. Сега е започнала процедура при господин Николай Нанков, надявам се, госпожо Министър, да завърши при Вас. Защото Сливен продължава да е град в България и е хубаво да имаме към него също такова отношение, каквото имаме към пътищата във Враца, Бургас. Още повече, че той се намира между тези два града и е хубаво връзката между градовете да бъде нормална. Това в рамките на шегата. Иначе сериозното, което трябва да Ви кажа, е, че този път е най-краткият от Сливен през Елена до Велико Търново. Нищо, че не е толкова оживен и така натоварен, но пък за сметка на това помага на хората по-бързо да се свързват помежду си. Наистина разчитаме на експедитивността Ви при решаването на този проблем, което ще покаже и една загриженост на Министерството не само към големите пътища, а и към малките пътища, към жителите на малките населени места. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков. Имате думата за дуплика, уважаема госпожо Министър. МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Ерменков, няма приоритетни области, няма приоритетни градове, има приоритетни пътища на принципна основа и това е тяхното експлоатационно състояние. Процедурите са напреднали, надявам се да няма обжалвания по обществените поръчки, така че да може през 2019 г. проблемът да бъде решен. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. С това завършиха въпросите към министър Аврамова. Преминаваме към въпросите към министъра на културата Боил Банов. Първият въпрос е от народния представител Красен Кръстев и народния представител Калин Василев относно къщата музей „Васил Левски“ – село Батулци, община Ябланица. Имате думата за задаване на въпроса, господин Василев. КАЛИН ВАСИЛЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Моят въпрос е относно къщата музей „Васил Левски“ в село Батулци, община Ябланица, област Ловеч. Уважаеми господин Министър, обръщаме се към Вас с молба за съдействие относно спасяването на един паметник на културата, а именно къщата музей на Васил Левски в село Батулци, община Ябланица. През 2013 г. по инициатива, подкрепена от редица обществени личности, между които професор Цветан Сивков – декан на Юридически факултет на Великотърновския университет „Свети Кирил и Методий“, Георг Спартански – кмет на община Плевен, професор Велин Аргатски от Българската академия на науките, и благодарение на тогавашния заместник-министър на културата госпожа Велислава Кръстева бяха отпуснати 24 хил. лв. за неотложен ремонт на покрива на къщата музей „Васил Левски“, село Батулци. Община Ябланица е получила средствата и през 2014 г. е обявила обществена поръчка за ремонта, въпреки че имаше предупреждение към кмета на общината, че ремонтът трябва да бъде извършен като реставрация, защото къщата е обявена за паметник на културата. Ремонтът е извършен, без да се спазват всякакви правила за ремонт на такъв вид сгради, а именно подменени са цели елементи от къщата, сложени са челни дъски, плочите, с които е покрита къщата, са побивани и ковани с пирони и ред други дейности, несъвместими с реставрацията. Ремонтът е приет и с участието на представители на Министерството на културата между смяната на две правителства. В момента – четири години след ремонта, къщата музей е пред рухване. Една от стените се е отцепила от къщата, с течащ покрив е и никой нищо не предприема. Община Ябланица и кметството на село Батулци заявяват, че ремонтът на покрива е извършен добре и не търси фирмата, извършител на ремонта, за гаранция, ако въобще има такава клауза в договора, но сградата няма да издържи още дълго и скоро ще рухне. През февруари месец има подаден сигнал до Министерството на културата с № 94-00-196 от 5 февруари 2018 г. През май месец беше извършена проверка от регионалния инспектор, който със свой протокол установява наличие на обстоятелства, застрашаващи недвижимата културна ценност, а именно къщата музей „Васил Левски“ в село Батулци. Потвърждава по-горе изложеното и дава указния на община Ябланица в 14-дневен срок да назначи комисия, в която да бъдат включени и представители на Националния институт за недвижимо културно наследство, на Регионална дирекция „Национален строителен надзор“, както и на съответни исторически музеи. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) След многократна кореспонденция до Министерството на културата заместник-министърът на културата госпожа Амелия Гешева изпраща второ писмо и с предупреждение за търсене на административна отговорност… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Задайте веднага въпроса, моля. КАЛИН ВАСИЛЕВ: Малко ще просроча времето. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Времето изтече преди почти две минути. КАЛИН ВАСИЛЕВ: Господин Министър, имате въпроса и ще отговорите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор. МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Кръстев, уважаеми господин Василев, във връзка с Ваш въпрос Ви информирам следното: В началото на 2018 г. в Министерството на културата постъпва сигнал относно аварийното състояние на къщата музей „Васил Левски“ в село Батулци, община Ябланица. На 9 май 2018 г. Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ към Министерството на културата извърши проверка на мястото по реда на чл. 72, ал. 3 от Закона за културното наследство за наличие на обстоятелства, застрашаващи недвижимата културна ценност от увреждане или разрушаване. Проверката установява, че сградата е необитаема, с изгнили и паднали части от таваните на двата етажа, обрушени мазилки, повредени от влагата стени, счупени дограми. Във връзка с направените констатации са дадени указания на кмета на община Ябланица да издаде заповед за свикване на комисия съгласно изискването на чл. 73, ал. 1 от Закона за културното наследство в 14-дневен срок от даване на съответното указание. За резултата от проверката са уведомени носителят на сигнала и Националният институт за недвижимо културно наследство. Към настоящия момент в Министерството на културата от страна на кмета на община Ябланица не са внесени нито проектна заповед за назначаване на комисия, нито искане за определяне на представител от Регионалния инспекторат по опазване на културното наследство, който да участва в Комисията по чл. 73, ал. 3 от Закона за културното наследство. В Министерството на културата е възложена проверка, при която се установи: с писмо от 20 юни 2018 г. кметът на община Ябланица е поискал от Националния институт за недвижимо и културно наследство да излъчи свой представител и да предложи дата за свикване на комисия по чл. 73, ал. 1 от Закона за културното наследство. Националният институт за недвижимо културно наследство не е уведомил Министерството на културата за постъпилото в института искане от страна на кмета на община Ябланица. Проверката в деловодната система установи, че и към настоящия момент отговор от Националния институт до кмета на общината не е изпратен. Във връзка с установеното неизпълнение на служебните задължения от страна на директора на Националния институт за недвижимо културно наследство се извърши проверка от Инспектората към Министерството на културата и ще бъде потърсена и дисциплинарна отговорност. С писмо от 22 август 2018 г. Министерството на културата повторно дава указания на кмета на община Ябланица да издаде заповед за назначаване на комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от Закона за културното наследство. При неизпълнение на законовите разпоредби – в случая неспазване срока от даване на съответно указание по чл. 72, ал. 3 за недвижими културни ценности, отговорни лица – в случая кметът, носят административнонаказателна отговорност на основание чл. 228в от Закона за културното наследство, при което се налага глоба в размер от 200 до 2000 лв. за физически лица. Във връзка с извършения през 2014 г. ремонт възложителят по договора е длъжен да предприеме действия за отстраняване на дефектите по извършените дейности в рамките на гаранционните срокове, ако има такива, както казвате, съгласно действащата нормативна уредба. След изготвяне на проектна документация от страна на собственика и нейното съгласуване по чл. 83 и чл. 84 от Закона за културното наследство, собственикът може да кандидатства за предоставяне на целева финансова подкрепа за извършване на специализирани дейности и укрепване на недвижими културни ценности по Програма „Опазване на недвижимото културно наследство“ към Министерството на културата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Реплика? Заповядайте, господин Кръстев КРАСЕН КРЪСТЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин Министър, доволен съм от отговора, доволен съм от хронологията на това, което казахте. Смятам, че каузата със спасяването на къщата музей в село Батулци трябва да е обща. Вярвам, че съхраняването на този исторически обект, в който са се пазили писмата на Апостола до революционния комитет в Батулци, печатно копие на „История славянобългарска“ и много други музейни експонати, ще продължи. Предполагам, че ще положим усилия това да стане. В сравнително средносрочен период отново ще попитам какво е състоянието, защото днес разговарях с граждани от кметство Батулци – къщата все още е там, все още не е рухнала. Вярвам, че по този начин ще запазим българското и българщината. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кръстев. Следващият въпрос към министър Банов е от народния представител Иван Ченчев относно спешна реставрация на паметника на Георги Бенковски в Копривщица. Имате думата да зададете въпроса, уважаеми господин Ченчев. ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, благодаря Ви. Уважаеми господа министри, дами и господа народни представители! Съвсем нормално като депутат, избран от 26. Многомандатен избирателен район и член на Комисията по култура и медии, получих сигнал за разрушаването на паметника – символ на град Копривщица, този на войводата Георги Бенковски. Големият монумент на „човека, що даде фаталния знак“ е построен през 1976 г. и оттогава е устоял на всички капризи на времето, но за тези 42 години не е реставриран никога. Високият 11 метра паметник представлява Бенковски на кон със сабя в дясната ръка. Той е изработен по проект на скулптора Христо Танев и архитекта Петко Татаров. Построен е върху пет морени. Те обаче днес са в състояние, опасно за населението и гостите на града. Върху камъните са изписани думите от одата „Бенковски“ от „Епопея на забравените“ на Иван Вазов: „Ставайте, робове! Аз не ща ярем!“. За 100-годишнината от Априлското въстание в Копривщица са открити 100 обекта, като този е най-значимият от тях. Те превръщат града в културно-исторически резерват по решение тогава на централната власт. Открита е и дарителска сметка за реновирането на паметника, но даренията са минимални и крайно недостатъчни за пълната реставрация. Според архитекта на монумента Петко Татаров тя е наложителна. Паметникът е изграден от гранитни блокове, но заради продължителни дъждове тогава екипът, който го поставя, не успява да свърже отделните части със скоби, налети с олово, което е и най-дълготрайно. Те са обединени със смола, затова успоредно на старите скоби, трябва да се поставят нови, фиксирани с олово. Не само паметникът се нуждае от бърза и спешна реставрация и консервация, но и панорамната площадка. Би могло да се помисли и за осигуряване на по-добър достъп на възрастни хора и деца, като се постави рампа и за инвалиди или се облагороди пространството около стълбите. Нужда от обновяване имат и буквите от одата на Вазов. За всичко това ще са необходими около 80 хил. лв. Уважаеми господин Министър, властта може да засвидетелства своята признателност към онова време, когато свободата не е струвала пари, а е струвала човешки животи. Като депутат от област София, към която спада и един град – символ на тази свобода, категорично не съм съгласен на историята и нейните ценности да се гледа само през лъскавия обектив на медиите по време на националните празници, когато всички ще се съберем за снимка отново там, пред паметника. Въпросите: възможно ли е Министерството на културата да осигури необходимите средства за реставрация на паметника на Георги Бенковски в Копривщица и в какви срокове може да бъде осъществена тя? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ченчев. Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор. МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Ченчев, във връзка с Ваш въпрос Ви информирам за следното: Съгласно справка в Националния документален архив към Националния институт за недвижимо културно наследство паметникът на Георги Бенковски в Копривщица не притежава статут на недвижима културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство. Обектът попада в границите на Архитектурно-исторически резерват – град Копривщица, обявен с постановление на Министерски съвет от месец юни 1971 г. Дейностите в териториалния му обхват се извършват съгласно разпоредбите на Закона за културното наследство и действащото законодателство. Същевременно съгласно чл. 14, ал. 1, т. 13, буква „в“ от Закона за културното наследство министърът на културата съгласува инвестиционни проекти за изграждане, поставяне на паметници, монументално-декоративни структури и елементи в публичното пространство в урбанизирани и извънселищни територии, както и тяхното премахване. Съгласно чл. 12, ал. 2 от Закона за културното наследство проектите и инициативите по ал. 1, т. 13 се съгласуват след решение на Специализиран експертен съвет по изобразителни изкуства, създаден към министъра на културата, тоест след изготвяне на съответната документация, след като стане ясно какво трябва да се направи по това, за което се изказахте, трябва да се направи проект. Собственик е общината и тя трябва да направи проект, да се съгласува с нашия специализиран експертен съвет и ще търсим за тази светиня съответно начини за финансиране. Не може по наши програми, защото по смисъла и реда на Закона не е паметник на културата, но в крайна сметка биха могли да бъдат отделени и целеви средства от държавния бюджет. Дарителската сметка, дай боже, и тя да върви. С помощта на общината всички заедно ще направим усилия, но първото са проектите и да е ясно какво е необходимо. Трябва да знаем какво е необходимо, за да се направи всичко възможно тази светиня да продължи да съществува и столетия след нас! Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Имате думата за реплика, господин Ченчев. ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, дами и господа народни представители! Благодаря за отговора. Приветствам такава инициативност от страна на Министерството на културата. Разбира се, ще установим контакт. Пак ще говорим и с общината, за да решим наистина този проблем, по който сигнал идва и от гражданите на Копривщица. Знаете, че наскоро имаше и едно телевизионно предаване, което отчете този сериозен проблем. Има и чуждестранни гости на града и те са от честите посетители, особено през съботите и неделите, така че тази опасност, според мен, трябва да бъде премахната и всички с необходимата степен на загриженост да разрешим този проблем. Ще се опитам и аз като народен представител да съдействам и заедно с общината и с Ваша помощ да се реши този проблем. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ченчев. С това завършиха въпросите към министър Боил Банов. Продължаваме с въпросите към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. Първият въпрос е от народните представители Клавдия Григорова и Руслан Тошев относно интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда. Господин Тошев, имате думата, за да зададете въпроса. РУСЛАН ТОШЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Разработената нормативна уредба за хората с увреждания ще им даде нови възможности за заетост и нови услуги, но и досега се прилагаха в рамките на ежегодните планове за действие по заетостта програми и мерки за заетост на хората с увреждания. Въпросът е: каква заетост е осигурена през 2018 г. по тези програми и мерки за хората с увреждания? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Тошев. Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор. МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Ганчева, уважаеми господин Тошев! Националният план за действие по заетостта е оперативен документ, който се приема ежегодно от Министерския съвет и очертава приоритетните целеви групи на активната политика на пазара на труда, размерите на средствата и тяхното разпределение по проекти, по програми и мерки за насърчаване на заетостта. По данни на Агенцията по заетостта за 9-месечието на 2018 г. безработните лица с трайни увреждания намаляват със 727, в сравнение с 9-месечието на 2017 г., като тенденцията за намаление при тази група се отчита от 2015 г. Данните от националната статистика също показват положителна тенденция на намаляване на коефициента на безработица и увеличаване на коефициента на заетост на хората с увреждания. В резултат от провежданата активна политика на пазара на труда през предходните три години се очерта положителна тенденция на нарастване на включените в заетост регистрирани безработни лица с увреждания както на първичния пазар на труда, така и на включените в субсидирана заетост. Общият брой безработни лица с увреждания, включени в заетост през 2015 г., са 8179, през 2016 г. са 10 407, а през 2017 г. са 10 742 лица. И през 2018 г. безработните лица с трайни увреждания са включени като приоритетна целева група на активната политика на пазара на труда съгласно Националния план. За 9-месечието на 2018 г. над 5400 лица с увреждания са започнали работа с посредничеството на Агенцията по заетостта, като повече от 1800 от тях са включени в субсидирана заетост. През 2018 г. се изпълняват следните програми, насърчителни програми и мерки за хората с увреждания: първо, Национална програма за заетост и обучение за хора с трайни увреждания. Тя е насочена към осигуряване на заетост на регистрирани в бюрата по труда безработни лица с трайни увреждания, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото. Приоритетно се включват лица с и над 71% намалена работоспособност, военни инвалиди, лица със сензорни увреждания, лица с ментални увреждания и така нататък. Работодателите разкриват работни места по Програмата за срок от 24 месеца. С приоритет се включват тези работодатели, които са сключили договор за финансиране по чл. 25 от Закона за интеграцията на хората с увреждания и за осигуряване на достъп до работните места, както за приспособяване и/или оборудване на работни места за хора с увреждания. Традиционен е интересът към Националната програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“. Той е изключително голям поради това, че работодателите заявяват работни места заради пълното финансиране, което покрива риска от ограничените физически възможности на лицата и честите им отсъствия по болест, а безработните лица с увреждания я оценяват високо поради осигурената 2-годишна заетост и сигурни доходи, които за преобладаващата част от тях е единствена възможност за трудова реализация. От началото на годината по Програмата са работили общо 1639 души. На второ място, това са насърчителните мерки по Закона за насърчаване на заетостта. По реда на чл. 36, ал. 2 се насърчават работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания до 29-годишна възраст, а по чл. 51, ал. 2 и чл. 52 се насърчава наемането на безработни лица с трайни увреждания, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта на пълно или непълно работно време, за които на работодателя се предоставят суми за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 12 месеца. От началото на 2018 г. по мерките от Закона за насърчаване на заетостта е осигурена заетост общо на 314 хора с увреждания. Също така те могат да се включват и в останалите програми и мерки от Националния план за действие по заетостта, които се реализират за всички регистрирани в бюрата по труда търсещи работа лица. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. За реплика имате думата, госпожо Григорова. КЛАВДИЯ ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА (ГЕРБ): Господин Председател, господин Министър, колеги! Искам да благодаря на министър Петков за задълбочения отговор на въпроса и искам да припомня някои факти. За хората с увреждания през 2013 г. по времето на Орешарски бяха отделени и съответно разходвани 189 млн. лв. През 2018 г. тези средства са 263 млн. лв. В проектобюджета за 2019 г. са заложени увеличения със 150 млн. лв., като това е увеличение с 55%, и общата сума възлиза на близо 415 млн. лв. В същото време се усъвършенства законодателството, което касае хората с увреждания, а именно Законът за хората с увреждания, Законът за личната помощ, Законът за социалните услуги и подзаконовите нормативни актове. Искрено се надявам, че през 2019 г. тази отпусната голяма сума ще бъде по-справедливо разпределена въз основа на усъвършенстваните нормативни документи и тя ще достигне до всяко едно лице с увреждания въз основа на неговите индивидуални потребности чрез индивидуална оценка на неговото състояние. Всички тези действия на правителството свидетелстват за това, че проблемите на хората с увреждания са основен приоритет на правителството на Борисов 3 и че то ще продължава с конкретни мерки и мероприятия и с увеличаване на средствата да постига един достоен живот на тези хора. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Продължаваме със следващия въпрос към министър Петков. Той е от народните представители Галя Желязкова и Димитър Гечев относно повишение на цените на енергоизточниците и мерките, които предприема държавата, за да осигури необходимото за уязвимите групи хора. Имате думата, госпожо Желязкова. ГАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Свидетели сме на тенденцията за увеличаване на цените на енергийните източници към месец октомври 2018 г. и това увеличение се отразява на цялата стокова верига в страната. Безспорно, това ще засегне голяма част от населението и най-вече най-уязвимите групи. Поради тази причина въпросът ми към Вас, господин Министър, е: какви мерки ще предприемете за осигуряване на по-добра социална защита на най-уязвимите групи от населението в страната, за да ограничим неблагоприятния ефект от повишаването на цените на енергоизточниците? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Желязкова. Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър. МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Желязкова, увеличението на цените на електроенергията и на други енергийни източници е фактор, който поставя системата за социална защита на сериозно изпитание. Това се отразява най-чувствително на хората с ниски доходи. Въз основа на извършения анализ на финансовите възможности и прогнозите за динамиката на икономическите процеси, които влияят върху системата, от началото на годината се реализира над 15-процентно увеличение на гарантирания минимален доход, като по този начин беше разширен обхватът на подпомаганите лица и семейства. Наред с това бяха предприети и съответни действия за усъвършенстване на системата за целево енергийно подпомагане. Увеличи се размерът на помощта, така че, достигайки 74,83 лв. месечно, да компенсира увеличението на цената на електроенергията от 1 юли тази година. Въведе се механизъм за автоматично компенсиране на увеличението на пенсиите в съответствие с Кодекса за социално осигуряване, за да не става то причина за отпадане от програмата на пенсионери, които са получавали помощта. В тази насока се реализира още една допълнителна мярка в подкрепа на най-нуждаещите се за ограничаване на неблагоприятния ефект от увеличението на цените на енергоизточниците и тяхното отражение в новите по-високи цени по стоковата верига. На 21 ноември тази година правителството взе решение, с което осигури допълнителна финансова подкрепа в размер на 100 лв. на всички лица и семейства, на които е отпусната целева помощ за отопление за настоящия отоплителен сезон. Изборът на целевата група не е случаен. Бенефициентите на целеви помощи за отопление са най-широкообхватната група в системата за социално подпомагане, която включва лица и семейства с най-висока степен на риск от невъзможност да осигурят задоволяване на основните си жизненоважни потребности без помощта на държавата. По последни данни на Агенцията за социално подпомагане към началото на ноември тази година, когато изтече срокът за подаване на заявления, по общо подадените 250 157 заявления и декларации за отпускане на целева помощ за отопление са издадени 208 697 заповеди за отпускане на помощта, като очакванията са тази бройка да достигне 210 000. Всички тези хора и семейства ще получат през месец декември посочената сума от 100 лв., като необходимата организация в Агенцията за социално подпомагане за изплащане на сумата вече е създадена. Бих искал да посоча, че в решението на правителството за отпускане на тази еднократна допълнителна сума изрично е посочено, че тя не се включва в дохода за определяне на достъпа до други права по Закона за социалното подпомагане, Закона за семейните помощи за деца и други. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Имате думата за реплика, уважаема госпожо Желязкова. ГАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, колеги! Ще използвам възможността да благодаря на министъра за отговора, защото той показва решителността на държавата, в лицето на Министерството на труда и социалната политика, да бъде в нужда на хората, да проявява гъвкавост и да предприема допълнителни мерки за подпомагане на хората в нужда. Точно тези допълнителни 100 лв. са много уместни и ще успеят да помогнат на хората със справянето на увеличението на цените на енергоизточниците. Не бива да пропускаме и факта, че в Проекта на бюджет за 2019 г. е заложено двойно увеличение на средствата и те ще бъдат около 40 милиона, което също е добра стъпка, която предприема правителството за справяне с този проблем. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Желязкова. Това беше и последният въпрос към министър Петков. Благодаря Ви за участието в контрола днес, уважаеми господин Министър. Продължаваме с въпроси към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Първият въпрос е от народните представители Светла Бъчварова и Георги Стоилов относно проблеми при изпълнението на договори, сключени от Държавен фонд „Земеделие“ с доставчици по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Имате думата, господин Стоилов, да зададете въпроса. ГЕОРГИ СТОИЛОВ (БСП за България): Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Господин Министър, в периода на прием на документи по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ се направиха доста промени. Тези промени бяха въведени и с изисквания към училищата, както и нови критерии към заявителите. Освен това беше вменено на Държавен фонд „Земеделие“ за прилагане на служебен избор на заявители, в случаите когато директорите на учебните заведения не са спазили критериите за избор на доставчици по схемата. Тези промени създадоха доста шум и напрежение сред всички заинтересовани страни по мерките. Въпросите ни към Вас са: какъв е броят на кандидатите по училищните схеми за доставка на училищен плод и училищно мляко? Колко от тези доставчици са служебно определени от Държавен фонд „Земеделие“ по съответните схеми? Коя е референтната дата за предоставяне на информация за обема на производството на земеделските стопани и допуска ли се актуализация до крайния срок на подаване на офертите? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоилов. Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър. МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема професор Бъчварова, уважаеми господин Стоилов, за 2018 г. по схема „Училищен плод“ са кандидатствали 211 заявители със заявени 3516 учебни заведения, от които служебен избор е приложен за 2237 учебни заведения, попадащи в 141 заявления за одобрение. По схемата „Училищно мляко“ са кандидатствали 156 заявители със заявени 3476 учебни заведения, от които служебен избор е приложен за 1552 учебни заведения, попадащи в 129 заявления за одобрение. Държавен фонд „Земеделие“ прилага служебния избор по отношение на учебно заведение, а не на заявител. В случай че учебното заведение при избора си на доставчик не е спазило критериите, заложени в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения, Държавен фонд „Земеделие“ прилага предвиденото изискване за провеждане на служебен избор на доставчик. С извършените на 20 юни тази година промени в Наредбата бяха въведени критерии за избор на заявител от страна на учебните заведения. По този начин се установи единен ред в прилагането на училищната схема и всички учебни заведения, които желаят да участват в нея чрез своя доставчик, е необходимо да изпълняват едни и същи разпоредби. Едно от изискванията към производители на плодове и зеленчуци, които участват в подбора на заявител от страна на учебното заведение, е да предоставят актуална анкетна карта на земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на Регистър на земеделските стопани, заверена за съответната стопанска година до 10 април. Наредбата предвижда също така земеделските производители да обработват минимум 2,5 хектара площ, заета с най-малко два вида плодове или зеленчуци, допустими за раздаване по схемата. Производственият обем не подлежи на контрол по смисъла на приложимата нормативна уредба и не е необходимо предоставяне на информация от страна на земеделските производители, която да доказва произведени количества. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър. Професор Бъчварова, имате думата за реплика. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател. Господин Министър, уважаеми колеги! Това, което, господин Министър, ни предоставихте като информация, е интересно от гледна точка на това, че служебните решения на Държавен фонд „Земеделие“ са доста повече от тези, които са избрали или които са предложили самите училища. Както виждате, продължават и сега проблемите при избора на доставчици от гледна точка на това, че самите училища не могат и не искат да се съгласят с тези служебни разпределения. Неслучайно въпросът към Вас беше свързан с това коя е референтната дата? Референтната дата, казвате, е 10 април, но разполагаме с данни за една от фирмите, която е спечелила, и то в над 100 обекта, за доставка на плодове и зеленчуци. Тази фирма в продължение на няколко месеца е актуализирала картата си, за да стане водеща по отношение на критериите и съответно да бъде служебно избрана. На 23 януари тази фирма има 214 дка, от които много малко плодове и зеленчуци, но до 2 юли тя си актуализира – сливи с половин декар, не, даже сливите са 500 квадрата, крушите са 3 дка. В края на краищата тя печели служебно, защото има целия спектър от плодове, които съответно се изискват от Фонд „Земеделие“, и служебно получава тези договори. Затова въпросът и желанието ни е нормативните изисквания да се спазват: като е казано 10 април, след това не би следвало да има никакъв компромис и да се приемат съответно с предимство тези фирми. Ще Ви предоставя информацията и ми се иска наистина една обективност. Може би да се помисли вмешателството и служебните ангажименти, които поема Държавен фонд „Земеделие“, да бъдат в посока да се удовлетворяват в известна степен и претенциите на училищата по отношение на избора на доставчици за всяка една от схемите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаема професор Бъчварова. Дуплика, господин Министър? Не. Продължаваме със следващия въпрос към министър Порожанов. Той е от народния представител Светла Бъчварова относно финансовото състояние на Селскостопанската академия. Имате думата, професор Бъчварова. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, господин Министър, уважаеми колеги! Моят въпрос е свързан с актуалното финансово състояние на Селскостопанската академия. Общо взето непрекъснато поставям въпроси по отношение на това как се развива Академията и какви са възможностите за нейното развитие, не само оцеляване. През месец април 2018 г. беше променен Законът за Селскостопанската академия. Смея да кажа, че се предприеха реформи. Те доведоха до промени както в ръководството на институтите, но също така в по-голяма степен касаеха държавните предприятия – създаването на едно държавно предприятие, въпреки оперативната самостоятелност на тези, които влязоха вътре в това предприятие. Към този момент информацията, която имам, е, че преструктурирането на Академията все още не е приключило от гледна точка на прилагането на Закона. Единият от въпросите, който ни интересува, е: докъде е стигнало преструктурирането и съответно държавното предприятие функционира ли към настоящия момент? Другият въпрос е свързан пак с финансовото състояние, пак говорим към месец април, преди Законът да влезе в сила. Много от институтите бяха получили по схемите за единно плащане средствата, които съответно им се дължат на площ. Към този момент по-голямата част от институтите в Селскостопанската академия не са получили тези средства и те не разполагат с тях. Опитах се да потърся информация каква е причината. От Селскостопанската академия обясняват, че не са получени средствата от Министерството, тоест преди реформата. Така или иначе някъде се губи връзката и не съм сигурна кой казва истината. Затова въпросът към Вас е: средствата за единно плащане преведени ли са на Селскостопанска академия, тя изразходила ли ги е, предоставила ли ги е на институтите, тъй като са значителни като средства и дават възможност за покриване на текущи издръжки на предприятията? Общо взето това е въпросът, който ме интересува. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, професор Бъчварова. Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър. МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема професор Бъчварова, първо, един обобщен отговор – финансовото състояние се подобрява, и Вие го знаете. От 1 април 2018 г. Селскостопанската академия е автономна бюджетна организация към министъра на земеделието, храните и горите съгласно новия Закон за Селскостопанската академия. Академията съставя, изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната фискална програма по реда на Закона за публичните финанси. Съгласно Преходните и заключителните разпоредби на новия закон в състава на Селскостопанската академия са включени четири опитни станции – държавни предприятия, и две експериментални бази, чиито активи и пасиви, както и други права и задължения преминават към Академията. На 31 юли тази година е публикуван новият устройствен правилник на Селскостопанската академия. В него се осигурява съответствие на структурата и организацията на работа на Академията с актуалните разпоредби на Закона. Уреждат се в детайли въпросите с преструктурирането по отношение на финансирането и управлението, както и устройството, организацията и дейността на новото държавно предприятие „Научно-производствен център“. На 1 август тази година е влязло в сила ново длъжностно и поименно щатно разписание, с което е преструктурирана централната администрация. Правилниците за устройството и дейността на научните центрове и институти към Селскостопанската академия са в процес на приемане от общите събрания, както и длъжностни разписания, като голяма част от тях вече са утвърдени от председателя на Академията. С това ще приключи структурната реформа, предвидена в Закона. Към настоящия момент финансовата система на Селскостопанската академия изцяло е преструктурирана като първостепенен разпоредител с бюджета. В изпълнение на разпоредбите на новия закон Министерството на финансите извърши промяна на единната бюджетна класификация за тази година, създавайки индивидуален код на Академията и я структурира като първостепенна система в СЕБРА. Предоставянето на лимит за право на разход на Селскостопанската академия се извършва от Министерството на финансите, а не както досега, от Министерството на земеделието, храните и горите. Финансовото състояние на Академията е добро, регулярно се изплащат възнагражденията на персонала и текущата издръжка на дейността на научните институти и центрове. Към 31 октомври тази година Министерството е превело трансфер на Академията в размер на 9 млн. 550 хил. лв. Просрочените задължения към 31 октомври тази година са в размер на 739 хил. лв. Към 1 април включените държавни предприятия в структурата на Академията с просрочени задължения в размер на 519 хил., включително за заплати и осигуровки в размер на 131 хил., към момента тези задължения са погасени. Съгласно Закона за публичните финанси Академията е включена в системата за централизирано разплащане на осигурителните вноски и данъци, които се отчитат чрез Министерството на земеделието, храните и горите. Няма дължими задължителни осигурителни вноски и данъци към осигурителните фондове и Националната агенция по приходите. Средствата, които институтите получават по линия на СЕП и са преведени по новите сметки на Академията след 1 април, се усвояват поетапно от институтите и центровете. До момента са разплатени средства в размер на 1 млн. 662 хил. лв. Средствата, централизирани в Министерството на земеделието, храните и горите преди 1 април, са в размер на 1 млн. 150 хил. лв., от тях до момента в Селскостопанската академия са възстановени 1 млн. 60 хил. лв. и се използват за оперативната дейност на институтите. Останалите средства ще бъдат възстановени до края на месец ноември – около 90 хил. лв. От датата на вписването в Търговския регистър държавното предприятие „Научно-производствен център“ е правоприемник на активите и пасивите, както и на архива (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) на 16-те държавни предприятия, опитни станции. През месец септември беше подадено заявление за вписване на държавното предприятие в Агенцията, но беше постановен отказ до набавяне на допълнителни документи. Нужните документи вече са осигурени и е подадено ново заявление. Законовият срок за вписване изтича на 26 ноември, тъй като няма до момента обратна информация за проблем с документите, очакваме регистрация до 26 ноември. Към настоящия момент държавните предприятия с просрочени задължения в размер на 956 хил. лв., като само три държавни предприятия нямат задължения. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър. Имате думата за реплика, професор Бъчварова. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател. Господин Министър, уважаеми колеги! Молбата ми е по отношение на средствата, които са предоставени и изплатени по СЕП към Селскостопанската академия към 1 април, да бъдат проверени дали са преведени на Академията. От ръководството на Академията твърдят, че тези средства не са преведени и съответно институтите по веригата не са ги получили, а както Вие казахте, с тези средства се покриват текущи задължения, които са важни, предвид факта че ако те не се покрият в следващия бюджет, трябва много повече усилия, за да бъдат реализирани. По отношение на държавното предприятие – 1 млн. лв. задължения, нищо че тук са и доста неплатени осигуровки или въобще неначислени заплати, една сериозна сума. Струва ми се, че ще бъде в изключително тежко положение това предприятие, стартирайки своята дейност от месец ноември или декември, тъй като на практика към този етап държавните предприятия функционират по стария закон. Неслучайно поставям въпроса към настоящия момент, защото предстои да се гласува бюджетът на Република България. В Проектобюджета на Министерството на земеделието, храните и горите е записано, че средствата, предвидени за Академията, са около 25 милиона. Тези 25 милиона са изключително недостатъчни, като се има предвид факта, че само фонд „Работна заплата“ на институтите е 28 млн. лв. Моят апел е да се направи необходимото тези средства да се осигурят, тъй като в противен случай задълженията плюс ограниченият бюджет ще създадат предпоставки за трудности при функционирането на Академията най-елементарни нужди да бъдат покрити. Такъв е моят апел и целта на въпроса, който зададох към настоящия момент. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, професор Бъчварова. Дуплика – имате думата, господин Министър. МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви, професор Бъчварова, за препоръките. Само няколко числа в допълнение: както знаете, след преминаването към финансова автономност Агенцията вече може да акумулира собствени приходи, които само до момента, до края на месец октомври, са 11,5 млн. спрямо 10 млн. 200 хил. за миналата година. Очакванията са те да си преизпълнят приходите от 15 млн. лв. до края на годината. Така че с трансфера, който те имат, заложен в следващата година, и приходите, които, убеден съм, че ще нарастват, защото те стартираха финансовата си автономност много по-късно – от средата на годината, ще имат тази възможност. Както и Вие знаете, вече има увеличение на възнагражденията на персонала именно от тези допълнителни приходи, които те успяват да акумулират. Потвърждавам Ви, че остатъкът от субсидиите, които са по СЕП, са само 90 хил. лв. и ще бъдат изчистени до края на месеца. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Следващият въпрос към министър Порожанов е от народния представител Ирена Анастасова относно проблемите при доставките на мляко в училища в град София по схемата за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения. Имате думата да зададете въпроса. ИРЕНА АНАСТАСОВА (БСП за България): Благодаря, господин Председател. Господин Министър, колеги! На предишен мой въпрос, господин Министър, обяснихте, че проблемите в доставките по схемата „Училищно мляко“ са несъществени и се решават и само 55 училища в страната са се отказали от участие. След отговора Ви преди около месец буквално бях засипана със сигнали не за проблеми, а за сериозни нарушения в изискванията по доставките, като например: нарушаване на графици; доставка на некачествени продукти, като вкиснало прясно мляко, мухлясал кашкавал, двойно етикетиране; млека, произведени в Полша от български производители, разбира се; масленост от 3,2% при изискуема масленост 2%. Времето не ми позволява да изреждам още. Сигналите са от цялата страна – от София, Сливен, Варна, Ямбол, Хасково, Монтана и още други области. Хората ми изпращаха снимки и описания на нарушенията. Обадиха ми се и много колеги директори, че вследствие на такива нередности са се отказали от доставките, защото не са сигурни за здравето на децата, а носят тази отговорност ежечасно, да не кажа, ежеминутно. За да не решите, че си измислям, ще Ви цитирам например: „Уважаема госпожо Анастасова, одобреният доставчик на мляко и млечни продукти за нашето училище е хасковска фирма. Това не е проблем. Проблемът е, че отказаха млякото да се съхранява в хладилните камери на стола на училището; отказаха да плащат наем на управителката на стола, с която аз имам сключен петгодишен договор и наем. Писах до Държавен фонд „Земеделие“ и отказах участие в Програма „Училищно мляко“. Направихме го много директори. Ползвах писмото за отказ, което ни е дадено. Съжалявам, че лишихме децата от мляко и млечни продукти, но отказвам да нося отговорност за качеството на храни, които не са според изискванията“. Времето не ми позволява да Ви прочета още много такива обръщения към мен, които бяха направени. Затова очаквам отговора Ви с особен интерес, а именно разполага ли Министерството на земеделието, храните и горите с информация за цитираните недопустими нарушения? Какви мерки предприема или какви мерки ще предприеме? Какви са санкциите за фирмите нарушители, тъй като стана ясно – в периода от време, в който се занимавах с този въпрос, че промените, които бяха направени в Наредбата, бяха направени така, че три фирми в момента да са доставчици в 2300 от 2600 български училища. И това ако не е монопол, аз не знам какво му се казва. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Анастасова. Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор. МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Анастасова, числата определено не са Ви верни. Ако смятате, че има монопол, сезирайте Комисията за защита на конкуренцията, явно имате достатъчно информация. Сезирайте за монополно положение, но числата, които споменавате като брой на обслужване – преди малко споменах, няма такъв монопол. Системата за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и училищата в страната се прилага в съответствие с Наредбата. Съгласно чл. 4, ал. 7 от цитирания нормативен акт Българската агенция по безопасност на храните контролира безопасността и качеството на разпределение по схемата на продукти и изпълнението на предвидените специфични изисквания към тях. Държавен фонд „Земеделие“ като прилагащ орган към Изпълнителната агенция по безопасност на храните сключва споразумение за сътрудничество при извършването на контрола на разпределяните продукти. За проверка на задълженията от страна на доставчиците по схеми фонд „Земеделие“ осъществява периодични проверки на място съвместно с представители на Българската агенция по безопасност на храните. Проверките биват два вида: планирани и по сигнал. Ако вследствие на проверките се установи, че доставчикът не спазва нормативно определените му задължения за доставка, Държавен фонд „Земеделие“ има право да откаже изцяло или частично плащане на финансовата помощ на съответните доставки, както и да постанови временно спиране или оттегляне на одобрението на доставчика. На 30 октомври 2018 г. в Областна дирекция по безопасност на храните – София, са подадени два сигнала за развалени продукти, раздавани по схемата „Училищно мляко“. Извършени са незабавни проверки в посочените обекти. Във връзка с установените несъответствия са изготвени и връчени акт за забрана, протокол за отговорно пазене и протокол за подлежащи на унищожаване суровини и храни от животински произход. Областна дирекция по безопасност на храните – София, е уведомила Областната дирекция по безопасност на храните – Враца, за предприемане на действия по компетентност към производителя. При проверката в млекопреработвателното предприятия е установено, че при производството на двете партиди продукти – прясно мляко 2% и партиди, използвани преди 10 ноември 2018 г., и друга партида преди 12 ноември 2018 г., в хода на всички етапи на технологичния процес са спазени контролно-критичните точки. При дистрибуцията към детските заведения е спазен хладилният режим за доставката и температурата на продукта е била 2 градуса. Съгласно чл. 44 от Закона за храните: който произвежда, търгува или внася в страната храни, които не отговарят на изискванията на Закона или на подзаконовите актове по прилагането, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 1000 и 2000 лв., а при повторно извършване между две и четири хиляди лева. За нарушение, извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция между две и четири и при повторно между четири и шест хиляди лева. Съгласно чл. 4, ал. 5, т. 2 от Наредбата отговорност на учебното заведение е да гарантира приемането и проверката на продуктите, които му предоставят, и да документира установеното количество и качество чрез съставяне на приемо-предавателен протокол. За да изпълни схемата своята цел – да спомогне възпитаването на здравословни хранителни навици у децата, е необходимо всички, ангажирани по веригата на нейното прилагане, да бъдат отговорни и да изпълняват своите функции съвместно и целесъобразно. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Имате думата за реплика, госпожо Анастасова. ИРЕНА АНАСТАСОВА (БСП за България): Господин Председател, колеги! Господин Министър, предполагам, че знаете какво ми отговаряте. Вие всъщност ми казвате, че всичко е направено според Наредбата. Следователно Наредбата Ви не струва и ще Ви кажа защо? С една дума не съм доволна от този отговор. Вие обаче дължите на друг отговор, не толкова на мен. Вижте, наистина проваляме една добра идея. И най-важното, Вие дължите удовлетворителен отговор на колегите учители, на директорите, дължите отговор на родителите за всички тези неуредици и нарушения. Аз не Ви говоря нещо, което съм си измислила, говоря Ви нещо, което съм видяла с очите си и заради което при мен непрекъснато идват колеги от страната. Дължите на тях отговори! Защото с начина, по който е създадена тази наредба, и с начина, по който се реализират тези доставки, поставяте ръководствата на училищата в тупик. Вие им приписвате задължения да констатират качество на храната. С какво да го констатират, като понякога има по една медицинска сестра, която е на 4 часа и не се знае дали в момента на доставката е там, или е в другото училище? С какви специалисти да констатират качеството на храната? И им вменявате задължения покрай всички други техни безкрайни задължения. Мисля си, че като обобщение, то е очевадно, първо, при доставките на мляко и млечни продукти в институциите има сериозни проблеми. Второ, голяма част от тези проблеми са заложени в самата Наредба, в която не по мое мнение, а според юристи, са заложени определено лобистки текстове. Трето, че при изготвянето на Наредбата не са взети предвид специфичните условия, редът и организацията в училищата и ситуацията в училищния живот, че е занижен, ако изобщо съществува, контролът върху дейността на фирмите – доставчици. Не аз, а фактите говорят за това. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Според мен, с което ще приключа, имате да свършите още много работа, защото иначе, пак повтарям, компрометирате добрата идея, която искам да Ви кажа, че стартира с много по-малко проблеми преди време от тези, които сътворихте в последните една две години, а именно: трябва да правите проверки, трябва да осъществявате непрекъснат контрол… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Анастасова. ИРЕНА АНАСТАСОВА: …и веднъж завинаги да направите необходимите промени. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Времето Ви отдавна изтече. ИРЕНА АНАСТАСОВА: Много е важно, господин Председател, това в наредбата... ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Дадох Ви почти минута. ИРЕНА АНАСТАСОВА: …като отчитате най-напред интересите на децата и се съобразите с реда и организацията на дейностите в учебните и детските заведения, а не с желанията на производителите и доставчиците, пък били те и български. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Имате думата – за дуплика, уважаеми господин Министър. МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви. Безспорно е, че от първия ден на измененията в Наредбата Вие се обявихте срещу българските производители, с декларации и с всичко. Нищо сложно няма в самата схема. Да, беше даден приоритет на българските производители. Неслучайно на много места има и производител, и доставчик, има съвместни графици. От директорите на училища или хората, които те са определили, по никакъв начин никой не иска да правят анализ на качеството. Има приемо-предавателен протокол, който трябва да се направи от гледна точка на получаването на стоката, ако има видимо несъответствие, дори на плодовете, ако те не са в добро състояние. Вие знаете как са направени млечните продукти. Да, имаше два случая – в Хасковско, и в тези случаи, които маркирахме, в конкретните случаи за доставки в София. Но защо не зададете въпроса: дали това не се е случило от гледна точка на съхранението? Предполагам, че знаете, че добавихме в Наредбата опцията, защото определено имаше нежелание, определено казано – нежелание от определени учебни заведения да се правят доставки от други хора, от които те са свикнали да си правят доставките. Мисля, че го знаете много добре. Няма да влизам в битовия елемент тук. Направи се всичко възможно процесът да бъде компрометиран по някакъв начин и то съвместно с бившите доставчици, които бяха в тези заведения. Затова добавихме в Наредбата опцията да се даде възможност за логистичен разход в рамките на допустимите допълнителни, съпътстващи разходи, които са допустими по Наредбата, да се наеме лице, което да раздава, или при съхранението на продуктите, когато се прави. Направени са съответните изменения. Вие може би имате много сигнали, които получавате по един или друг начин. Искам да Ви кажа, че при нас подобна информация в такъв драматичен елемент няма. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Следващият въпрос към министър Порожанов е от народния представител Йордан Младенов относно разпространяване на инфлуенца по птиците. Имате думата, уважаеми господин Младенов, за да зададете въпроса. ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, 2018 г. се очертава като тежка година за животновъдния бранш в България. Във връзка с възникващите огнища на инфлуенца в страната, умъртвяването на близо 1 милион птици, протестите и притесненията на хора, ангажирани в отрасъла, че ще останат без препитания България от износител на птиче месо и продукти може да се окаже като един голям вносител. Уважаеми господин Министър, бих искал да дадете повече яснота: колко са регистрираните случаи от началото на годината до момента; колко са изплатените субсидии на засегнатите към този момент; какви мерки е предприело Министерството на земеделието и храните във връзка с така разпространената болест? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Младенов. Имате думата за отговор, господин Министър. МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Младенов, първо, искам да Ви благодаря, че Вие единствен от Вашите колеги ме нарекохте „уважаеми“! От 2006 г. досега в България при дивите патици са констатирани 23 огнища на заболяването инфлуенца по птиците. При домашните птици заболяването се появява за първи път през 2015 г. – с едно огнище, през 2016 г. – 24, през 2017 г. – 53 и през тази година – 26 огнища. Засегнатите индустриални ферми са общо 20 за тази година. Общият брой на птиците във всички засегнати стопанства е над 1 милион, като 91% от тях са в кокошевите ферми. Българската агенция по безопасност на храните предприе редица мерки за ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца по птиците във и около обектите с установен геном на вируса инфлуенца А по птиците. Стратегията за контрол на ситуацията въвежда мерки, които са насочени към превенция – ранно откриване и избягване на по нататъшното разпространение на инфекцията, както следва: засилени мерки за биосигурност в стопанствата, увеличен брой официални ветеринарни инспекции, за да се провери правилното им прилагане, затворено отглеждане на домашните птици, засилен лабораторен контрол във всяко стопанство с домашни птици или по точно: вземане на серологични проби при домашни птици на възраст между 56 дни; бройлери – на всеки два месеца; вземане на вирусологични проби преди движение на птици между животинските обекти; вземане на вирусологични проби преди движение на патици до кланица от обекти, които са предназначени за гушене и се намират в рискови области. Рисковите области са Пловдив, Хасково и Стара Загора. Движение на птици във и от предпазните три километра и надзорните 10 км зони не се допускат, само при изключенията, разписани в законодателството. Репопулация на предишната заразена ферма не е разрешена, като се използват сентинелни птици, а именно птици от кокошевия вид, които са изключително чувствителни към вируса и биха проявили клинични признаци при наличие на зараза, и то едновременно в производството на едно хале във фермата съгласно инструкцията на БАБХ. Разбира се, до шест месеца преустановяване и така наречената „почивка“ за ферми, където трябва да се направят всички дезинфекциращи мероприятия, за които са получени два положителни резултата за антитела или вирус в рамките на 12 месеца. От началото на тази година до момента са издадени общо 104 предписания, 23 акта за установяване на административно нарушение и са съставени 50 акта за възбрана. Досегашните резултати показват, че циркулацията на вируса продължава да съществува в птицефермите. Основни причини за появата и разпространението на инфлуенца по птиците са: пробиви в биосигурността на фермите; отглеждане на птици на открито; пробиви в биосигурността по време на транспортирането им, както и високата гъстота на водоплаващи птици в дадени райони на страната. В Германия през 2017 г. са констатирани 556 случая на заболяването при дивите птици и само 68 при домашните птици. Статистиката в България показва точно обратното. Многобройни огнища при домашните птици и ограничен брой при дивите. За 2018 г. имаме положителни резултати за високо патогенна инфлуенца върху птиците при дивите патици. За обезщетение на собствениците за принудително унищожени и умрели животни, унищожени суровини и храни от животински произход, фуражи, фуражни суровини и фуражни добавки и инвентар, свързани със заболяването инфлуенца – всичко, което е описано в Закона за ветеринарномедицинската дейност, до момента са изплатени средства в размер на 4 млн. 430 хил. лв. Благодаря, за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър. Имате думата за реплика, уважаеми господин Младенов. ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Министър, въпреки обявените от Вас действия, заразата продължава. Зачестяват и обвиненията от страна на птицевъдите, че тези мерки не са достатъчно ефективни, особено в частта за стриктност на контрола от страна на държавата. Според мен Вие по-често трябва да събирате бранша и да взимате общи решения за това как да се справят с този проблем, който е явно, че продължава и ще продължава и през следващата година. Ние ще следим оттук нататък за всички действия, които предприемате. Имах и един конкретен въпрос, ако може да отговорите: има ли неизплатени средства в подпомагането на птицевъдите? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Младенов. Думата за дуплика, имате господин Министър. МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви. Уважаеми господин Младенов, съгласен съм с Вашата констатация. Действията са предприети, но не са достатъчно ефективни. Това е и моят натиск към Агенцията по безопасност на храните. Скоро имаше, както знаете, едно определено напрежение. В рамките на по-стриктните действия, които трябва да се предприемат, най-вече при водоплаващите птици, защото, както знаете, водоплаващите птици имат възможността да износват болестта с по ниска смъртност, докато при кокошевите смъртността е близо до 100%. Една от констатациите беше, че контролът по гледането на птици на открито, забраната за гледане на птици на открито не се спазва достатъчно стриктно. В този аспект, разбира се, както и по отношение на движението, както по отношение на това, че при вземането на пробите, там, където са открити антитела, там, където е открито заболяване на птиците, незабавно, както Ви казах вече, има над 50 акта – предписания, има затворени доста ферми, които трябва да направят своята дезинфекция, след което да стартират работата си. Убеден съм, че има много какво да се прави още, за което е и моята цел и стремеж за натиск върху Агенцията. Не са калкулирани последните унищожения на птици от последния месец. Те не са включени в тези 4 милиона. Протоколите са още в Агенцията по храните, не мога да Ви дам последното, но има. Те ще бъдат изплатени в момента, в който бъдат калкулирани. Както знаете, 75% от средствата, тук е по специален начин на обезщетение, ние ги заявяваме и получаваме през „Ди Джи Санте“. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Следващият въпрос към министър Порожанов е от народния представител Кристиан Вигенин относно заповед на министъра, с която Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт е определен за Национална референтна лаборатория за чума по дребните преживни животни дни преди да бъде обявено наличието на заболяването в България. Имате думата – да зададете въпроса, уважаеми господин Вигенин. КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! С Ваша заповед, господин Министър, от 6 юни 2018 г. Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф. д-р Георги Павлов“ или както е по известен НДНИВМИ е определен за Национална референтна лаборатория за чумата по дребните преживни животни. Десет дни по-късно в лабораторията постъпват проби, взети от животновъдни обекти, като основанието за взимането на пробите е съмнение. На 19 юни същата година са обявени положителни проби, потвърдени няколко дни по-късно от референтната лаборатория на Европейския съюз, Сират, Франция. Може би като детайл да отбележим, че в деня на издаване на Вашата заповед в София, в рамките на Българското председателство на Европейския съюз, се провежда семинар точно за чумата по дребните преживни животни, в който основни лектори са именно експертите от Сират. В предишния си въпрос към Вас преди няколко седмици отбелязах, че има някои интересни съвпадения, които надявам се с Вашия отговор днес да уточните, и по-точно какви са основанията за издаване на споменатата заповед, с която се изменя Заповед № РД 09-941 от 23 ноември 2016 г. на министър Десислава Танева? Също така, преминал ли е НДНИВМИ през процедура по сертификация? Ако не, има ли право да извършва подобни изследвания? Изследвани ли са преди заповедта от 6 юни кръвни проби от дребни преживни животни за чума по дребните преживни животни, без да има определена Национална референтна лаборатория? Ако такива изследвания са извършени, законосъобразна ли е била подобна практика? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин. Имате думата – за отговор, уважаеми господин Министър. МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вигенин, след референдума за излизането на Великобритания от Европейския съюз, където се намираше Европейската референтна лаборатория за особено опасни вирусни инфекции по животните към Института по здравеопазване на животните към град Пърбрайт, с Решение на Европейската комисия № 212/2017 г. – това е 7 февруари 2017 г., като референтна лаборатория на Общността по отношение на чумата по дребните преживни животни беше определена лабораторията в град Монпелие, Франция. Бих желал да отбележа, че дотогава не е имало самостоятелна референтна лаборатория на Европейския съюз за това заболяване, а тя е била в състава на лабораторията по шапа на споменатия институт в град Пърбрайт. С това решение бяха установени отговорностите и задачите на лабораторията в Монпелие и се стигна до изменения на Приложение № 7 към Регламент на Европейската общност № 882/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета, касаещи определянето на референтните лаборатории за Общността и на националните референтни лаборатории. Решението изисква държавите членки да определят своите национални референтни лаборатории, спазвайки определена процедура. Регламентът е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки. Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация“ е единственият орган в Република България, която има право да извършва акредитация на лабораториите за изпитване, с което се удостоверява тяхната компетентност за извършваната дейност. Държа да отбележа, че акредитацията е доброволен акт съгласно Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Националните референтни лаборатории към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт – град София, определени със Заповед № РД 09/2016 г. на министър Танева, са акредитирани, в това число Лабораторията за шап и везикулозна болест по свинете, посочени в т. 2, буква „б“ от Заповедта, която извършваше изследванията за чума по дребните преживни животни до решението на Европейската комисия. Изследванията за екзотичните и особено опасните инфекции в България винаги са се извършвали само и единствено в този институт от създаването му през 1901 г. Досега и най-естествено бе новата Национална референтна лаборатория за диагностика на чумата по дребните преживни животни да остане към него поради традицията, квалификацията на кадрите и, не на последно място, поради това, че тази лаборатория е специално оборудвана и притежава по-висок клас на биосигурност от останалите лаборатории. Първоначално от новоопределената референтна лаборатория на Европейския съюз за чума по дребните преживни животни в Монпелие е изпратено запитване до всички държави членки, за участие в междулабораторно сравнително изпитване именно през месец юни 2017 г. Участието на България е било потвърдено, а изпитването е проведено през месец август 2017 г. На специално работно съвещание през месец ноември 2017 г. са обявени резултатите от проведения ринг тест, които за нашата лаборатория са били сто процента съпоставими с очакванията. По този начин тя е изпълнила първото условие на Регламент № 882/2014 г. – признаването ѝ като Национална референтна лаборатория. Само отварям скоба, че това са слепите тестове – без да се знае какво е заболяването, които се изпращат в референтната лаборатория на страните членки, и на база на отговорите, които те предоставят, се издава тази сертификация за референтна лаборатория. През месец декември 2017 г. специалисти от лабораторията участват в специално организиран курс за диагностика на чума по дребните преживни животни, организиран от Европейската референтна лаборатория в Монпелие, което е поставено като допълнително изискване към националните референтни лаборатории. През месец януари тази година от страна на Института са предприети необходимите действия за официализиране на статута ѝ като национална референтна лаборатория с промяна на Заповедта на министър Танева. След направени допълнения и коректно съгласуване е издадена заповедта от 6 юни 2018 г. Националната референтна лаборатория за чума по дребните преживни животни при института е преминал успешно през етапите за сертифициране и има право за извършване на изпитвания ELISA и PCR, тъй като е покрила изискванията на референтна лаборатория на Европейския съюз за диагностика на чума по дребните преживни животни. Искам да отбележа, че преди издаването на Заповедта са извършвани изследвания, съгласно тристранната програма за надзор на трансграничните болести по животните в 30-километровата гранична зона между Турция, Гърция и България. Тази практика е напълно законосъобразна, тъй като българската лаборатория е призната от десетилетия като равноправен и равностоен партньор на турската и гръцките референтни лаборатории. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Имате думата за реплика, уважаеми господин Вигенин. КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, аз благодаря за изчерпателния отговор. Той, разбира се, внася немалко уточнения по технологията, по която до този момент са извървени стъпките по сертифицирането и съответно определянето на Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт като референтна лаборатория за чумата по дребните преживни животни. Наистина може би да е случайно съвпадение, може би не фактът, че буквално десет дни след като тя е определена за референтна лаборатория от Вас по доклад, който е подготвен от Българската агенция по безопасност на храните, се открива, според резултатите от лабораторните изследвания, чума по дребните преживни животни. Без да правя излишни заключения от това, което съм събрал като информация, все пак бих казал, че Вие като министър може би си струва да погледнете мерките, които Европейската комисия е предвидила за страните членки във връзка с контрола над тези заболявания. Тук пред мен имам доклад от работна група – „Приоритети на ветеринарните програми за периода 2018 – 2020 г.“ Там в края на 2016 г. Европейската комисия обявява, че за първи път ще има намерение да финансира Програма „Екзотични заболявания“, в която е включено и заболяването – чума по дребните преживни животни. През 2017 г. България получава във връзка с Решение на Европейската комисия безвъзмездна помощ – грант, за спешни мерки за борба с екзотичните болести в България през 2017 г. и 2018 г. на стойност 1 млн. 131 хил. 824 евро. На база на това, което се случи след първите мерки, които Българската агенция по безопасност на храните предприе, и фактът, че някак си чумата по дребните преживни в България се оказа с различно поведение в сравнение с всички други случаи досега, остава съмнението, че появяването на чумата в края на месец юни може би е свързано и с Програмата на Европейската комисия за борба с екзотичните животни и фактът, че чумата по дребните преживни животни е едно от заболяванията, за които и тогава, и тепърва ще се предоставят допълнително немалко средства, бенефициенти на които ще бъдат както структурите в България, но така и индиректно структури извън България. Не искам да навлизам повече в подробности, тъй като продължавам да събирам информация по въпроса, но вероятно Вие като министър бихте могли малко по-подробно да се запознаете с всичко това, защото българското общество продължава да търси отговорите на това какво стана през месец юни, какво стана след това и защо по такъв необясним начин се развиха събитията от тогава до сега. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин. Продължаваме със следващия въпрос към министър Порожанов. Той е от народния представител Никола Динков и е относно проблемите с изкупуването на реколтата от грозде през 2018 г. Имате думата да зададете въпроса, уважаеми господин Динков. НИКОЛА ДИНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! През есента на тази година големи количества грозде останаха необрани по лозята в общините Тополовград, Свиленград, Любимец и Харманли, област Хасково. Досега такъв проблем не е съществувал. Това е единственият поминък за голяма част от селата от Сакар планина и по долното поречие на река Марица. По сметки на земеделските производители количеството необрано грозде възлиза на повече от 700 хил. лв. Хората са силно обезпокоени и в изключително трудно положение. Необраното грозде ще доведе и до много по-големи разходи при извършване на подготвителните мероприятия за следващата година. Коментира се, че една от причините за този срив в изкупуването на гроздето е нерегламентираният внос на грозде от Македония, Румъния и други съседни страни. Освен това в този период – периодът на изкупуването на винското грозде, беше затворена една от големите винарни – тази в Карнобат, която през предните години е изкупувала големи количества грозде в района на тези общини. Въпросът ми към Вас е: какви мерки ще предприеме Министерството на земеделието, храните и горите за защита на родното производство на грозде с цел изкупуване на произведената реколта през 2019 г.? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Динков. Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър. МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Динков, като цяло гроздоберната кампания 2018 г. протече нормално и съгласно прогнозите за страната. Незначителни количества грозде останаха неизкупени поради влошено качество в резултат на неблагоприятните метеорологични условия и неприлагане от някои производители на нужните агротехнически и растителнозащитни мероприятия в лозята. Към настоящия момент в страната изкупеното винено грозде от винарски предприятия е 152 милиона килограма. В област Хасково през 2017 г. са изкупени 12 млн. 630 хил. кг, а през 2018 г. са изкупени 14 млн. 270 хил. или с близо 1 млн. 640 хил. кг повече от предходната година. Изпълнителната агенция по лозата и виното предприе редица мерки за безпроблемно протичане на гроздоберната кампания, а именно винопроизводителите могат да произвеждат вино от грозде, закупено единствено от регистрирани гроздопроизводители, които притежават сертификати за произход на винено грозде. Във връзка с регистрацията Агенцията организира изнесени офиси в редица населени места, включително и в района на Ивайловград, където бяха регистрирани повече от 400 гроздопроизводители, желаещи да продават произведеното си грозде на регистрирани винопроизводители. В гроздовите масиви, приемните пунктове и винарските изби имаше засилен контрол от страна на Агенцията. Със съдействието на структури на МВР беше осигурено протичане на кампанията по изкупуване на грозде на принципа „очи в очи“ или директно между гроздо- и винопроизводители. Целта беше недопускане на нерегламентирано изкупуване на грозде без заверен от Агенцията сертификат за произход на грозде и влагане на неразрешени суровини и материали при производството на вино. Проверени бяха всички преработващи предприятия на територията на страната и извършени стриктни проверки на транспортните средства, превозващи гроздето. При извършените проверки по сигнали на граждани не бяха установени нарушения на законодателството в сектора. При проверките в област Хасково не е установено изкупуване от винарските предприятия на винено грозде, внос от Румъния или от други европейски държави, което по принцип е позволено в рамките на Европейския съюз. Също така не е установен и внос от трети страни – държави извън Европейския съюз. Съгласно Закона за виното и спиртните напитки грозде от трети страни, каквито са Македония и Молдова, не може да бъде преработено в лозаро-винарски продукти или добавено към такива продукти на територията на Европейския съюз, в това число и България. При постъпване на всяка партида внос на винено грозде Агенция „Митници“ подава уведомление към Агенцията за виното, на основание на което инспектори от Агенцията проследяват партидата от освобождаването до крайния продукт с цел спазване на изискванията на Закона за освобождаване на внесената гаранция. През гроздоберната кампания 2018 г. не е установен внос на грозде от трети страни на територията на Република България. Такъв внос не би бил рентабилен за производителите предвид необходимостта от внасяне на специална гаранция в размер на 30% от стойността на гроздето и забраната за влагане на продукти с произход Европейски съюз. По отношение на граничния контрол Българската агенция по безопасност на храните също следи стриктно за изпълнение на всички наредби и нормативни актове при вътрешнообщностната търговия и вноса. Отглеждането на десертни и винени сортове лозя е свързано със значителен риск, тъй като производството се влияе от много климатични и така нататък промени. Чрез своите структури по места, както и чрез териториалните звена на Изпълнителната агенция по лозата и виното, освен контрол върху дейността на производителите на грозде и вино Министерството оказа и информационна подкрепа. Такава информация включва възможностите на гроздопроизводителите да се възползват от мерките, свързани с общата организация на селскостопанските пазари на Европейския съюз. Тези мерки включват възможността производителите както на десертно, така и на винено грозде да създават организация на производители и на групи производители. Това би дало възможност за по-лесно договаряне и реализиране на продукцията и преговаряне за по добра цена, тъй като сред основните цели и задачи на Организацията на производителите е да подпомогнат своите членове за планиране и приспособяване на продукцията към търсенето на пазара. Други възможности за производителите на винено грозде е да се възползват от подкрепата по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г., Програмата за развитие на селските райони, която в момента приключи, новата програма за лозаро-винарския сектор, тя е в размер на 126 млн. евро, разпределени за пет години, като първите приеми ще стартират в началото на следващата година. Разбира се, съгласен съм с Вас за трудностите в изкупуването на „Винпром Карнобат“, които се оформиха. Имаше едно временно напрежение, тъй като много продукция се изнасяше за там като продажба. Но искам да Ви уверя, че с усилията на Агенцията по лозята и виното, от която два пъти седмично ми докладваха има ли проблеми и къде са, сме успявали да насочваме много от производителите, както казах, и логистично, за регистрация, така и за изкупуване на определени места. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър. Имате думата за реплика, уважаеми господин Динков. НИКОЛА ДИНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Министър! Със статистиката относно произведените количества грозде в Хасковска област съм съгласен. Те тази година бяха още по добри и бяха добри, защото сигурно са прилагани добри подготвителни мероприятия, за да се получи такава реколта. Съгласен съм и с това, че производителите би трябвало да се организират в по-големи сдружения и организации, за да могат по лесно да участват в преговорите и в предварителните договаряния за изкупуване на гроздето. Но тук има един съществен момент, на който трябва да обърнем внимание. Аз мисля, че ролята на държавата е в контекста на сближаване на регионите, тъй като знаете, че районът на Сакар планина е район, който е слабо развит, и този поминък за хората, за много от тях, е единствен. Моят въпрос, зададен така, би трябвало да бъде сигнал и към Министерството за следващата година в този район да бъде обърнато повече внимание, така че хората да не останат излъгани в това, с което се занимават, и да може да бъде реализирана тази продукция, за да имат и те определени доходи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Динков. Следващият въпрос към министър Порожанов е от народните представители Светла Бъчварова, Никола Динков и Виолета Желева относно епизоотичната обстановка в област Хасково. Имате думата, уважаеми господин Динков. НИКОЛА ДИНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! В област Хасково през последните седмици се отчита тежка епизоотична обстановка. Проблемите идват от установени огнища на птичи грип и чума по дребните преживни животни. В село Войводово, Узунджово, Гарваново, Малево и в Димитровградското село Върбица и в самото Хасково са ликвидирани вече над 140 хиляди пернати животни. Има забрана за транспорт и търговия с овце, кози и продукти, които са произведени от тях. Какво е действителното състояние на ситуацията с чумата по овцете? Има ли установени огнища или само съмнения за тяхното съществуване? Съответно какви мерки се предприемат от Българската агенция за безопасност на храните? Проблемът с птичия грип стана хроничен и въпреки изпълнението на изискванията от страна на производителите и на указанията на Българската агенция по безопасност на храните ликвидирането на този бизнес продължава. Какви мерки ще се предприемат за обезщетения на производителите и считате ли, че изпълняваните указания са достатъчни за спирането на заболяването? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Динков. Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър. МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаема професор Бъчварова, уважаеми господин Динков, уважаема госпожо Желева! По отношение на чумата по дребните преживни животни. В няколко въпроса се преплитат тези теми, може би ще се повторя от време на време, за което се извинявам предварително. По отношение на чумата по дребните преживни животни. Предвид констатираните огнища и извършения допълнителен серологичен надзор Европейският съюз наложи забрана за търговия, придвижване и транспорт на дребни преживни животни и редица условия за реализацията на пазара на продукти, добити от тях. Забраната засягаше първоначално територията на седем общини, но по-късно тя бе разширена и обхвана областите Бургас, Ямбол и Хасково. Създалата се епизоотична обстановка наложи изменение и допълнение на действащата програма за предпазни мерки срещу някои трансгранични заболявания по животните, включваща и заболяването чума по дребните преживни животни. До 21 ноември тази година са взети 24 хиляди и 300 проби от 417 животновъдни обекти, намиращи се в трите области. От изследваните проби 256 са реагирали положително за антитела. До края на месец ноември ще бъдат взети изследвания на още около шест хиляди проби, като общият брой ще достигне близо 30 хиляди. Резултатите от проведения надзор ще бъдат официално представени на Европейската комисия и по-късно съвместно анализирани и предприети съответните мерки. Знаете в момента решението на Комисията е за ограничения, наложени до 20 декември. Стремежът на Министерството, респективно чрез Агенцията, ще бъде да убедим Комисията тези рестрикции да паднат от 20 ноември. В момента имаме някои визии за определени дейности, които са в рамките на решението, но са позволени от други европейски актове да предприемаме действия за по-ранната им реализация. По отношение на инфлуенцата по птиците. За периода 17 октомври – 13 ноември тази година на територията на област Хасково са констатирани общо осем огнища на заболяването на инфлуенца по птиците, от които: огнища, животновъдни обекти за отглеждане на патици, мюлари, при кокошеви птици, а именно кокошки носачки и пилета бройлери и пуйки, и в едно частно стопанство. Българската агенция по безопасност на храните предприе всички мерки съгласно законодателството за ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца по птиците в и около обектите, в които е установен вирусът на инфлуенца А по птиците. Собствениците на убитите животни ще бъдат обезщетени съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Стратегията за контрол на ситуацията въвежда мерки, които са насочени към превенция – ранно откриване и избягване на по нататъшно разпространение на инфекцията, както следва. Тук са ми описали всички мерки, които аз преди малко изброих по отношение на един друг въпрос на колегата Младенов. Ако искате, мога да ги повторя. Безспорно по отношение на инфлуенцата по птиците има много неща, които да се направят. Много срещи са направени и за двата вида водоплаващи, и за кокошия вид. Истината е, че значителна част от производителите не спазват достатъчно добре мерките за контрол. В момента имаме поетапно затваряне на ферми, в които има констатирани положителни антитела, защото инфекцията основно тръгва от водоплаващите, където те успяват да износят вируса и да преживеят този вирус. Започвам да се повтарям от предния отговор. Ако някакви допълнения… Но като цяло наистина ситуацията в Хасковска област от гледна точка на тези две заболявания… Тук за мен по-притеснителното е инфлуенцата по птиците, трябва много стриктно да се наблюдават всички предписания, да се спазва биосигурността от производителите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър. Реплика? Имате думата за реплика, уважаема професор Бъчварова. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, господин Министър, колеги! Ние благодарим за отговора и целта ни беше да обърнем внимание какво се случва в Хасковска област, защото като пограничен район почти всички заболявания по животните се случват така че отиват и се реализират в Хасковска област, от което страда бизнесът. Преди да зададем въпроса към Вас се опитахме да получим информация, особено за чумата по дребните преживни животни, от Областната дирекция на Българската агенция по безопасност на храните. След като ни прехвърлиха между различни управленски нива накрая казаха, че не са обучителна организация. Тоест никаква информация няма да получим колко са огнищата, антитела ли са или каквото и да е било друго. Затова и задаваме въпроса към Вас. Но Вие в месец юни, когато започна и беше установена чумата по овцете, казахте, че има сериозен комуникационен проблем между Българската агенция по безопасност на храните и съответно тези, които са потърпевши в района. Според нас този комуникационен проблем продължава да съществува и на места тези, които са заети в Агенцията, по-скоро изпълняват стандартни процедури, водят някаква статистика, но не са в полза на земеделските стопани. Аз се надявам това нещо да бъде коригирано по простата причина, че страдат страшно много хора – земеделски стопани, които нямат информация. Днес казвате, че до 20 декември се надявате за чумата при овцете съответно да имаме положително решение, но те не го знаят и няма кой да им каже. Другото ни предложение или желание е да се обърне внимание особено в тези погранични райони, ако трябва да има мобилни екипи, ако трябва да има специалисти, които да следят за прилагането на мерките за надзор. Пак Агенцията по безопасност на храните каза, че не се справя с птичия грип, но не каза защо. Съответно оттук нататък какво ще бъде различно от досега взетите мерки, освен да регистрираме смъртни случаи и ограничения, които, за съжаление, касаят бизнес, който след това няма да може да бъде възстановен при ситуацията, в която работят тези хора. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема професор Бъчварова. Продължаваме със следващия въпрос от народния представител Кристиан Вигенин, той е относно недостатъчната подкрепа за животновъдите от община Болярово, чиито стада бяха ликвидирани от Българската агенция по безопасност на храните. Имате думата, уважаеми господин Вигенин. КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, с поредица заповеди на ръководството на Българската агенция по безопасност на храните в няколко села на община Болярово бяха ликвидирани десетки стада с овце и кози. Бяха наложени ограничения за движението на животните, търговията с месо и мляко в три области, резултат от неспособността на Българската агенция по безопасност на храните да отговори адекватно на сложната ситуация с чумата по дребните преживни животни. Стопаните получиха еднократни обезщетения за убитите животни и ограничена допълнителна помощ. В същото време остават редица проблеми, с които те се сблъскват – невъзможността да започнат възстановяване на стадата преди края на годината, което означава за много от тях и нулева 2019 г., без да имат доход продължават да плащат социални осигуровки, които правителството планира значително да увеличи през 2019 г. Участват в европейски проекти, по които може да получат санкции или имат наети пасища, които има вероятност да загубят поради липса на животни и така нататък. Една наистина сложна ситуация. Тук ще добавя, че те на практика са изоставени, не получават никаква информация и не знаят и към кого да се обърнат по целия този кръг от проблеми. Разбира се, обръщат се към своите народни представители и ние се опитваме каквото можем да правим по въпроса, но няма как да заместим администрацията. Искам да уточня, че днес имахме среща с представители на животновъдите от региона. Благодарим за Вашата отзивчивост, за това, че се отзовахте на поканата за среща с тях, но все пак е хубаво да чуят това, което коментирахме, а може би и нещо повече сега в рамките на парламентарния контрол и по-конкретно какви допълнителни мерки в подкрепа на стопаните, загубили стадата си в община Болярово, планирате да приложите? Какви мерки за подкрепа ще предложите на животновъдите от трите области, на които са наложени ограниченията – Бургас, Ямбол и Хасково? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин. Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър. МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вигенин, аз също искам да благодаря за срещата, която проведохте днес и на която ме поканихте. Малко повече информация. С Решение № 954 от 2018 г. на Европейската комисия за предотвратяване разпространението на чумата по дребните преживни животни на територията на Република България се разшири обхватът на определените защитни мерки. Така от 8 октомври 2018 г. в ограничителните мерки се включиха и останалите общини от областите Ямбол и Бургас и цялата област Хасково. Мерките предвиждат преработката и разпространението на мляко и млечни продукти от дребни преживни животни да се осъществява само на територията на същата област. В тази връзка и отчитайки наложените ограничения, Министерството на земеделието, храните и горите, спазвайки европейското и българското законодателство, предприе различни по характер мерки, целящи компенсиране и подпомагане на животновъдите, засегнати от заболяването „чума по дребните преживни животни“. На първо място, стопаните, чиито болни животни бяха унищожени с цел предотвратяване разпространение на заболяването, получиха обезщетения, изчислени по видове и категории животни. При определяне на обезщетенията са отчетени пазарната цена, теглото на животното и неговата развъдна стойност. Така се формираха два вида обезщетения за стокови животни, които варираха между 130 и 350 лв. и за животни под селекционен контрол, които варираха от 220 до над 600 лв. Освен компенсацията за убитите животните, стопаните бяха подпомогнати и във връзка с пропуснатите ползи от нереализирана продукция – мляко и приплоди. Предвид първоначалните ограничения за определени общини бе взето решение за подпомагане съгласно правилата на европейското законодателство в областта на държавните помощи посредством минимална помощ de minimis по следните направления: Първо, пострадалите земеделски стопани в 3-километровата ограничителна зона на общините Болярово, Елхово – това са седемте общини, и петте – от Бургас, забраняващи извеждането на животни на паша, както и търговията със сурово мляко, която към настоящия момент е действаща, бяха компенсирани с минимална помощ de minimis за пропуснати ползи от реализацията на първична земеделска продукция овче и козе мляко за периода на действие на забраната на лактационния период на овце майки и кози майки. Ставките бяха формирани на базата на прогнозен нереализиран остатък от сурово мляко по средна пазарна изкупна цена. Следва да се отбележи, че към тази група спадат и земеделски стопани, чиито животни са евтаназирани и респективно са претърпели пропуснати ползи от реализиране на земеделската продукция от датата на евтаназиране до края на лактационния период. За пострадалите земеделски стопани с издадена заповед на наблюдавана 10-километровата зона в област Ямбол, а именно Ямбол, Стралджа и Тунджа, с наложена едноседмична възбрана за продажба на сурово мляко, също бяха компенсирани за пропуснати ползи от реализацията на първичната земеделска продукция. По този начин реалното подпомагане, което са получили, е съответно: в 3-километровата зона – 55 лв. за една овца майка, и в 10-километровата зона – 22 лв. за овца майка и коза майка респективно. Към момента, предвид сезонния характер на възпроизводството на овцете и козите, стопаните не търпят големи загуби от нереализирана продукция, а именно сурово мляко и приплоди от въведените рестриктивни мерки за ограничаване на разпространението на заболяването. Млечната продуктивност на животните ще бъде възобновена едва в началото на тази година. За по-продължителния период на лактация при козите са предвидени възможности за реализация на произведената суровина. Във връзка с настъпилите форсмажорни обстоятелства и въведените ограничителни мерки за преработка и разпространение на мляко и млечни продукти земеделските стопани, заявили участие в схемата за обвързано производство за подпомагане на овце майки и кози майки под селекционен контрол за кампания 2018 г., ще получат полагащите им се плащания за наличните преди настъпването на форсмажорното събитие животни, като не е необходимо да доказват с документи реализация на количество мляко или на млечни продукти. Същевременно по схемата за преходна национална помощ на овце майки и кози майки, обвързана с производството, размерът на плащането за допустимо животно за кампания 2018 г. е 39,60 лв. Земеделските стопани от засегнатите територии, които са заявили подпомагане по тази схема, получиха първия транш, а именно 19,80 лв., вторият транш ще бъде получен през месец януари. По отношение на пасищата, мерите и ливадите от Държавния и общинския поземлен фонд ще се вземат мерки за запазване на договорите за наем и аренда на засегнатите от епизоотията животни, за да могат да бъдат компенсирани във връзка с неблагоприятните последици от стопанството им. Тук благодаря и за разговора, който проведохме. Мисля, че един подобен алгоритъм за форсмажор след отпадане на заповедта до определени месеци – между три и пет, да се даде възможност за населване, което да могат да покрият изискванията за пасища, ще го заложим в Наредбата. Към настоящия момент се извършва постоянен мониторинг на животните от засегнатите области чрез извършване на клинични прегледи, вземане на кръвни проби и тяхното изследване за наличие на антитела срещу вирус на чумата по дребните преживни животни. Тук са ми написали още много други неща и започвам да се повтарям. Разбира се, по отношение на стопани, които биха искали да направят населване в районите, където бяха евтаназирани животните, още другата седмица със заместник-министър Иванов ще организираме среща с представители на Българска агенция по безопасност на храните в „Ди Джи Санте“, за да може да се възползваме от разписаните в Директивата и транспонирани в Наредбата текстове, които са малко по-тежки в решението за ограниченията. Така че да се опитаме да спестим някой ден преди да падне решението. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Имате думата за реплика, уважаеми господин Вигенин. КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря за изчерпателния отговор, господин Министър. Аз самият също съм бил на подобна позиция и знам, че човек, без да иска, се откъсва малко от реалностите – започва да говори с един език, който е доста неразбираем за огромната част от хората, камо ли пък за хората на място, които така и не могат да се ориентират точно всъщност за какво иде реч. Бих Ви предложил все пак, независимо от това, което казахте днес, явно то е недостатъчно, тъй като директните разговори с хората, показват една малко по различна картина. Тук ако човек слуша Вашия отговор, ще си помисли, че рогът на изобилието се е изсипал над тях и, нали, „какво още искат тези хора?!“. Наистина, първо, смятам, че трябва да има един по-пряк контакт със засегнатите хора, тъй като те самите нямат вина за решенията на Българската агенция по безопасност на храните, били те адекватни или неадекватни – сега този въпрос не предполага коментари по тази тема, аз имам своето мнение, но все пак тези хора имат нужда от съдействие, от подкрепа, имат нужда някой да ги насочи какво трябва да направят оттук нататък. Хубаво е и хората, които вземат решения както на най-високото равнище тук, в София, така и на място – в областните дирекции, да влязат в контакт с тези хора, да проведат едни човешки разговори и да се опитат да им помогнат. Аз виждам една нагласа на администрацията, която като че ли се засилва през последните години – ако може да не ги закачат, някъде си взимат големите решения, а пък хората на място трябва да се ориентират в целия този процес. Обратно, аз съм на мнение, че държавната администрация от премиера до последния служител са там, за да служат на хората, да им бъдат полезни и да се опитват да им помагат, а не да подхождат с известна досада към тях и „станалото – станало, а оттук нататък – оправяйте се!“. Така че аз наистина разчитам оттук нататък да помислим и за този механизъм, за който коментирахме и на срещата, и сега, за който казахте, аз се учудвам, че до момента такъв не е предложен, но бих искал и някакви ориентировъчни срокове да дадете, в които би могло да се помисли да се предложи нещо такова, заедно с евентуални мерки по отношение на Закона за БАБХ, за нейното функциониране – няма време сега в детайли да коментирам, тъй като ми се струва, че Вие самият изпитвате известни затруднения да координирате или да следите и да предлагате решение на Българската агенция по безопасност на храните, ние с колегите от „БСП за България“ оттук нататък ще се обръщаме директно към министър-председателя, тъй като той назначава директора на БАБХ. Струва ми се, че политическата отговорност за действията оттук нататък вече не може да се търси само на ниво изпълнителен директор и министър, а би трябвало в тази роля да ангажираме министър-председателя, тъй като ситуацията е достатъчно сложна. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Вигенин. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Министър. МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви. Уважаеми господин Вигенин, може би самото ми изложение е било малко по-сложно, така ги пишат в министерствата, за съжаление. По никакъв начин не съм имал за цел да представям рог на изобилие. Истината е, че има много схеми, по които се подпомагат животновъдни и всякакви други браншове в земеделието, дори мога да допълня, но не това сега е темата. Съгласен съм с Вас, че ние трябва да работим в служба на сектора и на хората и аз се стремя в моето министерство това да се случва. Да, не можем да бъдем непрекъснато между тях, защото имаме и много други неща, но комуникацията на областните и общинските служби трябва да бъде засилена. Така че приемам препоръката, която направихте и, разбира се, по отношение на тези неща за пасищата и други, които изискват изменение в нормативни документи, те изискват своето технологично време, заради бюрокрацията, ако щете – трябва да ги стартираме навреме. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Следващият и последен въпрос към министър Порожанов е от народните представители Светла Бъчварова и Кристиан Вигенин относно оградата по сухоземната граница с Румъния, изградена за предотвратяване на преминаването на диви прасета на територията на България. Имате думата да зададете въпроса, уважаема професор Бъчварова. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Благодаря. Уважаеми господин Председател, господин Министър, колеги! Нашият въпрос с колегата Вигенин е свързан с ефективността на изградената ограда за преминаване на диви прасета на територията на България. На 28 август обявихте, че е завършено строителството на оградата по сухоземната граница между България и Румъния и нейната основна цел беше да спре навлизането на заразени диви свине на територията на страната, а също с това да се предотврати прехвърлянето в България на африканската чума по свинете. Известно е, че в Румъния има изключително много огнища на чума по свинете. В началото на месец ноември беше официално обявен първият случай на заразени от болестта диви прасета в землището на село Българево. По-късно също имаше информация и за други села. Нашите въпроси към Вас са следните: Първо, каква е стойността на съоръжението? Охранява ли се то и ако да, от кого? Защото вече има компрометирани участъци от съоръжението, поне по информация, която имам, и тя е от медиите. Предвидени ли са средства, които да създадат възможност то да се поддържа, и кой носи отговорност за изпълнението на тези функции? Един също така важен въпрос е: уведомена ли е Европейската комисия за изграждането на оградата? Това представлява ли част от препоръките, които Европейската комисия е предоставила или изисквала за превенция от африканската чума по свинете. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема професор Бъчварова. Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър. МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема професор Бъчварова, уважаеми господин Вигенин, темата с африканската чума по свинете е много, много сериозна. Още през ранната пролет направихме анализ на икономическите загуби, които биха се направили в сектор „Свиневъдство“, защото това е болест, която не е зооноза, тя носи икономически загуби в съответните държави, където я има. Направихме този анализ – по-нататък ще чуете числата, като ефекти от загуби в индустриалния свиневъден бранш, разбира се, и като цяло. Това беше някъде април, но вече през месец май много бързо чумата тръгна от северната граница на Румъния, след като първите огнища бяха в Унгария, и изведнъж се появи, явно с туристическия поток през делтата на река Дунав, и много бързо започна да пълзи към България. Затова на оперативно заседание внесох подробен доклад на Министерския съвет с проблема за африканската чума с щетите, които би нанесъл на икономиката, най-вече на свиневъдния бранш и на земеделието, и респективно за мерките, които трябва да бъдат направени. След това получих карт бланш и опция да внеса постановление за осигуряване на допълнителни разходи. В рамките на тези допълнителни разходи, подробно разписани във финансовата обосновка – подробно е разписано всичко във финансовата обосновка, за диагностикум, за свързани с дивите прасета разходи, за профилактика и дезинфекция, разбира се, и за разходите за оградата. Ще изчета малко информация, защото смятам, че темата е важна. С Постановление № 130 от 2018 г. на Министерския съвет са отпуснати допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за обезпечаване изпълнението на мерки за предотвратяване на африканската чума по свинете. В Постановлението е предвидена дейност № 5 – контрол за движението на свинете, за изграждане на съоръжение на съоръжение по сухопътната граница, за което са отпуснати средства в размер на 600 хил. лв. по бюджета на Изпълнителната агенция по горите. Извършените разходи и плащания от Изпълнителната агенция по горите по изграждането на съоръжението и репелентите са на обща стойност 612 хил. лв., както следва: за съоръжението са извършени разходи в размер на 512 хил. лв., като тук в тези разходи освен оградата, това е самото почистване на полосата. Трябва да знаете, че покрай подготовката на оградата от 133 км, това ни отне също малко време, беше почистена и цялата полоса по границата, особено там, където беше в гориста и пресечена местност, там бяха направени съответните просеки, за да може да бъде извършена тази строителна дейност, ако може да кажем, че това е строителна дейност – за тази ограда. Общо платени по фактури и договори са 350 хил. 626 лв. Разликата от 19 хил. лв. представлява допълнително закупена резервна тел от регионалните дирекции на горите – Русе и Шумен. Закупените репеленти са на стойност 82 хил. лв. За закупуване и доставка на спираловидната мрежа с режещ връх тип „Бруно“, необходима за изграждане на оградното съоръжение, е възложена обществена поръчка от Североизточното държавно предприятие – град Шумен. Стойността общо е 622 хил. лв. без ДДС, в това число: 616 хил. лв. за закупуване на жилетна тел и 6200 лв. за нейното транспортиране. Тези разходи са разпределени между шестте държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите съгласно моя заповед от 16 октомври 2018 г. Изразходваните средства от държавните предприятия за закупуване и доставка на спираловидната мрежа с режещ връх тип „Бруно“ са в размер на 622 хиляди, както го споменах. Или общо разходите за Изпълнителната агенция и държавните предприятия възлизат на 1 млн. 358 хил. лв. с ДДС. Дължината на сухопътната граница между Република България и Румъния е 133 км. Горските инспектори, служители на Изпълнителната агенция по горите и нейните структури при изпълнение на служебните си задължения обхождат изграденото съоръжение. Всеки ден, как да кажа, патрули да ги наречем с „Лада Нива“ преминават на определени участъци, за да се види дали има компрометиране на оградата. На деня се взимат мерки за нейното възстановяване. Към момента не са разходвани, предвидени или отпускани допълнителни средства за поддръжка на изграденото съоръжение. За целта е закупена резервна тел и при необходимост ще бъде използвана за възстановяване на целостта на съоръжението. Оградното съоръжение по сухопътната граница с Република България е изградено на основание моя заповед от 25 юли 2018 г. като мярка за недопускане на заболяването африканска чума по свинете. Изграждането е извършено в резултат на взети решения от проведени заседания на Координационния съвет за превенция на заболяването африканска чума по свинете, пак създаден с моя заповед от 23 юли 2018 г., както и на взети решения на проведеното на 25 юли оперативно заседание на Министерския съвет. Към настоящия момент Република Румъния е най-засегнатата държава от африканска чума по свинете в Европейския съюз. Регистрирани са над 1000 огнища, което води до умъртвяването на над 400 хил. животни – свине. Разпространението на болестта чрез дивите свине е неконтролируемо, като най-засегнатите райони са по делтата на река Дунав. Засегнати са множество свиневъдни ферми. Обезщетенията за превантивни умъртвявания на животните възлизат на десетки милиони евро. Трябва да Ви кажа, че точно в момента, в който успяхме да завършим оградата, да сложим и режещата лента „Бруно“, точно в момента, в който вече бяхме готови, се появи първото огнище на 600 м от границата в близост до град Силистра. В нашата страна към днешна дата са констатирани само три огнища на африканска чума по свинете – две при дивите свине и едно при домашна свиня. Не са засегнати свиневъдни ферми. При съпоставка на разпространението на болестта спрямо това в Република Румъния е видно, че съоръжението е изиграло своята положителна и превантивна роля, а именно – ограничаване преминаването на диви свине през сухопътната граница, което доведе до забавяне навлизането на болестта в мащаби, които са констатирани в съседна Румъния. По границата спокойно можеше да се види пътят, по който дивите свине се движат – дали да се хранят в определени местности, или пият вода на определени места. Пътеките на дивите свине ги имаше дори и когато ходихме. Отделно, много животновъди от Румъния бяха свикнали да си пускат животните да си пасат на територията на България, така че преминаването на болни животни и по-точно разпространяващи заболяването, нямаше как да се случи, без да се направи подобна ограда. Предпазени са най-големите свинекомплекси, в които са съсредоточени 93% от свинете в страната. В индустриалните ферми, разположени в Северна България, най-рисковият регион, размерът на инвестициите, вложени в изграждането и оборудването заедно със стойността на животните, възлиза на 352 млн. лв. Без предприемане на мярка за изграждане на оградата като част от Плана за необходимите мерки за предотвратяване на появата на болестта африканска чума по свинете, загубите в свиневъдния бизнес – преки и косвени, в национален мащаб биха достигнали включително косвените над половин милиард лева. Независимо от влошената епизоотична обстановка по отношение на африканската чума по свинете в Румъния и рискът от проникване и разпространение на болестта на територията на България от месец юни в разстояние от 50 км от територията на нашата страна за повече от три месеца болестта не беше допусната към настоящия момент. Стратегията на Европейския съюз за африканската чума по свинете, SANTE 7113/2015, Европейската комисия препоръчва като част от мерките за превенция на болестта, изграждането на ограждения с цел недопускане на разпространението на болестта както за домашните, така и за дивите свине. Такива огради вече са изградени от Унгария и Чехия, и в Дания също се строи ограда – вече там много по-масивна и много по-скъпа. Изграждането на оградата е обсъждано на всеки Постоянен комитет по растенията, животните и храните, на който България е член, към Европейската комисия, и е предоставено като информация. Няма определено изискване да бъде информирана Комисията, но е предоставена информация чрез участието в този комитет. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър. Реплика? Имате думата за реплика, уважаеми господин Вигенин. КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, господин Председател. Благодаря и затова, че бяхте толкова щедър към министър Порожанов и му дадохте възможност да говори поне три пъти по-дълго, отколкото е по Правилник, но мисля, че бяха важни тези теми. Уточняващи въпроси: господин Порожанов, Вие казахте, че оградата се обхожда всеки ден. Кажете дали със заповед е възложено на горските предприятия да поддържат тази ограда, тъй като по наши сведения има вече компрометирани участъци. Задаваме Ви този въпрос, защото получихме информация, че самата ограда е изградена с дървени колове, които са чамови, с много ниска издръжливост. Може би година, две най-много да изкарат, а пък може би тази ограда трябва да има по-дълъг хоризонт на живот, тъй като едва ли тази болест лесно ще бъде преодоляна за година-две. Стои въпросът също, не коментирахте по-конкретно, дали това са мерки, които са координирани с Европейската комисия, с Дирекция „Управление на кризи по храните, животните и растенията“? Задавам Ви този въпрос, защото когато преди около месец и половина бях в Брюксел, се срещнах с директора на Дирекцията Бернар Ван Гьотен, няма причини да не го цитирам, който каза, че според тяхната преценка – на Европейската комисия, болестта не може да бъде спряна с огради. Поради тази причина не препоръчват строежа на огради и не финансират с европейски средства строителството на такива огради. Ако някой го прави, вероятно си има свои аргументи за това. Може би е хубаво на базата на опита, който имаме, и който, надявам се, да бъде продължен и следващите месеци, да комуникирате това, което България е постигнала чрез тази ограда и на Европейската комисия, защото пък може да се окаже, независимо че такива препоръки не се правят, такива огради да вършат работа. Така че може би това също да го уточните. Тук пак стои въпросът с компенсациите – мимоходом споменавам нещо, което може би колеги ще зададат като въпрос следващия път, да кажем в първото огнище, което беше обявено в Тутраканци. После се оказа, че няма заболяване там, но животни бяха избити, а има такива, които се оказаха нерегистрирани. Знам колко е сложно, но в края на краищата на хората, без да има чума, бяха им убити животните. Може би и тук трябва да се помисли за някакъв по-адекватен подход на Агенцията по безопасност на храните. По-внимателно трябва да се подхожда, да се потвърждават пробите и така нататък. Специално по отношение на това още веднъж уточняващият въпрос: на кого е възложено поддържането на оградата; дали има такава заповед и дали Европейската комисия към днешна дата смята, че това са подходящи мерки за справяне с болестта? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Министър. МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви. Уважаеми господин Вигенин, няма как да се съглася с констатацията Ви за това, че в Тутраканци не е имало чума. Не искам да коментирам това Ваше изказване. Референтната лаборатория в Мадрид също потвърди резултата, който е на нашата референтна лаборатория. Да казваме подобно нещо, Вие знаете защо го правите, аз не искам да го коментирам. Но в конкретния случай чумата в Тутраканци беше установена. Да, там бяха унищожени близо 80 прасета. Те не бяха регистрирани нито в системата ВетИс, нито като животновъдни обекти, поради което има формален проблем те да бъдат обезщетени. Да, може да помислим от друга гледна точка за компенсиране по някакъв друг начин, но това е съвсем, съвсем друга тема. По отношение на оградата – аз Ви уверявам, че оградата играе и изигра много положителна роля. По отношение на опазването от вируса е комплекс от мерки да се предприемат. Да, той трудно може да се опази. Неслучайно, знаете, се възстанови дезинфекцията по всеки един от гранично пропускателните пунктове горе по Северна България, първо, по сухоземната граница. Неслучайно се направи изземване на продуктите от всички шофьори на камиони, от туристи, които преминаваха от Украйна, Молдова, Румъния – все страни с много сериозно разпространение на заразата. Неслучайно са мерките за биосигурност. Това е комплекс от мерки, който просто трябва да бъде направен. Не участваме в заседанията на този постоянен комитет, за да Ви потвърдя какво и как е коментирано, но искам да Ви уверя: не знам дали има заповед, по принцип оградата е заприходена на двете, или по-точно на трите териториални РДГ-та, които са по границата. Предвид на това, че бюджетният ресурс на РДГ-тата не е достатъчен, обходът се прави с помощта на държавните предприятия. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър. Това беше отговорът и на последния въпрос към министър Порожанов за днес. Благодаря Ви за участието в парламентарния контрол. Следващото – извънредно, пленарно заседание е на 27 ноември 2018 г., вторник, от 13,00 ч. Закривам заседанието (Звъни.) (Закрито в 15,29 ч.) Заместник-председатели: Емил Христов Явор Нотев Секретари: Филип Попов Юлиан Ангелов

Парламентът ратифицира Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия на Механизма за бежанците в Турция между държавите-членки на Европейския съюз и Европейската комисия и образеца за сертификат за финансов принос.

Внесеното за ратификация от правителството актуализирано общо споразумение продължава политиката на ЕС за хуманитарно подпомагане на бежанците в Турция, която приютява в момента най-голям брой бежанци и мигранти от Сирия и Ирак, се посочва в мотивите.

Първият транш от 3 млрд. евро включва един млрд. евро от бюджета на ЕС, а останалите 2 млрд – от страните-членки.

В резултат на това успешно са подпомогнати около 1,2 млн. бежанци от най-уязвимите групи, а също така са осигурени образователни материали за 500 000 ученици от семействата на бежанците и са подпомогнати с основна медицинска помощ 764 000 бежанци, пише вносителят.

На заседание на Съвета на Европейския съюз от 28 и 29 юни 2018 г. е постигнато споразумение за осигуряване средства за втория транш отново от 3 милиарда евро, като 2 милиарда - от бюджета на ЕС, а 1 млрд евро ще постъпят от страните-членки, като вноските им са изчислени въз основа на дела на брутния национален доход на страната в общата сума на брутния доход общо за Европейския съюз. По това изчисление делът на България е 3 198 581 евро /6 255 880,68 лв./ . Той трябва да бъде изплатен съгласно предложения от комисията график през всяко трето и четвърто тримесечие на годините в периода 2019-2023 г. Графикът за плащанията ще започне от третото тримесечие догодина като съответно - за 2019 г. - 722 240 евро, за 2020 г.- 938 624 евро, за 2021 г. - 557 194 евро, за 2022 г. - 548 716 евро, за 2023г. - 431 808 евро.

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева и водената от нея парламентарна делегация разговаряха с архиепископа на Хелзинки и цяла Финландия Негово Високопреосвещенство Лео. Българските парламентаристи, които са на двудневно официално посещение във Финландия, бяха посрещнати в Успенската катедрала в Хелзинки.

Председателят на Народното събрание отбеляза ролята на църквата и важното място, което изконните духовни ценности заемат в живота на съвременния човек. Цвета Караянчева изрази своята почит и уважение към дейността на архиепископ Лео и Финландската православна църква за съхраняване и популяризиране на християнските ценности и добродетели.

Негово Високопреосвещенство Лео благослови българските парламентаристи и ги помоли да предадат неговите поздрави на приятелския български народ. Имам много добри приятели в България, познавах се с покойния българския патриарх Максим и се радвам да Ви посрещна тук, обърна се той към депутатите.

Архиепископът на Хелзинки и цяла Финландия изрази надежда визитата на българската парламентарна делегация да способства за засилване на единството и сътрудничеството в Европа. Лесно е да се изгражда Европа, когато се осланяме на общи ценности, подчерта той и призова за по-голямо единство.

Председателствали: заместник-председателите Емил Христов и Явор Нотев Секретари: Станислав Иванов и Джейхан Ибрямов ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ (звъни): Има кворум, откривам заседанието. Колеги, продължаваме с първа точка за четвъртък: ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО. Вносител – Министерският съвет. За Доклада на Комисията по бюджет и финанси, госпожо Стоянова, заповядайте. ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, господин Председател. Моля за процедура в залата да бъдат допуснати: госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите, госпожа Цветинка Михайлова – директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“, и госпожа Милена Димитрова – експерт в „Регулация на финансовите пазари“; господин Владимир Савов – изпълняващ правомощията на заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и господин Николай Петков – държавен експерт в управление „Застрахователен надзор“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допуск в залата. Гласували 147 народни представители: за 136, против 1, въздържали се 10. Предложението се приема. Моля, поканете в залата допуснатите лица. ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 1 и 2 по вносител. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): Процедура! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Процедура? Имате думата. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, в работата на днешното пленарно заседание предстоят да се разгледат два закона, които са достатъчно скандални и достатъчно вредни за българските граждани. Тези закони не трябва да бъдат приемани, не трябва да влязат в сила. Днес ще бъдат вдигнати данъците на всички автомобили два пъти, ще бъдат поставени лимити на застраховките. В тази връзка и с оглед предстоящото гласуване предлагам да направите поименна проверка, за да установим кворума и хората, които ще подкрепят тези закони. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски. Адлен Шукри Шевкед - отсъства Албена Владимирова Найденова - тук Александър Димитров Паунов - отсъства Александър Иванов Мацурев - тук Александър Койчев Иванов - тук Александър Маиров Сиди - тук Александър Николаев Сабанов - тук Александър Петров Александров - тук Александър Руменов Ненков - тук Александър Тихомиров Симов - отсъства Алтимир Емилов Адамов - тук Ангел Илиев Исаев - тук Андон Димов Дончев - тук Андриан Иванов Райков - тук Анелия Димитрова Клисарова - отсъства Анна Василева Александрова - тук Антон Константинов Кутев - отсъства Ася Атанасова Пеева - тук Атанас Иванов Ташков - тук Атанас Петров Костадинов - отсъства Атанас Славчев Стоянов - тук Ахмед Реджебов Ахмедов - тук Богдан Емилов Боцев - отсъства Борис Вангелов Борисов - тук Борис Петков Кърчев - тук Борис Янков Ячев - тук Борислав Иванов Борисов - тук Боряна Любенова Георгиева - отсъства Бюрхан Илиязов Абазов - отсъства Валентин Алексиев Николов - тук Валентин Георгиев Ламбев - отсъства Валентин Иванов Радев - тук Валентин Кирилов Касабов - тук Валентин Мирчов Милушев - тук Валентина Александрова Найденова - отсъства Валери Мирчев Жаблянов - отсъства Валери Симеонов Симеонов - тук Васил Миланов Антонов - отсъства Васил Цветков Цветков - тук Вежди Летиф Рашидов - тук Велислава Иванова Кръстева - отсъства Венка Костадинова Стоянова - тук Весела Николаева Лечева - отсъства Веселин Найденов Марешки - тук Веска Маринова Ненчева - отсъства Виолета Русева Желева - отсъства Владимир Славчев Вълев - тук Владимир Цветанов Тошев - тук Владислав Тошков Николов - отсъства Волен Николов Сидеров - отсъства Галя Енева Захариева - тук Галя Стоянова Желязкова - тук Георги Георгиев Михайлов - отсъства Георги Георгиев Стоилов - отсъства Георги Димитров Андреев - отсъства Георги Евдокиев Марков - тук Георги Запрев Динев - тук Георги Йорданов Йорданов - отсъства Георги Колев Колев - тук Георги Страхилов Свиленски - отсъства Георги Тенев Станков - тук Георги Ченков Търновалийски - отсъства Георги Янчев Гьоков - отсъства Гергана Желязкова Стефанова - тук Данаил Димитров Кирилов - тук Даниел Петков Йорданов - отсъства Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук Даниела Владимирова Савеклиева - тук Даниела Димитрова Малешкова - тук Даниела Добрева Димитрова - тук Делян Александров Добрев - тук Делян Славчев Пеевски - отсъства Денчо Стоянов Бояджиев - отсъства Десислав Славов Чуколов - тук Десислава Ангелова Тодорова - тук Десислава Вълчева Атанасова - тук Десислава Жекова Танева - тук Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - тук Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства Джейхан Хасанов Ибрямов - отсъства Джема Маринова Грозданова - отсъства Диана Димова Саватева - тук Дилян Станимиров Димитров - тук Димитър Бойчев Петров - тук Димитър Борисов Главчев - тук Димитър Величков Георгиев - отсъства Димитър Иванов Аврамов - отсъства Димитър Иванов Гечев - тук Димитър Иванов Данчев - отсъства Димитър Крумов Александров - тук Димитър Николов Лазаров - тук Димитър Стоянов Стоянов - отсъства Донка Димова Симеонова - отсъства Дора Илиева Янкова - отсъства Дора Стоянова Христова - тук Драгомир Велков Стойнев - отсъства Евгени Генчев Будинов - отсъства Евгения Бисерова Алексиева - тук Евгения Даниелова Ангелова - тук Елена Николова Йончева - отсъства Елена Стефанова Аксиева - отсъства Елхан Мехмедов Кълков - отсъства Емил Димитров Симеонов - тук Емил Маринов Христов - тук Емил Серафимов Тончев - тук Емилия Веселинова Станева-Милкова - тук Ерджан Себайтин Ебатин - отсъства Ерол Осман Мехмед - тук Жельо Иванов Бойчев - отсъства Запрян Василев Янков - тук Ивайло Ангелов Московски - тук Иван Валентинов Иванов - отсъства Иван Димов Иванов - отсъства Иван Ивайлов Ченчев - отсъства Иван Киров Генов - отсъства Иван Николов Миховски - тук Иван Стефанов Вълков - тук Иван Тодоров Ибришимов - отсъства Ивелина Веселинова Василева - тук Иво Ангелов Христов - отсъства Иглика Иванова Иванова-Събева - тук Илиян Ангелов Тимчев - отсъства Имрен Исметова Мехмедова - тук Ирена Методиева Димова - тук Ирена Тодорова Анастасова - отсъства Искрен Василев Веселинов - тук Ихсан Халил Хаккъ - тук Йордан Апостолов Апостолов - тук Йордан Илиев Йорданов - тук Йордан Кирилов Цонев - тук Йордан Стоянов Младенов - отсъства Калин Димитров Василев - тук Калин Николов Поповски - тук Кирил Боянов Калфин - тук Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук Кольо Йорданов Милев - отсъства Константин Веселинов Попов - тук Корнелия Петрова Нинова - отсъства Красен Георгиев Кръстев - тук Красимир Илиев Богданов - тук Красимир Любомиров Велчев - тук Красимир Митков Събев - тук Красимир Христов Янков - отсъства Кристиан Иванов Вигенин - отсъства Кристина Максимова Сидорова - отсъства Крум Костадинов Зарков - отсъства Кръстина Николова Таскова - отсъства Лало Георгиев Кирилов - отсъства Лъчезар Богомилов Иванов - отсъства Любомир Бойков Бонев - отсъства Маноил Минчев Манев - тук Манол Трифонов Генов - отсъства Маргарита Николаева Николова - тук Мария Йорданова Илиева - отсъства Мартин Владимиров Тинчев - тук Менда Кирилова Стоянова - тук Милен Василев Михов - тук Милена Цветанова Дамянова - тук Милко Недялков Недялков - отсъства Михаил Ивайлов Христов - отсъства Младен Николов Шишков - тук Мустафа Сали Карадайъ - отсъства Надя Спасова Клисурска-Жекова - отсъства Нели Рускова Петрова - тук Нигяр Сахлим Джафер - тук Никола Илиев Динков - отсъства Николай Асенов Тишев - отсъства Николай Веселинов Александров - тук Николай Георгиев Иванов - отсъства Николай Димитров Пенев - отсъства Николай Иванов Цонков - отсъства Николай Кръстев Бошкилов - отсъства Николай Цветанов Сираков - тук Нона Кръстева Йотова - отсъства Павел Алексеев Христов - тук Павел Димитров Шопов - тук Пенчо Пламенов Милков - отсъства Петър Бойков Витанов - отсъства Петър Георгиев Кънев - отсъства Петър Христов Петров - тук Пламен Дулчев Нунев - тук Пламен Иванов Манушев - отсъства Пламен Тачев Петров - отсъства Пламен Трифонов Христов - отсъства Полина Цветославова Цанкова-Христова - тук Радослав Любчов Стойчев - отсъства Радослава Пламен Чеканска - тук Радостин Радославов Танев - тук Рамадан Байрам Аталай - отсъства Росен Живков Иванов - тук Румен Василев Гечев - отсъства Румен Николов Георгиев - тук Румен Петров Генов - тук Руслан Здравков Тошев - тук Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - отсъства Светлана Ангелова Найденова - тук Севим Исмаил Али - тук Сергей Манушов Кичиков - тук Симеон Георгиев Найденов - тук Симеон Христов Симеонов - отсъства Слави Дичев Нецов - тук Славчо Георгиев Велков - отсъства Славчо Стоев Атанасов - тук Снежана Георгиева Дукова - отсъства Спас Георгиев Гърневски - тук Спас Янев Панчев - тук Станислав Иванов Владимиров - отсъства Станислав Иванов Попов - тук Станислав Стоянов Иванов - тук Станислав Тодоров Станилов - тук Станислава Красимирова Стоянова - тук Стефан Апостолов Апостолов - тук Стефан Иванов Бурджев - отсъства Стефан Ламбов Данаилов - отсъства Стоян Михайлов Мирчев - отсъства Танер Мехмед Али - отсъства Таня Тодорова Петрова - тук Таско Михайлов Ерменков - отсъства Теодора Атанасова Халачева - отсъства Теодора Радкова Георгиева - тук Тодор Байчев Байчев - отсъства Тома Любомиров Биков - тук Тома Николов Томов - отсъства Филип Стефанов Попов - отсъства Хайри Реджебов Садъков - тук Халил Реджепов Летифов - тук Хамид Бари Хамид - отсъства Хасан Ахмед Адемов - тук Христиан Радев Митев - тук Христо Георгиев Гаджев - тук Христо Грудев Грудев - тук Христо Танчев Проданов - отсъства Цвета Вълчева Караянчева - отсъства Цветан Борисов Топчиев - отсъства Цветан Генчев Цветанов - тук Чавдар Йорданов Велинов - отсъства Юлиан Кръстев Ангелов - тук Юлиян Михайлов Папашимов - тук Явор Божилов Нотев - тук Явор Руменов Божанков - отсъства Колеги, имаме кворум, можем да продължим с гласуването. Подлагам на гласуване трите текста, които бяха прочетени на народните представители, относно наименованието на Закона, текста на вносителя по § 1 и текста на вносителя по § 2, които се подкрепят от Комисията. Гласували 120 народни представители: за 119, против 1, въздържали се няма. Предложенията са приети. ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. В чл. 4 думите „покрисрок, ти“ се заменят с „покрити“ и се създава изречение второ: „Презастраховане е и осигуряването на покритие от презастрахователи на институция, която попада в обхвата на Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) (OB, L 354/37 от 23 декември 2016 г.).“ Комисията подкрепя параграфи от 4 до 8 по вносител. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Няма. Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 3, и текст на вносителя за параграфи 4, 5, 6, 7 и 8, подкрепени от Комисията. Гласували 126 народни представители: за 116, против 3, въздържали се 7. Предложенията се приемат. ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, като в т. 2: 1. Буква „м“ се изменя така: ,,м) квалификацията, знанията и уменията на служителите, непосредствено заети с дейностите по разпространение на застрахователни или презастрахователни продукти, както и на съответните лица в управленската структура на застрахователя, съответно на презастрахователя, които отговарят за дейността по разпространение на застрахователни, съответно презастрахователни, продукти, в това число политики за продължаващо професионално обучение и развитие;“ 2. В буква „о“ след думите „процедура за“ се добавя „разработване и“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, като думите „воден от Агенцията по вписванията“ се заличат. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 11, 12, 13 и 14. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текст на вносителя за § 9 с редакционната поправка, която се предлага от Комисията като първа и втора точка; текст на вносителя за § 10 с поправката, която се предлага от Комисията, и текстовете на параграфи 11, 12, 13 и 14, включително по вносител, които се подкрепят от Комисията. Гласували 123 народни представители: за 108, против 1, въздържали се 14. Предложенията са приети. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 15 има предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция на § 15: „§ 15. Член 286 се изменя така: „Разпространение на застрахователни и презастрахователни продукти Чл. 286. (1) Разпоредбите на тази част от кодекса наред с приложимото по част втора за застрахователите и презастрахователите се прилагат за дейността по разпространение на застрахователни и презастрахователни продукти на територията на Република България, извършвана от лицата по чл. 23, ал. 1, т.1 – 3 и 5 и ал. 2. (2) Разпространението на застрахователни продукти включва дейностите по предоставянето на съвети, предлагането или извършването на друга подготвителна работа за сключване на застрахователни договори, по оказване на съдействие за сключване на застрахователни договори или по оказване на съдействие при упражняване на правата и изпълнение на задълженията по застрахователни договори, в частност при предявяването на застрахователни претенции, включително предоставянето на информация за един или повече застрахователни продукти в съответствие с критерии, избрани от ползвателите на застрахователни услуги чрез страница в интернет или други средства, и съставянето на класация на застрахователни продукти, включително сравнение на цените и продуктите, или предлагането на отстъпка от цената на застрахователния продукт, когато ползвателят може пряко или непряко да сключи застрахователен договор чрез страница в интернет или други средства. (3) Разпространението на презастрахователни продукти включва дейностите по предоставяне на съвети, предлагане или извършване на друга подготвителна работа за сключване на презастрахователни договори или по сключване на презастрахователни договори, или по оказване на съдействие при упражняването на правата и изпълнението на задълженията по презастрахователни договори, както и при предявяването на претенции, включително когато тези дейности се извършват от презастраховател без намесата на презастрахователен посредник. (4) Не представлява разпространение на застрахователни или презастрахователни продукти: 1. инцидентното предоставяне на информация при извършването на друга професионална дейност, извършвана по занятие, ако: а) предоставящото информацията лице не предприема допълнителни действия по оказване на съдействие за сключването или изпълнението на застрахователен договор; б) целта на дейността по буква „а“ не е оказване на съдействие на ползвателя на застрахователни услуги при сключването или изпълнението на презастрахователен договор; 2. извършването по занятие на дейност по уреждане на застрахователни претенции от името на застраховател или презастраховател, както и определяне размера на причинените вреди и изготвянето на експертни оценки във връзка със застрахователни претенции; 3. предоставянето на застрахователни или презастрахователни посредници или на застрахователи или презастрахователи само на данни и информация за потенциални застраховащи се, ако лицето не предприема допълнителни действия, за да окаже съдействие за сключването на застрахователен или презастрахователен договор; 4. предоставянето само на информация за застрахователни или презастрахователни продукти, за застрахователен или презастрахователен посредник, за застраховател или презастраховател на потенциални застраховащи се, ако лицето не предприема допълнителни действия, за да окаже съдействие за сключването на застрахователен или презастрахователен договор. (5) Застрахователен, съответно презастрахователен продукт е съвкупност от условия, образуващи съдържанието на застрахователен, съответно презастрахователен договор и предназначени за пазара. (6) Разпоредбите на тази част от кодекса не се прилагат за застрахователи, съответно презастрахователи, както и за посредници, осъществяващи дейности по разпространението на застрахователни и презастрахователни продукти, относно рискове, разположени в трети държави, както и за дейности по разпространението на застрахователни и презастрахователни продукти, извършвани в трети държави.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Няма. Подлагам на гласуване двата текста: единият е редакцията, която Комисията предлага на текста на § 15, и текстът на вносителя за § 16, подкрепен от Комисията. Гласували 125 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 22. Предложенията са приети. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 18, 19 и 20. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текст на вносителя за параграфи 17, 18, 19 и 20, подкрепени от Комисията. Гласували 126 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 26. Предложенията се приемат. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, като думите „за финансов надзор“ се заличават. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, като в ал. 1 думите ,,той да бъде разпространяван или предложен“ се заменят с „неговото предлагане или разпространение“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 21 с редакционната поправка, предложена от Комисията, текста на вносителя за § 22 с редакционната поправка, предложена от Комисията. Гласували 120 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 23. Предложенията се приемат. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция на § 23: „§ 23. Член 292 се изменя така: „Изисквания за квалификация и добра репутация на служители, които предлагат застрахователни и презастрахователни продукти Чл. 292. (1) Всеки застраховател и презастраховател е длъжен да гарантира, че неговите служители, непосредствено заети с дейностите по разпространение на застрахователни или презастрахователни продукти, както и съответните лица в управленската структура на застрахователя, които отговарят за дейностите по разпространение на застрахователни или презастрахователни продукти, притежават знанията и уменията, определени в приложение № 3, за да изпълняват задачите и задълженията си адекватно. Застрахователят, съответно презастрахователят, осигурява професионално обучение за всяко лице, което постъпва на работа в застрахователя, съответно в презастрахователя, на длъжност, която предвижда непосредствена заетост с дейностите по разпространение на застрахователни, съответно презастрахователни, продукти, което гарантира придобиването на знанията и уменията, определени в приложение № 3. (2) Застрахователят и презастрахователят осигуряват провеждането на не по-малко от 15 часа професионално обучение ежегодно за всеки от служителите, непосредствено заети с дейностите по разпространение на застрахователни или презастрахователни продукти, в това число членовете на управителния му орган, които отговарят за дейностите по разпространение на застрахователни или презастрахователни продукти, в зависимост от характера на предлаганите продукти, длъжността и задълженията на лицето, и характера на дейността на застрахователя, съответно на презастрахователя. (3) Всеки застраховател и презастраховател надлежно документира продължаващото професионално обучение или развитие, завършено от лицата в рамките на годината. Доказателства за спазването на изискванията по изречение първо се представят на комисията при поискване. (4) Всеки служител на застраховател и на презастраховател, който е непосредствено зает с дейностите по разпространение на застрахователни или презастрахователни продукти, трябва да отговаря на изискванията за добра репутация, въведени в политиката по чл. 77, ал. 1, т. 3, буква „н“, както и да: 1. не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран; 2. не е лишаван от право да заема материалноотговорна длъжност; 3. не е бил през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори; 4. не е обявяван в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори, и да не се намира в производство по несъстоятелност.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция на § 24: „§ 24. Член 293 се изменя така: „Управление и контрол на изискванията за квалификация и добра репутация на служители, които предлагат застрахователни и презастрахователни продукти Чл. 293. (1) Застрахователят, съответно презастрахователят, е длъжен да осъществява текущ контрол за спазване на изискванията за квалификация и добра репутация на служителите, както и на съответните лица в управленската структура на застрахователя, съответно на презастрахователя, които отговарят за дейността по разпространение на застрахователни или презастрахователни продукти. (2) Застрахователят, съответно презастрахователят, определя функция в рамките на системата на управление, която да прилага правилата и процедурите по ал. 1. Прилагат се чл. 79, ал. 1, ал. 3, изречение второ, ал. 4 и 5, чл. 80, ал. 1, т. 3 – 9 и ал. 7, 8 и 9.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Изказвания, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване два текста: редакцията, която Комисията предлага на текста на § 23, и редакцията, която Комисията предлага на текста на § 24. Гласували 122 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 22. Предложенията са приети. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 26, но поради това че не съответства на чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, предлага да се оформи като § 26 и нови § 27, 28, 29 и 30: „§ 26. Член 294 се изменя така: „Общи положения Чл. 294. (1) Застрахователен посредник е всяко физическо или юридическо лице, което не е застраховател или презастраховател, или техен служител, нито посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, и което лице срещу възнаграждение извършва дейност по разпространение на застрахователни продукти. Застрахователният посредник е: 1. застрахователен брокер или застрахователен агент, регистриран при условията и по реда на този кодекс; 2. застрахователен посредник от друга държава членка, който извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги. (2) Посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, е всяко физическо или юридическо лице, различно от кредитна институция или инвестиционен посредник по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 1, съответно т. 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.) и което срещу възнаграждение започва или извършва дейност по разпространение на застрахователни продукти на територията на Република България като допълнителна дейност, ако едновременно са налице следните условия: 1. основната професионална дейност на физическото или юридическото лице не е разпространение на застрахователни продукти; 2. физическото или юридическото лице единствено разпространява определени застрахователни продукти в допълнение към стока или услуга; 3. застрахователните продукти, които разпространява, не покриват животозастрахователни рискове или рискове, свързани с отговорности, освен ако това покритие е допълнително към стоката или услугата, които посредникът предлага като основна дейност по занятие. (3) Посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, може да е: 1. физическо или юридическо лице с постоянно пребиваване, съответно със седалище в Република България, което подлежи на регистрация по реда на този кодекс; 2. физическо или юридическо лице с постоянно пребиваване, съответно със седалище в Република България по ал. 2, което извършва дейност без регистрация по реда на чл. 295, ал. 1; 3. посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, от друга държава членка, който извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги. (4) Презастрахователен посредник е всяко физическо или юридическо лице, което не е застраховател или презастраховател, или негов служител и което срещу възнаграждение започва или извършва дейност по разпространение на презастрахователни продукти. Презастрахователният посредник може да е: 1. застрахователен брокер, регистриран при условията и по реда на този кодекс; 2. застрахователен или презастрахователен посредник от друга държава членка, който извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги. (5) Застрахователните и презастрахователните посредници могат да извършват и друга търговска дейност, доколкото в този кодекс или в друг закон не е предвидено друго. (6) Когато застрахователен посредник или посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, сключва застрахователен договор от името на застраховател и получава от ползвателя на застрахователна услуга застрахователна премия или вноска, се смята, че премията или вноската е получена от застрахователя. Когато посредник по изречение първо получи от застраховател плащане по застрахователен договор, предназначено за ползвател на застрахователни услуги, то не се смята за платено на ползвателя на застрахователни услуги до момента, в който той действително го получи.“ § 27. Член 295 се изменя така: „Изключения Чл. 295. (1) Доколкото друго не е предвидено, част трета на този кодекс не се прилага за посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. застраховката е допълнителна към стока или услуга, доставена от даден доставчик, когато тази застраховка покрива риск от повреда, погиване или загуба на стоката, или от неизползване на услугата, предоставена от доставчика, или риск от повреда или загуба на багаж и други рискове, свързани с пътуване, резервирано посредством доставчика; 2. размерът на премията за застрахователния продукт не превишава левовата равностойност на 600 евро, изчислени на пропорционална годишна основа, или в отклонение от това, ако застраховката е допълнителна към услуга, посочена в т. 1, и тази услуга се предоставя в продължение на три месеца или по-малко, размерът на премията, изплатена на човек, не превишава левовата равностойност на 200 евро. (2) Когато извършва дейност по разпространение на застрахователни продукти чрез лице по ал. 1, застрахователят е длъжен да осигури, че това лице: 1. предоставя на ползвателя на застрахователни услуги информация за: а) идентификационните данни на застрахователя и неговия адрес; б) процедурите за подаване на жалби срещу застрахователя; 2. прилага целесъобразни и пропорционални механизми: а) спазване изискванията на чл. 288, 288а и 333; б) преди предлагането на застрахователен договор на ползвателя на застрахователни услуги взема предвид неговите изисквания и потребности; 3. достатъчно време преди сключването на застрахователния договор и доколкото е приложимо към дадената застраховка, с оглед на нейния клас, предоставя на ползвателя на застрахователни услуги информационния документ за застрахователния продукт по чл. 325а, ал. 7. (3) Застрахователят води списък на посредниците по ал. 1, с които е сключил договор.“ § 28. Член 296 се изменя така: „Вписване в регистъра на комисията Чл. 296. (1) Застрахователните брокери, застрахователните агенти и подлежащите на регистрация посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, със седалище, съответно с постоянно пребиваване, в Република България се вписват в регистъра на комисията по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор при условията и по реда на кодекса. В регистъра се вписват и държавите членки, в които посредникът извършва дейност съгласно правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги. (2) Застрахователният агент и подлежащият на регистрация посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, се регистрират по искане на застрахователите, за които извършват разпространение на застрахователни продукти, освен в случаите по чл. 319, ал. 2, изречение второ. Застрахователният брокер се регистрира по негово искане. (3) По отношение на посредниците - юридически лица, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор се вписват всички членове на управителните им органи. Застрахователен посредник, съответно посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, който подлежи на регистрация, който е търговец, поддържа актуален списък на всички свои служители, които се занимават непосредствено с разпространение на застрахователни продукти, заедно с доказателствата за спазване на изискванията за квалификация и добра репутация и ги представя на комисията при поискване. (4) Не се допуска извършването на застрахователно посредничество на територията на Република България без регистрация по ал. 1 от лица, които не са регистрирани като застрахователни посредници или като посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, освен в случаите по чл. 295, ал. 1, както и в случаите на извършване на дейност при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги. Когато застраховател, съответно презастраховател, със седалище в Република България използва услугите по презастрахователно посредничество на търговец със седалище в Република България, застрахователят, съответно презастрахователят, може да използва само презастрахователни посредници, регистрирани по реда на този кодекс. (5) Не се разрешава регистрация на едно и също лице едновременно като: 1. застрахователен агент и застрахователен брокер; 2. застрахователен агент и посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност; 3. застрахователен брокер и посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност. (6) При разпространение на застрахователни продукти застрахователят и презастрахователят са длъжни да ползват услугите само на посредници, които са регистрирани, или на такива, които отговарят на изискванията на чл. 295, ал. 1, в това число на посредници, които извършват дейност при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги. (7) Комисията създава и поддържа система за регистрация по интернет на застрахователни посредници и посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, която осигурява попълване на формуляр за регистрация по леснодостъпен начин в интернет. (8) Редът за регистрация по ал. 7 се определя с наредба на комисията.“ § 29. Член 297 се изменя така: „Условия за регистрация Чл. 297. (1) Като застрахователен посредник или посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, или презастрахователен посредник се регистрира само лице, което отговаря на изискванията, определени в глава тридесета, глава тридесет и първа или глава тридесет и първа „а“. (2) Посредниците по ал. 1 са длъжни по всяко време да отговарят на изискванията на този кодекс и заместник-председателят осъществява надзор за това. Когато застрахователен, съответно презастрахователен, посредник или подлежащ на регистрация посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, повече не отговаря на изискванията на този кодекс, комисията го заличава от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор и уведомява компетентните органи на приемащите държави членки, когато застрахователният посредник извършва дейност в такива държави при условията на правото на установяване или на свободата за предоставяне на услуги.“ § 30. В чл. 298 се създава изречение второ: „Изречение първо не се прилага за посредниците, извършващи дейност в Република България при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Ангелова. Изказвания, колеги? Няма. Подлагам на гласуване два текста: текста на вносителя за § 25, подкрепен от Комисията; редакцията, която Комисията предлага за текста на § 26, и създаване на нови параграфи 27, 28, 29 и 30 със съдържание съгласно предложението на Комисията. Гласували 101 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 24. Предложенията се приемат. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 31, като думите „В Глава двадесет и девета се създава“ се заменят със „Създава се“. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 32. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 33. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Няма. Подлагам на гласуване: първо, текста на вносителя за § 27, който става § 31, с редакционната поправка, предложена от Комисията; второ, текста на вносителя за § 28, който става § 32; и трето, текста на вносителя за § 29, който става § 33, подкрепени от Комисията. Гласували 102 народни представители: за 77, против 1, въздържали се 24. Предложенията се приемат. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 34. По § 31 има предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция на § 31, който става § 35: § 35. Член 304 се изменя така: „Изисквания за квалификация и добра репутация Чл. 304. (1) Всеки застрахователен брокер е длъжен да гарантира, че неговите служители, непосредствено заети с дейностите по разпространение на застрахователни продукти, имат най-малко средно образование и отговарят на изискванията на чл. 303, ал. 1, и притежават съответните знания и умения, определени в Приложение № 3, за да изпълняват задачите и задълженията си адекватно. (2) Всеки застрахователен брокер е длъжен да осигури продължаващо професионално обучение и развитие на лицата по ал. 1 и на лицата по чл. 303, ал. 2 и 3, за да продължат да изпълняват задълженията си на подходящо равнище, което съответства на изпълняваната от тях роля, включително като всяко лице завърши не по-малко от 15 часа професионално обучение или развитие ежегодно, като се отчита естеството на продаваните продукти, типът разпространител, ролята, която те изпълняват, и дейността, осъществявана в рамките на разпространителя на застрахователни или презастрахователни продукти. (3) Всеки застрахователен брокер надлежно документира продължаващото професионално обучение или развитие, завършено от лицата в рамките на годината, и резултатите от него, която отчетност се представя на комисията ежегодно в срок до 31 януари на следващата година. (4) Застрахователният брокер е длъжен да проведе професионално обучение, което да гарантира придобиването на знанията и уменията, определени в Приложение № 3, за всяко лице, което постъпва на работа в застрахователния брокер на длъжност, която предвижда непосредствена заетост с дейностите по разпространение на застрахователни продукти, с изключение на лицата, които отговарят на изискванията на чл. 303, ал. 2. Професионалното обучение завършва с изпит за придобитите знания и умения, чието успешно полагане се удостоверява с документ от организацията, която го е провела. (5) Организацията за провеждане на обучението по ал. 4 може да бъде юридическо лице, което е разработило и регистрирало пред комисията програма за обучение, която гарантира овладяването на професионални знания и умения по Приложение № 3, както и конспект с тематичен обхват и процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, които гарантират точното и безпристрастно оценяване на професионалните знания и умения по Приложение № 3. Организацията за провеждане на обучението по ал. 4 може да бъде и застрахователният посредник. Изискванията за регистрация на програмата за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване се определят с наредбата по чл. 303, ал. 7. (6) Застрахователният брокер осъществява текущ контрол за постоянното спазване на изискванията за квалификация и добра репутация на служителите по ал. 1.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 36. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване: първо, текста на вносителя за § 30, който става § 34; второ, редакцията, която Комисията предлага за текста на § 31, който става § 35; и следващо, текста на вносителя за § 32, който става § 36. Гласували 95 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 22. Предложенията са приети. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 37: § 37. В чл. 306, ал. 4 думите „ал. 2, т. 1“ се заменят с „има висше образование“. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 38, като: „1. В т. 9 думите „имат тесни“ се заменят със „са в тесни“. 2. В т. 10 думите „предходните точки“ да се заменят с „т. 8 и 9“, думите „има тесни“ се заменят с „е в тесни“ и думата „пречат“ да се замени с „възпрепятстват“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 39. като в създадената т. 7 думите „има тесни“ се заменят с „е в тесни“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване: първо, създаването на нов § 37 с текст, съгласно предложението на Комисията; второ, текста на вносителя за § 33, който става § 38, с редакционните поправки, предложени от Комисията; трето, текста на вносителя за § 34, който става § 39, с редакционните поправки, предложени от Комисията. Гласували 98 народни представители: за 70, против 3, въздържали се 25. Предложенията се приемат. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция на § 35, който става § 40: § 40. В чл. 311 се правят следните изменения и допълнения: „1. В ал. 1: а) точка 2 се изменя така: „2. промени на вписаните обстоятелства в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;“; б) създават се т. 3 и 4: „3. всяка промяна в обстоятелствата по чл. 307, ал. 1, т. 8 – 10; 4. всяка промяна в декларирани обстоятелства от лица по чл. 303, ал. 1 или 3.“. 2. В ал. 2, изречение първо след думата „регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.“ Параграфи 36, 37 и 38 по вносител, които стават § 41, 42 и 43. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване следните текстове: редакцията, която Комисията предлага на текста на § 35, който става § 40 и текстовете на вносител за § 36, 37, 38, които стават съответно § 41, 42, 43 и които се подкрепят от Комисията. Гласували 94 народни представители: за 66, против 2, въздържали се 26. Предложенията се приемат. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция на § 39, който става § 44: § 44. В чл. 316 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Застрахователният агент – физическо лице, или едноличен търговец, съответно всеки член на управителен орган на застрахователен агент – юридическо лице, и всяко друго лице, оправомощено да го управлява или представлява, трябва да имат най-малко средно образование и да отговарят на изискванията на чл. 303, ал. 1. Застрахователният агент – физическо лице, или едноличен търговец, както и всяко лице, което с решение на компетентен орган на застрахователния агент – юридическо лице, съгласно закона и учредителния акт на агента е определено да отговаря за и да управлява дейността по разпространение на застрахователни продукти, както и всяко лице на ръководна длъжност в застрахователния агент, отговорно за извършване на дейностите по разпространение на застрахователни продукти, трябва да е преминало успешно обучение по чл. 317, ал. 1 или да отговаря на едно от изискванията по чл. 303, ал, 2, т, 1 или 2, Съответните знания и умения са тези, определени в Приложение № 3. Член 303, ал. 3 се прилага съответно. Служителите на застрахователния агент, непосредствено заети с дейността по разпространение на застрахователни продукти, трябва да отговарят на изискванията на чл. 303, ал. 1, да са преминали обучение по чл. 317, ал. 1 и да са издържали изпит по чл. 317, ал. 2.“ 2. В ал. 2, изречение второ числото „2 240 400“ се заменя с „2 500 000“, а числото „3 360 600“ се заменя с „3 700 000“. 3. В ал. 8 се създава изречение второ: „Изречение първо се прилага и в случаите, когато събирането на премии не е възложено на застрахователния агент от застрахователя.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 45, като в ал. 2 думите „така, както са установени“ се заменят с „определени“, а в ал. 3 думата „постоянно“ се заменя с „продължаващо“. Параграфи 41, 42, 43 и 44 по вносител, които стават § 46, 47, 48 и 49. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Ангелова. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване следните текстове: редакцията, която Комисията предлага за текста на § 39 по вносител, който става § 44; текста на вносителя за § 40, който става § 45 с редакционните поправки, които се предлагат от Комисията; текстовете по вносител на параграфи 41, 42, 43 и 44, които стават параграфи 46, 47, 48 и 49. Гласували 100 народни представители: за 70, против 1, въздържали се 29. Предложенията се приемат. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 50, като в чл. 321б, ал. 2 думите „във връзка с“ се заменят с „относно“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 46, но поради това че не съответства на чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, предлага да се оформи в нови § 51, 52, 53 и 54: § 51. Наименованието на Глава тридесет и втора се изменя така: „Глава тридесет и втора Право на установяване и свобода на предоставяне на услуги на застрахователни и презастрахователни посредници“ § 52. Член 322 се изменя така: „Извършване на дейност от застрахователен брокер, застрахователен агент и посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, от Република България в друга държава членка Чл. 322. (1) Застрахователен брокер и застрахователен агент, регистрирани при условията и по реда на глава тридесета, съответно глава тридесет и първа, както и посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, регистрирани по реда на глава тридесет и първа „а“, могат да извършват дейност на територията на друга приемаща държава членка при условията на правото на установяване и на свободата на предоставяне на услуги. (2)Когато посредник по ал. 1 за първи път възнамерява да извършва дейност на територията на приемаща държава членка при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, той предоставя на комисията следната информация: 1. името/наименованието, адреса на управление/седалището или когато е приложимо – ЕИК; 2. държавата членка или държавите членки, в които възнамерява да извършва дейност; 3. категорията си като посредник и в случаите на застрахователен агент и посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност – наименованието на застрахователя, който представлява или с когото има договор за разпространение на застрахователни услуги; 4. съответните класове застраховки, когато посредникът не извършва посредничество по всички класове застраховки или не желае да извършва посредничество по всички класове застраховки, за които е регистриран, при упражняване на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги. (3)Когато посредник по ал. 1 за първи път възнамерява да извършва дейност на територията на приемаща държава членка при условията на правото на установяване, посредникът предоставя в комисията и следната информация: 1. адреса в приемащата държава членка, на който могат да се получават документи; 2. имената на всички лица, които отговарят за управлението на клона или на трайното присъствие. (4) Всяко трайно присъствие на посредник на територията на друга държава членка, което е еквивалентно на клон, се третира по същия начин като клон, освен ако трайното присъствие на посредника не е дъщерно дружество, регистрирано в приемащата държава членка. (5)В срок един месец от получаването на уведомлението за намерение за извършване на дейност на територията на приемаща държава членка при условията на свободата на предоставяне на услуги, предоставено заедно с информацията по ал. 2, комисията уведомява съответния компетентен орган на приемащата държава членка. Комисията незабавно уведомява писмено застрахователния брокер, застрахователния агент или застрахователния посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, за уведомяването на компетентния орган на приемащата държава членка, както и че посредникът може да започне дейността си в приемащата държава членка. Заедно с това комисията уведомява посредника за начина, по който може да се запознае с правилата, установени в защита на обществения интерес, приложими на територията на приемащата държава членка, както и че посредникът трябва да спази тези правила, за да започне и да извършва дейността си в приемащата държава членка. (6)В срок един месец от получаването на уведомлението за намерение за извършване на дейност на територията на приемаща държава при условията на правото на установяване, предоставено заедно с информацията по ал. 2 и 3, комисията уведомява съответния компетентен орган на приемащата държава членка и незабавно уведомява писмено застрахователния брокер, застрахователния агент или застрахователния посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, за уведомяването на компетентния орган на приемащата държава членка. (7)Комисията уведомява посредника по ал. 6 и за информацията относно правилата, установени в защита на обществения интерес, приложими на територията на приемащата държава членка, получена от компетентния орган в тази държава, и го уведомява, че посредникът трябва да спази тези правила, за да започне и да извършва дейността си в приемащата държава членка. Когато в срок един месец от получаването на уведомлението компетентният орган не е изпратил информацията по изречение първо, посредникът по ал. 1 може да открие клона и да започне дейността си. (8)Комисията може да откаже в срока по ал. 6 да предостави информацията по ал. 2 и 3 на съответния компетентен орган на приемащата държава членка с мотивирано решение, ако организационната система на посредника или неговото финансово състояние са неподходящи или са недостатъчни с оглед на дейността по разпространение на застрахователни продукти, по които посредникът възнамерява да извършва дейност в държавата членка. Комисията уведомява незабавно посредника за решението по изречение първо. (9)При промяна на някое от обстоятелствата, за които е била предоставена информация съгласно ал, 2 или 3, застрахователният брокер, застрахователният агент или посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, уведомява писмено комисията за промяната най-малко един месец преди извършването й. Комисията уведомява компетентния орган на приемащата държава членка за промяната в срок не по-късно от един месец от датата на получаването на информацията. (10) Комисията уведомява незабавно съответния компетентен орган на приемащата държава, в случай че застрахователният брокер, съответно застрахователният агент или посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, бъде заличен от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор.“ „§ 53. Член 323 се изменя така: „Извършване на дейност в Република България от застрахователни и презастрахователни посредници от друга държава членка Чл. 323. (1) Застрахователен, съответно презастрахователен посредник, или посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, регистриран в друга държава членка, може да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги. (2)Комисията незабавно потвърждава пред компетентния орган на държавата по произход получаването на уведомление за намерението на застрахователен, съответно презастрахователен посредник или посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, регистриран в държавата по произход, да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги и на информация, аналогична на информацията по чл. 322, ал. 2 и 3. Когато е получено уведомление по изречение първо за извършване на дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване, в срок един месец от получаването на информацията по чл. 6, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти (OB, L 26/19 от 2 февруари 2016 г.), наричана по-нататък „Директива (ЕС) 2016/97“, комисията уведомява компетентния орган на държавата по произход за правилата по чл. 289. (3)Дейността по застрахователно, съответно презастрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги може да започне от датата, на която застрахователният, съответно презастрахователният посредник или посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, регистриран в друга държава членка, е получил уведомление от компетентния орган на държавата по произход за потвърждаване на уведомлението по ал. 2, изречение първо, от страна на комисията. (4)Дейността по застрахователно посредничество при условията на правото на установяване може да започне от датата, на която застрахователният посредник, съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, регистриран в друга държава членка, е получил уведомление от компетентния орган на държавата по произход, че комисията го е уведомила за правилата по чл. 289, съответно от изтичането на срока по ал. 2, изречение второ. (5)Дейността по ал. 3 и 4 започва и се извършва, като застрахователният, съответно презастрахователният посредник или посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, регистриран в друга държава членка, спазва правилата по чл. 289.“ „§54. В Част трета, Дял втори, Глава тридесет и втора се създават чл. 323а, 3236, 323в, 323г, 323д и 323е: „Разпределяне на правомощия между компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка по силата на споразумение Чл. 323а. (1) Когато мястото, откъдето се управлява основната дейност – основното място на дейност, на застрахователен или презастрахователен посредник, или на посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, със седалище в друга държава членка, се намира в Република България, комисията може да сключи споразумение с компетентния орган на държавата членка по произход, по силата на което комисията да действа като компетентен орган на държавата членка по произход по отношение на изискванията по глави IV, V, VI и VII от Директива (ЕС) 2016/97. (2) Когато мястото, откъдето се управлява основната дейност – основното място на дейност, на застрахователен или презастрахователен посредник, или на посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, със седалище в Република България, се намира в друга държава членка, комисията може да сключи споразумение с компетентния орган на приемащата държава членка, по силата на което компетентният орган на приемащата държава членка да действа като компетентен орган на държавата членка по произход по отношение на изискванията по глави IV, V, VI и VII от Директива (ЕС) 2016/97. (3) В случай на споразумение по ал. 1 и 2 комисията уведомява посредника, за когото се отнася споразумението, както и Европейския орган. Разпределяне на правомощия между компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка Чл. 3236. (1) При извършване на дейност по застрахователно, съответно презастрахователно посредничество при правото на установяване на територията на Република България комисията, съответно заместник-председателят, осъществява текущ надзор по отношение на дейността на клона за спазване на изискванията по чл. 146, ал. 5 – 8, чл. 149 –151, чл. 288, ал. 1 – 3, чл. 288а, 299а, 324, 325, 325а, 330, 333 и по глава тридесет и пета. (2) Комисията, съответно заместник-председателят, има право да проверява организацията на дейността на клона и да изисква извършването на необходимите промени, които да позволят прилагането на разпоредбите на чл. 146, ал. 5 – 8, чл. 149 –151, чл. 288, ал. 1 – 3, чл. 288а, 299а, 324, 325, 325а, 330, 333 и по глава тридесет и пета, както и на нормативните актове по тяхното прилагане по отношение на дейността на клона на територията на Република България. Нарушаване на задълженията при извършване на дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги Чл. 323в. (1) Когато комисията установи, че застрахователен или презастрахователен посредник, съответно посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, който извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нарушава разпоредбите на този кодекс, тя уведомява за това компетентния орган на държавата по произход. (2) Когато въпреки предприетите мерки от компетентния орган на държавата членка по произход или ако такива мерки не са били предприети, или са били неефективни и застрахователният посредник, съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, продължава да действа по начин, който уврежда в значителна степен интересите на ползвателите на застрахователни услуги в Република България или правилното функциониране на застрахователния, съответно презастрахователния пазар, комисията, след като информира компетентния орган на държавата членка по произход, предприема подходящи мерки за предотвратяване на по-нататъшни нередности, включително чрез налагане на забрана за посредника да продължава да извършва нова стопанска дейност на територията на Република България. В случаите по изречение първо комисията може да отнесе въпроса до Европейския орган и да поиска от него съдействие съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 1094/2010. (3) Алинеи 1 и 2 не засягат правомощията на комисията и на заместник-председателя да приложат мерки по чл. 587, съответно да наложат административни наказания за предотвратяване или прекратяване на нарушения, при необходимост от незабавни действия в защита на интересите на ползвателите на застрахователни услуги. В този случай комисията може да наложи забрана за посредника да продължава да извършва нова стопанска дейност на територията на Република България. (4)Комисията уведомява незабавно писмено посредника по ал. 1, компетентния орган на държавата членка по произход, Европейския орган и Европейската комисия за всяка приложена от нея мярка по ал. 2 или 3 заедно с изчерпателните мотиви за нейното прилагане. Нарушаване на задълженията при извършване на дейност при условията на правото на установяване Чл. 323г. (1) При установяване на нарушение на изискванията по чл. 146, ал. 5 –п 8, чл. 149 –151, чл. 288, ал. 1 – 3, чл. 288а, 299а, 324, 325, 325а, 330, 333 и по глава тридесет и пета от застрахователен или презастрахователен посредник, съответно от посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, който извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване, комисията, съответно заместник-председателят, прилага мерките съгласно този кодекс. (2) При установяване на нарушение на Директива (ЕС) 2016/97, различно от нарушенията на изискванията по чл. 146, ал. 5 – 8, чл. 149 – 151, чл. 288, ал. 1 – 3, чл. 288а, 299а, 324, 325, 325а, 330, 333 и по глава тридесет и пета, от посредник по ал. 1, комисията уведомява компетентния орган в държавата по произход на посредника. Прилага се чл. 323в, ал. 2, 3 и 4. Действия при нарушения в друга държава членка Чл. 323д. Когато комисията е била уведомена от компетентния орган на приемащата държава членка за извършено нарушение от местен застрахователен или презастрахователен посредник или от посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, който извършва дейност в тази държава членка при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, комисията, съответно заместник-председателят, след установяване на нарушение прилага мерки по чл. 587 и уведомява компетентния орган на приемащата държава членка за тях. Правомощия по отношение на националните разпоредби, установени в защита на обществения интерес Чл. 323е. (1) В случай на нарушение на правилата по чл. 289 от застрахователен или презастрахователен посредник или от посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, от друга държава членка, който извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се прилагат мерките и санкциите, които се прилагат за лицата с постоянно пребиваване или със седалище в Република България. В този случай комисията може да наложи забрана за посредника да продължава да извършва нова стопанска дейност на територията на Република България. (2) Комисията може да наложи забрана на разпространител на застрахователни продукти от друга държава членка да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, когато съответната дейност е изцяло или предимно насочена към територията на Република България с единствената цел за избягване на правни разпоредби, които биха били приложими, ако този разпространител на застрахователни продукти пребивава или има седалище в Република България, и когато неговата дейност застрашава сериозно правилното функциониране на пазара на застрахователни или презастрахователни продукти в Република България по отношение на защитата на ползвателите на застрахователни услуги. При налагане на забраната по изречение първо се прилага редът по чл. 587, ал. 5, 6, 8 и 9, чл. 588 и 589. В такъв случай комисията, съответно заместник-председателят, след информиране на компетентния орган на държавата членка по произход могат да предприемат по отношение на този разпространител на застрахователни продукти всички целесъобразни мерки съгласно този кодекс, необходими, за да бъдат защитени правата на ползвателите на застрахователни услуги в Република България. (3) Комисията може да отнесе въпроса по ал. 2 до Европейския орган и да поиска от него съдействие в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Ангелова. Изказвания? Няма. Колеги, ще подложа на гласуване два текста: текста на вносителя за § 45, който става § 50, с редакционните поправки, предложени от Комисията и текста за създаването на нови параграфи 51, 52, 53 и 54 с текстове, съгласно предложението на Комисията. Гласували 119 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 26. Предложенията са приети. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47... (Шум и реплики от „БСП за България“. Народният представител Корнелия Нинова иска думата.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Декларация? Започнахме текст, бихте ли изчакали да гласуваме и ще Ви дам думата за декларация? ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 55, като в т. 1, буква „а“ думите „основния текст“ се заменят с „текста преди т. 1“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 47, който става § 55, с редакционните поправки, предложени от Комисията. Гласували 122 народни представители: за 94, против 1, въздържали се 27. Предложението е прието. От името на парламентарна група имате думата, госпожо Нинова. КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми български граждани, бих искала да представя на Вашето внимание някои факти от вчера, да припомня изискванията на Конституцията и законите на страната, да задам четири въпроса на премиера Борисов и да направя призив към Вас. Фактите. Вчера към 14,00 ч. от Пресцентъра на „БСП за България“ обявихме, че ще посетя селата Малко Шарково, Голямо Шарково, град Болярово, за да се срещна със земеделските производители, чиито животни бяха убити заради съмнения за чума, а вечерта ще проведа открита среща с жителите на област Ямбол и на град Ямбол в града. Пристигайки в село Малко Шарково, ме посрещна полицейски патрул и срещата ми се проведе под тяхно наблюдение. Пристигайки в село Голямо Шарково, ме посрещна друг полицейски патрул и ситуацията се повтори. Хората там бяха изключително изненадани, защото никога не са виждали толкова полицаи на едно място въпреки десетките сигнали за грабежи, набези и кражби от домовете им. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) За най-голяма изненада срещата ми в къщата на баба Дора, онази баба Дора, която стана символ на протеста... (Шум.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, моля Ви, запазете тишина и слушайте в спокойна позиция! КОРНЕЛИЯ НИНОВА: ...самотна възрастна жена, която живее в селото. Та тази среща също беше проведена под полицейско наблюдение. Пред къщата на баба Дора имаше полицейски патрул. (Шум и реплики.) Същата беше ситуацията в Болярово, където ме чакаше полиция в центъра, а в Ямбол, преди пристигането ми, полицията е влязла в залата на театъра и е разпитвала хората кога ще дойда, за какво са там, за какво е тази среща. В едно от населените места попитах полицаите, дори си позволих да се пошегувам: какво става, да не сме обявили извънредно положение, че толкова полиция е струпана? И получих следния отговор: „Изпълняваме нареждане от София.“ (Шум, реплики и възгласи от ГЕРБ: „Еее!“) Тук искам да поднеса уважението си към редовите служители на МВР. (Шум и реплики.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, моля Ви, запазете тишина! КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Те си вършат работата, но на въпроса ми: какво е това нареждане, отговорът беше: „Да не Ви изпускаме от очи“ – цитирам. (Смях, шум и реплики от ГЕРБ и ОП.) Сега да припомня законите и Конституцията на страната. Уважаеми български граждани, подобно нещо може да се случи по силата на Закона за събранията, митингите и манифестациите, който задължава организаторите на събранието или митинга, ако искат, да вземат необходимите мерки и да осигурят полицейско присъствие. Организатор на тези срещи е БСП и не сме поискали полиция. Това може да се случи на основание на друг закон – Закона за местното самоуправление и местната администрация, където се казва, че „кметът може да поиска такова присъствие заради сигурността на мероприятието“. Кметовете на населените места, в които бях, не са поискали такова присъствие. Следователно всичко това беше извън рамките и нормите на закона. Въпросите ми към премиера Борисов: кой, къде, в кой орган и на какво основание е решил всички мои срещи вчера да се провеждат под полицейско наблюдение? Второ, всяко мое движение в страната ли оттук нататък ще се следи и контролира от органите на МВР? (Шум и реплики от ГЕРБ.) Искам официален отговор от премиера Борисов, защото имам неофициална информация, че е решено това да бъде така. Трето, господин Борисов, ние свободни хора в свободна страна ли сме? Аз се чувствам свободен човек, но вече се съмнявам дали сме в свободна страна под Ваше управление?! Четвърто, каква е целта на тази организация? Ако е да ме ограничите в действията и думите ми, сте се объркали – това няма как да се получи. (Шум и реплики.) Ако е да респектирате хората да не идват на срещи с опозицията и да изказват свободно мнението си, това е посегателство върху основни човешки, конституционни и демократични права. Вече си позволихте да ходите по домовете, да пишете актове, да налагате глоби за изконното право на участие в митинги и протести. (Реплики.) Не излизайте с обясненията, че се грижите за моята сигурност, което чувам и оттук – няма информация тя да е застрашена. Ходя свободно сред хората, слава богу, чувствам се добре там и нямам проблеми, така че не излизайте с това обяснение. Нямам нужда от това внимание от органите на МВР. Насочете тези пари, тази енергия и тези средства там, където обещахте: полицаи във всяко село, а не полицаи след лидера на опозицията. (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.) И накрая, оценявам поведението на управляващите като грубо погазване на свободите и правата на гражданите, като полицейщина, като последен опит да спасите властта си с натиск, сплашване и наказание на инакомислещите български граждани. Накрая обръщението ми е към тях. Скъпи българи, не се страхувайте – никой, ама никой не може да Ви отнеме правото в рамките на закона да мислите, да говорите и да действате различно от властта и от режима Борисов! Вие сте свободни хора – дали ще живеем в свободна държава, зависи от всеки от нас! (Ръкопляскания от „БСП за България“.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова. Заповядайте, госпожо Ангелова. Колеги, продължаваме със законодателната част от Програмата. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 56: „§ 56. В чл. 325 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) в текста преди т. 1 думите „При сключване“ се заменят с „Достатъчно време преди сключване“; б) създава се т. 7: „7. дали представлява ползвателя на застрахователни услуги или действа от името и за сметка на застраховател.“ 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Достатъчно време преди сключване на застрахователния договор застрахователният посредник уведомява ползвателя на застрахователни услуги и за това дали: 1. предоставя съвети в качеството си на застрахователен брокер относно разпространяваните от него застрахователни продукти и, дали предоставя съветите си в качеството си на застрахователен брокер съгласно чл. 325а, ал. 5, или 2. има договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи, като в този случай застрахователният посредник му предоставя имената на тези застрахователи, или 3. няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи и не предоставя съветите си съгласно чл. 325а, ал. 5, като в този случай застрахователният посредник му предоставя имената на застрахователите, за които може да извършва застрахователно посредничество; 4. естеството на възнаграждението, което получава във връзка със застрахователния договор; 5. във връзка със застрахователния договор работи срещу: а) такса – възнаграждението му се изплаща пряко от клиента; б) комисиона от какъвто и да е вид в случаите, когато възнаграждението му е включено в застрахователната премия; в) друг вид възнаграждение, включително икономически ползи от всякакъв вид, предложени или дадени във връзка със застрахователния договор; г) съчетание на който и да е от видовете възнаграждение, посочени в букви „а“, „б“ или буква „в“.“ 3. Алинеи 3 и 4 се изменят така: „(3) Когато таксата се заплаща пряко от ползвателя на застрахователни услуги, застрахователният посредник го информира за нейния размер или, когато това не е възможно, за метода на нейното изчисляване. (4) Когато ползвателят на застрахователни услуги прави плащания, различни от текущи премии и планирани плащания, по застрахователния договор след сключването му, застрахователният посредник разкрива информацията по ал. 1 – 3 преди всяко плащане“. 4. Създава се ал. 5: „(5) Посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, с изключение на посредниците по чл. 295, ал. 1, спазват разпоредбите на ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6 и на ал. 2, т. 4“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 57, като в ал. 5 навсякъде думата „дава“ се заменя с „предоставя“. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 58, като думите „основния текст“ се заменят с „текста преди т. 1“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51, който става § 59: „§ 59. В чл. 329 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „чл. 324 и 325“ се заменят с „чл. 324, 325 и 325а“. 2. Създава се ал. 2: „(2) Информацията, предвидена в чл. 341 и 342, не се предоставя на професионални клиенти по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 10 от Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ, L 173/349 от 12 юни 2014 г.), наричана по-нататък „Директива 2014/65/ЕС“.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Ангелова. Изказвания, колеги? Няма изказвания. Преминаваме към гласуване – подлагам на гласуване, първо, редакцията, която Комисията предлага за текст на § 48, който става § 56, текста на вносителя за § 49, който става § 47, с редакционните поправки, предлагани от Комисията, текста на вносителя за § 50, който става § 58, с редакционните поправки, предлагани от Комисията и редакцията, която Комисията предлага за текста на § 51, който става § 59. Гласували 91 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 15. Предложенията се приемат. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 60, като т. 1 се изменя така: „1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „безплатно информация“ се добавя „по чл. 324 – 328, 341 и 342“. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 61, като думите „основния текст“ се заменят с „текста преди т. 1“. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 62, като в ал. 6 думите „в ущърб“ се заменят с „във вреда“. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, но поради това че не съответства на чл. 50, ал, 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, предлага да се оформи в нови параграфи 63 и 64: „§ 63. Член 334 се изменя така: „Документи за легитимиране Чл. 334. При извършване на дейността си застрахователният брокер се легитимира с издаденото от комисията удостоверение за регистрация, а застрахователният агент, съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност – с издаденото от застрахователя удостоверение за легитимация“. § 64. Член 335 се изменя така: „Плащане на застрахователна премия Чл. 335. Лица, които не са вписани в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 или 12 от Закона за Комисията за финансов надзор като застрахователи, застрахователни посредници или посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, не могат да приемат плащания на застрахователна премия, освен в случаите по чл. 295, ал. 1 или ако имат лиценз за извършване на платежни услуги“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Изказвания, колеги? Няма изказвания. Ще подложа на гласуване следните текстове: текста на вносителя за § 52, който става § 60, с редакционните поправки, предложени от Комисията; текста на вносителя за § 53, който става § 61, с редакционните поправки, предложени от Комисията; текста на вносителя за § 54, който става § 62, с редакционните поправки, предложени от Комисията; и създаването на нови параграфи 63 и 64 с текст съгласно предложението на Комисията. Моля, гласувайте. Гласували 95 народни представители: за 78, против 3, въздържали се 14. Предложенията се приемат. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 56, който става § 65: „§ 65. В чл. 336, ал. 1 думите „или застрахователен посредник“ се заменят със „застрахователен посредник или посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност“.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 57, но поради това че не съответства на чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, предлага да се оформи в нови параграфи 66 и 67: „§ 66. В чл. 337 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думата „агент“ се добавя „съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност“. 2. В ал. 2 в изречение първо след думите „Застрахователен посредник“ се добавя „съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност“ и в края на изречение второ се добавя „съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност“. 3. В ал. 3, в изречение второ думите „чл. 294, ал. 4“ се заменят с „чл. 294, ал. 6“. § 67. В чл. 338 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1, в изречение първо думите „посредник или“ се заменят с „посредник, посредник предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, или чрез“ и в изречение второ след думата „посредник“ се добавя „съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност“. 2. В ал. 2 след думите „Застрахователен посредник“ се добавя „съответно посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност“, а думите „застрахователният посредник“ се заменят с „посредникът“. 3. В ал. 3 след думата „посредник“ се добавя „посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 68. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Ангелова. Изказвания, колеги? Няма изказвания. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване следните текстове: редакцията, която Комисията предлага за текста на § 56, който става § 65; създаването на нови параграфи 66 и 67 с текст, съгласно предложението на Комисията и текста на вносителя за § 58, който става § 68. Моля, гласувайте. Гласували 96 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 11. Предложенията се приемат. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 69, като т. 5 се изменя така: „5. В т. 5 след думата „работникът“ се добавя „и/или служителят“.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 60, но поради това че не съответства на чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове предлага да се оформи в нови параграфи 70 и 71: „§ 70. Член 341 се изменя така: „Допълнителна информация за ползвателите на застрахователни услуги във връзка с инвестиционни застрахователни продукти Чл. 341. (1) При спазване на разпоредбите на чл. 324 и чл. 325, достатъчно време преди сключване на договора, на ползвателя на застрахователни услуги се предоставя подходяща информация по отношение на разпространението на инвестиционен застрахователен продукт и по отношение на всички разходи и такси, свързани с него. Тази информация включва най-малко следното: 1. когато се предоставя съвет – дали застрахователният посредник или застрахователят ще предоставя на ползвателя на застрахователни услуги периодична оценка за подходящ продукт по отношение на препоръчания на този ползвател инвестиционен застрахователен продукт съгласно чл. 342, ал. 11; 2. по отношение на информацията за инвестиционни застрахователни продукти и предложените инвестиционни стратегии – подходящи указания и предупреждения за рисковете, свързани с тези продукти или с конкретните предложени инвестиционни стратегии; 3. по отношение на информацията за всички разходи и свързаните с това такси, които трябва да бъдат оповестени –информация, свързана с разпространението на инвестиционния застрахователен продукт, включително разходите за съветите, когато това е приложимо, цената на препоръчания или предлагания на ползвателя на застрахователни услуги инвестиционен застрахователен продукт, както и начина, по който ползвателят може да ги заплати, като се включват и евентуалните плащания от или спрямо трети лица. (2) Информацията за всички разходи и такси, включително разходите във връзка с разпространението на инвестиционния застрахователен продукт, които не произтичат от настъпването на стоящия в основата на продукта пазарен риск, трябва да е в обобщена форма, за да може ползвателят на застрахователни услуги да разбере общата цена, както и кумулативния ефект върху възвръщаемостта на инвестицията, и когато ползвателят пожелае това, се предоставя разбивка на разходите и таксите по пера. Когато е приложимо, подобна информация се предоставя на ползвателя на застрахователни услуги редовно, поне веднъж годишно, през време на целия цикъл на инвестицията. (3) Информацията по ал. 1 и 2 се предоставя в разбираема форма и по начин, така че ползвателят на застрахователна услуга да е в състояние да разбере естеството и рисковете, свързани с инвестиционния застрахователен продукт, за да вземе информирано инвестиционно решение. Когато характеристиките на инвестиционния застрахователен продукт позволяват това, информацията може да се предостави в стандартизиран формат. (4) Застраховател, съответно застрахователен посредник, изпълнява задълженията си по чл. 146, ал. 5 – 8, чл. 288, ал. 1 и по актовете по чл. 340, когато плаща или получава такса или комисиона, предоставя или получава непарична облага във връзка с разпространението на инвестиционен застрахователен продукт или допълнителна услуга на или от което и да е лице, различно от ползвателя на застрахователни услуги или негов представител, при условие че заплащането или облагата отговаря на всяко от следните изисквания: 1. няма неблагоприятно въздействие върху качеството на съответната услуга за ползвателя на застрахователни услуги; 2. не нарушава спазването на задължението на застрахователния посредник или застрахователя да действа честно, коректно и професионално в съответствие с интересите на своите ползватели на застрахователни услуги. (5) Алинея 4 се прилага, без да се изключва прилагането на чл. 325, ал. 2, т. 4 и 5 и ал. 5. (6) С Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359 на Комисията от 21 септември 2017 г. за допълване на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета с изискванията за предоставяне на информация и с правилата за етичност, приложими към разпространението на основаващите се на застраховане инвестиционни продукти (OB, L 341/8 от 20 декември 2017 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359“, се определят: 1. критериите за оценка, дали стимулите, изплатени или получени от застрахователя или от застрахователния посредник, оказват неблагоприятно въздействие върху качеството на съответната услуга, предоставяна на ползвателя на застрахователни услуги; 2. критериите за оценка на спазването от страна на застрахователите и застрахователните посредници, които плащат или получават стимули, на задължението да действат честно, коректно и професионално в съответствие с интересите на ползвателя на застрахователни услуги.“ § 71. Член 342 се изменя така: „Преценка за подходящ или уместен продукт или услуга. Предоставяне на информация на ползвателя на застрахователни услуги Чл. 342. (1) При спазване на разпоредбите на чл. 325а при предоставяне на съвети във връзка с инвестиционни застрахователни продукти застрахователят, съответно застрахователният посредник, е длъжен да събере необходимата информация относно знанията и опита на ползвателя на застрахователни услуги в областта на инвестициите с оглед на конкретния продукт или услуга, неговото финансово състояние и целите на инвестицията, в това число склонността му към поемане на риск, за да му предложи подходящ продукт, който съответства на допустимото за него равнище на риск и на възможността му да понася загуби. Когато се предоставят съвети относно пакетни продажби, застрахователят, съответно застрахователният посредник, е длъжен да прецени дали целият пакет от услуги или продукти е подходящ за ползвателя на застрахователни услуги. (2) При спазване на разпоредбите на чл. 325а, когато застраховател, съответно застрахователен посредник, извършва дейност по разпространение на застрахователни продукти, различна от тази по ал. 1, при продажби без предоставяне на съвет, застрахователят, съответно посредникът, изисква от ползвателя на застрахователни услуги информация за знанията и опита му в инвестиционната област, към която се отнася предлаганият или търсеният продукт или услуга, така че разпространителят на застрахователни продукти да може да прецени дали разглежданата застрахователна услуга или продукт са уместни за ползвателя. Когато се предвижда пакетна продажба на услуги или продукти съгласно чл. 333, при оценяването застрахователят, съответно застрахователният посредник, е длъжен да прецени дали целият пакет от услуги или продукти е уместен за ползвателя на застрахователни услуги. (3) Когато застрахователят, съответно застрахователният посредник, прецени въз основа на получената информация по ал. 2, че продуктът не е уместен за ползвателя на застрахователни услуги, застрахователят, съответно застрахователният посредник, предупреждава за това ползвателя на застрахователни услуги. Това предупреждение може да се извърши в стандартизиран формат. (4) Когато ползвател на застрахователни услуги не предостави информацията по ал. 2 или предостави недостатъчна информация относно своите знания и опит, застрахователят, съответно застрахователният посредник, го предупреждава, че не може да определи дали разглежданият продукт е уместен за него. Това предупреждение може да се извърши в стандартизиран формат. (5) При спазване на разпоредбите на чл. 325а, когато не се предоставя съвет по отношение на инвестиционни застрахователни продукти в отклонение от разпоредбите на ал. 2 – 4, застрахователите, съответно застрахователните посредници, могат да извършват дейност по разпространение на застрахователни продукти на територията на Република България, без да е необходимо да получават информация или да извършват преценката по ал. 2 – 4, когато са спазени всички условия, както следва: 1. дейността се отнася до един от следните инвестиционни застрахователни продукти: а) договори, които водят до експозиция на инвестициите единствено към финансови инструменти, смятани за несложни съгласно Директива 2014/65/ЕС, и не включват структура, която затруднява ползвателя на застрахователни услуги да разбере съществуващия риск; б) други несложни инвестиции посредством застрахователни продукти за целите на тази алинея; 2. дейността по разпространение на застрахователни продукти се извършва по инициатива на ползвател на застрахователни услуги; 3. ползвателят на застрахователни услуги ясно е информиран, че при извършването на дейността по разпространение на застрахователни продукти застрахователят, съответно застрахователният посредник, не е задължен да преценява дали предоставяният или предлаган инвестиционен застрахователен продукт е уместен и дали извършваната или предлаганата дейност по разпространение на застрахователни продукти е уместна и че ползвателят на застрахователни услуги не се ползва от съответната защита на приложимите правила за извършване на дейността; такова предупреждение може да се извършва в стандартизиран формат; 4. застрахователят, съответно застрахователният посредник, изпълнява задълженията си по чл. 146, ал. 5 – 8 и по актовете по чл. 340. (6) Когато сключва застрахователен договор с ползвател на застрахователни услуги, чието обичайно пребиваване или установяване е в държава членка, която не прилага изключението по ал. 5, застрахователят, съответно застрахователният посредник, със седалище в Република България, който извършва дейност при правото на установяване или при свободата на предоставяне на услуги, спазва приложимите в тази държава членка разпоредби. (7) Застрахователят, съответно застрахователният посредник, създава досие, в което включва съответния документ или документи, договорени между него и ползвателя на застрахователни услуги и уреждащи правата и задълженията на страните и другите условия, съгласно които ще предоставя услуги на ползвателя. (8) Застрахователят, съответно застрахователният посредник, предоставя на ползвателя на застрахователни услуги подходящи отчети за предоставяните услуги на траен носител. Тези отчети включват периодично представяне на информация, поне веднъж годишно, на ползвателя, която е съобразена с вида и сложността на съответните инвестиционни застрахователни продукти и с естеството на предоставяната услуга и в съответните случаи съдържа сведения за свързаните със сделките разходи и извършените услуги за сметка на ползвателя. (9) Когато предоставя съвети относно инвестиционен застрахователен продукт, преди да бъде сключен договорът, застрахователят, съответно застрахователният посредник, предоставя на ползвателя на застрахователни услуги на траен носител изявление, дали продуктът е подходящ, в което посочва предоставения съвет и начина, по който този съвет отговаря на предпочитанията, целите и другите характеристики на ползвателя. Изречение първо се прилага при спазване на условията на чл. 330, ал. 1 – 4. (10) Когато се предоставя съвет и в случай че договорът се сключва чрез средство за комуникация от разстояние, което възпрепятства предварителното предоставяне на изявлението, дали продуктът е подходящ, застрахователят, съответно застрахователният посредник, може да представи това изявление на траен носител веднага след като ползвателят на застрахователни услуги бъде обвързан от договор, когато са налице следните условия: 1. ползвателят на застрахователни услуги е дал съгласието да получи изявлението, дали продуктът е подходящ, незабавно след сключването на договора, и 2. застрахователят, съответно застрахователният посредник, е предоставил на ползвателя на застрахователни услуги възможността да забави сключването на договора, за да получи преди сключването му изявлението, дали продуктът е подходящ. (11) Когато се предоставя съвет и когато застрахователят, съответно застрахователният посредник, е информирал ползвателя на застрахователни услуги, че ще извършва периодична оценка, дали продуктът е подходящ, периодичният доклад съдържа актуализирано изявление за начина, по който инвестиционният застрахователен продукт отговаря на предпочитанията, целите и другите характеристики на ползвателя. (12) С Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359 се определя начинът, по който застрахователните посредници и застрахователите трябва да се съобразят с принципите по този член. (13) Допълнителни изисквания във връзка с класифицирането на инвестиционни продукти като несложни по ал. 5 се определят с наредба на комисията, когато е необходимо да се осигури спазване на насоките на Европейския орган.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Ангелова. Изказвания, колеги? Няма. Ще подложа на гласуване следните текстове: първо, на вносителя за § 59, който става § 69 с редакционните поправки, предложени от Комисията; второ, създаването на два нови параграфа – 70 и 71 по предложение на Комисията, с текст съгласно предложението на Комисията. Гласували 117 народни представители: за 96, против 1, въздържали се 20. Предложенията са приети. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 61, който става § 72: „§ 72. В чл. 345, ал. 1 т. 9 думите „застрахователния посредник“ се заменят с „посредника“, а след думата „агенти“ се добавя „и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62, 63 и 64 по вносител, като стават съответно § 73, 74 и 75. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Изказвания? Няма. Ще подложа на гласуване следните текстове: първо, редакцията, която Комисията предлага за текста на § 61, който става § 72 с редакционните поправки, предложени от Комисията; текста по вносител на параграфи 62, 63 и 64, които стават съответно параграфи 73, 74 и 75. Гласували 115 народни представители: за 99, против 1, въздържали се 15. Предложенията се приемат. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § 76. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 65, който се подкрепя от Комисията и става § 76. Гласували 121 народни представители: за 102, против 1, въздържали се 18. Предложението се приема. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 77: „§ 77. Създава се чл. 493а: „Обезщетение за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт Чл. 493а (1) В случаите на смърт на пострадалото лице се дължи обезщетение на увреденото лице за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди, вследствие смъртта на пострадалото лице. В случаите на телесно увреждане на пострадалото лице се дължи обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди. (2) Комисията, министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика приемат съвместна наредба за утвърждаване на методика за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане на пострадало лице и за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди на увредено лице вследствие смъртта на пострадало лице. (3) В случай на смърт на пострадалото лице, обезщетението на увредените лица към момента на смъртта – съпруг или лице, с което починалото лице е било в съжителство на съпружески начала, дете, включително осиновено или отглеждано дете, родител, включително осиновител или отглеждащ, се определя еднократно в размер съгласно методиката, утвърдена с наредбата по ал. 2. (4) Когато по изключение друго лице, извън лицата по ал. 3, претърпи неимуществени вреди, вследствие на смъртта на пострадалото лице, тъй като е създало трайна и дълбока емоционална връзка с починалия, причиняваща му продължителни болки и страдания, които е справедливо да бъдат обезщетени, размерът на обезщетението се определя съгласно методиката, утвърдена с наредбата по ал. 2. (5) Лицето, което отговаря за причинените имуществени и неимуществени вреди, дължи обезщетение, което се определя съгласно методиката, утвърдена с наредбата по ал. 2.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Изказвания? Заповядайте, господин Милков. ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вземам отношение по този въпрос, тъй като това е въпросът в Кодекса за застраховането, който доби обществена известност и който ние следим от внасянето на предложението между първо и второ четене. Следим становищата, които различните групи – и актюерите, и другите заинтересовани лица, представиха след внасянето на предложението от колегите. Считаме, че не това е решението на безспорно съществуващия проблем и не това е начинът това решение да се предложи и да се приеме. Първо, най-елементарното – най-малкият проблем е нашият правилник – Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание. Това предложение не съответства на целта и принципите на големия Законопроект, който сега се чете от колежката. В него има разпоредби за гражданската отговорност, но по никакъв начин те не са свързани с това. Те са свързани с минималните размери на застрахователната сума за „Гражданска отговорност“ и няма връзка с това, което в момента се предлага, а именно плащаните обезщетения на лицата. Второ, в нашия Правилник се изисква най-елементарното нещо – между първо и второ четене предложението да бъде аргументирано, тоест мотивирано. Липсват каквито и да са мотиви на това изключително съществено предложение. Вие сами чувате какво предизвиква то в обществото и по медиите. Самите вносители повече говорят по медиите. Няма една дума мотив. Безспорно в изказаните становища от вносителите стана дума, че съществува Европейска директива. Съществува предвиждане на максимални размери – може да си говорим с Вас какви са те. За какви размери в Европа се говори за таван на обезщетенията. След като има такава европейска регламентация, нашият Законопроект влиза и в друга хипотеза на Правилника – че е следвало вносителят да посочи причините, целите, очакваните резултати, да приложи анализ – това липсва. Моето мнение е, че – да, въпросът трябва да се обсъди, той е изключително актуален и е продължение на един въпрос, който ние обсъждахме през месец август във връзка с фалита на дружеството „Олимпик“, когато станаха ясни за всички ни трудностите, с които се сблъскват застрахователите в България и новите реалности със свободното движение на хора, зелените карти. Да, въпросът е съществен, но не мисля, че това е начинът да бъде решен. Защо? Защото Договорът за застраховката „Гражданска отговорност“ си е договор между равнопоставени страни, нищо че ни задължават да го сключим по закон. Той има три цели: едната е обезщетителна – това, за което говорим: размерът на обезщетенията. Другата е обезпечителна и следващата е социална функция. Трябва да се намери балансът между интереса и на застрахователите, и на застрахованите лица, на пострадалите, на увредените лица – на всички лица, които фигурират и могат да фигурират в това застрахователно отношение. Дали това е така обаче с предлаганото решение? Аз смятам, че не е, и че в случая единствено интересът на застрахователите е защитен – балансът е нарушен. Съгласно гражданското законодателство в България – Законът за задълженията и договорите – съществува текст, че: когато някой увреди друг с неимуществени вреди, именно съдът определя обезщетението по справедливост. Съдът! При това предложение изработването на методика и извеждането на размера на обезщетението извън залата на съда, слагането на този таван и определянето в методика за част от лицата, които ще бъдат правоимащи да го получат, за мен, на първо място, освен че нарушава правата на гражданите, нарушава и свободата на съда, и тя не е някаква самоцел. Свободата на съда да определи обезщетението е едно правово и негово правомощие, което е на хиляди години в гражданското законодателство. Именно съдът, а не актюерът може да види цялото богатство на отношенията и реалното страдание на пострадалите лица. Това предложение в крайна сметка казва, че законодателят и защитаваните от него интереси на актюерите… (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), те нямат вяра в съда. Ще приключа след секунда. Предложението е противоконституционно, защото за една категория хора режимът за обезщетяване ще е един, за друга категория хора режимът ще бъде друг. Ако трябва да бъда ясен за всички: ако Иван удари Петър с автомобил по главата ще е едно, ако го удари с лопата, обезщетението ще бъде съвсем различно и мога да се аргументирам. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля, завършете, господин Милков. ПЕНЧО МИЛКОВ: Приключвам. Съществуват и други задължителни застраховки. За тях това не съществува като предвиждане. След мен може би ще кажете сега – това е финалът – че ако не приемем този текст, ще се увеличат вноските, които хората ще плащат по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Милков. С много надвишихте времето, което Ви е определено по Правилника. ПЕНЧО МИЛКОВ: Кажете причините защо това ще се случи. Кажете защо! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Завършете, моля Ви, господин Милков. (Народният представител продължава да говори при изключени микрофони.) Господин Милков, не злоупотребявайте, моля Ви. Реплики? Не виждам. Други изказвания? (Народният представител Кристиан Вигенин иска думата за реплика.) Не видях реплики и преминахме нататък. КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България, от място): Не гледате насам. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ще помоля по навреме да давате заявка и по-решително. Заповядайте, имате думата за реплика. КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, господин Председател. Господин Милков, Вие не изяснихте достатъчно добре защо ние трябва да гласуваме против това предложение. Моля да бъдете малко по-ясен в аргументите си, защото… Освен това голяма част от колегите отдясно през цялото време си говориха и не слушаха. Може би е добре да им дадете шанс (шум и реплики от ГЕРБ) да чуят в малко повече детайли за какво точно иде реч. Аз знам, че те смятат, че всичко могат и знаят – това, разбира се, приближава техния край, но нека все пак ние като опозиция им помогнем те да управляват малко по-добре. (Ръкопляскания от „БСП за България“. Шум и реплики от ГЕРБ.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Други реплики? Господин Митев. ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колега Милков, почти академично, бих казал, беше Вашето изказване. Все пак няма да се съглася с част от него и то с частта, че едва ли не с това предложение се въвежда нещо уникално, невиждано и нечувано. Има други държави – мисля, че много добре го знаете. Предполагам, че сте правили сравнително-правно проучване как е решен въпросът по отношение на застрахователните обезщетения, включително за неимуществени вреди – не изобщо и само общо за обезщетенията за неимуществени вреди по общия Граждански закон и само, и единствено по отношение изобщо, без да се концентрираме върху обезщетенията по застрахователни договори. В много други държави има точно лимити върху обезщетенията за неимуществени вреди и включително, доколкото на мен ми е известно, има и подобни методики, които се предлагат в настоящото предложение. Да казваме, че тук едва ли не се предлага нещо, което е невиждано, нечувано и непознато като практика, няма как да приема. Няма как да приема и това, че не следва да се отчитат условията, при които настъпва непозволеното увреждане. В случая трябва да отчитаме все пак това, че става въпрос за застрахователен договор и за правоотношение, възникнало от него, а не за непозволено увреждане по принцип и да привнасяме общи принципи към конкретен случай. Смятам, че трябва да се вземе най-доброто, което съществува и в други правни системи, колкото и както се казва популярно – няма нужда да „откриваме топлата вода“ в този случай. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев. Трета реплика? Имате думата, госпожо Стоянова. МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми колега, аз разбрах, че господин Вигенин имаше за задача да Ви даде възможност още три минути да продължите изказването си, използвайки възможностите на Правилника и на процедурата. Аз обаче ще Ви помоля във Вашата дуплика да се опитате да разграничите проблемите по Зелена карта, за които вероятно ще говорите, тъй като стигнахте дотам, и тяхното евентуално отношение, намиране на място в размера на премията, и проблема, за който в момента ние говорим, и проблема, по който съм направила предложенията, а именно проблемът за разширяване на кръга лица, които имат право да получат обезщетения за своите болки и страдания, неимуществени обезщетения, които вече са факт като искове от тяхна страна и като решение на съда, както и да не бъркате проблемите в застраховането, защото ще е некоректно и мисля, че Вие като юрист не бива да го допускате. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова. Имате думата за дуплика, господин Милков. ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми колеги, не аз трябва да разграничавам. През август месец ние бяхме на извънредно заседание – започвам отзад напред, и министър-председателят беше тук, и ние говорихме за застрахователите. Вчера четох стенограмата от това заседание. Хубаво е всички да я видите. Проблемът беше казан тогава – за размера на плащанията, които ние извършваме, говоря български застрахователни компании, за настъпили ПТП-та и увредени хора в чужбина – там пет хиляди лева няма. Там обезщетения няма! В крайна сметка това, което не ми се искаше да казвам, ще Ви го кажа, защото започнах отзад напред, е следното: да, Вие ще приемете ограничение, ще приемете методика и ще се ограничим ние, ние като общество. Защо? Защото, когато пътува някой и блъсне някой в Белгия, там няма да има такова ограничение и размерите по Директивата, колега, са съвършено различни – много повече. Ограничавайки възможността българските роднини да търсят обезщетение, ние ще освободим възможността на застрахователите да изпълнят тези задължения. Това е изключително важно! Второ, предявени били искове. Ами, колега, Вие сте адвокат. Предявени били искове, ами нека да ги предявят. Съдът казва кое искане е основателно, кое не е основателно, на непретърпелия вреди няма да го присъди. Завишеният иск – той може да си претендира колкото иска, съдът няма да присъди на третия братовчед, колкото на съпруг или на деца – спекулативно е това говорене. Колко бил размерът на съдебно присъдените, средният размер на обезщетенията, присъдени от съда? Да, защото бяха за най-близките роднини. Сега, когато са втори, трети братовчед или лице, което претендира, че е увредено, съдът винаги е притежавал тази свобода да се произнесе. В момента Вие искате болките и страданията да ги претворите в методика, което… Пак ще отговоря на колегата: Id quod plerumque fit, за да Вие е съвсем научно. Не мога да слушам аргументи, че някой някъде е направил нещо, защото ние сме Народното събрание на България и трябва да преценим кое е най-добро за българското общество. Истинският проблем – това, за което угаснаха микрофоните, най-накрая ще го кажа, е заради първата реплика на колегата Вигенин. Истинският проблем е, че от българските застрахователи изтичат суми. Изтичат суми за плащане на обезщетения в чужбина – и те го казаха, не съм го измислил аз. Аз не съм работил като застраховател. Пише го в стенограмата от месец август. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Сега ето това ми липсваше. Кажете на хората реалната причина защо ще получават по-малко и ще плащат повече. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Времето Ви изтече, уважаеми господин Милков. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България, от място): Е, не може така точно на секундата. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? (Народният представител Кристиан Вигенин иска думата за процедура по начина на водене.) Имате, думата, господин Вигенин. КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, господин Председател. Моля да си влезете в ролята, защото в залата наистина просто не може да се работи нормално. Вие, колеги от ГЕРБ (шум и реплики от ГЕРБ), много искате ние да участваме в работата на парламента, а в същото време, когато някой от нас се изказва тук, Вие си говорите по телефона, говорите помежду си, подвиквате. Единственият, който слушаше изказването на господин Милков, беше госпожа Менда Стоянова, и то с известна досада. (Реплика от народния представител Менда Стоянова.) Все пак моля (шум и реплики от ГЕРБ), господин Председател, да въведете ред в залата и колегите, въпреки нежеланието им да слушат каквито и да било аргументи от БСП, поне да бъдат малко по-тихи. Ако искате да си водите двустранни разговори, правете го извън залата. Това най-малкото е неуважение към Народното събрание и неуважение към опозицията. Престанете с тези подвиквания! (Шум и реплики от ГЕРБ.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Изказване – господин Цонев. (Народни представители от ГЕРБ и от „БСП за България“ си разменят реплики.) ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Проблемът, който разискваме, трябва да излезе извън нивото – да използвам това изтъркано клише – популизма, и да влезе в малко по-професионален анализ. Разбира се, колегите, които говориха от юридическа гледна точка, са прави – поне в повечето им аргументи. (Реплика от народния представител Менда Стоянова.) В повече от аргументите бяха прави, госпожо Стоянова. Тук има и други аргументи, които са по-важни от тези. Например какво се случва с новите искове от гледна точка на застрахователните резерви? Предварително искам да кажа – надявам се, че тук няма да имаме никакво разминаване, че целта на този законопроект е да се въведе някакъв ред, да се създадат условия, така че да не се покачва застраховката „Гражданска отговорност“, защото хората протестират срещу това. Те искат нивото да остане поне същото. Какво ще се случи, когато се заведат новите искове? Вече има заведени такива, казаха колко – над 100 и така нататък, общата сума е 250 милиона. Знаете ли, какво се случва от гледна точка на резервите? Моментално срещу всеки иск, всеки застраховател е длъжен да провизира резерви, няма никакво значение какво ще каже съдът. Докато го каже съдът, той провизира резерви на тази стойност, на каквато е искът. Като провизира тези резерви, а те трябва да бъдат от капитала – при това от собствен капитал, за да не се наруши капиталовият баланс – се качва цената на застраховката и няма откъде другаде да дойдат тези пари. Какво правим, като не въвеждаме такава регулация? Казваме ли на хората, че това е директният път, магистралата към повишаване на застрахователната премия. Не, не го казваме. Спестяваме го и си стоим тук в плоскостта на: „Не защитавайте застрахователя!“ Ами не защитаваме застрахователя! Няколко часа заседание в Бюджетната комисия в присъствието на един куп експерти, адвокати и така нататък, и накрая знаете ли какви бяха коментарите – че председателката на Комисията, че моя милост и еди-кой си, и еди-кой си били адвокати на застрахователите. Не! Адвокати сме на хората! Това трябва да бъде казано ясно. Ако нивото на отговорност е неограничено, ако нивото на отговорност е такова, каквото е в Европа, застрахователната премия ще бъде такава, каквато е в Европа. Само да Ви кажа, колеги, че най-ниската застрахователна премия в Европа е поне два пъти по-голяма от тази в България. Нивото на отговорност обаче е същото. Е, дайте да кажем това на хората в прав текст! Ето, аз се опитвам да направя това. Тоест, ако ние не искаме да има методика, ако не искаме да има някакъв регламент – поне за тези, които тепърва ще бъдат заведени със задна дата – пет години, трябва да кажем на хората, че срещу това ще бъдат провизирани резерви и тези резерви и провизии ще трябва да дойдат отнякъде. Те ще дойдат от ново покачване на застраховката, за да може да се спази капиталовият баланс и да има откъде да се заделят тези резерви. Сега изглежда ли по-просто и по-ясно? Нека, когато претегляме всички „за“ и „против“, наистина да го направим професионално. Тук се обръщам към ГЕРБ: къде е КФН? Тази работа трябваше да бъде свършена от Комисията за финансов надзор през всичките тези месеци. Категорично възразявам от името на моята парламентарна група, казах го и в Комисията по бюджет и финанси – няма да хвърляте проблема тук, в парламента. Какъвто регулаторен проблем възникне и той се хвърля в парламента. Добре, тогава парламентът да определи една комисия за регулиране на финансовия надзор. Има всички механизми – и законови, и регулаторни, този проблем да бъде решен с актове на Комисията за финансов надзор, а не хората да си мислят, че тези неща зависели от депутатите. Не, те не зависят, ако регулаторите си вършат работата. През цялото време, откакто трае този проблем – поне, откакто той стана обществено достояние с фалита на „Олимпик“, аз питам: къде е председателката на Комисията? В медиите дори я няма, а отива там говорителят на Комисията. Моля Ви, колеги от ГЕРБ, ако някой не иска да си върши работата, има и други работи, които може да върши. Да не ни подхвърлят тук горещия картоф, защото станаха много горещите картофи в българския парламент. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Цонев. Реплика, госпожо Стоянова. МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Господин Цонев, правя Ви реплика, защото не съм съгласна с три от нещата, които казахте. Първото нещо – Вие казахте, че преждеговорившият колега имал добри юридически аргументи. Не съм съгласна с това. Може би някой от тях – да, но тук той каза, че Директивата не поставя тавани или поставя много високи тавани. Това не е вярно, защото Директивата и таваните, които тя поставя, наистина са огромни – 10 млн. евро са за имуществени вреди и за телесни повреди, там за неимуществени вреди не се говори. Второто ми несъгласие с Вас, господин Цонев, е, че Вие казахте, че нивото на „Гражданска отговорност“ в Европа – нивото на премиите, е два пъти по-високо. Да, точно така – минималното ниво е два пъти по-високо от българското, но Вие казахте, че обезщетенията са същите. Не, не са същите, господин Цонев. Например една Германия изобщо не плаща обезщетения за неимуществени вреди и средните обезщетения, които се плащат в Европа за неимуществени вреди, господин Цонев, са 25, максимум 30 хил. евро. В България средната цена за последните пет години за неимуществени вреди е 50 хил. евро и тя расте. Третото, с което не съм съгласна. Вие казахте, че ако сега не приемем тези текстове, застрахователите ще трябва да провизират 250 милиона. Не, господин Цонев, трябва да провизират 500 милиона. Ще Ви кажа защо. Защото това, което Вие четете в писмото на Комисията за финансов надзор, и това, което нейният заместник-председател каза на Комисията, е цифрата 250 милиона, но тя е редуцирана с коефициент 50%. Това са допускания, че всичките искове ще бъдат редуцирани през съда с коефициент 50%. Ако човекът е поискал 200 хиляди, съдът ще му присъди 100 хиляди или нещо подобно. Само че, за съжаление, практиката на съда говори друго. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Други реплики? Реплика – господин Нотев. Заповядайте. ЯВОР НОТЕВ (ОП): Благодаря, господин Председател. Господин Цонев, призовахте да кажем истината на българските граждани и в репликата се спирам на тези Ваши думи, а след това ще направя изказване. Нека да кажем истината докрай. Ако се пристъпи и се продължат обезщетенията в размери, каквито се присъждат на най-близкия кръг, ако се продължи тази практика, то застрахователите не биха могли нито да провизират, нито да изплащат реално обезщетенията. Само че не сме прави, когато казваме, че ще ограничим нивото на обезщетенията – това, което се прави в „Преходните и заключителни разпоредби“, което вероятно ще стане предмет на обсъждане и решаване с методиката. Автомобили втора употреба човек може да купи, да внесе и да управлява. Застраховка втора употреба в условията на живот в Европейския съюз и свободен режим на пътуване на българските граждани няма. Ние ще бъдем задължени да платим пълния размер, какъвто се присъжда и за гражданите на Европейския съюз, където цените на полиците и на обезщетенията са съвсем различни. Нека да кажем истината и на българските граждани за произшествия, настъпили тук, в страната. Те ще получат обезщетение до 5000 лв., както се споменава тази граница в Преходните разпоредби, обаче горницата ще трябва да заплатят от джоба си – нито този, който има да получава, който е увреден, е гарантиран, че ще има насреща си длъжник, който е платежоспособен, нито този, който управлява автомобила, ще е спокоен, че ще трябва да плати плюс тези 5000 лв. още, да кажем, 20, 30, 40, 50 – колкото присъди съдът, защото с тази методика ние не можем да дерогираме общи принципи на правото. Законът за задълженията и договорите действа, принципът за справедливост – чл. 52 действа, и съдът очевидно ще се ръководи от тези вековни правила. Те не са измислени тук и сега. Методиката не може да ни предпази от това. Тоест истината е и тази, че ние, приемайки тези правила, привидно отговаряме на интереса за евтина застраховка, но тази застраховка е негодна да изпълни своето предназначение, заради което съществува „Гражданската отговорност“ на автомобилиста и тя е задължителна. Ще продължа после. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Нотев. Трета реплика? Не виждам. Имате думата за дуплика. ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, благодаря Ви за репликите не за друго, а защото са в същата посока, за която говорех и аз – че има проблем, който трябва да бъде решен. Този проблем, първо, трябва да бъде обяснен на българските граждани и, второ, трябва да поискаме регулаторът да направи така, че да регулира всички тези взаимоотношения съобразно европейската практика, а не само съобразно европейските норми и изисквания. Аз съм абсолютно съгласен с това, което каза госпожа Стоянова по отношение на провизиите. Нещо повече. Още един факт в тази посока е, че откакто е излязло решението на Върховния касационен съд, на българските застрахователи започнаха да им отказват презастраховане в големите компании в чужбина, а без презастраховане няма споделяне на риска. Тук опираме пак до същото, господин Нотев, че няма кой да покрие щетите, когато няма презастраховане. Попитайте българските застрахователи – обръщам се към КФН: имат ли вече откази за презастрахователни договори в големите компании в чужбина и с кого ще споделят риска на българските граждани? Така че това е в същата посока, за която говорим. Понеже тук чух, докато говореше господин Нотев, от колегите от левицата: „Спасяват застрахователите“. Не, не спасяваме застрахователите, а пак да обясня. Ако един застраховател фалира, кой поема рисковете на застраховането? Кой?! Поема ги Гаранционният фонд и след това държавата, както става с „Олимпик“ – хората се наредиха и искат от правителството да поеме. Тези отношения трябва да бъдат регулирани така, че да може да се изпълняват абсолютно всички рискове, за които важи „Гражданска отговорност“ – да има нормални обезщетения, обезщетенията да кореспондират с нивото на застрахователната премия и така нататък. Колкото до твърдението, че в Европа са по-високи – да, така е, съгласен съм. Съгласен съм – по-високи са и имуществените, което още повече натоварва. МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ, от място): По-ниски са. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не, имуществените не са по-ниски. (Реплика от народния представител Менда Стоянова.) Не, не са по-ниски, но няма никакво значение. Важното е, че посоката е тази: за да се регулират тези отношения, трябва да се намери начин застрахователната премия да покрива всички събития. Недейте внушава неистини на хората. Недейте внушава неистини! Трябва да се случи това и според мен трябва да го направи регулаторът. Ако са нужни някакви промени в законодателството, нека да ни ги дадат, нека те да бъдат аргументирани и да ги направим. Това е моят призив. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Цонев. Изказване. Имате думата, госпожо Стоянова. ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, аз ще Ви кажа какво е предложението, за което тук всички се изказват. Предложението в този член, който след малко ще гласуваме, е да се изработи методика. Методиката ще бъде изработена съвместно с Комисията, Гаранционния фонд, Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика. Тази методика ще даде критерии и индикатори, ще даде възможност за еднакво прилагане и изчисляване на обезщетенията и при имуществени, и при неимуществени обезщетения в резултат на пътнотранспортни произшествия. Защо е необходима тази методика? Първо, ще кажа, че такава методика има в повече от половината европейски държави и тя е необходима, за да има справедливост – първо, при присъждането на обезщетенията, и, второ, хората да разберат, че трябва да си търсят имуществени обезщетения, такива, каквито плащат застрахователите в Европа и които могат да бъдат много по-големи от тези неимуществени обезщетения, за които сега тук говорим. Затова в Европа неимуществените обезщетения са толкова по-малки от нашите, защото там хората плащат имуществени, но те имат ясни критерии, по които се вижда колко е загубило пострадалото лице от пътнотранспортното произшествие. Тази методика е необходима и затова, защото в момента практиката на съда е изключително разнородна. От анализа, който са направили на решенията на Върховния съд през изтеклите години за тесния кръг лица, които получаваха обезщетения за неимуществена отговорност, се вижда, че неимуществената отговорност на родители и деца варира от 5000 до 300 000. Това е оценката в парично изражение на болките и страданията на тези хора. Ако няма методика, която да каже по еднозначен начин да се изчисляват те за различните случаи, как ще продължаваме по този начин? Какво обаче наложи освен методиката и нашето предложение, моето предложение, да се сложи таван до 5000 лв. на обезщетенията за неимуществени вреди при смърт на пътя, на по-далечните роднини – братя, сестри, баби, племенници и не-роднини, които са били в емоционална връзка с пострадалия? Тук се казаха вече няколко цифри. Трябва да Ви кажа, че до края на годината застрахователите следва да извършват провизии на всички предявени им претенции. Предявените претенции пред застрахователите в момента само за три месеца са над 100 млн. лв. Това, за което говори господин Цонев и аз го коригирах, и това, което е по методиката на Комисията за финансов надзор, те трябва да направят провизии минимум за 250 милиона до 500 милиона до края на годината. И тези провизии са чиста пара, говоря икономически, и тя трябва да бъде финансирана отнякъде. Има два източника за финансиране – единият и нормалният, който е записан в Кодекса за застраховането, е презастрахователната премия. Само че ние не искаме нашата застрахователна премия да се увеличава двойно и тройно. Приемайки това предложение, тя няма да се увеличи изобщо – не само двойно и тройно, въобще няма да се увеличи, поради това че с тълкувателното решение от месец юни на Върховния съд се разшири кръгът на лицата, които имат право на имуществени обезщетения. Чухме аргументи, че, видиш ли, това тълкувателно решение трябва да действа занапред и Върховният съд ще го коригира в тази посока. Да, но ето, аз тук имам пет решения на Върховния касационен съд, които присъждат обезщетения на разширения кръг лица. Не отричам тяхното право да искат обезщетенията за това, че внуче или правнуче, както е в случая, за който говоря, че брат или сестра са загинали и това е донесло определена емоционална криза в този, който е останал. Само че едновременно с това, както каза и колегата отляво, трябва да търсим баланса между това хората да бъдат обезщетени и между това, което българският автомобилист – 3 милиона застраховки имаме, трябва да плати. И това според мен е балансът сега. Но искам да Ви кажа, че това ще действа временно, до приемане и въвеждане на методиката, която ще даде критериите, по които да се изчислява нормалният размер на тази застраховка. Разбира се, че ако едно дете е загубило родителя си на пътя, то има право на обезщетение. В момента се търси неимуществено обезщетение и размерът на това неимуществено обезщетение се определя субективно от конкретния състав на съда. Но ако това дете търси имуществено обезщетение, то може да получи много повече за издръжка до края на пълнолетието си, за издръжка, ако е студент или учи. Само че това не се прави в България, защото няма критерии да се прави и защото адвокатите, които обгрижват тези хора, бутат към неимуществената отговорност, която е много лесна за доказване – с две свидетелски показания. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова. Реплики? Реплика – господин Милков. ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Господин Председател, преди да направя реплика на госпожа Стоянова, по начина на водене Ви обръщам внимание. Аз Ви се извиних, когато пресрочих времето. Моля Ви и към колегите от управляващото мнозинство… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не можете да съвместите двете. Пиша Ви в момента, че не правите реплика. ПЕНЧО МИЛКОВ: …с една минута пресрочи времето. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Вие също. Ако погледнем основното Ви изказване… (Шум и реплики от „БСП за България“.) ПЕНЧО МИЛКОВ: Това, че е с повече от една… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, не правете това. ПЕНЧО МИЛКОВ: Това че повече от една втора от държавите в Европа имат методика… Твърдо против методиката съм, Ви заявявам. Нормално е Вашето съзнание, Вашият опит, всичко, което сте Вие, да натиска към методика, уважавам го, но всичко, което съм аз, е гледане на такива неща, които Вие държите в папките – истории живи, човешки. И затова ние в момента няма как да съберем своите позиции. Няма как тази методика, това, че някой е пробил в една втора от държавите и ще пробие сигурно и тук, по някакъв начин, ние да й кажем браво и да я приемем. Голяма грешка ще е тази методика. Баба била, ами стотици хиляди хора са в чужбина и децата живеят с бабите си в момента, факт. Говорете с директора на едно училище колко от децата ходят на училище, а ги отглеждат баби и дядовци! И Вие ли ще кажете, че това дете, когато загине бабата, блъсната от автомобил, ще получи 5000 лв.? Да, Вие ще го кажете! И защо до 5000 лв.? Защо смъртта от пътнотранспортно произшествие струва 5000 лв., а смъртта, както Ви казах, но Вие го подминахте, с лопата по главата от същия човек, на същия човек няма да струва 5000 лв.? Защо, защо е това нещо? Това е разпоредба, която противоречи на Конституцията и е различно тълкуване. Съдът, и това ще Ви го каже всеки юрист, притежава това право – правомощия, опит и хората там се избират, той е черната кутия да прецени колко е близък един човек с друг човек и да оцени неоценимото – болките и страданията. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Няма как да се съберат актюерите, счетоводителите и да решат: тази мъка е по точка 18, онази болка е по точка 12. Против методиката съм! (Ръкопляскания от „БСП за България.“.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Милков. Втора реплика? Има ли друга реплика? Не виждам. Дуплика – госпожо Стоянова. ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Наистина, моят житейски опит и Вашият житейски опит, водейки до тези изводи, които Вие и аз от трибуната казахме, явно няма да се срещнат. Но аз искам ясно и категорично да чуят моите колеги от залата и всички тези камери, които в момента снимат и гледат. Аз направих това предложение, защото считам, че това е балансът и възможният компромис днес, за да може 3 милиона български автомобилисти да не получат двойно и тройно увеличение на гражданската отговорност! Затова търсим този баланс. И ако тази зала днес не приеме моето предложение, отхвърли това, което е записано в доклада, отхвърли ограничението, тавана на широкия кръг лица извън съпрузи, извън деца и родители, отглеждани и отглеждащи – пише в текста, тоест тогава, когато се гледат от баби или лели, извън този кръг, ако отхвърлите тавана до 5000 лв., който бъде присъждан, гарантирам Ви, че до края на годината ще имаме увеличение на гражданската отговорност минимум двойно. Така че тук, в тази зала, ние трябва наистина да потърсим баланса. Уважавам това, което каза колегата, уважавам всички родители, всички племенници, всички братя и сестри на починали и загинали на пътя, уважавам тяхната мъка, но, за съжаление, трудна е нашата задача на народни представители – да търсим този баланс, който няма вярно решение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова. Следващи изказвания? ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Първо, искам да започна с това, по въпроса за подкрепа на предложеното изменение искам да заявя категоричната си подкрепа. То е по-скоро допълнение на специалния закон, който регулира материята на застраховането в Кодекса на застраховането. Съзнателно съм направил и съм формирал това мое решение. Признавам, че това е едно тежко решение. Тежко е, защото то има доста аспекти. Доктор Милков в част от разсъжденията си наведе някои от възможните правни аргументи във връзка със спецификата на споровете по застрахователните казуси. Уважаеми господин Председател, и господин Жаблянов ми пречи с говоренето, и действително колегите в дясната част също смущават моето изказване. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Прав сте, господин Кирилов. Колеги, моля Ви, заемете местата си, прекратете разговорите и дайте възможност на господин Кирилов да изложи мнението си! ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Позволявам си това, защото действително сложният проблем изисква малко повече внимание. Колеги, тук иде реч за принципи. Ораторите досега коментираха и акцентираха на това, че се касае за неимуществените вреди, които претърпява едно пострадало лице или неговите наследници. Това не са преките и непосредствени вреди. Това са вредите, които субективно се причиняват на конкретен индивид. Те касаят вътрешния му живот, вътрешния му свят. Правилото, класическото правило, безспорно е, че тези вреди се определят от съда тогава, когато е налице спор. Тогава, когато е налице спор! Аз смятам, че с предложените изменения по никакъв начин ние не засягаме възможността дискрецията, да го нарека с интерполация, дискрецията, вътрешното убеждение на съда да определи обезщетението. Също така беше посочено, че съдът в тази си преценка е абсолютно свободен. Той досега няма никакви критерии. То и сега съдът беше свободен. Вие видяхте, че сега разсъждаваме по този въпрос, защото има тълкувателно решение на съдиите от Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд. Поканиха ни, в интерес на истината, Правната комисия ни покани за становище и аз Ви докладвах поканата на председателя Лозан Панов за тази дискусия. Ние тогава се въздържахме. Тогава казахме: добре, нека върховните съдии си кажат тяхното мнение, ако то е безпрецедентно, извън волята на законодателя, ние ще се произнесем като законодател. Аз Ви питам, колегите юристи, които сега вземат становище, другият ни вариант беше да интервенираме директно като законодател по тълкувателното решение. Вие добре знаете, че тази материя е била тълкувана поне три пъти от български върховни съдилища – два пъти по времето на социализма, където нямаме тази пазарна икономика, нямаме сложната комплексност на взаимоотношенията, нямаме свободата да се претендира свободно. И въпреки това и социалистическият Върховен съд два пъти е променял практиката си. Няма да коментирам защо сегашният Върховен съд е либерализирал, но е либерализирал. Той ще се изправи пред лавината от дела. Тъй като времето напредна, много неща искам да кажа по този въпрос, само ще завърша с това: благодаря на колегите от Комисията по бюджет и финанси за това, че търсят в областта на тяхната материя адекватно решение. Щях да кажа и защо това решение не може да го постигне Комисията за финансов надзор, но ще изляза от времето. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Реплики? Не виждам. Процедура. РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател. Аз все пак смятам, че този хъс, който имате за работа, е полезен, но в 11,30 ч. беше почивката, която Вие трябваше да дадeте. По Правилник в 11,30 ч. има почивка. Народните представители имаме и друга работа – не за обяд, а виждам, че сте и огладнели колеги от ГЕРБ. Така че Ви предлагаме почивката да си е в часа. Има хора, които трябва да посрещнем. Какво сега? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Аталай. По правилник нямаме почивка дори като понятие, а дали ще има прекъсване, решава председателят, но по искане. Така че – продължаваме. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Каква почивка? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Следващо изказване – господин Нотев. ЯВОР НОТЕВ (OП): Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители! Съвършено правилно госпожа Менда Стоянова определи разглеждания въпрос като въпрос без отговор. Съвършено верни бяха опасенията, че се опитваме да разрешим въпрос, който има своите корени дълбоко и във времето. В подкрепа на това ще кажа само, че тълкувателното решение, което разбуни духовете и съдебната практика, е по дело, което е образувано през 2016 г. Решението е ново, но делото, въпросите, поставени към върховните съдии, които го разгледаха в пленарен състав, са доста отдавна. Искам да кажа, че имаше достатъчно време за всички, които имат професионален интерес и задължение да решат тези въпроси, да обърнат внимание към тях, а не сега, в тези предложения да имаме повод да обсъждаме преходен срок, който тепърва да се обсъди от комисията и да се приеме методика, утвърдена с наредба. Цялата неяснота, която се внася с тези текстове, създава усещането за неспокойство и за евентуално несправедливо разрешаване на отношенията, които се взимат на плоскостта на застрахователното право. Това, което искам да спомена също, е, че господин Кирилов определи сложността на въпроса от гледна точка на правото и мисля, че това предложение трябваше да има своето място в програмата на Комисията по правни въпроси, трябваше да се произнесем още там. Едностранен е погледът на колегите от Комисията по бюджет и финанси. И накрая, за да обърна внимание на колегите от парламентарната група на ГЕРБ, ние се изправихме пред една нетипична ситуация, при която по повод на внесеното между две четения предложение лидерът на Партия ГЕРБ се обърна към своите депутати. Припомням Ви това обстоятелство. Някак си затихна това обръщение и остана без ответ и отговор, а може би сега е моментът той да се даде. Господин Борисов призова депутатите да не подкрепят това предложение преди едно широко обществено обсъждане, госпожо Стоянова. В същия контекст на Кръглата маса, която Вие свикахте, си позволих да Ви поздравя, за това, че сложихте пръст в раната, че повдигнахте този въпрос, който тлее и стои нерешен от години, както вече казах, но дотук. Казах, че трябва да имаме смелостта и куража да го обсъдим пълно и да го решим – нещо, което е в контекста и в съзвучие с това, което предложи премиерът. Мисля, че към момента не сме готови с такова решение. Обръщам вниманието на народните представители, че до голяма степен предложението на Комисията е твърде различно от първоначално внесеното от името на госпожа Менда Стоянова. Направени бяха много компромиси и отстъпки от всички, които имат отношение към тази проблематика. Тук само в скоби искам да изчистя субектите – това са пострадали граждани, граждани, които са длъжници по повод на причинени от тях увреждания, и застрахователи. Когато се намесят отношенията и очакванията, че адвокати имали пряк интерес – искам да се отгранича от този прочит на ситуацията, доколкото адвокатите представляват чужди интереси, техните хонорари, плащанията към тях са част от плащанията или неплащанията от основните субекти, за които вече споменах. В този смисъл решенията трябваше да се вземат от хората, които присъстваха на тази Кръгла маса, госпожо Стоянова, и на мен не ми допада и не ми се нрави предложението общият принцип на справедливостта по чл. 52 от Закона за задълженията и договорите да бъде подменен с текстовете на предложения чл. 493, които по някакъв собствен критерий дефинират размера на обезщетението: един е имал право да получи, друг е имал задължението да заплати, но какво се променя в същността на задължението да се възмездят вредите, които са причинени виновно? Нищо! Това е технологична подготовка за следващите текстове от Преходните разпоредби, където вече говорим за размера. Казваме: „Някой отговаря до 5 хил. лв.“ Уверявам Ви, а и чухме това на Кръглата маса, госпожо Стоянова, че българският съд няма да се води от методика и от наредба – просто това не са задължителни за него нормативи, и оставяме без отговор по отношение на гражданите, които управляват своите автомобили, които разчитат, че сключвайки задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, тяхната отговорност е обезпечена. Искаме да бъдем спокойни, зад волана на нашите автомобили да знаем, че, не дай боже, ако се случи, има кой да плати вместо нас. Това е големият пробив в този проект. Ние ще се въздържим да подкрепим този проект – имам предвид депутатите от парламентарната група на „Обединени патриоти“, частта „Атака“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Нотев. Реплика? Госпожо Стоянова. МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Нотев, уважаеми колеги! Аз разбирам изказването на господин Нотев – той е юрист, аз съм икономист и отново не можем да се срещнем. Само че аз искам да кажа нещо, което ще помоля господин Нотев да потвърди или не. Разбирам, че Партия „Атака“, част от „Обединени патриоти“, няма да подкрепи това предложение. Значи ли, че Партия „Атака“ – в частта, която няма да подкрепи това предложение, всъщност гласува за вдигане на застрахователната премия двойно или тройно? Актюерските разчети още до края на годината ще го покажат на 3 милиона български автомобилисти. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова. Втора реплика? Не виждам. Дуплика, господин Нотев. ЯВОР НОТЕВ (ОП): Госпожо Стоянова, Партия „Атака“ не подкрепя механичното увеличение на застрахователните премии. На същата тази Кръгла маса много точно и ясно поставих акцента върху разходната част от този национален капитал, с който разполагат сборно българските застрахователи и казах, че когато се плащат многобройни обезщетения, за многобройни произшествия, за многобройни вреди, разбира се, разходът е непосилно голям за държавата, и попитах защо не се съсредоточим върху намаляване на броя на пътно транспортните произшествия, а сме рекордьори в Европа за това? Това, първо. Второ, ако трябва да се премине към нова система на оценяване на вредите, а очевидно трябва, а очевидно трябва, ако се приеме методика, каквато също очевидно е необходима, то не бива да става за сметка на най-уязвената част от обществото – тези, които вече реално са участници в отношенията, тези, които са претърпели и предстои да бъдат обезщетени за вреди, изведнъж само с 5 хил. лв., или пък тези, които са разчитали, че някой ще плати вместо тях, но сега се оказва, че няма да плати, защото някой не си е свършил работата навреме. Посочих вече 2016 г., откогато тези въпроси трябваше да стоят остро, с цялата тежест на масата. Това прави Партия „Атака“ и казваме, че сме в защита на българските граждани, независимо случайността на коя от страните в тези отношения ще ги постави. Призоваваме да не се прибързва с решението. Ние се въздържаме, не гласуваме „против“. Казахме, че сме в съгласие, включително с призива на лидера на Партия ГЕРБ – припомних го вече, и повтарям това. Намираме за разумно подобно предложение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Нотев. Други изказвания? Няма изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване създаване на нов § 77 с текст съгласно предложението на Комисията. Гласували 124 народни представители: за 101, против 15, въздържали се 8. Предложението с приема. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 78: „§ 78. В чл. 499 ал. 1 се изменя така: „(1) При смърт или телесни увреждания на физически лица обезщетението се определя при спазване на чл. 493а от застрахователя на виновния водач или по съдебен ред.“ По § 66 Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66, който става § 79, като думите „основния текст“ се заменят с „текста преди т. 1“. По § 67 Комисията подкрепя текста на вносителя за § 67, който става § 80. По § 68 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 68, който става § 81: „§ 81. В чл. 523 се създава ал. 4: „(4) Когато е необходимо финансиране на дейността на Гаранционния фонд по изпълнението на договори по чл. 519, ал. 2, с решение на комисията по предложение на управителния съвет на Гаранционния фонд се определя необходимият бюджет или размерът и срокът на временното ползване на средства от фондовете по чл. 521, ал. 1, т. 1 или 2.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Изказвания, колеги? Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване следните текстове: създаване на нов § 78 съгласно предложението на Комисията; § 66, който става § 79 с редакционните поправки на Комисията; § 67, който става § 80, и § 68, който става § 81. Гласували 105 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 11. Предложенията са приети. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 69, който става § 82: „§ 82. В чл. 565 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинеи 1 – 3 се изменят така: „(1) При условията на този кодекс се гарантират вземанията по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците и застраховка по раздел I от приложение № 1 при несъстоятелност на: 1. застраховател със седалище в Република България; 2. клон на застраховател от трета държава, регистриран в Република България само за извършваната чрез клона дейност в страната. (2)Вземанията по ал. 1 се гарантират, както следва: 1. на всички увредени лица по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците – в пълен размер до размера на минималната задължителна застрахователна сума, установена с този кодекс; 2. на едно лице по застраховките по раздел I от приложение № 1 в един застраховател, независимо от броя на вземанията му и размера им – общо до 196 000 лв.; за вземания на лицето се смятат вземанията по застрахователния договор, в това число вземанията за откупна стойност и за връщане на застрахователна премия по застрахователен договор, който не е бил сключен или не е влязъл в сила, или при предсрочно прекратяване на застрахователен договор. (3) Вземанията на лицата за лихва за забава на застрахователя по изискуеми вземания по ал. 2 не се гарантират.“ 2. Алинея 4 се отменя. 3. Създава се ал. 6: „(6) В случаите на плащане от страна на бюрото по чл. 506 в системата „Зелена карта“ в качеството му на гарантиращо бюро вместо застраховател по ал. 1, който е с отнет лиценз, за застрахователни събития, възникнали извън територията на Република България по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, за бюрото възниква вземане към Гаранционния фонд за всяко плащане, извършено от бюрото след датата на решението на комисията за отнемане на лиценза на застрахователя, при условие че в срок 60 дни от отправяне на искането за възстановяване на съответната сума от бюрото към застрахователя, последният не е възстановил тази сума на бюрото или бюрото не се е удовлетворило за извършеното от него плащане чрез банковата гаранция по чл. 508, ал. 2 или презастрахователните договори на застрахователя или на бюрото. Гаранционният фонд възстановява на бюрото от Обезпечителния фонд дължимата от застрахователя сума по искането за възстановяване в срок 15 дни от датата на предявяване на вземането към Гаранционния фонд. След плащането от страна на Гаранционния фонд той встъпва в правата на бюрото, в качеството му на удовлетворен кредитор.“ Комисията подкрепа текста на вносителя за § 70, който става § 83. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 71, 72, 73, 74, които стават съответно параграфи 84, 85, 86 и 87. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Дотук – това са шест текста. Изказвания, колеги? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване следните текстове: първо, редакцията на Комисията за § 69, който става § 82; и параграфи 70, 71, 72, 73, 74 по вносител, които стават съответно параграфи от 83 до 87 включително, подкрепени от Комисията. Гласували 95 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 7. Предложенията са приети. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 75, който става § 88: „§ 88. В чл. 635 се правят следните изменения: 1. В ал. 4 думите „или застрахователен агент“ се заменят със „застрахователен агент или посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност“. 2. В ал. 6 и 7 думите „по реда на чл. 294, ал. 3“ се заменят със „съгласно чл. 295, ал. 1“. 3. Алинея 8 се изменя така: „(8) На застрахователен посредник, включително посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност – юридическо лице или едноличен търговец, който предоставя права на лице, което не е негов служител, както и застрахователен агент, включително посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, който е физическо лице, което предоставя права на друго лице да извършва дейност по продажба на застрахователни продукти и събиране на застрахователни премии или вноски, включително като му осигури достъп до информационна система на застраховател или като му предостави бланка за издаване на полица или за събиране на премия или вноска, се налага: 1. глоба от 2000 до 10 000 лв. – за физическо лице; 2. имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв. – за юридическо лице или едноличен търговец.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 76, който става § 89, като предлага ал. 1 и 2 да се изменят така: „(1) Когато във връзка с разпространение на инвестиционен застрахователен продукт застраховател или застрахователен посредник е извършил нарушение на разпоредбите на чл. 146, ал. 5 – 8, чл. 149 – 151, чл. 288, ал. 1 – 3, чл. 288а, 291, 299а, 324, 325, 325а, 330, 333 или на глава тридесет и пета, включително на актовете по чл. 340, т. 1 и 2 и чл. 342, ал. 12 на застрахователя или посредника се налага: 1. глоба от 2 500 до 1 400 000 лв. – за физическо лице; 2. имуществена санкция от 20 000 до 10 000 000 лв. – за юридическо лице или едноличен търговец. (2) При повторно нарушение наказанието по ал. 1, т. 1 е от 5 000 до 1 400 000 лв., а по ал. 1, т. 2 – от 40 000 до 10 000 000 лв.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 77, който става § 90. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 78, който става § 91. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 79, който става § 92: „§ 92. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. В §1: а) в т. 10 буква „б“ се изменя така: „б) в която пребивава застрахователният посредник – физическо лице, съответно държавата членка, където е седалището на застрахователния посредник – юридическо лице, а ако според националното му законодателство той няма седалище – държавата членка, в която се намира неговото главно управление; по отношение на лицата, които ежедневно пътуват между държавата членка по своето пребиваване и държавата членка, в която извършват своята дейност по разпространение, тоест тяхна държава членка по месторабота, държавата членка по произхода и по регистрацията е държавата членка по месторабота.“; б) точка 11 се изменя така: „11. „Приемаща държава членка“ е държавата членка, различна от държавата членка по произход: а) в която застрахователят или презастрахователят има клон или предоставя услуги; за застраховането държавата членка на предоставяне на услугите е държавата членка, в която е разположен рискът, когато рискът се покрива от застраховател или от клон, намиращ се в друга държава членка; б) където застрахователният, съответно презастрахователният посредник или посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност има трайно присъствие или установяване или предоставя услуги.“; в) точка 13 се изменя така: „13. „Клон“ е правна форма, под която застраховател или презастраховател, или застрахователен посредник присъства трайно на територията на държава членка, различна от държавата членка по произход, като открива клон по смисъла на приложимото право или като създава офис, управляван от негови служители или от други лица, изрично трайно овластени от застрахователя, презастрахователя или посредника да действат от негово име.“; г) в т. 32 след думите „ползвателя да съхранява информация“ се добавя „адресирана лично до него“; д) създава се т. 55: „55. „Съвет“ е предоставянето на лична препоръка на ползвател на застрахователни услуги по негово искане или по инициатива на разпространителя на застрахователни продукти във връзка с един или повече застрахователни договори.“ 2. В § 4: а) алинея 2 се изменя така: „(2) Минималните размери по чл. 305, ал. 1, чл. 306, ал. 1, т. 1 и чл. 316, ал. 2 се актуализират с регламенти на Европейската комисия, приети на основание и в сроковете по чл. 10, параграф 7 от Директива (ЕС) 2016/97. Застрахователната сума по задължителните застраховки по чл. 305, ал. 1, съответно по чл. 316, ал. 2, е сумата, която е в сила съобразно съответния регламент на Европейската комисия към датата на настъпване на застрахователното събитие, освен ако размерът на застрахователната сума, вписана в застрахователната полица, е по-висок.“ б) в ал. 4 думите „ал. 1 – 3“ се заменят с „ал. 1 и 3“. 3. В § 7 се създават т. 9 и 10: „9. Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти (OB, L 26/19 от 2 февруари 2016 г.). 10. Директива (ЕС) 2018/411 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2016/97 по отношение на началната дата на прилагане на мерките за транспониране от страна на държавите членки (OB, L 76/28 от 19 март 2018г.).“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Няма изказвания. Ще подложа на гласуване следните текстове: редакцията на § 75, който става § 88; текста на вносителя за § 76, който става § 89, с редакционните поправки от Комисията; текста на вносителя за § 77, който става § 90; текстът на вносителя за § 78, който става § 91; редакцията на Комисията за текста на § 79, който става § 92. Гласували 81 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 8. Предложенията са приети. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 80, който става § 93. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 81, който става § 94: „§ 94. В останалите текстове от кодекса думите „търговския регистър“ се заменят с „търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.“ „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 95: „§ 95. До влизането в сила на наредбата за утвърждаване на методиката по чл. 493а, ал. 2 за определянето размера на обезщетенията за пострадалите лица и за увредените лица по чл. 493а, ал. 3 за имуществените и неимуществените вреди вследствие на телесно увреждане, съответно смърт на пострадалия, включително за събития, настъпили преди влизането в сила на този закон, се прилага досегашният ред.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Дотук. Изказвания? Няма изказвания. Ще подложа на гласуване: текста на вносителя за § 80, който става § 93; текста на вносителя за наименованието на подразделението; редакцията, която Комисията предлага за текста на § 81, който става § 94; текста на вносителя за наименованието на подразделението; създаването на § 95 по предложение на Комисията, с текст по предложение на Комисията. Гласували 83 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 9. Предложението се приема. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 96: „§ 96. (1) До влизането в сила на наредбата за утвърждаване на методиката по чл. 493а, ал. 2, обезщетението за претърпените неимуществени вреди на лицата по чл. 493а, ал. 4 се определя в размер до 5 000 лева. (2) До влизането в сила на наредбата за утвърждаване на методиката по чл. 493а, ал. 2, лицето, което отговаря за причинените неимуществени вреди на лицата по чл. 493а, ал. 4, дължи обезщетение в размера по ал. 1. (3) Размерът на обезщетението за претърпените неимуществени вреди от лицата по чл. 493а, ал. 4 за предявените от тях съдебни претенции в периода от 21 юни 2018 г. до влизането в сила на този закон се определя по ал. 1, като тези лица могат да оттеглят своите искове без съгласието на ответника и не носят отговорност за разноски за прекратената част от иска.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 82, който става § 97: „§ 97. (1) В срок до 23 февруари 2019 г. всеки застрахователен брокер представя в комисията актуален списък на членовете на управителния си орган, определени с решение на орган, компетентен съгласно приложимия закон и учредителния документ на брокера да отговарят за и да управляват дейността по разпространение на застрахователни продукти, като се прилага и съответното решение, на лицата на ръководна длъжност в брокера, отговорни за извършване на дейностите по разпространение на застрахователни продукти, и на своите служители, непосредствено заети с дейността по разпространение на застрахователни продукти, заедно с декларация, че всички посочени лица отговарят на изискванията на чл. 303, ал. 2 и чл. 304, ал. 1, за да изпълняват точно задачите и задълженията си. Когато застрахователният брокер – юридическо лице, не е определил едно или повече лица от управителния му орган да отговарят за и да управляват дейността по разпространение на застрахователни продукти, декларацията се отнася за всичките членове на управителния му орган. (2) В срок до 23 февруари 2019 г. всеки застраховател представя в комисията актуален списък на застрахователните си агенти, както и на членовете на управителните органи на застрахователните агенти – юридически лица, определени с решение на орган, компетентен съгласно приложимия закон и учредителния акт на агента, да отговарят за и да управляват дейността по разпространение на застрахователни продукти, като се прилага и решение на управителния орган, на лицата на ръководна длъжност в застрахователния агент, отговорни за извършване на дейностите по разпространение на застрахователни продукти, и на служителите на застрахователните агенти – еднолични търговци и юридически лица, непосредствено заети с дейността по разпространение на застрахователни продукти. Представянето на списъка се счита за удостоверяване, че всички посочени лица отговарят на изискванията за подходящи знания и умения по смисъла на чл. 316, ал. 1, за да изпълняват точно задачите и задълженията си. Когато застрахователният агент – юридическо лице, не е определил едно или повече лица от управителния му орган да отговарят за и да управляват дейността по разпространение на застрахователни продукти, удостоверяването се отнася за всички членове на управителния му орган. В срока по изречение първо застрахователните агенти по чл. 319, ал. 2, изречение второ, предоставят декларация за обстоятелствата по изречение първо самостоятелно. (3) В срок до 23 февруари 2019 г. застрахователите представят в комисията актуални списъци на посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, подлежащи на регистрация и на посредниците по чл. 295, ал. 1, с които имат сключен договор.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля, до тук. Госпожо Стоянова, имате думата за изказване. ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми господин Христов, искам да направя предложение: в § 97 по Доклада на Комисията, в ал. 1 текстът „23 февруари 2019 г.“ да се замени с текста „31 декември 2019 г.“. Това е срокът, в който всеки застрахователен брокер представя пред Комисията списък на членовете, които са преминали обучение и отговарят на изискванията. Моля да го подложите на гласуване. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова. Има ли реплики? Няма. Заповядайте за изказване, господин Милков. ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Бяха прочетени два текста с промени. Моето изказване е по първия прочетен § 96. Този път ще бъда кратък. Предлага се таван от 5000 лв. Моят въпрос е: при липса на аргументи, както казва нашият правилник, при липса на мотиви защо е 5000 лв.? Ние не получихме отговор на трите препятствия, които Ви казах, изобщо да се приема този законопроект, защото противоречи грубо на нашия правилник. Защо 5000 лв.? Защо не 5200лв., защо не 6000 лв.? Не знам. И по последната алинея. Предвижда се който оттегли вече заявен в съда иск, който е над 5000 лв., лицата, които са завели дела, които са над 5000 лв., да имат право да оттеглят частта над 5000 лв., без да дължат разноски на другата страна. Текстът изобщо не е перфектен, защото лицата не трябва да оттеглят, а да се откажат от тази част от иска, защото правото им спира да съществува. Чисто процесуално пипате в гражданския процес, в момента това е процесуална норма – дали се оттегля един иск, или се отказваш от иск. Когато със закон ти е отнето материалното право и ти вече не можеш да водиш дело за над 5000, ти не трябва да го оттегляш, трябва да се откажеш. Сега ще се случи така, че ако лицето се откаже от иск, ще дължи разноски за частта над 5000 лв. Текстът пипа в гражданския процес. Пак казвам: материята в гражданския процес изискваше обсъждане, което не се проведе, и в този си вид само ще забърка проблеми. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Милков. Реплики има ли? (Шум и реплики.) Няма. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Първо, ще подложа на гласуване редакционните поправки, които предложи народният представител Менда Стоянова. Гласували 87 народни представители: за 73, против 7, въздържали се 7. Предложението е прието. Сега подлагам на гласуване два текста: предложението на Комисията за създаване на нов § 96, съгласно текста на Комисията; и редакцията, която Комисията предлага, на текста на § 82, който става § 97. Напомням, че той вече е с приетата редакционна поправка. Гласували 89 народни представители: за 72, против 7, въздържали се 10. Предложенията са приети. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 83, който става § 98. Предложение на народния представител Менда Стоянова. Предложението е оттеглено. По § 84 – предложение от народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 84, който става § 99: „§ 99. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 1, ал. 2, т. 2 думите „и застрахователните агенти“ се заменят със „застрахователните агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност“. 2. В чл. 4, ал. 6 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“. 3. В чл. 13: а) в ал. 1, т. 23 думите „взема решения за сключване на споразумения за сътрудничество и обмен на информация“ се заменят със „сътрудничи и обменя информация“, а след думите „Регламент 1060/2009“ се поставя запетая и се добавя „като за целта взема решения за сключване на споразумения за сътрудничество и обмен на информация“; б) в ал. 7 след думите „по ал. 1, т. 5 и 6“ се добавя „когато се отнасят до сливане, вливане, отделяне, разделяне и доброволно прекратяване на поднадзорни лица“. 4. В чл. 20 ал. 4 и 5 се изменят така: „(4) При постъпване на работа всички служители подават декларация, че за тях не са налице обстоятелствата по ал. 3, като обстоятелството по ал. 3, т. 1 се установява служебно. Декларацията за несъвместимост се подава при условията и по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. (5) Всички служители с изключение на тези, заемащи технически длъжности, подават декларации за имущество и интереси по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в сроковете и при условията и по реда, предвидени в него.“ 5. В чл. 30, ал. 1: а) в т. 12 след думите „и застрахователните агенти“ се заменят със „застрахователните агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност“; б) точка 16 се отменя. 6. В приложението към чл. 27, ал. 1: а) в раздел I: аа) в т. VI, ред 17 думите „всеки етап от“ се заличават; бб) в т. VII, ред 5 думите „за всеки модул от изпита“ се заменят със „за явяване на всеки модул от изпита“, а думите „всеки етап от“ се заличават; б) в раздел ІІ: аа) в т. І се създава ред 35а:“ (съгласно таблицата в доклада) „бб) в т. IV се създава изречение второ: „Задълженото лице за внасяне на таксата по т. I, ред 35а е посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, но таксата може да се внесе и от застраховател, за който лицето посредничи.“; в) в раздел IV: аа) в т. IV, изречение второ думите „и т. VI, ред 15“ се заменят с „т. VI, ред 15 и 17 и т. VII, ред 5“, думите „а тази по раздел I, т. VI, ред 17 и т. VII, ред 5“ се заменят с „а тази по раздел I, т. II, ред 9, т. VI, ред 15 и 17 и т. VII, ред 5“ и след думата „признава“ се добавя „квалификацията, съответно“; бб) в т. XI, изречение второ думата „съответното“ се заменя със „задълженото“.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 85, който става § 100: „§ 100. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. ...) в приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2, в т. 2 след думите „Застрахователна дейност“ се добавя „дейност като презастраховател, дейност като схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск“. Предложение от народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 101: „§ 101. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон Гаранционният фонд подготвя проект на методиката по чл. 493а, ал. 2 и я предоставя на комисията, министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Ангелова. Изказвания, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване следните текстове: текста на вносителя за § 83, който става § 98; редакцията на Комисията за § 84, който става § 99; редакцията на Комисията за § 85, който става § 100; и предложението за създаване на нов § 101 с текст съгласно предложението на Комисията. Гласували 85 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 6. Предложенията се приемат. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Предложение от народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 102: „§ 102. Наредбата по чл. 493а, ал. 2 се приема в срок до една година от влизането в сила на този закон.“ По § 86 – предложение от народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция на § 86, който става § 103: „§ 103. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 35 относно чл. 304, ал. 3, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Ангелова. Изказвания има ли? Няма. Подлагам на гласуване създаването на нов § 102 съгласно текста на Комисията и редакцията, която Комисията предлага за текста на § 86, който става § 103. Гласували 94 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 15. Предложенията се приемат, а с това завършихме и Законопроекта. За процедура – господин Иванов. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, предлагам процедура за удължаване на днешното пленарно заседание до приемане на гласуваната точка втора от дневния ред. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Иванов. Подлагам на гласуване направеното от народния представител Станислав Иванов процедурно предложение. Гласували 103 народни представители: за 97, против 4, въздържали се 2. Предложението се приема. Уважаеми народни представители, предлагам да се приеме решение на основание чл. 48, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както следва: Народното събрание да проведе извънредно пленарно заседание на 27 ноември 2018 г., вторник, от 13,00 ч. при следния дневен ред: 1. Второ гласуване на Законопроекта на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. Вносител: Министерският съвет, приет на първо гласуване на 6 ноември 2018 г. 2. Второ гласуване на Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. Вносител: Министерският съвет, приет на първо гласуване на 6 ноември 2019 г. Моля, режим на гласуване. Гласували 95 народни представители: за 88, против 6, въздържал се 1. Предложението е прието. Обявявам прекъсване. Начало на работата в 13,00 ч. съгласно приетия дневен ред. (След почивката.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, във връзка с новото обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от Народното събрание на 7 ноември 2018 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 259 от 13 ноември 2018 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България, започваме обсъжданията. Госпожо Стоянова, имате думата да представите Доклада на Комисията по бюджет и финанси. ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „ДОКЛАД относно Указ № 259 на Президента на Република България, постъпил на 14 ноември 2018 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от Народното събрание на 7 ноември 2018 г. и мотивите към указа. На заседание, проведено на 15 ноември 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Указ № 259 на Президента на Република България. На заседанието присъстваха: от администрацията на Президента на Република България – професор Емилия Друмева, секретар по правни въпроси, и Илия Христозов – съветник по икономика и инвестиции; от Министерството на финансите – Росица Велкова, заместник-министър, и Петя Копчева – началник на отдел в дирекция „Данъчна политика“; от Агенция „Митници“– Борислав Борисов, заместник-директор, и Йохан Иванов – директор на дирекция „Правна дейност и обжалване“; от Националното сдружение на общините в Република България – Силвия Георгиева, изпълнителен директор. Указът и мотивите към него бяха представени от професор Емилия Друмева. На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България президентът връща за ново обсъждане в Народното събрание § 39, т. 6, т. 15, т. 17, т. 23, б. „а“ и „б“, § 40, § 50 и § 64 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от Народното събрание на 7 ноември 2018 г. В мотивите си президентът изразява несъгласие с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси относно данъка върху превозните средства, отлагането на срока за реформата за таксата за битовите отпадъци и въвеждането на по-високи данъчни ставки за жилищните имоти в населените места и селищни образувания от Списъка на курортите в Република България и промените в Закона за митниците. Президентът посочва, че с приетата уредба на данъка върху превозните средства се отменят съществуващите досега данъчни облекчения. Отчитайки стандарта на живот на българските граждани, президентът счита, че с приетия закон данъчното бреме не е съобразено с равнището на доходите на гражданите, което е в нарушение на чл. 60, ал. 1 от Конституцията на Република България, според който данъците трябва да са съобразени с доходите и имуществото на гражданите. Също така президентът оспорва промяната в § 39, т. 23, б. „а“ и „б“ относно удължаването на срока за прилагане на приетата през 2017 г. реформа за таксата за битовите отпадъци. Посочва, че запазването до 2022 г. на съществуващата практика за начисляване на таксата за битовите отпадъци е в противоречие с редица решения на Конституционния съд и с чл. 7, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси. Президентът оспорва и промяната, въведена с § 39, т. 6 относно чл. 22, с който се въвеждат по-високи данъчни ставки за жилищните имоти в населените места и селищни образувания от Списъка на курортите в Република България. Президентът посочва, че в случая става смесване на елементи на подоходен с имуществен данък, което е в противоречие с практика на Конституционния съд. Президентът оспорва и промяната, въведена с § 50 и § 64 в Закона за митниците, с която се предвижда структурна промяна в Агенция „Митници“. Президентът счита за недопустимо прекратяването на правоотношенията на служителите поради закриване на администрацията/предприятието по чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител и чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Президентът оспорва и промяната в чл. 9 от Закона за митниците, която предвижда прекратяване на правоотношенията на висши държавни служители без предизвестие по преценка на директора на Агенция „Митници“, съгласувано с министъра на финансите. Във връзка с ветото на президента по Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане в Комисията по бюджет и финанси се получиха писмени становища от Министерството на финансите и Националното сдружение на общините в Република България. След представяне на Указа и мотивите към него се проведе дискусия, при която становища изразиха представителите на Министерството на финансите, на Националното сдружение на общините в Република България и членове на Комисията. Както в писмените становища, така и по време на разискванията се изразиха следните аргументи срещу мотивите на президента за наложеното вето на Закона: 1. По § 39, т. 6 относно въвеждането на по-високи данъчни ставки за жилищни имоти в населените места от Списъка на курортите в Република България Въвеждането на по-високи данъчни ставки за имоти в населени места от Списъка на курортите в Република България е мярка, която цели да се избегне укриването на данъци и да се намали сивата икономика. Укриването на данъци не следва да бъде толерирано, а е необходимо да бъде търсен начин за справедливо данъчно облагане, което не позволява да бъдат неравнопоставени и ощетени съвестните данъкоплатци. 2 . По § 39, т. 15, 17 и § 40 относно данъка върху превозните средства Данъкът върху превозните средства е имуществен данък, който не е свързан с използването на автомобила, а с неговото притежаване. В съответствие с това предложената със Закона промяна цели запазване характера и целта на данъка за облагане на имуществото. Доколкото данъкът върху превозните средства е свързан с притежаването на автомобил, то честотата на неговото използване не може да бъде основа за определянето му, тъй като това не кореспондира с данъчната теория за имуществен данък. В допълнение ползването на движимото имущество не може да бъде установено по адекватен и контролируем начин за целите на определяне на данъка. По отношение на наличието в автомобила на устройства за намаляване на вредните емисии е установено, че съществуващите в данъчните закони облекчения в тази посока не са ефективни, доколкото същите се използват предимно за намаляване на дължимия данък, тоест за използване на данъчно облекчение, което не може да бъде контролирано от общините. Видът на горивото има значение за чистотата на атмосферния въздух, поради което електрическите превозни средства са освободени от данък. По отношение на останалите автомобили към настоящия момент не съществува база данни, която да отразява допълнителния вид гориво, който използва автомобила, което води до невъзможност да бъде определен размера на данъка. От друга страна, при наличие на възможност автомобилът да работи с два вида гориво, не би могло да се контролира какво гориво е използвано. По отношение на разходването на събраните средства от този данък за екологични цели, следва да се отбележи, че съгласно чл. 17, ал. 1 от Закона за публичните финанси постъпленията в бюджета не са целеви и служат за покриване на плащанията и подобна ограничителна разпоредба ще бъде в противоречие на изрична законова разпоредба, предпоставяйки противоконституционност на уредбата. Конкретният ефект върху засегнатите страни от предложените изменения, свързани с данъка върху превозните средства, не би могъл да се определи, тъй като ще зависи от избраните от общинските съвети ставки и коефициенти за облагане в определените със Закона граници, както и от коефициента за екологичната категория, на която съответстват автомобилите. Следва да се отбележи, че се очаква намаление на данъка за средния клас семейни автомобили с екологична категория по-висока от „Евро 3“, каквито са притежаваните масово от населението със средни доходи. Увеличение на данъка ще има за най-старите и мощни автомобили, които са ненадеждни и причиняват замърсявания на въздуха с вредни емисии, което е справедливо и социално обосновано от гледна точка на вредите, които причиняват на обществото. Независимо от това, при увеличаване на данъка на стар автомобил, то същият отново ще бъде в пъти по-нисък от данъка на по-новите автомобили. 3. По § 39, т. 23, б. „а“ и „б“ относно отлагане на реформата за таксата върху битовите отпадъци Причина за предлагането и приемането на подобно законодателно решение между първо и второ гласуване на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е възможността за използване по подходящ начин на данните от преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г. относно броя на ползвателите на услугите в имота за определяне на таксата за битовите отпадъци. По този начин ще се ползва ресурсът, отделен за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г., като въз основа на събраните данни при преброяването и данните от справките на управителите на етажната собственост за броя на ползвателите на услугата в имота, общинската администрация ще има възможност служебно да определи броя на ползвателите. Това ще доведе до намаляване на административната тежест за всички задължени лица – граждани, бизнес и общинската администрация, чрез освобождаване на задължените лица от подаване на декларации за броя ползватели в имота. 4. По § 50 и § 64 – промяната в Закона за митниците Нито в Конституцията на Република България, нито в нормативни актове, уреждащи законодателния процес, е изведена изрична забрана с преходни и заключителни разпоредби да се правят промени в други закони. В своите решения Конституционният съд на Република България застъпва разбирането, че чл. 88, ал. 1 от Конституцията фиксира решаващите етапи на процедурата, по която да се приемат законите в Република България. Като посочва изрично, че законите се обсъждат и приемат на две гласувания, той допуска отделни техни разпоредби да могат да бъдат променяни, респективно да бъдат внасяни допълнения в Законопроекта, и в хода на обсъжданията им в комисиите между първото и второто гласуване на съответния законопроект, и след това да бъдат предлагани за гласуване в пленарната зала. С промените в Закона за митниците се променя организацията на агенция „Митници“ и се създава материалноправна компетентност министърът на финансите да създаде ново административно звено – териториална дирекция, която да е част от структурата на Агенция „Митници“, и която да организира, ръководи, контролира и отчита дейността на включените в структурата й митнически бюра и митнически пунктове, както и да извършват дейности, определени със закон. Следователно държавната администрация в Агенция „Митници“, която изпълнява функциите във връзка с провеждането на митническата политика, ще продължава да осъществява законовоопределените си функции. Промените в Закона за митниците предвиждат правоотношенията със служителите да се уреждат при условията и по реда на чл. 87а и чл. 106, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за държавния служител, съответно чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда в рамките на определената численост на персонала на Агенция „Митници“ и в съответствие с определената структура и численост на персонала на териториалните дирекции, поради което аргументите за заобикаляне на защитните разпоредби на чл. 87а от Закона за държавния служител и на чл. 123 от Кодекса на труда не са основателни. С предвижданите промени в Закона за митниците по отношение на възникване и прекратяване на служебните правоотношения с визираните висши държавни служители не се засяга или нарушава цитираната конституционна норма, нито се нарушава принципът на стабилитет на държавната служба. Коментираното Решение № 11 от 1998 г. на Конституционния съд е прието преди влизането в сила на Закона за държавния служител, когато правоотношенията с държавните служители са се уреждали по силата на трудов договор. С предвижданите промени в Закона за митниците разпоредба, изключваща съдебния контрол на прекратяването на служебното правоотношение с изброените държавни служители, не е предвидена, поради което не може да бъде направена аналогия с обществените отношения, които се уреждат в Проекта на Закона за митниците и тези по нормата от Кодекса на труда, която е обявена за противоконституционна, както и не биха могли да се приложат мотивите на Конституционния съд на Република България в спецификата на конкретния случай. След приключване на разискванията и проведено гласуване Комисията по бюджет и финанси, с 12 гласа „за“, 9 гласа „против“, без „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме повторно Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от Народното събрание на 7 ноември 2018 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаема госпожо Стоянова. Колеги, откривам разискванията. Напомням, че времето за разискванията е по общите правила на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Имате думата, господин Ерменков. ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Днес за пореден път сме свидетели на това как президентът на Република България проявява повече чуваемост към социално слабите, проявява повече загриженост за спазването на Конституцията и за функционирането на държавата, отколкото ние като Народно събрание, тоест колкото Вие като управляващи, защото, за съжаление, всичко, което е написано като мотиви във ветото, е в доказателство на това, което казвам в момента. Даже ще Ви прочета част от нещата. По автомобилите: „Състоянието на превозните средства в една държава е проекция на стандарта на живота и показател за съществуващите социални разслоения в нея“. Някой дали ще се противопостави срещу това, което казва президентът? „И ето защо проблемът е в намирането на подходящия баланс, който да отчита съществуващите реалности и да не накърнява принципа на данъчна справедливост.“ Нещо, което ми се струва, че Вие направихте – накърнихте данъчната справедливост. По отношение на таксата за битови отпадъци президентът казва: „Намирам за несправедливо сроковете за гражданите и бизнеса винаги да са задължителни, независимо от тяхната готовност, а сроковете за държавата немотивирано да се отлагат“. Нали всички сме равни пред закона? Нали трябва всички да спазваме този закон и всички трябва да спазваме сроковете в закона? Или понеже държавата може сама да си определя законите, е в по-привилегировано положение от гражданите? Затова и гражданите така се отнасят към държавата в момента. По отношение на данъците недвижимост – става въпрос за различни по вид данъци. Виждате, че даже това не сте разбрали в този закон, който приехте на второ четене, въпреки нашите противопоставяния и че тежестта зависи не само от стойността на имотите, но и от начина, по който те се използват. Да не говоря за това как се опитвате да смените начина на независимост на държавните служители като гарант на стабилността на една държава с опита да подмените състава на митниците по начин, който няма нищо общо нито със Закона за държавния служител, нито с трудовото законодателство. Президентът Ви казва: „Държавните служители са замислени като траен, независим от политическите промени гръбнак на държавата, а тази функция изисква стабилитет на служебното положение“. С направените промени Вие точно това нарушавате – стабилитета, независимостта и се опитвате да поставите още една приходна агенция под политическа зависимост, за да може приходите може би да отиват по политическо предназначение и целесъобразност. За съжаление, уважаеми управляващи, днес при разглеждането на това напълно обосновано вето от Президента на Република България върху Закона за корпоративното облагане искам да Ви кажа, че сме свидетели на поредното действие на театъра на абсурда със заглавието „Управляващите срещу народа“. Ще се опитам да се аргументирам. Вие вчера се хвалихте, че имате право да вземате всякакви решения и никой няма право да Ви се противопоставя, защото са Ви избрали един милион и половина граждани – милион и двеста от ГЕРБ, и около триста хиляди от „Обединени патриоти“. Искам да Ви напомня обаче едни други числа, които Вие видимо сте забравили, те са от 2016 г. Президентът Радев е избран почти с два милиона и сто хиляди гласа, а кандидатът на ГЕРБ при директния си сблъсък с президента Радев е получил един милион и двеста хиляди гласа. Нещо повече – питам дали всички тези милион и двеста хиляди за Вас и триста хиляди за патриотите днес биха гласували, след като Вие им обещавахте, че няма да увеличавате данъчната тежест, но я увеличихте, след като Вие продължавате да не се съобразявате с исканията на народа, нещо повече, след като Вие наричате тези, които протестират срещу Вас, от вчера Ви цитирам – лумпени и утайка. Вас цитирам, не някой друг. И Ви питам: след като робувате на числата, на тази представителност кой за кого колко е гласувал, защо не се съобразите със съотношението 2,1 за президента към 1,2 за Вас и да се съобразите с това вето, защото видимо президентът изразява волята на повечето хора, отколкото са гласували за вас тогава и много повече, отколкото биха гласували за Вас днес. Съобразете се с това вето, гласувайте против този закон на трето четене и бъдете достойни защитници на интересите на хората, за които сте изпратени тук, а не за интересите на богатите, които Ви плащат да сте тук. Благодаря Ви. (Оживление в ГЕРБ.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Ерменков. Реплики? Заповядайте, господин Марешки, имате думата за реплика. ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ерменков, да, всеки може да излъже избирателите с наизустени фрази, хубав пиар и така нататък. Оставам с впечатлението, че Вие твърдите, че в момента в мандата на господин Радев българският народ живее добре, че господин Радев е допринесъл за това българският народ да живее добре. Ние, като част от българския народ… Между другото, като направихме анализа, сме единствените, които не участваме в никакво управление – едната част има мнозинство, която излъчва Министерския съвет, другата част си е избрала президент. И заедно президентът и Министерският съвет управляват, ние си седим отзад, само Ви наблюдаваме и чакаме да направите нещо добро за България. И Вие сега, не можах да разбера от това, което говорихте, твърдите, че в момента България е перфектна, защото президент е Румен Радев. Това ли трябваше да разбера? Това ли ни внушавате? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Защото са гласували два милиона по погрешка за него. Направихме два или три консултативни съвета само докато трябваше да бъде решен въпросът за самолетите. Оттам нататък няма ли злободневни теми в държавата? Този човек няма ли да ни събере да обсъдим, дори тази точка да обсъдим? Президента грижа ли го е за народа, или го интересуваха само самолетите? Внушението, че в момента с президента на БСП и ДПС България се развива добре, е много опасно. Това не е вярно. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Ако президентът излезе с тезата, че има качества да управлява, но президентската институция му връзва ръцете, да заповяда – има избори през месец май, излиза от топлото гнездо, излиза от дебелата заплата, прави си политически проект и се явява с всички нас пред българските граждани с неговата програма. Да си видим качествата, да си видим програмата, да си видим визията. Визията за 3500 лв. заплата или за 1000 лв. заплата? Визия за благоденствие на българския народ или за грабеж на българския народ не от едните, но от другите. Това ли ни предлагате? Ако Вие ми твърдите, че в момента при президентстването на Румен Радев българските граждани са доволни и вече не съжаляват, че са го подкрепили, да сте живи и здрави! Ще дойдат други избори и ще видим. Така ни твърдяха във Варна и за Вашия кмет Кирил Йорданов. И после го изгониха с камъни. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „Воля“.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Реплика – господин Цветанов. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Ерменков, аз смятам, че трябва да говорим по-аргументирано, а не да влизаме в исторически факти от президентските избори и какви са били резултатите, защото мога да Ви кажа, че от момента, когато приключиха президентските избори, президентската двойка се движи само в насрещното движение. (Бурни ръкопляскания и оживление в ГЕРБ.) Вчерашният случай е доказателство за това. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Цветанов. Трета реплика има ли? Господин Ерменков, заповядайте за дуплика. ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин Марешки, ще се опитам малко по-простичко да го обясня, за да ме разберете. Не става въпрос за това дали българският народ живее по-добре при президента, защото президентът не управлява държавата. Това, което говорих, беше, че президентът се грижи за това законите, които ние приемаме тук, да направят живота на българите по-добър. А това дали сте управлявали, или не сте управлявали, вчера разбрахме по какъв начин участвате в управлението. Към колегите от ГЕРБ – колеги, като ползвате патерица, поне ползвайте здрава, а не счупен бастун. Господин Цветанов, нямаше да се връщам към историята на числата, ако Вие вчера не бяхте злоупотребили с тях. Вие вчера ни твърдяхте колко много хора са гласували за Вас, колко малко за нас. Аз пък Ви показах колко повече са гласували за президента Радев. Знам, че Ви е обидно. Знам, че не можете да го приемете, но това са фактите, така че живейте с тях. А когато ръкопляскате на неща, които нямат нищо общо с живота, а са част от жълтата преса, утре народът ще Ви ръкопляска, само че май по някои други Ваши части. Благодаря Ви. (Шум и реплики.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ерменков. Продължаваме с изказванията, колеги. Господин Иванов. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, очевидно управляващите се опитват да бутнат дискусията в посока, която да размие основния проблем, който ние се опитваме да решим с това вето на президента върху Закона за корпоративното подоходно облагане. Като говорихте за насрещно движение, аз мисля, че цялото това управляващо мнозинство се движи в насрещното движение, и то срещу своите граждани. Уважаеми колеги, днес разглеждаме промените, които Вие направихте в Закона за корпоративното подоходно облагане в резултат на наложеното вето от президента. Фактът, че днес си говорим отново по тази тема, води до един категоричен извод, че разглежданите промени, които Вие направихте, са най-малкото необмислени и ненавременни. За това нещо говори, първо, реакцията на българските граждани, които мигновено излязоха на улицата, и адекватната реакция на президентската институция, която съвсем мотивирано ни върна отново като първокласници, най-вече Вас, да се занимаваме с тази материя. Знаете, че има няколко форми на данъчно облагане. Едната от тях е облагането на притежаваното имущество, където субекти са собствениците, в случая на леки автомобили, които ще получат най-тежкото данъчно бреме с направените промени. Също така още първокурсниците, които учат финанси, икономика, право и каквото и да е друго, знаят, че данъкът трябва да бъде съизмерим на имуществото на българските граждани. С тези данъци на всички Вас е ясно, че не се преследват някакви сериозни бюджетни цели, но крайният резултат е удар по джоба на домакинствата. И в крайна сметка резултатът за бенефициента, тоест общините, е изключително спорен. Истината е, че тук се нарушава един от основните принципи на данъчното облагане, а именно принципът на данъчната справедливост, уважаеми колеги. В това трябва да вникнете и да го разберете, защото още както е записано в мотивите, в чл. 60, ал. 1 е записано, че съобразяването на данъка с доходите на имуществото на лицата трябва да бъде непрестанно в мислите и в действията на народните представители, а тук имаме тежко нарушаване на този основен принцип, записан в Конституцията – основния на държавата. Неслучайно мотивите на президента са изградени именно на тази база, в тази посока. Много точно и ясно е написано, че в направените промени се възпрепятства осъществяването на конституционно признати граждански права и вменени задължения. Уредбата на този данък, както Вие се опитахте да го направите, е да вмените на българските граждани, че с него се преследват цели да се подобри качеството на атмосферния въздух, да се подобри качеството на живот на българските граждани, лягайки върху принципа „замърсителят плаща“. В никакъв случай не стига и не отчита, както е записано, честотата на използването на превозните средства, нито наличието на устройства за намаляване на вредните емисии, нито вида на използваните горива, нито възможността на българските граждани да поемат този допълнителен разход от своя семеен бюджет, който в годините става все по-тънък и по-тънък. Това нещо очевидно не е било водещият мотив, когато се внасяха тези промени. Още повече, че ние до ден днешен не видяхме точно и ясно разписани мотиви при внасянето на тези текстове в пленарната зала. Не видяхме оценката за въздействие, защото тя е изключително важна, и то на база на закони, които Вие приехте – Закона за нормативните актове. В Правилника за дейността на Народното събрание точно и ясно е написано народните представители какво трябва да направим. А Вие не го направихте това нещо. Дори в Бюджетната комисия, когато сте отхвърлили това вето, не сте дали и две думи в посока да обясните защо, с каква цел и кои уязвими групи ще бъдат засегнати в тази ситуация. Още тогава Ви казахме – на дебатите на първо и на второ четене, че 70% от автомобилите, които се управляват в страната и са налични тук, ще бъдат засегнати от този данък. Вие не направихте нищо в тази посока, за да ни разубедите – нито на крайния потребител, който ще трябва плати от джоба си този данък, какво ще му се случи. Да не говоря, че с тези нововъведения в данъка се отменят и досега съществуващи данъчни облекчения. Тоест натоварването на данъкоплатеца става малко повече, отколкото е записано вътре в текстовете, които ни се предлагат. И днес вярвам, че здравият разум при Вас ще надделее. Много ми е интересно – особено Патриотичната част в залата как ще реши тази дилема пред своите избиратели, защото съм сигурен, че им задават този въпрос. Не виждам защо влизаме в такъв дебат, който е залегнал в Конституцията ни, и е записан изключително точно и ясно. В същото време ни изваждате и ни отнемате възможността да се съобразим с данните, които би трябвало да бъдат представени тук пред нас и да ги дискутираме, а именно възможността тези граждани да могат да си платят данъците. Някои казват: „Да, 10 лв., 15 лв.“, но в крайна сметка никой не знае какъв ще бъде крайният резултат, още повече че прехвърляте отговорността за това – съгласно Закона за местните данъци и такси, на кметовете. И тук, под строй, понеже голяма част са от ГЕРБ, разбира се, ги закарахте да направят събрание и да обявят: „Ние искаме да ги увеличим тези данъци“, без да си дават сметка, че само след няколко месеца ще има избори и ще трябва да ги избират, и техните общински съвети и тези кметове трябва да увеличат данъчното бреме на своите избиратели в общините. Какво казвате с тези промени? Вижте, ние тук ще борим чистотата на въздуха, в същото време ще отнемем доходите на гражданите, а отговорността ще я носят кметовете. Какво означава това нещо? Искате да кажете, че този парламент на практика вече е абдикирал от своите функции – това правите. Действително единствен изход от тази ситуация е днес Законът да бъде отхвърлен и това вето да бъде одобрено. Защото, ако Вие не чуете тази инстанция, която в законодателния процес дава оценката на законопроектите, а именно президентската институция, на която Конституцията е дала право да връща такива закони, които откровено нарушават норми в Конституцията, Вие ще чуете последната инстанция – българските граждани, и Вие я чувате всеки ден. Рано или късно те ще Ви поставят окончателната оценка и тя ще бъде забрава в историческото бъдеще. Вие ще бъдете забравени! Това ще Ви кажа, защото правите исторически аналогии и тези 2 млн. 200 хил. души ще Ви се видят някаква песен. Това са предупрежденията, които трябва да разберете, че Ви се правят. Да се върна на Закона. Съгласен съм с написаното в мотивите, че цялостната уредба на данъка върху превозните средства със сигурност няма да постигне целения екологичен ефект. Обяснете ми точно как с увеличаването на данъка на превозните средства Вие ще повишите качеството на атмосферния въздух? По какъв начин ще спрете тези хора да си зареждат автомобилите и да ги карат? Това е един вид скрита рестрикция. Отделно и данъкът към тези граждани. Давате ли им, увеличавате ли им заплатите? Аз не видях в друг закон – нито в Закона за държавния бюджет, който предстои следващата седмица, да им увеличавате възможността да си купят тези електрически автомобили, за които Вие говорите тук, че трябва повсеместно да се карат. Не е екология. Ние още на предните дебатите Ви казахме, че нито тази минимална работна заплата, която искате след Нова година, е екологична, нито това увеличение от 5,7% е екологично. Още повече, че в редица други закони правите още по-големи безумия. Наистина не разбирам в момента какво Ви води – личните отношения между различните представители на групата или преследването на някаква цел, която да облагодетелства определени кръгове, които може би управляват държавата? Или може би искате да увеличите оборота на господин Марешки в неговите бензиностанции? Това ли е крайната цел, която преследвате? Колеги, ако имате малко здрав разум днес… (Реплики от ГЕРБ.) Не, Вие няма да съберете 121 гласа, уважаеми колеги, Вие няма да ги съберете, защото съм убеден, че и сред Вас има здравомислещи хора, които утре трябва да отидат при своите избиратели и да им обяснят защо и по каква причина увеличават данъците. Защо и по каква причина ги принуждават да слязат от автомобилите си и по каква причина не им позволяват да водят нормален и достоен живот? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Има ли реплики? Не виждам. Заповядайте, госпожо Стоянова, за процедура. МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Моля в залата да бъдат допуснати госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите, госпожа Мария Сарийска – главен експерт в дирекция „Данъчна политика“ на Министерството на финансите, господин Борислав Борисов – заместник-директор на Агенция „Митници“, и господин Йохан Иванов – директор дирекция „Правна“ в Агенция „Митници“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви. Гласуваме предложението на госпожа Стоянова за допуск в залата. Гласували 110 народни представители: за 103, против 2, въздържали се 5. Предложението е прието. Моля, квесторите, поканете лицата, допуснати в залата по предложение на госпожа Стоянова. Други изказвания? Господин Божанков – заявихте желание. Имате думата, заповядайте. ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ветото на президента ни дава възможност отново да осмислим наистина важна за българските граждани промяна и отново да дебатираме върху текстовете. Всъщност целите, които си поставя законодателят, по негови думи, са инвестиция в здраве, изчистване на въздуха и въвеждане на принципа „замърсителят плаща“. Тук трябва да отговорим дали тези мерки, които са предвидили – увеличаването на данъците, ще постигнат тези резултати. Ще Ви цитирам едно изследване на „Делойт“, което Холандия поръчва. Холандия има проблем със старите автомобили или по-точно с технически неизправните. Тук обръщам внимание и подчертавам – технически неизправни. Защото, ако просто натоварим стари автомобили с по-висок данък, може да стигнем до несправедливост по-нов автомобил, който замърсява, защото е технически неизправен, да плаща по-малко – да му намалим данъка, а да увеличим на стария. Тоест това може да доведе до несправедливост. Холандската държава възлага и заплаща доста, за да разбере къде отиват нейните, забележете, технически неизправни автомобили. Оказва се, че една от основните дестинации е България. Холандия стига до извода, че България е тази дестинация, защото в България действа занижен технически и екологичен контрол. Технически и екологичен! Тук не става дума за данъчна политика. Вдигайки данъците, ние няма да решим проблема с техническия и екологичния контрол. И сега Ви цитирам отново въпрос към бившия министър Радев, когато го попитахме на колко коли е отказана първоначална регистрация поради непокриване на екологичните норми. Отговорът гласи, че екологични норми няма. Няма норма, над която да бъде отказана регистрация, а няма и газ анализатори в нито един КАТ в България, освен един в София, който е получил такова дарение. Тоест преди да бъде решен този проблем, а да не говорим за последващия, за текущия контрол, където при годишните прегледи контролът не е занижен, на места е направо анархия. И преди да решим тези проблеми, Вие прибягвате до увеличаването на данъците. По този начин няма нищо екологично да се реши – няма да се изчисти въздухът – нещо, което вярвам, че всички искаме. Напротив, просто ще бъдат събрани малко повече данъци без обаче да имаме гаранция къде отиват тези пари. Тоест те отиват в бюджета. Тези пари не са целеви, те няма да отидат, както в Румъния има такива екологични компоненти, инструменти, но се харчат само за екологични политики, само за инвестиции в газ анализатори, само в текущ и първоначален контрол. Нищо такова няма тук и затова Законът няма да изпълни своята цел. Затова трябва да помислим отново и ветото ни дава такъв шанс – да вземем правилното решение. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Божанков. Има ли реплики? За реплика – заповядайте. ЕРДЖАН ЕБАТИН (ДПС): Уважаеми колеги, абсолютно е прав колегата от БСП със своите аргументи. Само бих искал да добавя, господин Божанков, че посоката на Закона може би е вярна с оглед на синхронизирането, с оглед на екологичното законодателство. Само че да увеличаваш данъчната тежест на хората във времена, когато не са сигурни в собствените си доходи, е несправедлива политика, още повече че подобен Законопроект изкара хората на улицата. Тоест той има формата на политически акт, на обвинение в бедност. Нещо подобно правим ние – обвиняваме хората, за това че са бедни с гласуването на подобен Законопроект, и това силно ги удря, а те са много чувствителни в тази сфера. Нашето общество е чувствително. Наша е отговорността като политици да не обвиняваме хората в бедност и да не ги караме да се чувстват толкова уязвими на тази основа. Затова „Движението за права и свободи“ няма да подкрепи този закон и ще гласува в полза на ветото на президента, защото нашето общество не е готово за такива промени. Първо, нека да увеличим доходите на хората, да ги накараме да се чувстват сигурни, стабилни и тогава да гласуваме подобни закони. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Ебатин. Има ли други реплики към изказването на господин Божанков? Ако няма – за дуплика, господин Божанков. ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Напълно съм съгласен и мога да дам и още един пример за политика в тази посока, която не е въпрос на увеличаване на данъците, но би имала ефект. Много коли в нашата държава се движат без съоръжения за пречистване, каквито са DPF филтрите, каквито са катализаторите. Ако отворим интернет и напишем „купувам катализатори“, ще намерим стотици сайтове, които действат в момента и страшно много нерегламентирана търговия именно с такива компоненти, която и в момента е категорично забранена от Закона. Това е опасен отпадък и действа много строг режим в Закона за управление на отпадъците. Това е въпрос на воля от страна на държавата, въпрос на контрол и въпрос да си свършат институциите работата. Хората, които извършват такава дейност в България, дори не се крият – явно до такава степен действат. Това би имало отражение върху въздуха, би помогнало несъмнено на България в посока да неутрализираме и последиците, които я грозят, тоест да плащаме глоби, защото България е осъдена. Но ето, това не е направено, а първо е прибягнато към увеличаване на данъците. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Божанков. Думата има народният представител Георги Марков за изказване. ГЕОРГИ МАРКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз не съм специалист в областта на данъците. Безспорно те имат не само фискален, имат и социален, икономически и всякакъв друг характер. Но взимам думата за това, че днес гледаме преди всичко един важен политически акт по време на важни политически събития в страната, и по време на много важно послание на 9 ноември на българския държавен глава. Аз се отнасям с голямо уважение към конституционното право на вето на българския президент. Отнасям се с уважение и към неговата личност. Самият факт, че днес, в тази зала гледаме вето на държавния глава, който, както стана дума, не е от управляващото мнозинство, показва, че България е функционираща демокрация, функционираща правна система и няма нужда да я сменяме. Защото това е не просто случайно вето на държавния глава, това е над десет, n-ти път имаше вето. И днес ще се види, че управляващата партия – по-скоро мандатоносителят ГЕРБ, няма конституционно мнозинство да преодолее ветото на държавния глава, с което рухва митът, че има срастване на партията с държавата, което ни се внушава непрекъснато и е дълбоко невярно. Конституцията изисква 121 гласа, които победилата за четвърти път партия, поради характера на избирателния закон, няма. Значи ветото може да бъде преодоляно или от коалиционните партньори, които са три партии, или част от опозицията. Ние сме имали вето, срещу което са гласували представители на опозицията, тоест България е функционираща демокрация. Ако днес ветото бъде преодоляно, българският държавен глава, когото уважавам, може да отнесе въпроса до Конституционния съд, защото данъкът не е само въпрос на фискалност, не е само въпрос на целесъобразност, а и въпрос на социална държава, с което започва българският основен закон. Омбудсманът може да отнесе въпроса до Конституционния съд и той не е представител на управляващото мнозинство. Госпожа Манолова е ярък представител на българската левица. Аз я уважавам, защото е добър омбудсман. Против това съм да й се взима колата. Не е работа на министри да казват кой искал да я кара, но тя не е представител на мнозинството и може да сезира българския Конституционен съд, както прочие и опозицията. Тоест има широки възможности по българския основен закон за функционираща демокрация и срещу срастване на партията с държавата. Наред с всичко друго е и чл. 11 от Конституцията, който казва, че нито една партия не може да обяви себе си държавна. Ако го направи – ще последва забрана. Казвам за тези ноемврийски неща, защото беше неделя, изминалата неделя. Има много хора от моето поколение – и по-големи, и малко по-малки, и политолози – как никой не се сети да каже коя е датата в неделя на общонационалния протест. Тя е 18 ноември. И преди 29 години тук, на площад „Александър Невски“, в условията на комунистическа диктатура, чл. 1 не беше паднал. Десетки хиляди български граждани излязоха, за да свалят системата – комунистическата система. И на трибуната бяха хора от ранга на доктор Желев, от ранга на Блага Димитрова, на хора от Вашите редици като Чавдар Кюранов, когото уважавам, покойният Анжел Вагенщайн и други. Може ли да сравним онзи помпозен митинг за свобода и демокрация и сваляне на комунистическата система със сегашните протести, които искат смяна на системата? Е как да я сменим? Да ставаме анархокомунизъм? И аз съм съгласен, че има протести, но недейте да казвате: гражданите са на улицата, гражданите протестират. Някои граждани са на улицата, някои граждани протестират. Ами тя, Европа, се тресе от протести. Вие да сте чули президентът Макрон да си отива от власт? Ами не 30, не три хиляди, триста хиляди протестиращи във Франция и то е гражданска война, когато на протестите загива жена, когато тежко ранените – 14 в момента във Франция, са с опасност за живота. Макрон си ходи, управлява си и така нататък. Ами в Гърция – само преди няколко дни в Атина – млади комунистчета, има ги такива, уважавам ги, 45 години от убитите студенти, за съжаление, от Хунтата. Те хвърляха „Молотов“, направиха клада в Атина, полицията ги би. Такива ексцесии в България няма. Ние трябва да се гордеем, че сме парламентарна демокрация независимо от нашите различия. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Трябва ясно да кажем: в България няма да бъде сменена системата! България няма да върви към анархокомунизъм, а към утвърждаване на системата парламентарна демокрация, към нейното подобряване. Който иска тя да става друга, да стане конституционна монархия, пак трябва да знае, че царят царува, но не управлява. Ако иска да сме президентска република – Велико народно събрание – две трети на три четения, нека стане президентска. Но системата в България е единствено възможната. Тя се нарича демокрация и не може да бъде анархокомунизъм, анархофашизъм и бъркотия. Благодаря. (Възгласи: „Браво!“ Ръкопляскания от ГЕРБ.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Марков. Има ли реплики към изказването? Господин Божанков пожела реплика – имате думата, господин Божанков. (Шум и реплики. Подвиквания.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Моля за тишина! ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Такива подвиквания от залата, господин Председател, са грозни. Аз много уважавам колегата, който се изказа преди мен. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Кой колега? ЯВОР БОЖАНКОВ: Колегата Марков, който се изказа преди мен, господин Цветанов. В България не просто умрели, в България помните, че много хора се самозапалиха и изгоряха като факли и хората продължават да си управляват. (Възгласи: „Еее!“ и реплики от ГЕРБ.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Божанков. Господин Марков иска думата. Да попитаме дали има други реплики, господин Марков. (Шум и реплики.) Има ли? Заповядайте, господин Иванов, за реплика. Изчакайте господин Марков. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Марков, виждам, че за разлика от своите колеги Вие сте разбрали същността на дебата, който ние водим днес, а именно да се спазва българската Конституция и българските закони. Като конституционен съдия знаете каква е процедурата. Днес целта на този дебат, да обясня на Вашите колеги, и Вие може в дупликата да обясните, е в една-единствена посока – ние да запазим действително този парламентаризъм и да може парламентът да вземе решение в посока да запази мира в държавата. Защото партията, която представлявате в момента, работи в една-единствена посока – да разруши тази система. Рушенето на правовия ред и държавния ред в момента се дължи изцяло на приемането на закони, които пряко нарушават членове на Конституцията. Защото никой не може да оспори, че чл. 60, ал. 1 е тежко нарушен в този закон. И днес дебатът е именно в тази посока, за да отменим тази справедливост. Защото тук не става въпрос кой президент от коя политическа сила е избран, а става въпрос за това, че българските граждани стават от бедни по-бедни всеки ден, и то на гърба на нарушаването на българската Конституция, която е приемана тук, в тази зала. И това е същността и есенцията днес на дебата: да подобрим качеството на живот на българските граждани именно в тази институция – Народно събрание, която трябва да пази държавността. Ние сме, както Вие казахте, парламентарна република и нека днес да приключим по този начин – като парламентарна република. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Иванов. Друга реплика няма. За дуплика – господин Марков, имате думата. ГЕОРГИ МАРКОВ (ГЕРБ): Аз се отнасям с уважение към младия колега – даже в кулоарите го похвалих за едно негово изказване по международни въпроси. Съжалявам за този човек, който се запали във Варна, съжалявам за нещата, които станаха тогава, но все пак съм още с акъла си и много добре си спомням, че само два-три месеца след това ГЕРБ спечели категорично изборите във Варна. Моята мисъл е да не се емоционализират и хиперболизират протестите, да се представят като всенароден протест, всенародно движение. Защото, уважаеми колеги, аз тук от тази трибуна съм виждал национална стачка – в края на 90-те години по времето на управлението на господин Луканов, когато нямаше аспирин и памук, и не летяха самолети, нямаше транспорт – това беше огромен протест. Разбира се, тези хора, които протестират, сигурно си имат своите права, само че те трябва да се движат в рамките на Конституцията, да не пречат на другите хора, да се спазва законът и да видим Балканите. Защо на тези Балкани, когато сме единствени една глава отгоре и се държим интелигентно и спокойно, на фона на галимациите в Гърция, в Румъния четири пъти си сменят правителството, на проблемите на Сърбия с Косово и така нататък, и така нататък, ние да не стоим по-добре и непрекъснато да си създаваме като някакви мазохисти проблеми. Уважавам Ви като опозиция, имате Вашето право на гледна точка, но няма да сменяме системата, това исках да кажа. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Марков. Господин Аталай, заповядайте. РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, аз дълбоко уважавам господин Марков, но не знам защо господин Марков днес подлага под съмнение конституционното право на президента да предложи наново обсъждане на Закона. Това е негово конституционно право, господин Марков. Той не нарушава Конституцията. Президентът с този законопроект, който ни връща, ни обръща внимание по Конституция, разбира се, още един път да обсъдим евентуално, ако сме пропуснали нещо, което да е в полза и в интерес на обществото. Затова пак сме тук днес. В интерес на всичко това, което днес се случва, разбира се, говорим за данъчна справедливост. Колеги, според мен данъчната справедливост е едно много обтегаемо понятие. Справедлив е според мен онзи данък, който данъкоплатецът с желание още на 1 януари отива, застава пред гишетата и иска да плати. Аз досега такъв данъкоплатец не съм виждал. Затова сме избрани тук, за да може да направим данъчна политика, от която обществото осъзнато да отиде да гласува. Сега имаме ли такова съзнание на нашето общество? Нямаме, защото нямаме такива законопроекти, въз основа на които ние им предлагаме, че тези пари, които се събират от тях, ще отидат в определена политика на държавата – дали социална, дали някаква инвестиционна, разбира се, защо да не е и така? Имаме ли такава политика? Нямаме. Всъщност Вашата политика, колеги, данъчната Ви политика е колкото се може повече данъци и от тези данъци как и по какъв начин да вдигнете заплатите на държавните служители. Взимате на касиера от „Билла“ данъка, отивате и плащате на назначения от Вас човек в държавна службичка, на която не знае и той за какво е назначен. Но знае деня, господин Марков, заради функциониращата демокрация в България, как и за кого да отиде да гласува, а мисля, че един от принципите, господин Марков, за функционираща демокрация е да бъдеш свободно избран и свободно да избираш. На тази тема съм готов да седнем да спорим и да говорим. Колко хора в България, които са гласували за ГЕРБ, са гласували свободно? (Възгласи: „Еее!“, шум и реплики от ГЕРБ.) Да, реакцията е правилна, благодаря Ви, разбрах! Всички сте така избрани – свободно! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Аталай. РАМАДАН АТАЛАЙ: А какво да кажем за глобите? Колеги, Вие с всеки законопроект, освен данъците, налагате такива глоби, въз основа на които ги отделяте в едни фондове. И ако може да ми кажете глобите от магистралите, от пътищата с тези камери, които ги събирате денонощно, за какво ги ползвате, за какво ги харчите? Само ще Ви припомня, че в предишния мандат имаше една дама, която тук каза, че 100 хил. лв. са дадени за десет пешеходни пътеки. Не може, колеги, да събирате колкото се може повече данъци, да ги разпределяте на държавните служители, да събирате колкото се може повече глоби, да ги разпределяте на Калинка, за да може да прави визия за безопасно движение на безопасните ни, впрочем на опасните ни пътища. И затова днес президентът ни връща само за една точка. Няма да говоря за § 50 и § 64, където... Не искам да влизам в тази тема. Опитвате се наново в митниците, там, където ще събират акциза, как и по какъв начин се опитвате да се освободите от онези, които си вършат съвестно работата, и ще назначите пак онези, свободно избраните от Вас – с конкурс. Днес мога да Ви обърна внимание да видите – в Кърджали днес приключва конкурсът за назначаване на директори на училища. Забележете и погледнете колко от тях не са минали през местния председател и през областния председател на ГЕРБ със съответната молба. И те са свободно избрани! (Шум и реплики от ГЕРБ.) Колеги, ще подкрепим ветото на президента с ясното съзнание, че наложеният данък за стари коли не е справедлив. Искам да представя пред Вас нашата политика, нашата логика. Вие, ако искате, го подкрепете, ако не искате, недейте. Чувстваме ли се европейци? Само в Германия борбата със старите коли се води на принципа инвестиране в нови технологии и в нови чисти екологични автомобили. На всеки закупен екологично чист автомобил до електрическия автомобил в Германия се дават до 10 хил. евро на собственика, който си сменя колата. А Вашата логика по този закон е обратната. (Реплики.) Искам да Ви кажа една стара притча, когато царят изпратил везира си да види, вдигайки данъците на хората, какво правят по места. След първото посещение, след второто посещение обяснил, че те работят, а на третия път казал: „Всички играят хора!“ ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ, от място): Аз мога да я разкажа по-добре. (Реплики.) РАМАДАН АТАЛАЙ: Мога да го разкажа по-добре. Добре, Вие играете кючеци. И когато разбрал, че играят кючеци, казал: „Да бягаме!“ Мисля, че дойдохме до това положение! Дайте да подкрепим ветото на президента, да разгледаме тези параграфи наново. Да влезем в онази политика, която е необходима и за нас, и за Вас, за да може хората отвън да не почнат да играят кючек. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС и „БСП за България“.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Аталай. (Реплики от народния представител Вежди Рашидов.) Има ли реплики? Не виждам. Заявка за изказване – господин Гьоков. (Реплики.) Моля, удължете времето на група. Заповядайте, господин Гьоков. ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Президентът наред с другите мотиви изразява несъгласие с промените в Закона за местните данъци и такси, касаещи данъка върху моторните превозни средства, отлагането на срока за реформата при определената такса за битови отпадъци и въвеждането на по-високи данъчни ставки за жилищни имоти в списъка на курортите в Република България. Управляващите декларираха, че са изненадани от мотива на президента за таксата „Битови отпадъци“. Твърдят, че ако се приеме това вето, това означава веднага, без подготовка, да бъдат натоварени много милиони хора за сметка на бизнеса. Странно звучи твърдението „без подготовка“, защото това отлагане е поне от четири-пет години и през това време управлява все ГЕРБ. Имахте възможност да предложите за широко обществено обсъждане, да постигнете консенсус и да приемате начини и принципи за определяне на таксата за битови отпадъци така, че натоварването да не е върху милиони хора за сметка на бизнеса, а да е в съответствие с решението на Конституционния съд и с чл. 7, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси. Тоест таксата за битови отпадъци да се определя на основа на необходимите материално-технически, административни разходи по предоставяне на услугата, а не на калпак, както се прави досега. Отлагате налагането на справедливост за 2022 г., когато няма да сте на власт, тоест прехвърляте отговорността на едно друго мнозинство. Това е поредното отлагане, което говори за непоследователност, безотговорност и безхаберност на управлението. Ще гласувам „против“ отхвърлянето на ветото, защото това е недопустимо и липсва справедливост в решенията. На следващо място, управляващите остават на позицията си за екокомпонентната такса за колите. Разбира се, че околната среда е важна, защото живеем в нея и от нея зависи нашето здраве и начина на живот. Затова опазването е една от най-важните функции на държавата. Важен елемент в опазването на тази околна среда е чистота на атмосферния въздух. Неговото качество се влияе от множество фактори, които се проявяват по специфичен начин в определени населени места. Наред със замърсяването от автомобилите сериозен дял имат и емисиите на други вредни вещества – например от изгарянето на твърди горива, например емисиите на големи горивни инсталации, твърди частици от праха и така нататък. При социологическите проучвания в топ три на мерките, които гражданите са склонни да подкрепят, попадат на първо място по-честото миене на улиците; осигуряването на безплатен градски транспорт в дните с високо замърсяване и въвеждане на билети на ниски цени за цял ден пътуване в градския транспорт. Както виждате, сред тези мерки не е увеличаването на данъците за стари автомобили. С § 39 от Преходните и заключителните разпоредби на този закон отменихте съществуващите досега данъчни облекчения и повишихте данъците. Убеден съм, че при формирането на данъка върху превозните средства трябва да има екологична компонента, но такава, че да не удря най-бедните слоеве на населението. По-скоро да бъдат въвеждани стимули за по-екологичните превозни средства, а не рестрикции за старите автомобили. Оттук нататък следва въпросът в контекста на това, че се засягат превозни средства на възраст над 15 години, които са над 70% от всички регистрирани в България и се карат от най-бедните слоеве на населението. Как с приетата цялостна наредба на този данък се постига целта – стимулиране на изваждането на по-старите автомобили от употреба, оттук намаляване замърсяването на атмосферния въздух от вредните емисии на превозните средства? Как, с какви рестрикции направихте значим принципа „замърсителят плаща“? Как отчитате честота на ползване на моторните превозни средства? Как отчитате устройствата за намаляване на вредните емисии, монтирани фабрично на превозните средства? Все неща, които ги правят по-малко замърсители от един автомобил със сертификат Евро 6, но използван всеки ден. Твърдите, че данъкът върху моторните превозни средства е имуществен данък. Не отговаряте, наясно ли сте, че замърсяването на атмосферния въздух се дължи не на притежанието на автомобила, а на неговото използване. Откъде става ясно, че събраните от общинските данъци или поне част от тях – екологичната им компонента, ще се ползват за екологични цели? Изчерпахме ли си всички други начини за борба със замърсения въздух, че опряхме до автомобилите на бедните? И още много други въпроси, които са в полза на приемането на ветото на президента. Има една друга, много важна причина за приемане на ветото на президента. Тя е липса на каквато и да е била социална справедливост на възприетите от мнозинството разпоредби, особено въвеждането на по-високи данъчни ставки за някои автомобили. Именно заради липсата на социална справедливост са протестите на хората. Чувате ли ги? Те не искат нищо друго освен справедлива цена на горивата и обърнете внимание – отмяна на това несправедливо увеличаване на данъка. Приетата от мнозинството цялостна уредба на данъка върху превозните средства няма да постигне целения екологичен ефект, но за сметка на това ще породи сериозни социални последствия, изразяващи се в натоварване на по-ниско имотните и по-бедни слоеве от населението за сметка на богатите. Ще задълбочи и без това сериозните неравенства в страната ни. Да напомням ли, че 37% от хората в България са в състояние на крайна бедност, а още толкова са в риск от бедност. Да напомням, че в XXІ век автомобилът не е лукс, а е необходимост. Наред с високите цени на горивата, това увеличаване на данъка на превозните средства ще лиши много българи от много услуги, включително и от здравни услуги. Представете си, че живеете в населено място без болница и най-близката е на 80 км. Представете си, че не можете да ползвате моторно превозно средство, защото не можете да плащате високите данъци и високите цени на горивата. Не, не можете да си представите това, защото нямате социална чувствителност и защото „ситият на гладния не вярва“! Трябва да размислите и да подкрепим заедно ветото на президента. Ще гласувам „против“ отхвърлянето на ветото, защото това е отношение към българина и липса на справедливост е недопустима. Последно, може би не толкова важно за голяма част от българите, но важно като принцип. С § 50 от Закона променяте Закона за митниците. Наред с другите недомислици в тези промени са нарушени основополагащи принципи на държавната служба и на статута на държавния служител. Тези принципи са, за да гарантират безпристрастно, независимо, професионално и законосъобразно изпълнение на задълженията. Дали Вие искате такова, или искате подчинение, е друг въпрос. Как ще коментирате въведеното с § 50 изменение на чл. 10, ал. 1 от този закон, след като подобна разпоредба е определена за противоконституционна в Закона за държавния служител и е отменена с Решение на Конституционния съд № 5 от 2016 г., която гласи, че „няма право да бъдат отстранявани от работа само хора преди да бъдат осъдени“. Сега приемате подобен, дори още по рестриктивен текст, засягащ част от държавните служители. Вие не целите с това борба с корупция, а тотален контрол и подчинение на държавните служители, в случая на митническите служители, за да може на всеки непослушен да му бъде спретната постановка, да му бъде повдигнато обвинение, за да бъде освободен от работа без доказана виновност. Благодаря Ви за изслушването – смятам, че е необходимо да се вслушате не в моите думи, а във ветото на президента и в неговите мотиви, да гласуваме заедно, да подкрепим това вето. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Гьоков. Има ли реплики? Първа реплика – господин Марешки. Заповядайте, имате думата. ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, длъжен съм да направя тази реплика в името на справедливостта, за която уж всички говорим. Надявам се, че сме искрени, обаче числата показват съвсем други неща. Ще бъда максимално точен, затова съм си взел очилата. Виждам, че за един от тези най-бедни хора, които карат най-евтините автомобили – на последния ред, да не казвам името на автомобила, говорим за разлика при новото минимално облагане в рамките на 45 стотинки на месец. За това ли е този цирк? Значи, 10 милиарда за въоръжаване и 45 стотинки за най-слабите коли. (Ръкопляскания от ГЕРБ, ОП и „Воля“.) Това ли е отношението? Затова ли загубихме четири часа днес – за да си направим този изкуствен имидж пред най-бедните хора, които не са най-бедни заради нас от „Воля“?! (Шум и реплики.) Дайте си сметка. По друг повод съм си изкарал исторически бележки и знам, че примерно господин Стефан Данаилов е бил министър във Ваши правителства, когато е внасял бюджет, с който на практика нашите майки и бащи, Вашите родители или близки семейства са обричани на глад с бюджет, в който пенсиите са били по 20, 30, 50, 100 лв. Вие спомняте ли си тези неща за тези хора, които и към днешна дата продължават да бъдат най-уязвими? Вие сега ще ги залъгвате, че заедно с президента им връщате по 45 стотинки на месец – това е едната графа. Малко по-нагоре има и една друга графа, в която говорим за 18 стотинки на месец. Затова ли се разиграваме ние в момента? В същото време, когато говорим за справедливост, за други по-скъпи автомобили, пак да не им казвам марките, които са били регистрирани като „баничарки“ и са плащали смешни цени, сега ще бъдат облагани както трябва – да плащат по 500 – 600 лева данъци. Нали за тази справедливост говорим?! Нали затова искате различно данъчно облагане за по-бедните и за по-богатите, за да има справедливост, а в случая подкрепяте несправедливостта?! Това е относно тази точка. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Марешки, времето Ви изтече. ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Добре, минавам към изказване, за да не Ви губя времето. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Нека да завършим процедурата. ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Добре, извинявайте. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има втора реплика, дуплика и след това продължавате с изказването. Заповядайте. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, аз ще продължа в духа на предната реплика. Ще бъда малко по-конкретен, защото целият цирк, който днес гледаме, и предния път дебатите – господин Марешки одеве Ви каза: става въпрос наистина за стотинки. Когато става дума наистина за голямо увеличение, става дума за една категория автомобили, и тя е много специфична. Това е от наложената промяна, когато отпада категоризацията N-1 да бъде облагана с нисък данък и ще Ви кажа конкретно. За марка Audi A3 Sportback – мощен автомобил, нов автомобил, за който досега е плащан данък 6,50 лв., след промяната ще плаща 618,24 лв.; BMW X6 – пак нов, мощен, спортен автомобил – от 6,50 лв., ще плаща 519,05 лв. За тези бедни ли, колеги, става въпрос, които Вие толкова пламенно защитавате и президентът върна ветото? Две седмици гледаме, че хората, които протестираха, аз мисля, че нещо или не са Ви разбрали, или протестираха Вие да им запазите ниската цена на данъците на спортните автомобили? Затова ли се борите? Кажете го, излезте и го кажете! Да приключим тази тема и да гласуваме по съвест. Ако наистина, колеги, гласувате по съвест, мисля, че е справедливо хората с по-новите, с по-мощните автомобили да заплащат по-голям данък. Това е справедливото данъчно облагане. Другото, колеги, е популизъм. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Иванов. Трета реплика? Заповядайте, господин Ангелов. ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа народни представители! Господин Гьоков, с цялото ми уважение към Вас, понеже това, което изчетохте, го изчетохте много бързо и аз лично не можах да чуя голяма част от думите – чух само „против“, „президента“ и „недомислиците“, само това чух. Искам да Ви помоля в дупликата да го прочетете наново и по-бавно, за да може наистина да разберем какви са Ви мотивите. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Ангелов. Господин Гьоков, ще ползвате ли възможността за дуплика? Имаше три реплики към Вас – заповядайте. ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Ангелов, дали чета и какво чета, Вие слушайте. Ако не може да слушате внимателно, има едни капки за уши, Марешки ще Ви ги предложи, първо. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Моля Ви, господин Гьоков! ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Второ, ако толкова не схващате за какво става въпрос, може да вземете стенограмата и да прочетете нататък. Сега по същество. Тъй като не само Вие не слушате, но и другите колеги не слушат, на всичкото отгоре и не четете, ще Ви прочета нещо от мотивите на президента: „Принципът на социалната справедливост на данъците има основа в чл. 60, ал. 1 от Конституцията“ – господин Марков може да Ви обясни това. „Що се отнася до данъчните облекчения и утежнения, те са допустими и тяхното определяне съгласно чл. 60, ал. 2 от основния закон е оставено на законодателя. Законодателят обаче е ограничен от правилото на ал. 1, като е длъжен да ги съобразява с доходите и имуществото на платците. Състоянието на превозните средства в една държава е проекция на стандарта на живот и показател за съществуващите социални разслоения в нея. Едва ли има собственик, който не иска да полза по-ново и по-екологично превозно средство, а всъщност мнозинството от гражданите не може да си го позволи заради получаваните доходи. Ето защо проблемът е в намиране на подходящия баланс, който да отчита съществуващите реалности, да не накърнява принципа на данъчната справедливост. Независимо от въведения екологичен компонент данъкът върху превозните средства по правната си същност е имуществен пряк данък. Затова той следва да е обвързан с имуществото на гражданите, както повелява чл. 60, ал. 1 на Конституцията“. Господин Марков, може да се намесите и да обясните Конституцията. Господин Марешки, 45 стотинки на месец. Сигурно гарантирате това, защото и господин Александър Иванов го гарантира. Ако наистина го гарантирате, призовавам всички хора – български граждани, които до месец март си получат данъчните известия, ако данъкът им е в по-голяма сума от 45 стотинки на месец, да Ви изпратят данъчните си известия и Вие с господин Александър Иванов да им поемете тези данъци. Щом сте толкова ларж и смятате, че не бива да се правят такива неща, поемете ги. Няколко пъти и двамата с господин Иванов споменахте думата „цирк“, че ние правим цирк. По-голям цирк от това, което правите Вие, не виждам, първо. Второ, ако хората, които протестират навън – сигурно не ги виждате, но те са много, а пък аз ходя на протестите и ги виждам, кажете им, че това, което искаме – намаляване на данъците, е цирк. Не знам защо изпадате в положения, които не носят никакви ползи за Вас. Да, боря се за намаляване на данъците. Мисля, че Вие заявихте това и в Програмата си, че няма да увеличавате данъците, а пък ги увеличавате. Ето ние, без ангажименти за неувеличаване на данъците, го правим. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло. Народният представител Александър Иванов иска думата за лично обяснение.) На господин Иванов не му давайте право на лично обяснение, защото той ми прави реплика и няма как да говоря, без да му спомена името. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Времето изтече, господин Гьоков. Благодаря Ви. За изказване думата има господин Марешки. ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вярно е, че на някои им е трудно дори да четат, но още по-трудно им е да разберат, което четат. Затова към нашето предложение да правим тестове за алкохол, наркотици, емоционално състояние, ние ще добавим може би и за интелигентност, но това е в бъдеще време. Надявам се всички да ни подкрепите. Българите трябва да знаят какви са хората, които ги управляват, които стоят пред парламента и ги представляват. Относно цирка. Да, може би аз правя най-големите циркове. Ако отидете на някоя от нашите бензиностанции, ще видите голям цирк. То е като протест към всичко това, което Вие сте правили през годините, а именно да създавате монополи, да ги крепите, включително с присъствието на Ваши близки и роднини в управителните органи на тези монополи и картели. Така че аз не се срамувам от цирка, който правим, но не е лошо Вие да се засрамите от цирка, който Вие правите. Понеже казахме числа… И аз наистина, защото Вие явно нищо не може да направите и пак призовавате аз да свърша работа – да компенсирам хората. Аз мога да ги компенсирам и да поема ангажимент, че за повишения данък на всеки българин, който дойде да зареди в наша бензиностанция, аз ще му платя горницата. Ето това ще направя! Само че вземете и Вие да направите нещо. (Реплики от „БСП за България“.) Нещо направете, за да помогнете на българите да живеят добре. Оправете, коя беше Вашата община? Каварна ли, коя? Направете я слънце. Показвайте я, като обикаляте. Ще Ви върна малко по-назад. Популизъм щеше да бъде, ако не е цинизъм. Един от Вашите колеги стигна дотам, че намеси самозапалилите се хора. Длъжен съм да Ви припомня, че единият от тези хора протестираше срещу един от най-ярките Ваши кметове и Ваши общински съветници, и протестът на целия град – за тези, които не знаят, не виждам хората от Варна, но да Ви го напомня – искаше оставката на кмета и на общинския съвет. За по-слабопаметните ще напомня, че когато водихме дебата в общинския съвет, че трябва да се вслушаме във волята на българския народ и да подадем оставки, колегите от БСП казаха следното: „Да, ние първите пет, шест човека, които сме в момента в общинския съвет, може да си подадем оставката, но не гарантираме за съвестта на следващите наши другарчета, че ще ни последват.“ Това беше обявено в залата пред всички: „Ние нямаме гаранция, че нашите другарчета след нас имат съвестта да напуснат общинския съвет.“ Тогава единствено ние дадохме пример. Колежката Славова. Кои бяха още в общинския съвет? Напуснахме общинския съвет и всички 50 или 100 човека, които бяха в листата, дадоха личен пример как политик се вслушва във волята на своя избирател. Всички си подадоха оставките и общинският съвет остана с 48 човека, а не с 51. Къде бяха тогава Вашите другари също да напуснат общинския съвет и да се отиде на нови избори? Така се прави демокрация. Това означава да се вслушаш във волята на своя избирател, във волята на своите граждани. Така че недейте да спекулирате със смъртта на хората, които също са си дали живота, борейки се срещу това, което олицетворявате Вие. Имайте малко милост, имайте малко съвест и не правете това, което правите в момента. Засрамете се! Дайте наистина да помислим как да се преборим с картела, как да направим така, че българските граждани да имат безплатни лекарства винаги, по всяко време – такива от каквито имат нужда към този момент и толкова, колкото имат нужда в този момент. Ние от „Воля“ знаем как да го направим. Когато имаме възможност, ще го докажем. Знаем как да се преборим с картела. Когато имаме възможност, ще го покажем в рамките на няколко месеца. Няма да чакаме години, мандати и така нататък, за да го направим. Не може ли този консенсус, който всички видяхме, когато трябваше да изхарчим няколко милиарда за безсмислени железа, които българският народ – над 97% казва, че е безсмислен харч и никога се биха го направили, ние харчим техните пари. Този консенсус защо го няма сега? Примерно тези 10 милиарда да ги дадем и да купим на всички тези граждани електрически автомобили. Първо, ще помогнем на социалното състояние, второ, ще помогнем и на екологията. Това не е ли много по-ефективен харч в полза на българските граждани? Защо Вие не дадете такова предложение? Защо не се консолидираме около това? Това е само един малък щрих как можем да бъдем много по-полезни с парите на българите за техния живот, за екологията в България, затова как да се върнат избягалите в чужбина. Днес пак имах няколко срещи с такива хора – високоинтелигентни, супер възпитани, супер образовани. Те обаче нямат място, не виждат какво да правят – питат мен какво може да направят, за да се върнат и да помогнат на България. Ето, с такива методи ще им дадем шанс да се върнат. А с това да правим дребен популизъм, нищо няма да помогнете. Дори днес да подкрепим измисленото вето на президента и да спрем тези два лева и колко стотинки – 2,15 лв., беше спомената марка Reno clio 1 и 2 – ще помогнем ли на българския гражданин да живее добре? Излезте и това обяснете. Кажете: да, ние правим това нещо, защото, като го отменим, Вие от утре ще живеете по-добре. Може ли някой от „БСП за България“ да излезе и да каже на българските граждани, че ако ние подкрепим ветото на президента днес, самият президент да излезе и да го каже на българските граждани? Веднага ще подкрепя ветото на президента, ако някой от Вас каже, че българските граждани от утре, когато подкрепим ветото на президента, ще живеят по-добре. Ето това е измама! Това е цинично поведение спрямо нашите български граждани, спрямо Вашите избиратели. Затова ние няма как да го подкрепим. Ние ще подкрепим всяко друго предложение, което рязко, бързо, от днес за вчера ще направи така, че българските граждани да го усетят и да живеят по-добре. Моля Ви, мислете за такива предложения. Имате пълната наша подкрепа, без значение от коя част на залата ще произлязат. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки. Реплики? Господин Свиленски. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Господин Марешки, преди да предлагате на Народното събрание тестове за интелигентност, вижте коя точка гледаме в момента. В момента нито гледаме точка за зареждане по бензиностанции, нито за лекарства, нито за самолети. Пет минути Вие говорихте за тези неща. Не знам кой Ви даде справката, в която казвате, че данъците се повишавали 15 стотинки и струва ли си българският парламент да се занимава за 2,47 лв. Ща кажа статистика не от Георги Свиленски, а от Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община по финансовите въпроси. Най-масовите автомобили след прилагане на новия данък в най-ниската му скала: Фолксваген Поло – не се притеснявам да кажа и марките – от 1999 г., без евростандарт, в момента плаща девет лева, данъкът му става 32 лв. – 350%.; Опел Корса – 1994 г., без евростандарт, с по-ниска мощност, досега е плащал 23 лв., в момента стават 32 лв. – 50%. (Възгласи и реплики от ГЕРБ.) Тази реакция, колеги, не срещу мен. Тази реакция – може да се съберете заедно – „Московска“ 33, заместник-кмет господин Барбалов! Официална информация от Столична община! Ако той лъже, значи и аз Ви лъжа, значи лъжем българското общество. Аз не вярвам в Столична община да са Ви излъгали: от 23,00 лв. – 32,00 лв. Това са 50%. От 9 лв. – 32,00 лв. Това са 350%. Господин Марешки, който Ви е дал тези таблички, него пратете на тест за интелигентност, а не народните представители в тази зала. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Свиленски. Втора реплика? Няма. Имате думата за дуплика, господин Марешки. ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Мисля, че първият, който се записа в необходимостта за тест за интелигентност или поне… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Марешки! ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: …по познания по математика, е господин Свиленски, защото от… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Марешки! ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: …23 до 32 не е 50%, това няма нужда да го смятам, с просто око се вижда, че не е 50%. (Шум и реплики от ГЕРБ и „БСП за България“.) Това е Вашият голям проблем. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Имахте възможност, аз Ви слушах внимателно, няма нужда от невъзпитано държание в залата! Това е големият проблем, господин Свиленски. По тази логика Вие веднага давате възможност на колегите от ГЕРБ да кажат, че по Ваше време пенсията е била 100 лв., а сега е 300 лв. и това е 300% увеличение. Това е проблемът, че процентите върху един лев, ако го направиш и пет лева, ще бъдат 500%, но това не означава, че някой ще обеднее с четири лева или с три лева и тридесет и няколко стотинки на месец. Проблемът е в това, че разсъждавате върху малки числа, които са наследство и от Ваше управление, и в момента каквото и да се направи върху тях, като процент ще бъде голямо. Ама защо ги гледате като процент? Кажете на хората честно, че Вие се борите за един лев на месец! Ако ние им го спестим този един лев на месец, те ще започнат да живеят по-добре. Това всъщност им обяснихте току-що. Даже с по-малко – с осемдесет стотинки на месец – Вие казахте от 23 до 32 са девет лева, което прави осемдесет стотинки грубо на месец, даже и по-малко. Затова ли водим този дебат? С това ли искате да блеснете пред българските граждани? (Шум и реплики от ГЕРБ и „БСП за България“.) Аз затова и използвах толкова дълго да Ви говоря за морал, за практично поведение, за прагматизъм, за неща, с които може наистина да бъдете полезен за българските граждани. Вие с това ли блеснахте в момента? Затова ли ме изкарахте да Ви повторя колко е жалко това, което Вие предлагате? Аз Ви казвам, понеже Вие явно не можете да се справите, ако наистина всеки един български гажданин, на който данъчното му известие дойде с от 23 на 32 лв., да заповяда на нашата бензиностанция, аз ще му компенсирам цената. (Шум и реплики от ГЕРБ и „БСП за България“.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Марешки! ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Ще го направя, защото това е толкова елементарно, а Вие дори и това не можете да направите, а правим някакъв страшен дебат, правим някаква страшна реклама – президентът стана много социален и той оправи живота на българските граждани. Моля Ви, слезте на земята. Казах Ви, за всяко едно разумно предложение, имате пълната ми подкрепа, без значение от коя част на залата да дойде. За да бъда максимално ясен – и Валери Симеонов да предложи нещо добро, ние ще го подкрепим. Ние сме го подкрепяли в някои негови действия. Всеки един човек, който предлага нещо смислено, ще го подкрепяме. Благодаря Ви. (Шум и реплики от ГЕРБ и „БСП за България“. Ръкопляскания от „Воля“.) ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП, от място): С кокала какво стана? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки. Следващо изказване – народният представител Йордан Апостолов. (Народният представител Георги Гьоков иска думата за процедура по начина на водене.) Заповядайте, господин Гьоков, по начина на водене. ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Господин Председател, допускате от трибуната някой постоянно да си прави реклама на фирмите, които управлява, на бензиностанциите, на лекарствата. Аз си спомням един такъв случай, господин Председател, че едни майки, с едни фланелки с надпис на гърдите „Системата ни убива!“ (шум и реплики от ГЕРБ), не ги пуснахте, заради това че нарушавали някой член от Правилника на Народното събрание, в който не се разрешава да се прави реклама тук. Сега тук допускате един човек – от вчера, от днес, да си прави реклама на фирмите, които управлява. Мисля, че от тази трибуна няма как да се прави такова нещо. Моля Ви, направете му поне една забележка, че сте го забелязали, дайте знак… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Вероятно не сте… ГЕОРГИ ГЬОКОВ: …защото иначе аз ще Ви обвиня Вас и цялата зала в съучастие в тази реклама. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Ако ще поставяме господин Марешки в неравностойно положение спрямо другите продавачи на бензин и на лекарства, дайте да кажем, че Народното събрание работи за неговата реклама. Направете му забележка! Недопустимо е! (Шум и реплики от ГЕРБ и „Воля“.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Гьоков. Господин Марешки не е в неравностойно положение. Ако бяхте слушали внимателно, щяхте да чуете, че аз направих забележка. Колкото до обвиненията, няма да се учудя да ме обвините в каквото решите. По начина на водене, господин Марешки. ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Година и половина и повече може би мина, откакто сме тук, в това Народно събрание, и за първи път си позволявам да направя това нещо. Като протест срещу двойния стандарт – за Корнелия Нинова може да нарушаваме процедурата, за Марешки не може?! Тя може да си прави реклама?! Господин Вежди Рашидов многократно излиза тук и ни обяснява… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Марешки, към мен. Обърнете се към мен! ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Примерно, господин Вежди Рашидов многократно излиза тук и човекът е създал нещо в живота си, и се хвали. Да, правил е картини, изкуство, правил е други неща… (Шум и реплики от ГЕРБ и „БСП за България“.) ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България, от място): С ръцете си! ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Каквото и да е правил, той достойно излиза и се хвали. Ако Вие няма с какво да се похвалите… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Марешки, на какво ми обръщате внимание? ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Обръщам Ви внимание за двойния стандарт. Ако всеки може да се хвали в тази зала, да не ми правите забележка на мен, и аз да мога да се похваля. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ами направих Ви забележка преди… ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви много. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Мисля, че това беше достатъчно, Вие ме разбрахте. Благодаря Ви и аз. Имате думата господин Апостолов. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, колеги! Аз искам да Ви направя една забележка, господин Александър Иванов, моля да ме погледнете. Бих искал да Ви направя забележка, защото Вие не казахте, господин Иванов, че тази баничарка, регистрирана като N-1, тоест това Вие го казахте, регистрирана като N-1 ѝ се вдига данъка, но не казахте, че добросъвестният владелец на такъв автомобил, който го е регистрирал, без да ползва тази измислена категоризация, в момента данъка му ще падне със 100 лв. Тоест от 520, при новите клаузи и еврокатегорията, този данък ще падне на добросъвестния гражданин със 100 лв., а на този, който е ползвал преференциите, ще му стане такъв, какъвто би трябвало да бъде. Това не е най-важното. Ние от групата на НФСБ в „Обединени патриоти“ ще отхвърлим това вето. Бих искал да кажа, че веднага след това ще предложим и изменение на Закона в тази му част, с която ние не бяхме съгласни още в самото начало. Тоест, ние имахме няколко предложения, които не бяха взети предвид, а именно облагане на хибридните автомобили и това да измерваме действителното състояние на автомобила, при годишните технически прегледи – да мерим газовете. Колеги отляво, Наредба № 32 е факт и не е вярно, това, което заявихте преди малко, че няма норми, по които да се измерва. Промените в Наредба № 32 са факт и в момента вече имаме база, на която можем да стъпим за екологични норми. Тоест, при прегледи в пунктовете може да се каже кой автомобил трябва да бъде спрян от регистрация, защото не отговаря на тези минимални изисквания. При първоначална регистрация също може да бъде казано кой автомобил не трябва да бъде регистриран. Още едно нещо. Не бива да си заравяме главата в пясъка като щраусите. Вие много добре знаете защо се налагат тези промени. Знаете го – отляво, отдясно, знаем го абсолютно всички ние. Ако държавата ни не предприемеше такива действия, както и с праховите частици, така и с въвеждането на екологичния компонент, нас ни грози една глоба от 770 хил. евро на ден. Тогава, колеги, да Ви питам, кое е по-справедливото – вдигане с няколко (шум и реплики от „БСП за България“), няма значение дали са стотинки или левове, на данъка, защото бюджета е една кошница, в която, като я напълниш, започваш само да вадиш от нея. Ако започнеш да вадиш 770 хил. евро на ден глоба, това е в много по-голяма степен ощетяване на българските граждани от този данък, който се предлага в момента. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ОП и ГЕРБ.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Апостолов. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. (Народният представител Крум Зарков иска думата. Шум и реплики от ОП.) ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България, от място): Не са прекратени разискванията! Господин Зарков, имате думата. Разсеян бяхте. КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Извинявам се, господин Председател, исках да дам възможност на други колеги да вземат думата. Благодаря Ви, господин Председател. Извинявайте, ако съм се забавил в своята реакция. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Председател! Идеята на президентското вето на който и да е закон е да има ново обсъждане на спорна разпоредба. Това, което се случва днес в тази зала, надали заслужава думата обсъждане и затова аз ще пледирам за факта да подкрепим ветото, за да има време да се обмислят всички тези предложения още веднъж. Да си спомним как започна всичко. Идеята е да има екологичен компонент в определен данък, като то беше мотивирано от вносителите да се подтикнат хората да си закупуват автомобили, които замърсяват по-малко. Така ли беше? Така беше! Сега, ако тази такса, този нов данък е незначителен и няма да повлияе с нищо на тяхното поведение, то той е безсмислен и тогава трябва да се каже какво ще се прави с парите, които ще се съберат, колкото и да са те. Ако обаче, което е по-вероятното, имаме за цел да насърчим – и това е похвална цел, употребата на нови автомобили, то трябва да имаме предвид, че това не може да бъде постигнато по този начин заради тежката икономическа ситуация, в която се намират 3 милиона от водачите на тези автомобили. Разберете, че в момента да насърчаваш купуването на нови коли, като таксуваш старите, е все едно да накажете едно дете, на което са купили марципан, че няма два шоколада. Това е абсурд! (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.) Това не е данък! Това е глоба! Това е глоба и това е глоба „Бедност“! Скоро говорихме тук за данъчните закони в по-общ смисъл. Говорихме за данък общ доход. Там трябваше да е плосък – еднакъв за всички. Това е с цел по-лесна събираемост, по-лесно за всички. Говорихме за ДДС, предложихме да отпадне ДДС-то, да го диференцираме. Тогава това беше абсолютно невъзможно – за всички трябва да е еднакво. Днес правим нещо различно. Защо? Казахте, че е заради екологията. Да помислим, моля Ви да помислим! Мислите ли, че като вдигнете с няколко десетки или стотин лева данъка на някой, който трябва да използва своя автомобил, той ще бръкне и ще извади хиляди евро, за да си купи по-нов? Мислите ли, че това ще се случи? Естествено, че няма да има никакъв ефект върху начина, по който хората ползват автомобилите, върху начина, по който хората притежават автомобилите си! Върху избора, който те осъществяват, защото практически те нямат избор, а купуват това, с което имат възможност, за да могат да ходят на работа. Не подценяваме ни най-малко въпроса с екологията и чистия въздух, но бих Ви предложил алтернативи, като например безплатен градски транспорт, мощна кампания, особено в София, за съвместно пътуване. Ако ни интересува наистина замърсяването на въздуха, защо не атакуваме други причинители – като например прашните улици, с редовното им миене. Това не зависи от хората. Като например химическото замърсяване, за което аз като избраник от Русе съм особено чувствителен, заедно с моите колеги и отляво, и отдясно. Горенето на битови отпадъци и толкова много неща, които могат да се направят за по-качествен въздух и по-качествена околна среда. Защо, ако наистина сте толкова загрижени за околната среда, отменяте задължението на кметовете да въведат определен начин на събиране на отпадъците, да въведат нова такса? Онази реформа за таксата, която днес отлагате с две години и която президентът връща за ново обсъждане, също е екологична по своя характер. Тя има за цел да направи таксата по-справедлива, всеки да плаща колкото изхвърля и по този начин да се стимулира по-малкото хвърляне на отпадъци. Обаче за кметовете и за общините – две години натам, за българите, за онези шофьори, които карат старите коли – сега, ама веднага. Защо? Очевидно е, че трябва да се съберат пари, искате да съберете пари. Какво ще правите с тези пари? Това е последващ въпрос и ние можем да го обсъждаме, ще го обсъждаме следващата седмица, когато разсъждаваме върху бюджета. Логиката на събирането на парите е грешка. Не е правилно да събираш по малко от многото, за да не засегнеш няколкото много, които живеят много добре. За Вас и Вашата политика всички бедни са замърсители, а всички богати са инвеститори. Еми, не е точна така! Не е така, това не отговаря на истината. Тази логика в икономически, в социален и в политически аспект е пагубна. Тя в крайна сметка е вредна за държавата, защото, когато хората, които най-много се нуждаят от нея, тези, които не могат да си позволят по-скъпите коли, когато те се чувстват притиснати от държавата, те реагират. Реагират, като се защитават – чрез протести или като бягат. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) За пореден път президентът Ви дава шанс да размислите! (Реплика от ГЕРБ: „Времето Ви изтече!“) Прави са тези, които подвикват, че свършва времето. Само че не моето време свършва! (Ръкопляскания от „БСП за България“.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Зарков. Реплики? Няма реплики. Изказване – господин Александров. НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (ОП): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, аз ще започна малко по-конструктивно. Първо, да благодаря на госпожа Нинова за предишното гласуване, в което групата на БСП подкрепи нашето предложение – за автомобилите с газови уредби. Благодаря Ви, това беше едно правилно решение от Ваша страна и откликнахте на нашия призив. Ваши колеги зададоха на няколко пъти въпроса какво правите Вие с ветото и как ще гласувате. Няма как да не подкрепим закона и няма как да подкрепим ветото, и ще Ви кажа защо. В момента, в който ветото е създадено само с една много ясна цел, когато президентът реално подтиква определени части от обществото срещу други части от обществото, то ние няма как да го възприемем като друг акт, освен като политически такъв. То не разглежда изцяло технологията на закона, не разглежда предложенията и не ги тълкува по същина. Даже и колегите от БСП, ако си погледнете стенограмата от изказванията, ще забележите няколко взаимно противоречащи си аргументи. По първа точка от предложението на президента, а именно от ветото от четири такива, говорите с икономически аргументи. По точка втора, която също е икономическа, Вие говорите със социални аргументи и със запазване на принципа на правото – или трябва да използвате еднакъв принцип абсолютно навсякъде, или няма как да го спазвате. А именно: ако казвате, че за първа точка данъкът върху автомобилите ще доведе до повишаване на тежестите за нашето общество, трябва да кажете, че отмяната или ускореното въвеждане на новата такса смет също ще доведе до такива тежести. Тоест в момента призовавате с едната ръка да не се въвежда екотакса за близо 3,7 милиона автомобили, защото, видите ли, тя е пагубна за обществото ни, но за всички жилищни сгради в страната Вие казвате: въведе по-висока такса смет. Това правите реално в момента, няма как да бъде разтълкувано по друг начин. Разберете, колеги, да, с политическото вето определено гоните политически цели, но не може да постигнете определен политически резултат и Вие няма как да очаквате от нас, че ще се вържем на тази тясна политическа игра, за да може – видите ли, колко е прекрасно ветото. Нито един от Вас, освен може би колегата Зарков, не си позволи да навлезе в същината на т. 2, т. 3 и т. 4 и да коментира по тях. Нито един от Вас не излезе действително от тази трибуна, както е по Конституция, да защитава новото обсъждане на четири точки, не на една, а на четири точки. Президентът е такъв, за да бъде президент на всички. Ако трябва да има ново обсъждане на всички точки, Вие трябваше да ги представите, да ги коментиране, да аргументирате абсолютно всички точки. В мотивите на президента има може би само един малък абзац, с който аз съм абсолютно съгласен – и колегата Божанков го спомена – замърсителят плаща. В миналото си изказване от тази трибуна Ви говорих, че трябва да има универсален принцип за всички, той трябва да бъде еднакъв, трябва да се спазва – замърсителят да плаща. Това, че бях неналичен тук, доведе и до това да не можем да го вкараме навреме, но още утре ще имаме ново предложение за фактическа смяна на закона. Това, което и Вие подкрепихте миналия път – за автомобилите с газови уредби, отново Ви призовавам да го подкрепите, и пак се обръщам към колегите от ГЕРБ – да има действително смислен дебат по принцип. Оттам насетне другото ще бъде игра със страховете на хората – колко, до каква степен, по какъв начин, ще влезем в един дебат и изобщо може да стигнем до дебат трябва ли да има данъчна система. Аз съм сигурен, че ако го поставим по този начин въпроса, най-вероятно голяма част от обществото ще каже: да, естествено, не трябва да има данъчна система. За какво някой друг ще взима моите пари? Ние като общество знаем, че принципът на данъците е много прост – изземват се една част от благата, за да може да съществува държавата, за да може после държавата да преразпределя, за да може, когато ние, Вие, всички пишем предложенията по бюджета, те да имат насреща съответни доходи, които да могат да бъдат преразпределени. А колко и в какви параметри са съответните данъци – става въпрос за местни данъци и такси, това е прерогатив на местното самоуправление и нека те да си го преценят. Обръщам се към колегите от БСП: говорете с господин Радев – президента. Действително последните вета са написани изцяло политически. Моят призив е: говорете с него и не за това дали има право, или няма право да пише вето, а върху нещо много просто – да го напише така, че то да бъде еднакво за всички български граждани. Да не се подвежда по това да го пише политически. Той е много харесвана личност, подкрепян е от много голяма част от обществото, недейте да го подвеждате да не бъде такъв. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Александров. Реплики? Няма (Шум и реплики.) Изказвания – господин Искрен Веселинов. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Очевидно картата на сиромахомилството е много силна и често се изкушаваме да пресяг